Лекции Упражнения, семинариДата23.08.2016
Размер124.58 Kb.
#7136
ТипЛекции
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - П Л О В Д И В

ФАКУЛТЕТ по растителна защита и агроекология

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за дисциплината АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ на растенията


(БОТАНИКА І ч.)
включена като задължителна в учебния план на
специалността ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
област 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
професионално направление 4.4. НАИКИ ЗА ЗЕМЯТА
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър

Утвърдена на заседание на КС на катедра……………… протокол №……/дата/

П л о в д и в, 2005 г

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Код


Водещ


Преподавател

Основна форма на контролЧасове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми

01.01.03.

Гл.ас.д-р К. Кожухарова

Писмен изпит

15

30

7

48

100

4ІІ. АНОТАЦИЯ

С дисциплината Анатомия и морфология на растенията се дават основни съвременни знания за външното и вътрешно устройство на растенията. Анализирано е разнообразието от форми и структури. Проследено е развитието им в еволюцията, онтогенезата както и техните закономерности. Разкрити са взаимовръзките между форма, структура, функция и среда необходими за работата на специалистите еколози.


ІІІ.Съдържание на учебната програма

Ботаника-Іч./Анатомия и морфология на растенията/

ІІІ.1. ЛЕКЦИИ – 15 часа
Лекция І


Въведение в ботаниката

Ботаниката като наука. Предмет и задачи на ботаниката. Ролята на растенията в природата. Значение на растенията за човека и съвременни направления за тяхното използване. Развитие на ботаниката като наука. Значение на ботаническите знания като теоритична основа на агрономията. Ботанически науки. Анатомия и морфология на растенията.Предмет и задачи на растителната цитология.Отличителни признаци в структурата на растителната клетка. Характеристика и еволюция на клетката. Специфични особености,основни органоиди и структури на растителната клетка. Химичен състав на клетката.

лекция ІІ

Устройство на протопласта.

Цитоплазма-обща характеристика. Хиалоплазма, плазмалема, ендомембранна система /цистерни, мехурчета, вакуоли/, тръбести структури.

Двойномембранни органели.

Ядро - обща характеристика,състав,структура.

Митохондрии. Произход на митохондриите в еволюцията.

Пластиди.

лекция ІІІ

Парапласт

Ергастични включения.

Клетъчна стена - обща характеристика, химичен състав, химични промени в клетъчната стена.

лекция ІV

Делене на клетката.

амитоза, митоза, мейоза.

лекция V

растителни тъкани

Дотъканни организации на растенията. Произход на тъканите в еволюцията. Класификация на растителните тъкани.Образувателни тъкани - видове, разположение, класификация.

Паренхимни тъкани - цитологична характеристика. Разположение и класификация.

Покривни тъкани - произход. Първична покривна тъкан и образуванията и. Вторична покривна тъкан. Третична покривна тъкан.

Лекция VІ

Механични,проводящи,отделителни тъкани.

Механични тъкани - коленхим, склеренхим.

Проводящи тъкани. Обща характеристика на проводящите тъкани. Дървесинна проводяща тъкан /ксилем/. Ликова проводяща тъкан/флоем/. Еволюция на проводящите елементи. Проводящи снопчета.

Отделителни тъкани. Разнообразие и класификация на отделителните тъкани.

лекция VІІ

Растителни органи

Вегетативни органи на кормусните растения. Формиране на органите в онтогенезата.Корен /Radix/: морфология, анатомия, метеморфози.

лекция VІІІ

Стъбло/Caulis/. Морфология на стъблото-форма, размери, продължителност на живота. Разклоняване на стъблото. Първично анатомично устройство на стъблото при едносемеделни и двусемеделни растения. Надебеляване на стъблото при голосеменни и двусемеделни растения. Строеж на вторичната кора. Метаморфози.

лекция ІХ

Лист/Folium/. Листоразположение. Морфология на листа. Анизофилия и хетерофилия. Анатомия на листа-еднакволичев и двулицев лист. Особености на листата при житните растения. Устройство на лист при иглолистните растения. метамарфози на листата.

лекция Х

Изменения на вегетативните органи във връзка с екологичните фактори. Понятия за екологични групи, жизнени форми и метаморфози. Изменение на вегетативните органи във връзка с водата,като екологичен фактор. Изменение на вегетативните органи във връзка със светлината,като екологичен фактор. Изменение на вегетативните органи във връзка с температурата, като екологичен фактор. Изменение на вегетативните органи под влияние на почвени(ед) фактори. Изменение на вегетативните органи във връзка с хетеротрофното хранене. Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми на растенията. Изменение на растенията под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост.

лекция ХІ

размножаване на растенията

Основни типове размножаване. Вегетативно размножаване. Спорово размножаване. Полово размножаване. Смяна на ядрените фази и поколения в жизнения цикъл на растенията.лекция ХІІ

Размножителни органи.

Размножаване при покритосеменните растения.Цвят/Flos/-съставни части, симетрия, цветни формули и диаграми. Съцветия.

лекция ХІІІ

Микроспорогенеза и развитие на мъжкия гаметофит. Мегаспорогенеза и развитие на женския гаметофит при покритосеменните растения.

лекция ХІV

Опрашване-видове. Оплождане. Формиране на зародиша. Формиране на ендосперм. Апомиксис.

лекция ХV

Семе/Semen/. Устройство на семена без ендосперм и без перисперм. Устройство на семена с ендосперм. Устройство на семена с перисперм. Устройство на семена с ендосперм и с перисперм. Плод/ Fruсtus/-класификация. Разпространение на семената и плодовете.

ІІІ.2.УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа

Ботаника І ч. - Анатомия и морфология на растенията


УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 ч.

СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП

1. Устройство на обикновенния светлинен микроскоп и работа с него

2. Наблюдение на мъртва клетка от сърцевина на черен бъз /Sambucus nigra/

3. Живи клетки от кромид лук /Allium cepa/

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 ч.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА РАСТИТЕЛНАТА КЛЕТКА 1. Ядро, цитоплазма, вакуоли и лейкопласти от долния епидермис на лист от съмни-

мръкни /Tradescantia virginica/

 1. Хлоропласти и кръгово/ротационно/движение на цитоплазмата в лист от водна чума

/ Elodea canadensis/

3. Хромопласти в клетки на плод от пипер / Capsicum annum/


УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 ч.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИЗНЕНАТА ДЕЙНОСТ НА КЛЕТКАТА

1. Резервна скорбяла:

- прости скорбялни зърна в грудки от картоф /Solanum tuberosum/

- прости концентрични скорбялни зърна в семена от фасул /Phaseolus vulgaris/

- сложни скорбялни зърна в семена от овес /Triticum aestivum/

2. Резервни белтъчини:

- прости алейронови зърна от пшеница /Triticum aestivum/

3. Кристали:

- кристали и срастъци в обвивни люспи от лук /Allium cepa/

- рафиди в коренище от момкова сълза /Polygonatum officinale/

- друзи в листна дръжка от бегония /Begonia rex/

4. Субмикроскопична / електронномикроскорска/ структура на растителната клетка.
УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 ч.

КЛЕТЪЧНА ОБВИВКА. НАДЕБЕЛЯВАНЕ НА КЛЕТЪЧНАТА ОБВИВКА.

1. Външно надебеляване на клетъчната обвивка при прашецово зърно от градинска ружа /Alcea rosea/

2. Вътрешно лентовидно надебеляване на клетъчната обвивка в стъбло от тиква /Cucurbita pepo/

3. Вътрешно поресто надебеляване на клетъчната обвивка:

- прости пори в стъбло от повет /Clematis vitalba/

- дворчести пори в дървесина от бял бор /Pinus silvestris/
УПРАЖНЕНИЕ №5 – 2 ч.

ДЕЛЕНЕ НА КЛЕТКАТА. ОБРАЗУВАТЕЛНИ /меристемни/ ТЪКАНИ.

1. Митоза и митотичен цикъл в клетки на коренов връх от лук /Allium cepa/

2. Мейоза и хаплоиден хромозомен брой на лук/Allium cepa/

3. Връхна стъблена образувателна тъкан във вегетационен конус от водна чума / Elodea

canadensis/УПРАЖНЕНИЕ №6 – 2 ч.

ПЪРВИЧНА ПОКРИВНА ТЪКАН – ЕПИДЕРМА. ОБРАЗУВАНИЯ НА ЕПИДЕРМАТА.

1. Епидерма от лист на съмни-мръкни /Tradescantia virginica/

2. Епидерма от лист на пшеница /Triticum aestivum/

3. Напречен пререз на епидерма от лист на синя перуника /Iris germanica/

4. Едноклетъчни власинки на семена от памук /Gossypium hirsutum/

5. Многоклетъчни разклонени власинки по лист на гъстоцветен лопен/ Verbascum

thapsiforme/

6. Многоклетъчни щитовидни или звездовидни власинки по лист от миризлива върба

/Eleagnus angustifolia/УПРАЖНЕНИЕ №7 – 2 ч.

ОСНОВНИ/паренхимни/ ТЪКАНИ. МЕХАНИЧНИ ТЪКАНИ.

1. Резервна паренхима в грудки от картоф /Solanum tuberosum/

2. Въздухоносна паренхима в корен от аир /Acorus calamus/

3. Водоносна паренхима в лист от тлъстига /Sedum sp./

4. Коленхима и склеренхима в стъбло от тиква /Cucurbita pepo/

5. Склеренхимни влакна встъбло от лен /Linum usitatissimum/

6. Каменисти клетки в плод от културна круша /Pyrus sativa/


УПРАЖНЕНИЕ №8 – 2 ч.

ПРОВОДЯЩИ ТЪКАНИ 1. Концентрично перифлоемно /амфикрибално/ проводящо снопче в листна дръжка от

орлова папрат /Pteridium aquilinum/

 1. Концентрично периксилемно /амфивазално/ проводящо снопче в коренище от

момина сълза /Convallaria majalis/

 1. Отворено колатерално проводящо снопче в стъбло от вълча ябълка /Aristolochia

clematitis/

4. Затворено колатерално проводящо снопче в стъбло от царевица /Zea mays/


УПРАЖНЕНИЕ №9 – 2 ч.

ОТДЕЛИТЕЛНИ ТЪКАНИ

1. Външни отделителни тъкани:

- жлезисти власинки на лист от мушкато /Pelargonium zonale/

- хидатоди на лист от маслина /Olea europea/

2. Вътрешни отделителни тъкани:

- етеричномаслени лизигенни вместилища в лист от лимон /Citrus limon/

- млечни цеви в корен от лечебно глухарче /Taraxacum officinale/

- смолисти шизогенни канали в лист от черен бор /Pinus nigra/
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 2 ч.

КОРЕН. МОРФОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ И МЕТАМОРФОЗИ

1. Видове корени и коренови системи.

2. Морфологично устройство на млад корен от пшеница /Triticum

aestivum/

3. Първично анатомично устройство на корен от перуника/Iris germanica/

4. Залагане и действие на камбия в корен от бакла /Vicia faba/


 1. Макроскопско запознаване и устройство на кореноплоди от морков /Daucus sativus/

цвекло /Beta vulgaris/ и ряпа /Raphanus sativus/
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 2 ч.

АНАТОМИЯ НА СТЪБЛО

1. Първично анатомично устройство на стъбло при едносемеделни растения – царевица

/Zea mays/ 1. Първично анатомично устройство на стъбло при двусемеделни растения – бяла

детелина /Trifolium repens/

3. Вторично анатомично устройство на стъбло от липа /Tilia sp./


УПРАЖНЕНИЕ №12 – 2 ч.

АНАТОМИЯ НА ЛИСТ

1. Гръбно – коремно устройство на лист от японски чашкодрян /Euonymus japonika/

2. Еднаквостранно устройство на лист от синя перуника /Iris germanica/

3. Устройство на лист от ливадна власатка /Festuca germanica/

4. Устройство на игловиден лист от бял бор /Pinus silvestris/УПРАЖНЕНИЕ №13 – 2 ч.

СЕМЕ И ПОКЪЛВАНЕ

1. Семе – устройство и съставни части, анатомия.

2. Апогейно и хипогейно покълване при фасул и леща.ІІІ.3.СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ - 5 часа

 1. Цвят – части на цвета, симетрия, цветни формули.

 2. Съцветие – видове; прости, сложни и съставни съцветия


ІІІ.4.ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА – 48 часа

ІІІ.4.1. Учебни практики – 7 часа

Морфология на корен, стъбло и лист. Метаморфози на корен, лист и стъбло. Видове плодове. Разпространение на семена и плодове -автохория, хидрохория, анемохория и зоохория.


ІІІ.4.2. Разработка и защита на хербарии

 1. Подготовка и предаване на морфологичен хербарий – 6 часа


ІІІ.4.3. Самоподготовка /за текущия контрол и изпита/ - 30 часа
ІV.ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекционното обучение по ботаника се провежда чрез актуализация на класическата форма за университетско преподаване в съответствие със съвременните изисквания. Актуализацията е направена в няколко направления: максимална редукция на второстепенните теми и въпроси, подчиняване информацията на изискванията на професионалното направление, акцентиране на входните и изходни връзки с изучаваните технологични дисциплини, възможно най-пълно онагледяване и акцентиране върху бъдещите и стратегически проблеми свързани с използваните растителни ресурси, екологичните проблеми и др.

За онагледяване в лекциите широко се използват цветни табла, таблици, диапозитиви и щрайхпроектори.

Лабораторно практическите упражнения са подчинени строго на основната концепция: максимално освобождаване от теоретичните въпроси и активна самостоятелна работа. В упражненията широко се използват цитологични, анатомични и ембриологични препарати, сбирки от живи и хербаризирани растения, самостоятелна работа с определителите, микроскопите и лупите.

След провеждане на учебната практика всеки студент изготвя Морфологичен хербарии от 50 листа.

Заверката на семестъра се извършва на базата на редовност на участие в занятията, предсавяне на морфологичната сбирка, и заверена учебна практика.Изпитът е писмен.

V. ПРОГРАМА /КОНСПЕКТ/


по Анатомия и морфология на растенията 1. Устройство и съставни части на растителната клетка.

 2. Типове клетъчна организация.

 3. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж.

 4. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции.

 5. Хромозоми – строеж и функции.

 6. Пластиди и митохондрии - строеж и функции.

 7. Физиологично активни вещества – видове и характеристика.

 8. Вакуоли и клетъчен сок.

 9. Включения в пластидите.

 10. Устройство на клетъчната обвивка.

 11. Нарастване на клетъчната обвивка.

 12. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка.

 13. Митоза.

 14. Мейоза.

 15. Образувателни тъкани - видове и характеристика.

 16. Паренхимни тъкани - видове и характеристика.

 17. Първична покривна тъкан –епидерма и образуванията и.

 18. Вторична покривна тъкан – корк.

 19. Механични тъкани - видове и характеристика.

 20. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема.

 21. Ликова проводяща тъкан – флоема.

 22. Проводящи снопчета –видове и характеристика.

 23. Отделителни тъкани - видове и характеристика.

 24. Морфология на корена.

 25. Метаморфози на корена.

 26. Първично и вторично анатомично устройство на корена.

 27. Морфология на стъблото.

 28. Метаморфози на стъблото.

 29. Първично анатомично устройство на стъблото.

 30. Вторично анатомично устройство на стъблото.

 31. Морфология на листа.

 32. Метаморфози на листа.

 33. Анатомично устройство на листа.

 34. Размножаване на растенията.

 35. Устройство на цвета.

 36. Съцветия – видове и характеристика.

 37. Развитие на мъжкия гаметофит.

 38. Развитие на женския гаметофит.

 39. Опрашване на растенията.

 40. Оплождане при растенията.

 41. Морфологично и анатомично устройство на семето.

 42. Плод – строеж и класификация.

 43. Разпространение на плодовете и семената.


VІ. ЛИТЕРАТУРА

БОТАНИКА І ч. – АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

ОСНОВНА

 1. Анатомия и морфология на растенията – Д.Терзийски, М.Попова, Ил.Чешмеджиев, 1998.

 2. Ръководство за упражнение по Ботаника – Г.Стойчев, К.Кожухарова, А.Николова, Хр.Анастасов, 1997.

 3. Ръководство за учебна практика по Ботаника – М.Попова, Ил.Чешмеджиев, Г.Стойчев, 1992./1999 /.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

 1. Георгиев, Г., Е. Чакалова, 1986. Анатомия и морфология на растенията,Учебник за биолози, СУ, София, 448 с.

 2. Данаилова, М. и др., 1980. Атлас ультраструктуры растительных тканей, Петрозоводски.

 3. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 1988. Ботаника, Учебник за студентите от ВСИ, Земиздат, София.

 4. Есау, К., 1969. Анатомия растинии, Москава.

 5. Есау, К., 1980. Анатомия семеных растении, кн. 1 и 2, Москва.

 6. Нинова, Д., Д.Воденичаров, 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията, изд. Наука и изкуство, София.

 7. Нинова, Д., 1995. Анатомия и морфология на растенията, 320 с.

 8. Хражановский, В.Г., 1982. Курс общей Ботаники, т.5, Москва, изд. Высшая школа.

 9. Fahn, A. Plant Anatomy, Pergamon press, 1982.

 10. Kansmann, B., U. Schiever, 1988 . Funktionale Morphologie und Anatomie der Pflanzen,Tene, pp 465.

 11. Cutter, E., 1978. Plant Anatomy. Part I. Cells and Tissues. Second Edition. W.Clowes end Sous, London.

 12. Анели, Н.А., 1975. Атлас эпидермы листа, Тбилиси, 108.

 13. Воденичаров, Д., 1969. Размножаване на растенията, С.,217 с.

 14. Жизнь растении, т. 1, 3, 4, 5, Москва, 1974, 1977, 1978, 1980.

 15. Ролан, Ж.К., 1978. Атлас по биологии клетки, М., 119 с.

 16. Тахтаджан, А.Л., 1954. Вопросы эволюционной морфологии растении, Ленинград, 214 с.

 17. Терзийски, Д., Ст. Карагеоргиев, 1989. Основи на електронната микроскопия, ВСИ, Пловдив.

 18. Тутаюк, В.-Х., 1980. Анатомия и морфология растении, М., 317 с.

 19. Хражановский, В.Г.,1979. Практический курс общей ботаники, М., 423 с.

 20. Metcalfe, C., L.Chalk, 1950. Anatomy of Dicotyledons, Oxford, pp 724.

 21. Strasburger, E., 1978. Biology, Belmont, pp 1080.

СЪСТАВИЛ:/ Гл.ас. д-р К.Кожухарова /
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
U programi RZA -> Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница