Лекции 240 ч. Практически занятия 60ч. Самостоятелна работаДата10.05.2017
Размер211.14 Kb.
ТипЛекцииПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

България 4000 гр Пловдив ул. "Цар Асен" № 24; Централа: (032) 629 094, 629 095, 629 096 Ректор: (032) 631 459, 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: pduniv@pu.acad.bgФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

УЧЕБНА ПРОГРАМА
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: История на чешката литератураХОРАРИУМ

300 ч. (2+0; 2+2; 2+0; 2+2)

ВИД: задължителна  избираема  факултативна 

Лекции

240 ч.

Практически занятия

60ч.

Самостоятелна работа

...............................ч.

ПРЕПОДАВАТЕЛ: доц. д-р Жоржета Чолакова – лекции

докт. Ралица Стайкова – семин. упр.ЧАСОВЕ ЗА СЕДМИЦА:
4 / 6 ч.

БРОЙ КРЕДИТИ:
...................................

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Филология
СПЕЦИАЛНОСТ:

Славянска филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН:

Магистър

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО: +

ЗАДОЧНО:

ДИСТАНЦИОННО:

АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ:

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ:

ЛЕКЦИИ

+

КУРСОВА РАБОТА

+ 

СЕМИНАРИ

+

ЕСЕУПРАЖНЕНИЯ /в т.ч лабораторни /РЕФЕРАТ

+ 

ДРУГИУЧАСТИЕ В СЕМИНАР /КОНФЕРЕНЦИЯ/

+ ФОРМИ НА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ПИСМЕН

УСТЕН +

ПРАКТИЧЕСКИ
ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ


ФОРМИ НА ТЕКУЩ КОНТРОЛ 30% САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 30% РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА 40%
АНОТАЦИЯ
Дисциплината се изучава 4 семестъра (от летния семестър на ІІІ курс до зимния семестър на V курс).

Целта на обучението е да запознае студентите с основните етапи и явления от развитието на чешката литератури от най-старите писмени паметници до днес. Проблематиката се разглежда в съпоставителен план с аналогични процеси в други европейски литератури, като се концентрира върху същ­нос­т­ни процеси от типологичен характер, как­то и върху явления, специфични за чешката литература. Цели се също изграждане на аналитични умения при работа с художествени и литературоведски текстове, като значителна част от тях се изучават в оригинал. Важна цел е формиране на умения за прецизно прилагане на литературоведския терминологичен апарат.

Обучението визира повишаване на възможностите за адекватна оценка на сложните и многообразни подходи при критическото осмисляне на литературните текстове.Методи и форми на обучение: методи: литературноисторически, компаративистичен, структурносемиотичен; форми: лекции, семинарни упражнения.

Методи и форми на оценяване на студентите и обратна връзка: устно изпитване, разработване на реферати, есета и курсови работи; тестове като компонент на текущата оценка през семестрите.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на съдържанието на отделните теми и подтеми, включени в настоящата учебна програма, както и на основните понятия, знания, умения, отношения.

Форма на оценка: текущо оценяване, което включва подготовката за всяко семинарно упражнение и периодично провежданите тестове, курсова работа, писмен изпит.

Структура на изпита: 30% от текущо оценяване, 30 % от курсова работа, 40% от устен изпит.


професионална Автобиография

Име:Жоржета Петрова Чолакова


(фамилия, име, презиме)


ЕГН:

5

9

1

0

1

3

4

6

5

2

Място на раждане:

Пловдив


Служебен адрес:

Домашен адрес:

Пловдив 4000, ул. “Цар Асен” 24

Пловдив 4002, ул. “Акация” 10

тел:

032/261-238

тел:

032/647-068

факс:
факс:
E-mail:

zhorzheta.tcholakova@abv.bg

E-mail:

g_tcholakova@abv.bg

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

 • ПУ “Паисий Хилендарски”, Славянска филология (профил чешки език), 1982

Научни степени (организация, степен – шифър на специалността/звание, година на придобиване):

 • Карлов университет – Прага, доктор, 1993

 • ПУ “Паисий Хилендарски”, доцент, 1999

Заемани длъжности през последните 5 години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

 • ПУ “Паисий Хилендарски”, ръководител на Катедрата по славянски филологии от 2003 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

 • сравнително славянско литературознание, семиотика, поетология, авангардизъм

Членство в научни организации:Научни награди:

 • Награда на името на проф. Св. Иванчев за книгата “Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа, Прага- Пловдив, 1993

 • Номинация за награда “Пловдив” през 1999 г.

Езици (равнище на владеене):

 • чешки – писмено и говоримо

 • френски – писмено и говоримо

 • руски – писмено и говоримо

 • английски – пасивно

 • сръбски – пасивно

 • полски – пасивно

Специализации и работа в чужбина през последните 5 години (страна, организация, година, брой месеци):

 • лектор по български език - Франция, Провансалски университет – Екс-ан-Прованс, 1998-2002
Участие в университетски, национални или международни проекти, програми:

 • университетски проект към НИС – 2005/2006

 • международен проект Lingua 2 – 1998/2005

Организация или друга форма на участие в студентски форуми (конференции, симпозиуми, workshop, семинари, тренинги, кръгли маси, четения и др.:Други информации (неописани в посочените рубрики)


 • главен редактор на сп. “Славянски диалози” – издание на Филологическия факултет на ПУ “П. Хилендарски”

CUrriculum Vitae


Name:

TCHOLAKOVA GEORGETA PETROVA

(Family name, First Name, Second name)
Date of birth:

13TH.10.1959


Birthplace:

pLOVDIV


Office address:

Home address:

Plovdiv 4000, Tzar Asen str., 24

Plovdiv 4002, Akatsia str., 10

Phone:

261-238

Phone:

647-068

Fax:
Fax:
E-mail:

zhorzheta.tcholakova@abv.bg

E-mail:

g_tcholakova@abv.bg

Education (University/Higher School, Faculty/Department, Course, Year of Graduation ):

 • University of Plovdiv, Filolog

Honours/Titles/Qualifications (Organization, Title, Year of Award):Previous Experience (Organization, Position, Title, Dates):Main Fields of Scientific Research (keywords):Membership in Scientific and Professional Institutions, Bodies and Organizations:


Professional and Scientific Awards:Foreign Languages (level of proficiency):International Experience (country, Institution, duration, year):Participation in research projects and programsOthers:
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

Име:

Жоржета Петрова Чолакова

(фамилия, име, презиме)
Катедра:

Славянски филологии

E-mail:

g_tcholakova@abv.bg

1. Научни публикации (в това число и на електронен носител) - пълно библиографско описание по БДС:1.1. Монографии

Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. Изд. Evroslavica – Praha, “Макрос” - Пловдив, 1993

Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм. Изд. “Дом за книга и литература”, Пловдив, 1998

Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu.Nakladatelství Karolinum, Praha, 19991.2. Студии:

 1. Особености на полския литературен авангардизъм. – II Kolokwium slawisticne polsko-bulgarskie. Wydawnictwo poznanskiego towarzystwa przyjaciól nauk. Poznań, 1991, ss. 14-28.

 2. Český surrealismus třicátých let a problém verbalizace surreality. In: Česká literatura. Roč. 45, 1997, č.5, s.467-486.

 3. Генеалогия на славянския авангардизъм. – сп. “Език и литература”, 1998, 1, сс. 35-51.

1.3. Статии:

 1. Иреално и ирационално в сюрреалистичната образна система. Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1989, Т. ХХVІІ, кн. 1, сс. 251-257.

 2. Аспекти на жанровата структура на поемата “Май” от К. Х. Маха. Научни тру­­дове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1990, Т. ХХVІІІ, кн. 1, сс. 390-396.

 3. Жанрова палинодия в поемата на Карел Хинек Маха “Май”. – “Език и литература”, 1991, кн. 6, сс. 68-78.

 4. Интелектуалната авантюра на ХХ в. – в. “Страница”, Ст. Загора, 1991, бр. 4, с. 3.

 5. Кубизъм. - в. “Страница”, Ст. Загора, 1992, бр. 5, с. 7.

 6. Сциентизъм и фигуралност на сюрреалистичния образ. Наблюдения върху “Абсолют­ни­ят гробар” от Витезслав Незвал. Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1992, Т. ХХХ, кн. 1, сс. 145-152.

 7. Онтология на сюрреалността в чешката поезия на 30-те години. Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Филология, 1993, Т. ХХХІ, кн. 1, сс. 139-147.

 8. Трените” на Ян Кохановски – диалог между културни съзнания. Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1994, Т. ХХХІІ, кн. 1, сс. 87-93.

 9. Живописните превъплъщения на незримото. Йеронимус Бош между божествения екстаз и дяволските рога. – в. АртКлуб, 1995, бр. 1, сс. 4-5.

 10. Сюрреализмът, или Измеренията на свободата. – в. АртКлуб, 1995, бр. 16, сс. 6.

 11. Дейността на Антонин и Константин Бернкопф в контекста на културноинтегра­ционните процеси в България на прелома на столетието. В: Чехи в България – история и типология на една цивилизаторска роля. Част ІІ. София, 1996, сс. 40-50

 12. Чешкият поетизъм, или Предчувствията на сюрреализма. Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1998, Т. ХХХVІ, кн. 1, сс. 225-236.

 13. Експресионистичната поетика на на Гео Милев и Рихард Вайнер. В: Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културноантропологически модели. Литературоведски и лингвистични аспекти. УИ “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 1998, сс. 136-144.

 14. Сънят в поезията на чешкия експресионизъм, поетизъм и сюрреализъм. В: Западноевропейският модернизъм. Рефлекси в българската литература и литературите на Централна и Източна Европа. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 1999, с. 421-432

 15. Le primitivisme et la pensée artistique et littéraire dans l’avant-garde française et balkanique. In: Etudes balkaniques, 2001, 2-3, p.232 -245.

 16. Рецепцията на Карел Хинек Маха. В: Преводна рецепция на европейските литератури. Том 4. Славянски литератури. Съст. Иван Павлов и колектив. ИК “БАН”, София, 2002 “Българското дете” на Салвадор Дали. – “Литературен вестник”, бр. 29, 18.09.2002

 17. Литературните предизвикателства на чуждоезиковото обучение. – Българистични студии. УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2004, 330-334.

 18. Семиотични ракурси към поезията на чешкия барок – В: Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов. УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2005, сс. 174-183.

 19. Устните, устата и зъбите на сюрреалистичния език (“Жена в множествено число” от Витезслав Незвал). Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 2005, Т. ХХХVІ, кн.1
1.4. Научни доклади:

  1. От цивилизъм към поетизъм в чешката литература. Сесия, посветена Съединението. Пловдив, 1985.

  2. Хипостази на биографичното в поетическия дискурс на поемата “Едисон” от В. Незвал. Втора младежка национална конференция с международно участие. Златни пясъци, 1990.

  3. Словото в “Прокълнатия двор” на И. Андрич. Юбилейна сесия за Иво Андрич. София, 1992.

  4. Примитивизмът като естетически концепт на зенитизма. Доклад, четен на конференцията, посветена на проф. Боян Ничев, София, 2004 (под печат).

  5. Чешкият литературен барок пред идеологемата “Нито жив тук, нито мъртъв там”. Международен славистичен симпозиум, Балгоевград, 2004 (под печат).

  6. Jihoslovenská avantgarda a koncepce “barbarogenia”. VI. mezinárodní balkanistické symposium, Brno, 25.-27. 04 2005 (под печат)

  7. За чешката следа в българския модернизъм (Ярослав Връхлицки и Пенчо Славейков). Чешко-български колоквиум, Прага, 24-25.05. 2005 (под печат)

  8. Vladimír Holan a meziválečná avantgarda. In: Soubor Příspěvky III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, 29.6.-1.7.2005 Hodnoty a hranice. Svět české literatuře, česká literatura ve světě. Akademie věd ČR (под печат)
2. Учебници и учебни помагала (в това число и на електронен носител):

Мултимедиен учебник по български език за чужденци. Изд. “Летера”, Пловдив (под печат)

3. Научни публикации и учебници в чужбина:
 1. Plovdiv v cestopisu Toužimského. Práce z dějin slavistiky, Praha, 1995, XVI, ss. 93-98.

 2. Činnost Antonína a Konstantina Bernkopfa v kontextu kulturně integračních procesů v Bulharsku na přelomu století. Práce z dějin slavistiky, Praha, 1997, XVIII, ss. 93-98.

 3. Nonsens v poesii české avangardy. Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničnímí bohemisty na Mezinárodním symposiu v Praze 20-26 srpna 1998. II díl. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 1998, ss.

 4. Básnický jazyk poetismu. In: Česká literatura. Roč. 47, 1999, č.1, s.49-62.

 5. Milan Kundera et le “retour éternel” comme métaphore de l’exil. In: Quo vadis, Romania? Exil in/aus der Romania Beispiele aus dem 20. Jahrhundert. Wien, 2001, N 17, p. 11-21.

 6. Les avantgardes bulgares. Cahiers Tristan Tsara, Bucurest, Еditura vinea, 2-4, 2003, p. 91-1024. Рецензии и отзиви:

Иван Павлов. За Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. - сп. Homo bohemicus, 1994, 1, с. 8-9

Величко Тодоров. За Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. сп. Homo bohemicus, 1994, 1, с. 10-11

Димитър Стефанов. За Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. – сп. Homo bohemicus, 1994, 1, с. 12-13.

Албена Хранова. “Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа”. – в. “Пловдивски университет”, бр. 3-4 от 21.03.1994, с.8

Zdeněk Urban. Bulharský zbortěné harfy tón. Pro přátelé jižních slovanů, Brno, 1994, č 5, s. 32

Vladimír Macura. Zápisky z četby, tentokrát bulharské. – Tvář, 1995, 14, s. 27

Anželina Penčeva. Máj nově bulharsky. – Tvář, Praha, 1995, 13, s. 6-7

Борис Ангелов. Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм - сп. “Страница”, 1999, бр. 3, с. 23

Jiři Levý. Tri nazory na knihu Cesky surrealismus 30. let. - Lidové noviny, 1999, č. 193 (20.08.1999), s. 20

Добромир Григоров – Българският прочит на чешкия сюрреализъм. Homo bohemicus, 2000, 32-35

Leszek Engelking. Surrealizm. Underground. Postmodernizm. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2001, s.93, s. 126, s. 133

Анна Гаварецка. Сюрреалистичната игра с конвенциите на булевардния роман. - сп. Славянски диалози”, 2004, 2/3, с176-177.

Ани Бурова. Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu. – сп. Славянски диалози”, 2004, 2/3, с. 237-240.

Владимир Янев. Българска авангардна лавица. - сп. Славянски диалози”, 2004, 2/3, с. 247.

5. Участие в университетски, национални или международни проекти, програми:

 • университетски проект към НИС – 2005/2006

 • международен проект Lingua 2 – 1998/2005

6. Работа, специализации, обмен и командировки в чужбина (година, страна, организация, брой месеци):
 • ноем. 1987-февр.1988, Югославия, Университета в Нови Сад, 4 месеца

 • 1995, Чехия, гост-преподавател във Философския и Педагогическия факултет на Карловия университет, 1 месец

 • 1996, Чехия, Институт за чешка литература към Чешката академия на науките, 2 месеца

 • лектор по български език - Франция, Провансалски университет – Екс-ан-Прованс, 1998-2002

 • 2004, Франция, Сорбона Париж-4, 1 месец

 • 2005, Чехия, Масариков университет – Бърно, Карлов университет – Прага, 1 месец
7. Други (неописани в горните рубрики)

главен редактор на сп. “Славянски диалози” – издание на Филологическия факултет на ПУ “П. Хилендарски”Числови показатели - творческа активност на акредитирания състав (на основен трудов договор)

№ по ред

Форми на творческа активност

Години

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Общо (2001-2005)
Доц. д-р Жоржета Чолакова

2

3

4

5

6

7

8

1.

Научни публикации (в т.ч. на електронен носител):

 • монографии

 • студии

 • статии
2

2

-

3

3

9
научни доклади

2

3

5

2.

Учебници и учебни помагала

(в т.ч. на електронен носител):


1

1

3.

Научни публикации и учебници, публикувани в чужбина
1
1
3

5

4.

Рецензии, отзиви

1

13
5

5.

Проекти (изследователски, образователни):
1
6.

Участие в национални проекти


7.

Участие в международни проекти
1
8

Творчески командировки и специализации в чужбина
11

2

4

Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница