Лекции изнесени в Дорнах от 29. 9 до 28. 10. 1917 гстраница1/9
Дата23.07.2016
Размер1.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЦИКЪЛ от 14 лекции

изнесени в Дорнах

от 29. 9 до 28. 10. 1917 г.

Превод от немски:

ДИМИТЪР ДИМЧЕВ /І – VІІІ лекция/

ДИМО ДАСКАЛОВ /ІХ – ХІV лекция


изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – сканиран от книгаС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


СТР.

1. Първа лекция, Дорнах, 29 Септември 1917 .................................4

Хаосът въз­ник­ва от без­ду­хов­но­то при­ема­не на света. Учението за ре­ин­кар­на­ци­ите и неп­ре­къс­на­то­то на­мале­ние на зем­но­то население. Социал- ният карцином. За неп­ри­год­нос­т­та на за­пад­ни­те хо­ра да раз­бе­рат ев­ропейс­кия Изток. Духовният свят не мо­же да бъ­де иг­но­ри­ран безнака- зано. За връз­ки­те меж­ду раз­ру­ши­тел­ните си­ли на Космоса и чо­веш­ко­то съзнание. Намесата на Ариман.
2. Втора лекция, Дорнах, 30 Септември 1917.…….........................14

Дисхармонията меж­ду ин­те­лек­ту­ал­но­то и мо­рал­но раз­ви­тие на човече- ството. Изграждане на со­ци­ал­на общност с мъртвите. Основните със­тав­ни час­ти на чо­веш­ко­то същество. Миналите и бъ­де­щи ин­кар­на­ции на Земята. Христовият Импулс. Йохан Валентин Андреа и "Химическата сват­ба на Кристиан Розенкройц през 1459". За въз­рас­то­ва­та гра­ни­ца от 27 години, ко­ято по­ве­че­то хо­ра днес не надхвърлят. Лойд Джордж


3. Tpeтa лекция, Дорнах, 1 Октомври 1917……..............................25

Предпоставки за вник­ва­не в ми­на­ло­то и бъдещето. Илюзиите на социа- лизма. Окултна ха­рак­те­рис­ти­ка на пар­тий­ни­те програми. Доктрината Удроу Уилсън. За съ­би­ти­ята в гра­нич­на­та об­ласт на свръх­се­тив­ния свят. За ня­кои от на­пад­ки­те сре­щу Рудолф Щайнер. Вътрешната сме­лост и Антропософското Общество. Отказ от час­т­ни­те раз­го­во­ри с чле­но­ве­те на Антропософското Общество.


4.Четвърта лекция, Дорнах, 6 Октомври 1917…….........................38

Елементарните Духове на раж­да­не­то и смъртта. За зло­упот­ре­ба­та с окул­т­ни си­ли през Атлантската епоха. За мо­рал­на­та наг­ла­са на днеш­ни­те хора. Абсолютни иде­али не съществуват. Ариманическите Същества и не­об­хо­ди­мос­т­та от разрушение. Рикарда Хух и за­що хо­ра­та от­но­во тряб­ва да опоз­на­ят дявола. Поклонници­те на Ницше и ха­рак­те­рис­ти­ка на ницшеанството.

5. Пета лекция, Дорнах, 7 Октомври 1917 ………..........................50

Душевните спо­соб­нос­ти на чо­ве­ка през Четвъртата сле­дат­лан­т­с­ка епоха. "Върху за­гад­ки­те на душата". Как ще из­г­леж­да чо­веш­ка­та ге­ни­ал­ност в бъдещето. Подготовката за Бъдещия Юпитер. Отказът от фи­зичес­ко­то тяло. Защо же­ни­те ще прес­та­нат да раж­дат през сед­мо­то хилядолетие. Августин и Калвин. Същност на евгениката. Един от аб­сур­ди­те на на­ше­то време: "Христос от пси­хи­ат­рич­на глед­на точка". Един от аб­сур­ди­те на бъ­де­ща­та епоха: стре­ме­жът да бъ­де пре­мах­на­та "душата" с по­мощ­та на фар­ма­ко­те­ра­пи­ята


6. Шеста лекция, Дорнах, 8 Октомври 1917………….....................62

Описание на еле­мен­тар­ния мис­ло­вен свят и на чо­веш­ки­те мис­ли ка­то един вид не­го­ви умъртвители. Мислов­ни­те трупове. Луцифер и Ариман. Елохимите или Духовете на формата. За вис­ша­та и низ­ша чо­веш­ка при- рода. Предпоставки за чо­веш­ка­та сво­бо­да. Хармонията и ре­дът в со­ци­ал­ния ха­ос мо­гат да бъ­дат из­в­лече­ни един­с­т­ве­но от ду­хов­ния свят. Една ти­пич­на имагинация. За не­об­хо­ди­мос­т­та от про­ро­чес­ки дар­би на пе­да­го­зи­те от бъдещето. Възпитанието на де­ца­та ка­то област, за­сег­на­та на­й-сил­но от ужа­си­те на ма­те­риализма.


7. Седма лекция, Дорнах, 12 Октомври 1917……….......................73

Материализмът не поз­на­ва "ду­хов­на­та тежест" и по­ра­ди то­ва ня­ма усет за ис­тин­с­ка­та действителност. Херман Грим и не­го­ва­та кни­га за Гьоте. Мартин Лутер. Инстинктивното раз­ши­ря­ва­не на се­тив­ни­те усе­щания. Изпитанието с огън през Четвъртата сле­дат­лан­т­с­ка епо­ха­. Мър­т­ви­те и жи­ви­те истини. Душевната конфи­гу­ра­ция на бъ­де­щи­те педагози. Разу- мът не мо­же да бъ­де кул­ти­ви­ран с по­мощ­та на разума. Кога ан­т­ропо­со­фи­ята се прев­ръ­ща в пътепоказател.
Указания от­нос­но пуб­ли­ку­ва­не­то на езо­те­рич­ни­те лек­ции от Рудолф Щайнер

За ха­рак­те­ра на те­зи час­т­ни из­да­ния Рудолф Щайнер (1861-1925) каз­ва след­но­то в сво­ята ав­то­би­ог­ра­фия "Моят жиз­нен път" (Събр. Съч. Г.28, гл.35):

"Съдържанието на те­зи из­да­ния бе пред­ви­де­но да се из­не­се под фор­ма­та на устни, неп­ред­наз­на­че­ни за из­да­ва­не съобщения...

Никъде и в ни на­й-­мал­ка сте­пен не е спо­ме­на­то нещо, ко­ето да не пред­с­тав­ля­ва чист ре­зул­тат от из­г­ражда­ща­та се Антропософия... Читателят мо­же на­пъл­но да ги при­еме за то­ва­, коетo Антропософията има да каже. Ето защо... пър­во­на­чал­но тръг­нах­ме от условието, те да бъ­дат раз­п­рос­т­ра­ня­ва­ни са­мо всред чле­но­ве­те на Антропософското Общество. Нека оба­че се има предвид, че в те­зи неп­рег­ле­да­ни от мен ръкописи, има и не­пъл­ни неща.

Право за оцен­ка на по­доб­но час­т­но из­да­ние оба­че се приз­на­ва са­мо на онзи, кой­то знае как­во е ус­ло­вие то за та­ка­ва оценка. А за по­ве­че­то от те­зи из­да­ния ус­ло­ви­ето се със­тои по­не в ан­т­ро­по­соф­с­ко­то позна­ние за чо­ве­ка и космоса, до­кол­ко­то същ­нос­т­та им е из­ло­же­на от Антропосо- фията и в поз­на­ни­ето на това, ко­ето под фор­ма­та на "ан­т­ро­по­соф­с­ка история" се съ­дър­жа в съ­об­ще­ни­ята от ду­хов­ния свят."


Каталог: wp-content -> Rudolf%20Steiner -> BG%20DOCS
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Берлин от 20 23. 1914 г превод от руски: петранка георгиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкопис
BG%20DOCS -> Книга с ъ д ъ р ж а н и е стр. Увод. Задачата на Духовната наука
BG%20DOCS -> Лекция, изнесена в Цюрих на Октомври 1918 Превод от немски: Димитър Димчев Октомври 1918, Цюрих
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> И з ж и в я в а н и я в свръхсетивния свят т р и т е п ъ т я н а д у ш а т а к ъ м Х р и с т о с 14 лекции
BG%20DOCS -> Стопанство
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах и Берн между 25 януари и 23 март 1924
BG%20DOCS -> Окултна история
BG%20DOCS -> Ga-135 рудолф щайнер прераждане и к а р м а и тяхното значение


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница