Лекции на студенти от Факултета по дентална медицина към му-варна и има учебна натовареност от 144 до 225часа годишноДата08.05.2018
Размер28.45 Kb.
#68079
ТипЛекции
РЕЦЕНЗИЯ
От Проф.д-р Валентин Димитров Димитров, д.м.н.

Началник отделение по колопроктология към Клиника по обща и коремна хирургия към СБАЛО- София, на научните трудове на Доц.д-р Георги Леонидов Кобаков,д.м., Управител на СБАЛОЗ „д-р Марко Марков” гр.Варна.

Относно участието му в конкурс за професор за нуждите на Онкохирургично отделение към СБАЛОЗ „д-р Марко Марков” гр.Варна, обявен в Държавен вестник бр.62/29.07.2014г.
Доц.Георги Кобаков е роден на 20.10.1957г. През 1981г. се дипломира като лекар в медицинска академия – София. След това работи: като педиатър от 28.01.1982 до 01.10.1982г., в с.Старо Оряхово; отбива редовната си военна служба от 01.10.1982г. до 01.10.1984г; работи като ординатор хирург в гр.Долни Чифлик от 01.10.1984г. до 01.07.1987г; като хирург ординатор в Обединена работническа болница гр.Варна от 01.07.1987г. до 26.02.1990г.

От 26.02.1990г. работи последователно като асистент, старши асистент и главен асистент във ВМИ гр.Варна; началник на отделението по хирургия в СБАЛОЗ –гр.Варна от 02.06.2008г. до 02.02.2012г. и Управител на СБАЛОЗ – гр.Варна от 02.02.2012г.

Той има специалност по хирургия от 1990г., магистър по „Здравен мениджмънт” от 2008г., образователна и научна степен доктор по медицина от 2005г. и през 2011г. получава научното звание доцент с общо 125 научни труда.

Доц.Георги Кобаков представя за рецензия в конкурса за професор общо 31 научни труда. От тях: една самостоятелна монография, съавтор на глава от монография отпечатана в Rijeka, Хърватия; три статии в Български списания; четири статии в чужди списания; десет отпечатани доклада на конференции в България; осем отпечатани резюмета на доклади от научни форуми у нас и в чужбина и три статии изпратени за печат ( една у нас и две в чужбина).

Той е цитиран общо в 47 чужди и български научни списания и има общ импакт фактор 88.970.

Доц.Георги Кобаков е научен ръководител на дисертант Д-р Кирил Георгиев Киров на тема:”Оптимизиране на резултатите при конвенционални и лапарскопски колоректални резекции”. През последните три учебни години води лекции на студенти от Факултета по дентална медицина към МУ-Варна и има учебна натовареност от 144 до 225часа годишно.

Най-съществените научни приноси на Доц.Георги Кобаков са:


  • Отпечатване на глава „Чернодробни резекции при метастази от колоректален карцином”. Тук са описани подробно всички видове чернодробни резекции – моносегментни, бисегментни, трисегментни, лява и дясна хемихепатектомия, като е споделен и личният опит от чернодробни резекции при 158 болни.

  • За първи път у нас е написана монография на тема „Чернодробни метастази”. Тук е описана подробно историята на чернодробната хирургия, хирургичната анатомия на черния дроб, биологията на чернодробните метастази, мултимодалната терапия на чернодробните метастази и икономическия анализ при диагностиката и лечението на чернодробните метастази. Описани са не само метастазите в черния дроб от тумори на гастроинтестиналните органи, но и от бял дроб, млечни жлези, бъбреци, простатна жлеза и кожен меланом.

  • Новост за страната ни е и описанието на операцията на Wipple в комбинация с венозна и артериална реконструкция.

  • Разширява оперативните възможности на туморите на Klatskin тип 3А и 3Б. При тумора на Klatskin тип 3А прилага дясна трисекционектомия ( Sg.1,4,5,6,7,8), en bloc хилусна резекция с отстраняване на хепатикохоледоха и при нужда резекция на бифуркацията на v.portae. При тумор на Klatskin тип 3Б операцията по избор е лява хепатектомия +Sg.1, в комбинация с en bloc хилусна резекция и отстраняване на хепатикохоледоха.

  • Прави опит за систематизиране на лимфната дисекция при карцином на главата на панкреаса.

  • Описва като казус първичен non-Hodgkin's lymphoma на черен дроб.

  • Описва гастроинтестинален стромален тумор на жлъчния мехур, като много рядък случай.

  • Описва за първи път у нас аберантна a.hepatica dextra при дуоденопанкреатична резекция.

В заключение мога да кажа, че Доц.д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. владее и прилага всички сложни коремни онкологични операции, има достатъчно сериозни научни приноси и голям преподавателски опит, поради което заслужава да му бъде присъдено научното звание професор.


29.10.14г. Подпис:

Гр.София Проф.д-р В.Димитров,д.м.н.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница