Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04Дата23.08.2016
Размер116.29 Kb.
#7144
ТипЛекции
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
за дисциплината ЗООЛОГИЯ
включена като ЗАДЪЛЖИТЕЛНА в учебния план на
специалността «ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА»
област «4.ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
професионално направление «4.4.НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА»
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Код

Водещ преподавател

Основна

форма на контролЧасове

Кре-дитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения

семинари


Учебни практики

Други форми

01.01.04

Доц.д-р Станчо Петров

Изпит практиче-ски и теоретичен

45

45

7

103

200

8


II. АНОТАЦИЯ
Зоологията е една от основните биологични дисциплини. От една страна тя изучава строежа на животинските организми, тяхното индивидуално и историческо развитие, зоогеографското им разпространение, а от друга – изучава взаимоотношенията на животните с другите организми (включително други животни) и зависимостта на животните от условията на средата на обитание.

Макар че отделни нейни раздели касаят строежа, жизнените функции, поведението и връзките на организмите със средата, обекти са не отделните животни, а животинското царство като цяло.

Зоологията се интересува и от практическото значение на животните, тъй като сред тях има много видове пряко или косвено използвани от човека, а така също и вредители по културните растения, причинители и разпространители на различни заболявания. Данните, получени в резултат на зоологическите изследвания широко се използват в селското и горското стопанство, хуманната и ветеринарна медицина, животновъдството, рибовъдството, екологията и опазването на природната среда.

При създаването на учебната програма по Зоология са спазени следните изисквания:  1. Програмата да съответствува на специфичността на обучението по екология.

  2. Да няма дублиране на материала с други учебни дисциплини.

  3. Да се запазят добрите традиции от близкото минало в обучението по зоология в България.

  4. Програмата по структура (а отчасти и по хорариум) максимално да съответствува на програмите по зоология на водещите ВУЗ-ове в Европа.

Г л а в н а т а ц е л в тази програма е да се подчертае единната природа на живите системи, въпреки поразителното разнообразие на структури и функции, които ние виждаме на всички нива на биологична организация.

Идеята е живото да се изучава в логична последователност, отразяваща йерархичната му същност: молекулно, клетъчно, организмово и биосферно ниво.

Разработени са, макар и съвсем схематично фундаменталните въпроси за еволюцията на организмовия свят и механизмите на видообразуването, за да се разберат основните моменти в прогресивната еволюция на животинския свят.

Придобиването на определен запас от теоретични и практични зоологични знания са абсолютно необходими както за по-пълноценната изява на студентите в следващите години на обучението, така и за бъдещата им практическа работа като специалисти-еколози.

Изискването за екологичен подход при обучението по зоология налага въвеждането на нови методи и форми на обучение, като учебни екскурзии и теренна учебна практика.

Полезните и вредни видове се изучават в специалните зоологични дисциплини, но те са малка част от огромното животинско царство. Все по-засилващата се човешка намеса в природата, изважда все нови и нови видове от групата на т.нар. “неутрални животни” и ги превръща в повечето случаи във вредни. Лавинообразно нараства и броя на застрашените от изчезване животински видове.

Едновременно с ботаниката в сравнителен план се разглеждат въпросите за строежа на клетката, за различията между растителните и животинските организми. Тези въпроси са фундаментални за биологията, защото животът проявява своята същност за първи път на клетъчно ниво, а сравнителното разглеждане на организмите доказва техния общ произход и показва пътищата на тяхното еволюционно развитие. Интердисциплинарните връзки между ботаниката и зоологията продължават и в съвместните теренни практики, което повишава качеството на обучението.

Зоологията е система от понятия, които се изучават преди обучението по специалните дисциплини. Като разглежда многообразието на животинския свят, причинителите и преносителите на различни болести, източниците на храна и принципите на одомашняване на селскостопанските животни, зоологията се явява като общобиологично въведение на приложните биологични науки. Без да се познава биологията, класификацията и зоогеографското разпространение на животните е невъзможно да се изучи и определи тяхното практическо значение.


III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ІІІ.1. ЛЕКЦИИ – 45 часаТема 1. Предмет, задачи, методи и дялове на Зоологията. Биологична същност на живота. Равнища на организация на живата материя. Отличителни черти на животните. Организъм. Класификация на организмите. Систематични категории.

3 часа
А. Безгръбначни животни – 24 часа


Тема 2. Тип Protozoa (Едноклетъчни). Обща характеристика. Морфология, жизнена дейност. Екология. Екологични групи. Произход. Значение. Групи Sarcodina, Mastigophora, Gregarinina, Coccidiomorpha, Haemosporidia, Myxosporidia, Microsporidia, Ciliata, Suctoria - практическо значение на свободноживеещите и паразитни форми. 4 часа

Тема 3. Metazoa - теории за произхода на многоклетъчните животни. Филогения. Тип Placozoa (Пластинчати), Porifera (Водни гъби) и Coelenterata (Мешести) – екология, разпространение и практическо значение на някои представители. 3 часа

Тема 4. Vermes (Червеи). Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida. Обща характеристика. Приспособления към паразитен начин на живот. По-важни представители на червеите – паразити по гръбначните животни и човека. Цикли на развитие и санитарно значение. Екология, разпространение и практическо значение на свободноживеещите форми. 5 часа

Тема 5. Mollusca (Мекотели). Обща характеристика. Биология и екология на вредните видове Gastropoda. Охлюви – междинни гостоприемници на хелминти. Lamellibranchia, Cephalopoda и Loricata – биология, екология, разпространение и практическо значение. Аквакултури. 3 часа

Тема 6. Тип Arthropoda (Членестоноги). Характеристика. Филогенетично значение на преминаването към сухоземен начин на живот. Обзор на класовете Crustacea, Arachnida, Myriapoda и Insecta. Биология и практическо значение - полезни и вредни видове. Аквакултури. Възможности за използването на някои членестоноги в биологичната борба. Защитени видове. 6 часа

Тема 7. Тип Pogonophora (Погонофори), Chaetognatha (Четинкочелюстни), Echinodermata (Бодлокожи) и Hemichordata (Неяснохордови). Характеристика. Биология. Екология. Разпространение. Представители. Еволюционно и практическо значение. 3 часа
Б. Гръбначни животни – 18 часа
Тема 8. Тип Chordata (Хордови). Характеристика. Систематика. Подтипове Urochordata, Acrania и Vertebrata с клас Cyclostomata - биология, екология, разпространение и практическо значение на по-важните представители. 2 часа

Тема 9. Pisces (Риби). Характеристика. Хрущялни, Хрущялно-костни и Костни риби. Биологични особености на по-важните видове. Екологични групи. Хранене, размножаване. Средства за защита и нападение. Миграции. Разпространение. Стопанско значение и охрана. Произход. 4 часа

Тема 10. Amphibia (Земноводни). Безкраки, Безопашати и Опашати. Характеристика, систематика и биологични особености на отделните видове. Разпространение. Екологични групи. Цикличност. Хранене, размножаване. Защитни приспособления. Стопанско значение и охрана. Произход. 3 часа

Тема 11. Reptilia (Влечуги). Хоботоглави, Костенурки, Крокодили и Люспести. Характеристика и систематика. Биологични особености на отделните видове. Размножаване. Разпространение. Средства за защита и нападение. Значение и опазване на влечугите. Произход. 3 часа

Тема 12. Aves (Птици). Плаващи, Бягащи и Летящи. Характеристика и систематика. Биологични особености на птиците. Разпространение. Екологични групи. Хранене. Размножаване. Миграции. Значение в природата и живота на човека. Зимно подхранване. Охрана на полезните видове. Аклиматизация на птиците. Произход. 3 часа

Тема 13. Mammalia (Бозайници) Низши, Първични и Плацентни. Характеристика, систематика. Екологични и биологични особености. Разпространение. Екологични групи. Хранене, размножаване, миграции. Селскостопанско значение. Аклиматизация. Дивечовъдство. Произход. 3 часа
III. 2. УПРАЖНЕНИЯ – 45 часа

Тема 1. Подцарство Protozoa (Първаци). 3 часа

1.1.Работа със специализирана литература: учебник, ръководство за упражнения, атласи, определители и др.

1.2.Изисквания при работа с работни тетрадки: направа на схематични рисунки, попълване на таблици и др.

1.3.Работа с тестови задачи за подпомагане на учебния процес и за текущ тематичен контрол.

1.4.Основни правила за произнасяне на латинските имена на животните.

1.5.Работа с животински обекти - микроскопски препарати, сухи и влажни препарати, раздавателен материал за определяне, начин за дисекция на жив материал и др.

1.6.Запознаване с устройството и правилата за работа с оптични прибори - лупа, стереоскоп, микроскоп.

1.7.Наблюдение на култура от едноклетъчни и на трайни микроскопски препарати на първаци от Sarcodina, Mastigophora, Gregarinina, Coccidiomorpha, Microsporidia, Ciliаta.

1.8.Систематичен обзор на едноклетъчните - запознаване с животни, представляващи интерес от гледна точка на екологията, ветеринарната и хуманна медицина – видеофилм и зарисуване на обекти в работната тетрадка.

Тема 2. Подцарство Metazoa (Многоклетъчни). 3 часа

2.1.Тест върху задачи от материала по Тема 1.

2.2.Тип Porifera и Coelenterata - характерни представители. Видеофилм Микроскопски, влажни и сухи препарати. Зарисуване на обекти.

Тема 3. Тип Platyhelminthes (Плоски червеи). 2 часа

3.1.Тест върху задачи от материала по Тема 2.

3.2.Turbellaria (Ресничести), Trematoda (Метили), Cestoda (Тении) - характерни представители. Видеофилми. Микроскопски и влажни препарати. Зарисуване на обекти.

Тема 4. Тип Nemathelminthes (Кръгли червеи), Annelida (Прешленести червеи) 4 часа

4.1.Тест върху задачи от материала по Тема 3.

4.2.Nematoda - строеж и цикли на развитие на някои по-важни в стопанско отношение видове - видеофилм, микроскопски препарати, схеми.

4.3.Annelida - строеж на тялото и КМТ, цефализация, параподи, прогресивно развитие на системите - микроскопски препарати, схеми.

4.4.Систематичен обзор - свободноживеещи и паразитни форми. Почвообразуватели - диапозитиви. Видеофилм.

Тема 5. Тип Mollusca (Мекотели). 4 часа

5.1.Тест върху задачи от материала по Тема 4.

5.2.Loricata, Gastropoda, Lamellibranchia, Cephalopoda – характерни представители. Външно и вътрешно устройство на мекотелите - видеофилми, сухи и влажни препарати. Схематични рисунки.

5.3.Систематичен обзор на някои по-важни в стопанско отношение видове. Работа с определители.Тема 6. Тип Arthropoda (Членестоноги). 5 часа

6.1.Тест върху задачи от материала по Тема 5.

6.2.Crustacea - низши и висши сладководни и морски ракообразни. Външно и вътрешно устройство - видеофилм, диапозитиви, сухи и влажни препарати, схематични рисунки.

6.3.Arachnida - вътрешно и външно устройство на характерни представители от основните разреди (Скорпиони, Паяци, Кърлежи). Полезни и вредни видове - видеофилм, диапозитиви, микроскопски и влажни препарати, схематични рисунки.

6.4.Myriapoda - запознаване с устройството и по-характерните представители от многоножките. Полезни и вредни видове. Диапозитиви, влажни препарати, схематични рисунки.

6.5.Insecta - изучава се в общ план морфологията на насекомите като се посочват екологичните адаптивни изменения към различните среди на обитание - диапозитиви, картини, схематични рисунки.

Систематичен обзор - запознаване с огромното разнообразие на класа чрез по-важните в стопанско отношение представители. Полезни и защитени видове. Видове, преносители и причинители на болести по растенията, животните и човека - видеофилм, диапозитиви, микроскопски и влажни препарати, систематична сбирка, схематични рисунки.

Тема 7. Тип Echinodermata (Бодлокожи). 2 часа

7.1.Външен строеж на характерни представители от различните класове.

7.2.Обобщаващ тест I част - безгръбначни животни.

Тема 8. Тип Chordata (Хордови). 2 часа

8.1.Външен и вътрешен строеж на Ланцетник (подтип Acrania), Асцидия – ларва и възрастна форма (подтип Urochordata), Миноги и Миксини (подтип Vertebrata).Тема 9. Подтип Vertebrata. Надклас Pisces (Риби). 4 часа

9.1.Тест върху задачи от материала по Тема 8.

9.2.Дисекция на риба. Външно и вътрешно устройство. Скелет - свеж материал, влажни препарати, скелет на риба, картини, диапозитиви, схематични рисунки.

9.3.Систематичен обзор - видеофилм, диапозитиви.

9.4.Определяне и опознаване на риби - сладководни и морски. Работа с определители и раздавателен материал.

Тема 10. Клас Amphibia (Земноводни). 4 часа

10.1.Тест върху задачи от материала по Тема 9.

10.2.Дисекция на жаба. Външно и вътрешно устройство. Скелет. Свеж материал за дисекция, влажни препарати, скелет на жаба, картини, схематични рисунки, диапозитиви.

10.3.Систематичен обзор - видеофилм и диапозитиви.

10.4.Определяне и опознаване на опашати и безопашати земноводни. Работа с определители и раздавателен материал.

Тема 11. Клас Reptilia (Влечуги). 4 часа

11.1.Тест върху задачи от материала по Тема 10.

11.2.Запознаване с устройството на гущер по дисециран гущер и скелет. Влажни препарати, скелет на гущер, костенурка и змия, картини, схематични рисунки и диапозитиви.

11.3.Систематичен обзор - видеофилм и диапозитиви.

11.4.Определяне и опознаване на влечуги от разредите Люспести и Костенурки. Работа с определители и раздавателен материал.

Тема 12. Клас Aves (Птици). 4 часа

12.1.Тест върху задачи от материала по Тема 11

12.2.Запознаване с устройството на птица по дисециран гълъб и скелет. Влажни препарати, скелет на птица, картини, схематични рисунки, диапозитиви.

12.3.Систематичен обзор - полезни и вредни птици Диапозитиви, видеофилм.

12.4.Определяне и опознаване на птици - Кокошови, Хищни, Пойни и др. Работа с определители, раздавателен материал и препарирани птици

Тема 13. Клас Mammalia (Бозайници). 4 часа

13.1.Запознаване с устройството на бозайниците по дисециран бозайник и скелет, влажни препарати, скелет на заек, диапозитиви.

13.2.Систематичен обзор - полезни и вредни видове. Видеофилм.

13.3.Определяне и опознаване на бозайниците. Работа с определители.

13.4.Обобщаващ тест II част - Гръбначни животни.
III. 3. СЕМИНАРИ ЗАНЯТИЯ
III. 4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА
III. 4. 1. Учебни практики – 7 часа
III. 4.2. Разработка и защита на технологични карти /други форми/ - не

III. 4.3. Самоподготовка /за текущия контрол и изпита/

Консултации – 23 часа

Текущ контрол /колоквиуми след всеки раздел/ – 50 часа

Изпити - 30 часа
ІІІ.4.4. ТЕРЕННА УЧЕБНА ПРАКТИКА – 60 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекциите и упражненията се провеждат според общоприетите изисквания, при максимално използване на наличната учебна техника (шрайбпроекори, аспектомати, видеоапаратура) и самостоятелна работа с раздавателен зоологичен материал.

Упражненията се заверяват при наличие на протоколи от всички теми.

Изпитът е практически (по материал взет на упражненията) и обобщаващ тест (върху лекционния материал). Оценката е по шестобалната система.


V. Изпитна ПРОГРАМА
Изпита е тест върху лекционния материал с използването на учебни тетрадки и практикуми.

VI. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна


Петров С. Тетрадка по зоология на безгръбначните животни, Аграрен Университет – Пловдив, 2005, 164 с.

Петров С. Тетрадка по зоология на гръбначните животни, Аграрен Университет – Пловдив, 2006, 192 с.

Петров С. Практикум по зоология на безгръбначните животни , Аграрен Университет

– Пловдив, 2006, 188 с.Петров С. Практикум по зоология на гръбначни животни, Аграрен Университет – Пловдив, 2006, 148 с.
Б. Допълнителна

Ангелов П. „Анатомия, морфология и систематика на безгръбначните животни”. 1986 и др. Изд. “Наука и изкуство”, София, 406 с.

Германов А. „Приложна зоология” 1992 и др. Изд. “Земиздат”, София, 228 с.

Пешев Ц. „Зоология на гръбначните животни”. 1994. Изд. “Св. Климент Охридски”, София, 573 с.

Съставил: …………………………../доц. д-р С. Петров /
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
U programi RZA -> Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница