Лекции Брой часове самоподготовка ІДата08.05.2018
Размер251.34 Kb.
ТипЛекции
УЧЕБЕН ПЛАН
разработен по

Проект “Партнер-Нет: Ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво”


Проект № 07-23-66-С
Наименование на модулите

Общ брой часове

Брой часове

лекции

Брой часове самоподготовка

І.

Управление и конкурентоспособност на структурите на гражданското общество в съвременната бизнес среда

36

12

24

ІІ.

Бизнес комуникации, етикет и протокол в структурите на гражданското общество

36

12

24

ІІІ.

Изследване структурите и взаимоотношенията в гражданското общество със статистически методи

36

12

24

ІV.

Икономика и бизнес среда на структурите на гражданското общество.

Финансови особености на структурите на гражданското общество.36

12

24

V.

Стратегическо управление и планиране в структурите на гражданското общество

36

12

24

VІ.

Английски език

36

12

24

VІІ.

Управление на човешките ресурси в структурите на гражданското общество

36

12

24

VІІІ.

Организационни умения за укрепване на управленския капацитет на структурите на гражданското общество

36

12

24

ІХ.

Инструменти на връзките с обществеността като механизъм за комуникационно въздействие върху гражданските структури в обществото.

36

12

24

Х.

Ефективно партньорство на структурите на гражданското общество с публичната администрация на местно ниво

36

12

24


Дисциплина

Управление и конкуренто -способност на

сго в съвременната бизнес среда

Код

Mодул 1Вид на обучението

Лекции, Упражнения, PBL

Хорариум

Л ,У,PBL

– 12 ч


Лектори

Телефон

Ел.поща

Д-р Спартак Керемидчиев

058 / 655 626

dabu@inbox.comСТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.


ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Да предложи и операционализира използването на модерни управленски техники и средства за подобряване на управлението и повишаване на конкурентоспособността на структурите на гражданското общество.

Да послужи като ресурсен материал при провеждане на обучение за подобряване на управлението и конкурентоспособността на структурите на гражданското общество .
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Модулната книга е структурирана в три части.. В първата част се изяснява същността на конкурентоспособността, развитието на тази съвременна концепция и адаптацията и към структурите на гражданското общество /СГО/ . Във втората част се разглеждат основния инструментариум на стратегическото планиране като управленски инструмент за повишаване конкурентоспособността на СГО. С множество примери и упражнения се улеснява практическото онагледяване, усвояване и прилагане на тази материя. В третата част са представени три приложения, които са избрани, за да отговорят на най-горещите нужди в създаване на конкретни конкурентни предимства от СГО.

Основно съдържанието на модула включва следните теми:


 1. Какво могат да вземат СГО от теорията за конкурентоспособността?

  1. - Ключови моменти от изследванията на конкурентоспособността

  2. - Определения за конкурентоспособност

  3. - Основни приложения на теорията за конкурентоспособността към СГО

 2. Стратегическото планиране като основен инструмент за повишаване конкурентоспособността на СГО

  1. -Какво представлява стратегическото планиране

  2. -Функции на стратегическото планиране

  3. -Съдържание и етапи на стратегическото планиране

  4. -Провеждане на SWOT анализ

  5. -Стратегическо позициониране

  6. -Формулиране на визия и мисия

  7. -Разработване на генерални и специфични стратегически цели

В три приложения са разгледани и следните теми:

Приложение 1 – Развитие на партньорства с участие на СГО

Приложение 2 - Функционален модел за развитие на регионална асоциация на общините

Приложение 3 – Система за оценка на нуждите от услуги на клиентите на СГО


ПРЕДПОСТАВКИ:

Завършено висше образование и изучавани дисциплини Икономика, Математика


МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции с използване на слайдове, решаване на казуси по време на упражнения, PBL и др. В учебния план е предвидено както аудиторно обучение, така и он-лайн обучение и самоподготовка.


МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Анонимен тест


ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Кругман П, Амбулантно благополучие. Икономически разум и безумие във времето на гаснещите надежди, София, изд.” Дамян Янков”,1999 с.380

Клуб „Икономика 2000”, Методическо ръководство по стратегическо планиране, ФРМС, С., 2000 г.

Маринов В., Партньорски модел за стратегическо планиране на местното развитие, С., 2005 г.

Павлов, П., С. Михалева, Л. Павлова. Стратегическо управление в публичния сектор, Варна, 2002 г.

Портър М.., “Конкурентното предимство на нациите”, София, изд. Класика и стил, 2004 г.
Дисциплина

бизнес комуникации, етикет и протокол в сго

Код

Mодул 2Вид на обучението

Лекции, Упражнения

Хорариум

Л,У– 12 ч


Лектори

Телефон

Ел.поща

Д-р Марияна Колева

058/655620

dabu@inbox.comСТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Запознаване на обучаемите с основни принципи на деловото общуване и деловия етикет. Изграждане на умения за невербална комуникация и ефективна интеркултурана комуникация. Обучението ще даде възможност да се изградят умения за водене на делова кореспонденция


ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Делово общуване – принципи на деловото общуване, стилове и форми на общуване. Делова кореспонденция – предимства и недостатъци. Делови етикет - основни правила. Делови преговори. Методи за провеждане на преговори. Условия за провеждане на ефективни преговори. Умения за слушане и говорене, качества, които притежава добрия оратор. Невербани комуникации. В учебния модул са приложени и примерни тестове по бизнескомуникации, както и образци на писма и документи, необходими в бизнеса.


ПРЕДПОСТАВКИ:
Добри познания по български език
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции с практико – приложен характер и упражнения. Обучението включва освен аудиторна заетост, също и самоподготовка и възможност за он-лайн обучение.


МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Писмен тест


ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Сабат, А. Бизнес етикет: 101 начина да направите бизнес с чар и тактичност. Софт Прес. 2006., 2. Голдблат, Д. Специални събития .Изд. Рой комьюникейшън, 2006., 3. Люки, Р. Преговорите. Ръководство за успешен бизнес. Изд. Класика и стил. 2006., 4. Тръмп Д., Т. Шварц. Изкуството на сделката. Изд. Хермес, 2006., 5. Попик Б. Ето моята визитка. Изд. Изд. Рой комьюникейшън, 2006., 6. Люки, Р. Бизнескомуникации: Ръководство за успешен бизнес. Изд. Класика и стил. 2006., 7. Успешните презентации, Колектив. Изд. Локус,2005., 8. Драмалиева, В. Справедливостта в етиката и бизнес етиката. Изд. Сиела, 2005., 9. Давидков, Ц. Конфликти и управление. В: “Ръководство за решаване на конфликти”. С., 2001., 10. Бакърджиева, М. Бизнескомуникиране. Свищов, 2000., 11. Вацлавик, П. Дж. Бивин, Д. Джексон, Прагматика человеческих коммуникаций. Апрель-Пресс, 2000., 12. Патчър, Б., М. Броуди. Бизнес Етикет. От деликатните моменти на представянето до международния протокол. Изд. Принсепс,С., 1999., 13. Давидков, Ц. Бизнес комуникации /Учебник за дистанционно обучение/. С., Национален център по дистанционно обучение, 1997.,14. Roebuck, D. 2002, Improving Bisiness Communication skills, Kennesaw State University., 15. Janasz, S.C., Dowd K, O., Schneider B.Z. , 2002. Interpersonal Skills in Organizations.Mc Graw HillBoston Burr Ridge., 16. Wayne, F. S., Dauwalderq D. P. 1994. Communicating in business. An Action-Oriented Approach. Burr Ridje, Ilinois.


Дисциплина

изследване на структурите и взаимоотношенията в гражданското общество със статистически методи

Код

Mодул 3
Вид на обучението

Лекции, Упражнения, PBL, Консултации

Хорариум

Л ,У,РBL – 12

Лектори

Телефон

Ел.поща

Доц.д-р Емил Пенчев

058 / 655 626

dabu@inbox.com
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Усвояване на знания и умения, необходими за успешния мениджмънт на нестопански организации.

Основната цел на дисциплината е да даде общи познания на обучаемите в областта на статистическата теория и практика; формиране на умения за прилагането на статистическите методи и модели при решаването на приложни задачи в икономиката; да придобият в систематизиран вид знания и умения по компютърно ориентирани основни раздели на съвременната приложна математика; дискретна математика, изследване на операциите, теория на екстремалните решения и теория за избор и вземане на управленски решения.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Дисциплината включва следните по-важни теми: Основни понятия от теорията на статистиката, Квантили, Вариационен анали, Показатели за средно равнище, Показатели за разсейване, Изследване на диаграма на разсейване, Обикновена линейна зависимост, Коефициент на обикновена линейна корелация, Корелация при неметрично скалирани променливи, Обикновена линейна регресия и корелация, Нормално разпределение на проментивите величини , Изчисляване на гранични квантили при зададен процент на случаите между тях, Интервално оценяване, Статистическа проверка на хипотези, Проверка на хипотезата за сравняване на две средни аритметични величини.


ПРЕДПОСТАВКИ:

Математика от средния курс


МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции с използване на слайдове, решаване на казуси, прилагане на игрови методи, PBLМЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Писмени тестовеЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
Ръководство за упражнения по статистика, 2006; 5. Statistica, StatSoftq Inc (2001), Electronic Statistics Textbook; 6. Димитров,Б., Н. Янев, Теория на вероятностите и математическа статистика, 1990; 12. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J.and Denuit M.(2001) Modern Actuarial risk Theory; 13. Grandell J. (1991) Aspects of Risk Theory


Дисциплина

АнглиЙски език

Код

Модул 6
Вид на обучението

Упражнения

Хорариум

У – 12


Лектори

Телефон

Ел.поща

Преп. Албена Иванова

058 / 655 622

albena_hi@abv.bg


СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Развиване на умения за свободно общуване с англоговорящи; свободно боравене с бизнестерминологията; работа с литература на английски език.ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Обучението включва овладяване на задължителен минимум от граматически и лексикални знания и изграждането на комуникативни умения по определени теми. Придобитите знания се упражняват в различни ситуации и се овладяват нови.ПРЕДПОСТАВКИ:

Английски език, изучаван в средното училище


МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Упражнения, индивидуални консултации, групови консултации, самостоятелна работа, текущи задачи за самоподготовка


МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Писмени тестове, разработване на предварително поставени писмени задачиЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски език

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Учебниците за всички нива на ситемата Headway; 2. Cotton, David, David Falvey and Simon Kent. Market Leader. Intermediate. London, LONGMAN, 2005., 3. David, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Upper-Intermediate. London, LONGMAN, 2005., 4. Oxford Advanced Learners' Dictionary. Oxford University Press, 2005., 5. Longman Business English Dictionary. Addison Wesley Longman, 2001.


Дисциплина

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ В СГО

Код

Mодул 5Вид на обучението

Лекции, упражнения, PBL

Хорариум

Л,У,PBL – 12 ч

Лектори

Телефон

Ел.поща

Весела Панова

058 / 655 622

Mk_ood@mail.bgСТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Целта на дисциплината е обучаемите да се запознаят със същността на управлението и особеностите на управленския процес в една съвременна неправителствена организация. Развива умения за управленската практика като непрекъсната верига от взаимосвързани дейности, изискваща от мениджърите специфични умения за изпълнение на различни роли. Основната цел на модула е да се представят функциите и основните теории в областта на съвременния мениджмънт с акцент върху условията и потребностите на организациите от неправителствения сектор. Отделено е по-голямо внимание на теориите за лидерството и мотивацията, а по-малко на бюрократичните методи на управление, характерни за останалите стопански структури.ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Основни понятия, функции и задачи на мениджмънта. Основни ресурси на мениджъра, мениджърски роли, видове мениджмънт. Елементи на организацията и процес на управление; развитие на управленската мисъл; вземане на решения – модели и методи. Функции на управление. Планиране. Организиране. Ръководене. Контрол. Организационно поведение, характеристики на личността, характеристики на екипите и подразделенията, мотивиране на сътрудниците. Решаване на конфликти.ПРЕДПОСТАВКИ:

Организационно поведение, Микроикономика, Макроикономика, Маркетинг, БизнескомуникацииМЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции, упражнения, решаване на казуси, дискусии, игрови методиМЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Писмен тест – открити и закрити въпроси;


ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Ангелов, А. Основи на мениджмънта, Изд. Тракия - М, София, 1998; Коев и др. Малкият бизнес: правочник почти за всеки, Изд. Сиела, Варна, 2004; Станчева, А.Основи на управлението, Изд. Стено, Варна, 2003; Donnely, H., J. Gibson, M. Ivancevich, Fundamentals of Management, 8th Edition, Irwin, 1992; Turban, E. J. Meredith, Fundamentals of Management Science, Irwin, 1999. 1. Иванов, Ст. Коопериране и кооперации в агробизнеса, 1996; 2. Панайотов, Д. Стратегическо планиране, 1990; 3. Паунов, М. Стратегии на бизнеса, 1999; 4. Папазов, Е. Въведение в стратегическия мениджмънт, 2001; 5. тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средни фирми, 1997.

Галтунг, Й. (2005) Разрешаване на конфликти. Сиела, София; 2. Димитров, Д. (2003) Конфликтология. УИ “Стопанство”, София; 3. Димитров, Д. (2005) Конфликтологичното образование – предизвикателство към българската образователна система. В: Междуличностни конфликти – Първа студентска конференция по педагогическа конфликтология, Университет “Проф. Д-р Ас. Златаров”, Бургас; 4. Иванов, П. (1989) Междуличностният конфликт в трудовия колектив. Наука и изкуство, София; 5. Каменова, Д. (2005) Развитие на конфликтологична компетентност чрез дисциплината Бизнескомуникации в кжолежански образователен курс, Годишник на Международен колеж – Албена, т. І, с. 71-76; 6. Каменова, Д. (2006) Една технология за конструиране на творчески тип конфликти в организацията. Годишник на Международен колеж – Албена, т. ІІ., 2006; 7. Каменова Д. (2006) Конфликтологична компетентност. Ръководство за обучение. 8. Маркхам, У. (1999) Управление на конфликтите. Лаков прес, София; 9. Петев,Т., Д. Сотирова, Х. Панайотов (2001) Комуникации и етика в публичната администрация; 10. Смит А., Дж. Уекли (1992) Психология на организационното поведение. Варна, Икономически университет; 11. De Dreu, Carsten K. W. (1997) Productive Conflict: The Importance of Conflict Management and Conflict Issues. In Using Conflict in Organizations. Eds. Carsten K.W. De Dreu and Evert Van De Vliert. London: Sage, 9-22; 12. Lewicki, Roy J., Stepfen E. Weissq and David Lewin (1992) Models of Conflict, Negotiation, and Third Party Intervention: A Rewiew and Sinthesis. Journal of Orfanizational Behavior 13 /2/: 209 – 252
Дисциплина

Управление на човешките ресурси

Код

Mодул 7Вид на обучението

Лекции, упражнения

Хорариум

Л,У – 12 ч

Лектори

Телефон

Ел.поща

Доц. д-р Тодор Радев

058 / 655 640

todorad@mail.bg

Гл.ас.д-р Камелия Вунова

058 / 655 622

k.vunova@abv.bg


СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Целта на дисциплината “Човешки ресурси” е обучаемите да получат знания за правилата и техниките на ефективно управление на човешките ресурси през погледа на СГО .ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Въведение в теорията на управление на човешките ресурси – система и планиране; подбор, назначаване и освобождаване на персонала. Обучение и развитие на кадрите. Система за оценка на индивидуалното изпълнение. Социални разходи за човешките ресурси. Безопасни и здравословни условия на труд. Взаимодействие на работодателя с организациите на работниците и служителите. Среда на управление на човешките ресурси. Модели на управление на човешките ресурси: базови модели на управление, гранични модели на управление, емпирични модели на управление. Стратегическото управление на човешките ресурси в структурите на гражданското общество, подходи и модели на стратегическо управление на човешките ресурси. Предприемаческо управление на човешките ресурси в структурите на гражданското общество. Управление на организационната култура в СГО.
ПРЕДПОСТАВКИ:

Психология, Основи на управлението,Бизнескомуникации.МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции с използване на слайдове, упражнения, решаване на казуси, ролеви игриМЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Писмен тест, включващ открити и закрити въпроси.


ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Закони и нормативни актове на Република България 2. Христова, Т. Управление на човешките ресурси, 2001; 3. Шопов, Пр. Управление на човешките ресурси; 4. Cornelius, N. Human Resource Management, 1999. Амстронг Д. Управление на човешките ресурси.С, Делфинпрес,1992


Дисциплина

инструменти на връзките с обществеността като механизъм за комуникационно въздействие върху гражданските структури в обществото

Код

Mодул 9Вид на обучението

Лекции, упражнерия

Хорариум

Л,У – 12 ч

Лектори

Телефон

Ел.поща

Ст.ас. Ирена Йорданова

058 655620

dabu@inbox.com


СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Да се формират знания за маркетинговите комуникации и ролята им при управление на нестопанските организации. Да се изградят маркетингови умения у обучаемите, умения за ефективно партньорство и изграждане на връзки с обществеността, създаване на имидж на организацията, система от умения за диагностициране, прогнозиране, решаване и управление на конфликти. Като елемент на тази система влиза и усвояването на различни методи и стилове за посредничество и водене на преговори.


ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Маркетинговите комуникации в структурите на гражданското общество. Същност на маркетинговите комуникации и на комуникационния процес. Комуникационен микс-елементи и характеристика. Приложение на маркетинговите комуникации в СГО, тестове, казуси и задачи за самоподготовка. Въведение в дисциплината, рекламата като индустрия, основни участници в индустрията, роля и функции на рекламната агенция, организация на рекламната агенция, планиране на рекламната кампания, методология на създаване на рекламна кампания, създаване на нова рекламна концепция, същност, роля и технология на връзките с обществеността, предпрограмиране, дефиниране на проблеми, създаване на ПР – стратегия и тактика, ПР - техники, пресконференция, псевдосъбитие, публична реч, спонсорство, семинари, изложби, панаири, дни на отворени врати, оценка на реализираните ПР – програми, ефективен ПР.ПРЕДПОСТАВКИ:

Бизнескомуникации, Основи на мениджмънта, Управление на човешките ресурси


МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Комплексна учебна дисциплина, която предполага използване на интердисциплинарен подход и методи на преподаването на методическите единици


МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Разработване на проект


ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:

БългарскиПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Блек, С. Введение в паблик рилейшънз, 1998; 2. Джефкинс, Ф. Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс, 1993; 3.Катлип, С и др. Паблик рилейшънс. Теория и практика, 2000; 4. Кафтанджиев, Хр. Рекламната комуникация, 1995.


Дисциплина

Организационни умения за укрепване на управленския капацитет на сго

Код

Модул 8Вид на обучението

Лекции, упражнения, PBL

Хорариум

Л ,У,PBL – 12 ч

Лектори

Телефон

Ел.поща

Гл.ас..д-р Димитрина Каменова

058 655620

dabu@inbox.comСТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Целта на обучението по дисциплината е обучаемите да придобият теоретични и практически познания и умения за разпознаване на основните детерминанти на поведението – индивидуално и в организация: индивид, група, организационна структура. Целта на обучението в настоящия модул е обучаемите да придобият умения за изграждане на ефективни работни екипи, умения за създаване на доверие, умения за управление на времето , уменияу за делегиране на правомощия и упълномощаване, умения за управление на конфликти,умения за комуникация в организацията.ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Концепции за организационното поведение; организационни теории. Организационна структура – промяна и развитие на организацията. Организационна култура, организационни конфликти. Личност – индивидуални особености; ценности. Модифициране на индивидуалното трудово поведение; мотивация. Поведение в група и междугрупови отношения. Изграждане на ефективен работен екип. Умения за създаване на доверие. Умения за управление на времето. Умения за делегиране и упълномощаване. Умения за управление на конфликти. Умения за водене на диалог и комуникации в партньорството. Умения за слушане. Практически тестове и задачи за упражнения.ПРЕДПОСТАВКИ:

Бизнескомуникации, Основи на управлението, Управление на човешките ресурсиМЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции; Практически упражнения – решаване на казуси, решаване на тестове;МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Писмен теоретичен изпитЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Паунов, М. Организационно поведение. Изд. Сиела, С., 1998. 2. Handy, C. Understanding Organizations, HaMMHTondswoth, 1981. 3. St. Robins, Organizational Behavior, 6 ed. Prentice Hall, 1997.


Дисциплина

икономика и бизнес среда на сго.финансови особености на сго

Код

Mодул 4Вид на обучението

Лекции, упражнения

Хорариум

Л ,У – 12 ч.

Лектори

Телефон

Ел.поща

Ст.ас. Ивелина Йовева .

058 655620

dabu@inbox.com


СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.


ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Обучаемите да придобият знания, свързани с основните правила за възникването и управлението на бизнеса, фирмената, инвестиционна политика, възможности и източници на финансиране на дейността. Лекционният курс по финанси дава възможност на обучаемите успешно да управляват СГО, използвайки оптимално наличните ресурси и преценявайки умело условията и възможностите на конкретната икономическа среда.ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

Финансови особености на СГО. Стратегии за финансиране на СГО. Особености при изготвяне на бюджети. Особености на счетоводното отчитане и данъчното облагане на СГО. Икономика и бизнессреда. Въведение във финансите на фирмата, основи на фирмената инвестиционна политика, определяне цената на дълготрайните активи, възвръщаемост и риск при инвестиционните решения, капиталово бюджетиране във фирмата, дълготрайно финансиране във фирмата, финансови пазари, емисия на ценни книжа, нетрадиционни форми на финансиране, капиталова структура, дивидентна политика, финансово планиране, финансов анализ, данъчно облагане.Предмет на дисциплината бизнес среда и типове бизнес среда. Видове бизнес и връзката им с бизнес средата. Социална бизнес среда. Правна и политическа бизнес среда. Пазарът на труд като среда на бизнеса. Икономическа, маркетингова и финансова бизнес среда. Технологична бизнес среда. Международна бизнес среда.ПРЕДПОСТАВКИ:

Счетоводство, както и известни познания по МакроикономикаМЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции с използване на шрайбпроектор и упражненияМЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Писмен тест


ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Александров, Ст. и др. Финансово управление на фирмата, 2000; 2. Динев. Д, Д. Денков. Финанси на съвременната фирма; 3. Gitman, L. Principles of Managerial Finances, 5 Edition, 1988; 4. Weston, F. Essentials of Managerial Finances, 9 Edition, 1990. Александров, Ст. , Ст. Дурин, Б. Славков Финансово управление на фирмата; 2. Дурин , Ст., Д. Дурин, Счетоводство на предприятието, 2006; 3. Епстайн, Б., Мирца, А.А. МСС/МСФО – 2004-2005, Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност – коментари и приложения, 2005; 4. Закон за счетоводството; 5. Закони, свързани с данъчната и социалната политика; 6. Международни счетоводни стандарти; 7. Георгиев, Г. Финансово-счетоводен анализ на търговското дружество, 2004; 8. Счетоводни стандарти; 9. Примерен национален сметкоплан; 10. Дурин, Ст., Д. Дурин, Счетоводни политики и годишни финансови отчети, 2005.


Дисциплина

ефективно партньорство на сго с публичната администрация

Код

Модул 10Вид на обучението

Лекции, упражнения, PBL

Хорариум

Л – 12 чЛектори

Телефон

Ел.поща

Д-р Георги Шопов

058655620

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Задължителна фундаментална дисциплина от квалификационен курс за изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в България за ръководители на сдружения с нестопанска цел, фондации и други структури на гражданското общество.ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Да се усвоят умения за описване и дискотиране и прилагане на различни кръстосани и интеркултурални модели за проучване, да свързват въпросите относно структурата и културата на компанията с международните управленски въпрси, като обръщат особено внимание на комуникацията.ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:

В първата част на модулната книга целта е обучаемите да се запознаят със същността на гражданското общество и неговите структури, органите на местното самоуправление и местната публична администрация, партньорството между структурите на гражданското общество и публичната администрация, партньорство на гражданското участие и местното управление от различни гледни точки – от гледна точка на местните власти, на НПО и на гражданите. Във втората част са представени основните принципи и механизми на ефективното партньорство между структурите на гражданското общество и местните власти. В третата част са изложени основните инструменти и методи за ефективно партньорство между структурите на гражданското общество и местните власти - обобщено и чрез конкретни методи за използване на инструментите за партньорство.
ПРЕДПОСТАВКИ:

Основи на мениджмънта, Управление на човешките ресурсиМЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

СеминариМЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Доклади – индивидуални и групови, тестове по време на модула, задължително присъствие на двудневна тренировъчна сесия.ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български и английски

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Marc M. Lindberg ”The Human Development Race”,1993

2.Г. Маринска „Законодателството в областа на местното самоуправление и местна администрация – общ преглед”,2007

3.М.Новкиришка-Стоянова „Законодателна рамка на гражданското участие в местната власт в Р България и САЩ” ,2001

4.Weber, Max “Theory of Social and Economic Organization” 1947

5.Ken Blanchard, John Carlos and Alaan Randolpf, “Eplowerment Takes More Than One Minute” ,1996

6. Stephen A.Strumf and Joel R. DeLua , “Learning to Use What You Already Know”

7. L. Kristi Long , “Empowering Eployees”,1996
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фондЕвропейски съюз
Каталог: materiali
materiali -> Основни научни и научно-организационни приноси
materiali -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
materiali -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г
materiali -> Доклад на Управителния съвет на Националния съюз на тпк
materiali -> Решение на Съда от 22 април 1997 г към кратка библиографска справка Celex номер 61995J0180 Автентичен език Немски език Дати
materiali -> 1Определение на кг
materiali -> Връзката компютър аниматор Увод 1 стр. Същината на въпроса История на Компютърната Графика


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница