Лекции Упражнения, семинариДата22.08.2016
Размер110.95 Kb.
ТипЛекции
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - П Л О В Д И В

ФАКУЛТЕТ по растителна защита и агроекология

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за дисциплината СИСЕМАТИКА на растенията (БОТАНИКА ІІ ч.)


включена като задължителна в учебния план на
специалността ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
област 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
професионално направление 4.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”

Утвърдена на заседание на КС на катедра……………… протокол №……/дата/

П л о в д и в, 2005 г.
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код


Водещ


Преподавател

Основна форма на контролЧасове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми

01.02.06.

Гл.ас..д-р К. Кожухарова

Писмен изпит

15

30

7

48

100

4

ІІ. АНОТАЦИЯ
Целта на дисциплината Систематика на растенията е да даде на бъдещите специалисти еколози необходимите знания за идентифициране на таксоните, както и установяване на защитените и редки растителни видове и съобщества. Освен това се дават знания за богатото разнообразие от таксономични единици в националния фитогенофонд. Проследява се тяхната еволюция, екологични особености, както и диагностичните белези необходими за разпознаването им. Обръща се внимание и за опазване на реликтите, ендемични и застрашени видове във връзка с влошаващите се условия на външните среди, под въздействието на антропогенния фактор.
ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

БОТАНИКА–ІІч. /Систематика на растенията/


ЛЕКЦИЯ І

Принципи и методи на систематиката. Таксон и категории на таксона. Номенклатура. Надцарство Procaryota /Доядрени организми/.

Царство Mychota.

Подцарство Cyanobionta /Синьозелени делки/.

Морфологични, анатомични и биохимични особености. Размножаване, екология, разпространение и значение. Представители.
ЛЕКЦИЯ ІІ

Надцарство Eucaryota /Ядрени организми/.

Царство Mycetalia.

Подцарство Mycobionta.

Отдел Myxomycota /Лигави гъби/.

Отдел Mycomycota /Същински гъби/. Обща характеристика, размножаване, екологични групи.

Клас Chytridiomycetes, клас Oomycetes /Оомицетови гъби/, клас Zygomycetes (Mucoromycetes) /Мухълови гъби/ - характеристика, размножаване, екологични групи.
ЛЕКЦИЯ ІІІ

Клас Ascomycetes /Торбести гъби/ и клас Basidiomycetes /Базидиеви гъби/ - характеристика, размножаване, класификация.

Клас Deuteromycetes (Fungi imperfecti) /Несъвършени гъби/.

Отдел Lichenophyta /Лишеи/ - екология и географско разпространение, вегетативни структури, анатомия на талуса, размножаване, класификация и значение.


ЛЕКЦИЯ ІV

Царство Vegetabilia /Растения/.

Подцарство Rhodobionta /Червеноподобни водорасли/.

Отдел Rhodophyta /Червени водорасли/ - морфология, анатомия и биохимични особености. Размножаване и цикли на развитие.

Подцарство Chrysobionta /Кафявоподобни водорасли/.

Отдели Chrysophyta /Златисти водорасли/, Botrydiophyta /Жълтозелени водорасли/, Bacillariophyta /Кремъчни водорасли/ и Phaeophyta /Кафяви водорасли/ - еколого-географско разпространение, вегетативни структури, размножаване и представители.

Подцарство Chlorobionta /Зеленоподобни водорасли/.

Отдели Chlorophyta /Зелени водорасли/ и Charophyta /Харови водорасли/ - еколого-географско разпространение, устройство, размножаване, класификация.


ЛЕКЦИЯ V

Подцарство Magnoliobionta /Висши растения/ - обща характеристика. Висши спорови растения. Семенни растения. Произход и еволюция на висшите растения. Класификация.

Отдел Rhyniophyta /Безлистни/ - характеристика, класификация.

Отдел Bryophyta /Мъхообразни/. Разпространение и екология. Характеристика. Размножаване и класификация.

Класове Anthocerotopsida /Рогоспорангиеви/, Marhantiopsida /Чернодробни/, Bryopsida /Листнати/ и Sphagnopsida /Сфагнови мъхове/.

Отдел Lycopodiophyta /Плаунообразни/ - морфологични, анатомични и екологични особености. Размножаване и цикъл на развитие. Класификация.

Класове Isoëtopsida /Шилолистовидни/ и Lycopodiopsida /Плауновидни/.

Отдел Equisetophyta /Хвощообразни/ - морфология, анатомия и екологични особености.


ЛЕКЦИЯ VІ

Подцарство Polypodiophyta /Папратообразни/ - характеристика, произход, еволюция и класификация.

Клас Ophioglossopsida /Змийски папрати/.

Клас Polypodiopsida /Същински папрати/.

Клас Hydropteridopsida /Водни папрати/ - разреди Salviniales /Лейкови/ и Marsileales /Разковничеви/. Морфологични, анатомични и екологични особености.
ЛЕКЦИЯ VІІ

Отдел Pinophyta /Голосеменни/. Характеристика. Устройство на мъжката шишарка и развитие на мъжкия гаметофит. Устройство на женската шишарка и развитие на женския гаметофит. Опрашване, оплождане и семеобразуване. Класификация.

Класове Cycadopsida /Саговидни/, Gnetopsida, Ginkgopsida, Pinopsida /Иглолистни/. Характеристика на класовете, класификация, представители.
ЛЕКЦИЯ VІІІ

Отдел Magnoliophyta /Покритосеменни/. Обща характеристика. Спорофит и гаметофит. Класификация. Значение.

Клас Magnoliopsida /Двусемеделни/.

Подклас Magnoliidae.

Разред Magnoliales. Семейство Magnoliaceae /Магнолиеви/.

Разред Laurales. Сем. Lauraceae /Дафинови/.

Разред Nymphaeales. Сем. Nymphaeaceae /Русалкови/. Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.

Подклас Ranunculidae.

Разред Ranunculales. Сем. Ranunculaceae /Лютикови/ и Berberidaceae /Киселтрънови/. Разред Paeoniales. Сем. Paeoniaceae /Божурови/.

Разред Papaverales. Сем. Papaveraceae /Макови/ и Fumariaceae /Росопасови/. Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.


ЛЕКЦИЯ ІХ

Подклас Caryophyllidae.

Разред Caryophyllales. Сем. Portulacaceae /Тученицови/, Cactaceae /Кактусови/, Caryophyllaceae /Карамфилови/, Amaranthaceae /Щирови/, Chenopodiaceae /Лободови/. Разред Polygonales. Сем. Polygonaceae /Лападови/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.


ЛЕКЦИЯ Х

Подклас Hamamelididae. Разред Hamamelidales. Сем. Platanaceae /Чинарови/.

Разред Fagales. Сем. Fagaceae /Букови/.

Разред Betulales. Сем. Betulaceae /Брезови/.

Разред Juglandales. Сем. Juglandaceae /Орехови/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.

Подклас Dilleniidae.

Разред Theales. Сем. Theaceae /Чаеви/ и Clusiaceae /Звъникови/.

Разред Ericales. Сем. Ericaceae /Пиренови/.

Разред Primulales. Сем. Primulaceae /Игликови/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали. Редки и защитени видове.
ЛЕКЦИЯ ХІ

Разред Violales. Сем. Violaceae /Теменугови/.

Разред Tamaricales. Сем. Tamaricaceae /Ракитовицови/.

Разред Salicales. Сем. Salicaceae /Върбови/.

Разред Cucurbitales. Сем. Cucurbitaceae /Тиквови/.

Разред Capparales. Сем. Brassicaceae /Кръстоцветни/.

Разред Cistales. Сем. Cistaceae /Тамянкови/.

Разред Malvales. Сем. Tiliaceae /Липови/, Malvaceae /Слезови/.

Разред Urticales. Сем. Ulmaceae /Брястови/, Moraceae /Черничеви/, Cannabaceae /Конопови/ и Urticaceae /Копривови/.

Разред Euphorbiales. Сем. Euphorbiaceae /Млечкови/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.
ЛЕКЦИЯ ХІІ

Подклас Rosidae. Разред Saxifragales. Сем. Crassulaceae /Дебелецови/ и Grossulariaceae /Касисови/.

Разред Droserales. Сем. Droseraceae /Росянкови/.

Разред Rosales. Сем. Rosaceae /Розоцветни/.

Разред Fabales. Сем. Caesalpiniaceae /Цезалпиниеви/, Mimosaceae /Мимозови/ и Fabaceae /Бобови/.

Разред Sapindales. Сем. Aceraceae /Кленови/, Hippocastanaceae /Конскокестенови/. Разред Rutales. Сем. Rutaceae /Седефчеви/.

Разред Geraniales. Сем. Geraniaceae /Здравецови/.

Разред Celastrales. Сем. Aquifoliaceae /Джелови/.

Разред Vitales. Сем. Vitaceae /Лозови/.

Разред Apiales. Сем. Apiaceae /Сенникоцветни/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.
ЛЕКЦИЯ ХІІІ

Подклас Lamiidae. Сем. Rubiaceae /Брошови/ и Gentianaceae /Тинтявови/.

Разред Oleales. Сем. Oleaceae /Маслинови/.

Разред Solanales. Сем. Solanaceae /Картофови/.

Разред Convolvulales. Сем. Convolvulaceae /Поветицови/ и Cuscutaceae /Кукувичопреждови/.

Разред Boraginales. Сем. Boraginaceae /Грапаволистни/.

Разред Scrophulariales. Сем. Scrophulariaceae /Живеничеви/, Gesneriaceae /Геснериеви/

Разред Lamiales. Сем. Lamiaceae /Устноцветни/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.

Подклас Asteridae.

Разред Asterales. Сем. Asteraceae /Сложноцветни/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.


ЛЕКЦИЯ ХІV

Клас Liliopsida /Двусемеделни/.

Подклас Liliidae.

Разред Liliales. Сем. Iridaceae /Перуникови/ и Liliaceae /Кремови/.

Разред Amaryllidales. Сем. Hyacinthaceae /Зюмбюлови/, Alliaceae /Лукови/, Amaryllidaceae /Кокичеви/.

Разред Asparagales. Сем. Asparagaceae /Аспержови/.

Разред Orchidales. Сем. Orchidaceae /Салепови/.

Разред Cyperales. Сем. Cyperaceae /Острицови/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.
ЛЕКЦИЯ V

Разред Poales. Сем. Poaceae /Житни/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.

Разред Аrales. Сем. Araceae /Змиярникови/

Подклас Arecidae.

Разред Arecales. Сем. Arecaceae /Палмови/.

Характеристика, представители, стопанско значение, ареали.


ІІІ.3.СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ


ІІІ.4.ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА – 48 часа

ІІІ.4.1. Учебни практики – 7 часа

Морфология на корен, стъбло и лист. Метаморфози на корен, лист и стъбло. Видове плодове. Разпространение на семена и плодове -–автохория, хидрохория, анемохория и зоохория.


ІІІ.4.2. Разработка и защита на хербарии и реферат

 1. Подготовка и защита на хербарийна сбирка от 100 образци по систематика на растенията – 5 часа

 2. Подготовка и защита на реферат на тема: Редки и защитени растения в Българската флора клас Liliopsida – 6 часа


ІІІ.4.3. Самоподготовка /за текущия контрол и изпита/ - 30 часа
ІV.ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекционното обучение по ботаника се провежда чрез актуализация на класическата форма за университетско преподаване в съответствие със съвременните изисквания. Актуализацията е направена в няколко направления: максимална редукция на второстепенните теми и въпроси, подчиняване информацията на изискванията на професионалното направление, акцентиране на входните и изходни връзки с изучаваните технологични дисциплини, възможно най-пълно онагледяване и акцентиране върху бъдещите и стратегически проблеми свързани с използваните растителни ресурси, екологичните проблеми и др.

За онагледяване в лекциите широко се използват цветни табла, таблици, диапозитиви и щрайхпроектори.

Лабораторно практическите упражнения са подчинени строго на основната концепция: максимално освобождаване от теоретичните въпроси и активна самостоятелна работа. В упражненията широко се използват цитологични, анатомични и ембриологични препарати, сбирки от живи и хербаризирани растения, самостоятелна работа с определителите, микроскопите и лупите.

След провеждане на учебната практика всеки студент изготвя хербарии от 100 растителни вида.

Текущата проверка на знанията се провежда чрез щателно отработени контрони тестове по точковата система.

Заверката на семестъра се извършва на базата на редовност на участие в занятията, предсавяне на морфологичната сбирка, реферата и хербария и заверена учебна практика.

Изпитат е писмен. При формирането на окончателната оценка резултатите от теста и останалите задачи по извънаудиторната работа участвуват с 20%.V. Програма /Конспект/

1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.

2. Отдел Myxomycota

3. Отдел Mycomycota - характеристика

4. Клас Chytridiomycetes, клас Oomycetes,клас Zygomycetes

5. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване, подкл. Ascosphaeridae, подкл. Pezizidae

6. Клас Basidiomycetes, подкл.Holobasidiomycetidae

7. Клас Basidiomycetes, подкл.Teliobasidiomycetidae

8. Отдел Lichenophyta

9. Отдел Chlorophyta,отдел Charophyta

10. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция

11. Отдел Bryophyta

12. Отдел Lycopodiophyta, отдел Equisetophyta

13. Отдел Polypodiophyta

14. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация

15. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация

16. Сем. Magnoliaceae, Aristolochiaceae, Nymphaeaceae

17. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae

18. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae, Fumariaceae

19. Сем. Portulacaceae,Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae

20. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae

21. Сем. Primulaceae, Violaceae,

22. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae, Сем. Brassicaceae

23. Сем. Tiliaceae. Malvaceae, Ulmaceae

24. Сем. Moraceae, , Cannabaceae, Urticaceae,Euphorbiaceae

25. Сем. Grosulariaceae, Rosaceae

26. Сем. Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Fabaceae

27. Сем. Aceraceae, Rutaceae, Zygophyllaceae

28. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae ,Cornaceae

29. Сем. Apiaceae

30. Сем. Caprifoliaceae , Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae

31. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae, Apocynaceae,

32. Сем. Oleaceae, Solanaceae,

33. Сем. Convolvulaceae, Cuscutaceae

34. Сем. Boraginaceae, Scrophulariaceae

35. Сем. Orobanchaceae, Pedaliacea, Plantaginaceae

36. Сем. Lamiaceae

37. Сем. Campanulaceae, Alismataceae

38. Сем. Asteraceae

39.Сем. Melantiaceae, Iridaceae

40. Сем. Liliaceae, Hyacinthaceae

41. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae

42. Сем. Convallariaceae, Ruscaceae,Asparagaceae.

43. Сем. Orchidaceae, Сем. Juncaceae, Cyperaceae

44. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация

45. Сем. Araceae , Typhaceae

46. Ареали. Произход на културните растения .

47. Реликти, ендемити и космополити.VІ. ЛИТЕРАТУРА

БОТАНИКА ІІ ч. – СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА
 1. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 1988. Ботаника, Учебник за студентите от ВСИ, Земиздат, София.

 2. Воденичаров, Д. 1975. Ботаника ІІ ч. Систематика на растенията, С.

 3. Йорданов, Д., С. Ванчев, В. Факирова, 1978. Гъбите в България, БАН, София.

 4. Делипавлов, Д., М. Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, Д.Граматиков, 1983. Определител на растенията в България, Земиздат.

 5. Стойчев, Г., К.Кожухарова, А.Николова, Хр.Анастасов, 1997.

Ръководство за упражнения по ботаника, ВСИ, Пловдив

 1. Стоянов, Н., Б.Стефанов, Б.Китанов, 1966,1967. Флора на България, І и ІІ ч.

 2. Флора на НРБ /ред. Д. Йорданив/, т. І – ІХ, 1963-1990 г.

 3. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.

 4. Божилова, Е., И.Коева, С. Тонков, 1992. Систематика на висшите растения, София.

 5. Попова, М., Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 2001. Систематика на растенията, Акад. изд.- Пловдив.

 6. Темнискова, Д., М.Стоева, Д.Воденичаров, Ив.Киряков, Р.Младенов.1999. Ръководство за упражнения по Систематика на водорасли и гъби. Pen soft София-Москва.

Съставил:/Гл.ас. К. Кожухарова/
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
U programi RZA -> Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница