Лекции Упражнения, семинариДата22.08.2016
Размер151.38 Kb.
#7084
ТипЛекции
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - П Л О В Д И В

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЕКОЛОГИЯ


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


за дисциплината СИСТЕМАТИКА на растенията (БОТАНИКА ІІ ч.)


включена като задължителна в учебния план на
специалността 6. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
област 6.0. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
професионално направление 6.2. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”

Утвърдена на заседание на КС на катедра……………… протокол №……/дата/

П л о в д и в, 2005 г.

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Код


Водещ


Преподавател

Основна форма на контролЧасове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми

01.02.06

Гл.ас. К. Кожухарова

Писмен изпит

15

30

15

65

125

5


ІІ. АНОТАЦИЯ
С дисциплината БОТАНИКА-ІІ ч.- /Систематика на растенията / се дават необходимите основни знания за биологичното разнообразие от растителните видове в световната и национална флора, тяхната еволюция, екологични изисквания, диагностични белези за разпознаване, значението им като генофонд, както и за начините на тяхното опрашване, оплождане и размножаване.

Целта на дисциплината е да даде на бъдещите специалисти агрономи всички необходими знания за идентифициране на растенията и тяхното практическо използване в областта на селското стопанство , генетикоселекционният процес, медицината и всички практически дейности на човека свързани с растенията ще играе важна роля и за формиране на естественнонаучните основи на правилния мироглед на студентите.
ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

БОТАНИКА–ІІч. /Систематика на растенията/
ІІІ.1.ЛЕКЦИИ – 15 часа
ЛЕКЦИЯ І

Въведение в систематикатаСъщност, развитие и задачи на систематиката. Методи на систематичните изследвания, таксономия и номенклатура на растенията. Същност на бинарната номенклатура. Таксономия и таксономични белези. Учението за вида.Таксономични единици. Класификация на организмовия свят. Разлика между надцарствата Procaryota и Eucaryota. Значение на систематиката.

Надцарства Procaryota /Доядрени организми/Царство Mychota.

Подцарство Bacteriobionta. Отдел Bacteriomychota. Цитологична и морфологична характеристика. Начини на размножаване, хранене и дишане. Полезни и вредни микробиологични процеси. Грудкови и азотофиксиращи бактерии.

Подцарство Cyanobionta. Отдел Cyanomychota /Синьозелени делки/. Цитологична и морфологична характеристика. Начини на размножаване. Представители и стопанско значение на азотофиксиращите синьозелени делки......................................................1час.
ЛЕКЦИЯ ІІ

Надцарство Eucaryota /Ядрени организми/.

Царство Mycetalia /гъбни организми. Подцарство Mycobionta. Разлики между гъби, растения и животни.

Отдел Myxomycota /лигави гъби/. Цитологични и морфологични особености. Хранене –паразити и сапрофити. Размножаване. Цикъл на развитие. Разпространение и представители. Произход.

Отдел Myсomycota /Същински гъби/. Строеж на клетката и мицела. Паразитно и сапрофитно хранене. Начини на размножаване – вегетативно, безполово и полово /гаметогамия, ангиогамия, соматогамия/. Значение на гъбите за природата и човека. Произход и класификация.

Клас Chytridiomycetes /хитридиеви гъби/. Строеж на клетката. Размножаване, зооспори, гаметогамия. Представители.

Клас Oomycetes /оомицетови гъби/. Особености в строежа на клетката и мицела. Размножаване – зооспори и оогамия. Представители със селскостопанско значение. Клас Zygomycetes /Зигомицетови гъби/. Особеност в строежа на клетката и мицела. Разпространение, размножаване: ендоспори и зигогамия. Представители.

Клас Ascomycetes /Торбести гъби/. Клетъчен мицел. Размножаване чрез конидии и ангиогамия. Химениален пласт. Видове плодни тела. Класификация: подкл. Ascosphaeridae, Pezizidae и Histeridae...............................................................................1час.

ЛЕКЦИЯ ІІІ

Клас Basidiomycetes /Базидиеви гъби/. Клетъчен мицел. Размножаване: вегетативно, безполово и полово /соматогамия/. Плодни тела. Разлика между торбести и базидиеви гъби. Видове базидии /неначленен, хетеробазидий и начленен/. Класификация: подкл. Holobasidiomycetidae, Heterobasidiomycetidae и Teliobasidiomycetidae. Представители от отделните семейства и тяхното значение за човека и селското стопанство.

Lichenes /Лихенизирани гъби/. Взаимоотношенията между микобионт и фикобионт. Размножаване: вегетативно, безполово и полово. Анатомично устройство на талуса – хомомерно и хетеромерно. Класификация на лишеите според формата на талуса. Представители и тяхното стопанско значение………… ...........................……..........1 час.

ЛЕКЦИЯ ІV

Царство Vegetabilia /Растения/.

Подцарство Rhodobionta /Нисши растения/.

Отдел Rhodophyta /Червени водорасли/.Особености на клетката и талуса. Значение. Родство със синьозелените делки.

Подцарство Chrysobionta.

Отдел Chrysophyta /Златисти водорасли/. Значение и филогения.

Отдел Botrydiophyta / Нееднаквокамшичести/. Морфологична характеристика. Размножаване: вегетативно, безполово и оогамия. Представители.

Отдел Bacillariophyta. Морфологични особености. Значение.

Отдел Phaeophyta /Кафяви водорасли/. Разпространение. Значение.

Подцарство Chlorobionta .

Отдел Chlorophyta /Зелени водорасли/. Местообитания. Планктон и бентос. Пигменти. Размножаване: вегетативно, безполово и полово.

Клас Chlorococcophyceae , клас Ulothrichophyceae, отдел Zygnematophyta, отдел Charophyta и представители. Стопанско значение и филогенетични връзки. .............................................................................................................................................1 час.

ЛЕКЦИЯ V

Подцарство Magnoliobionta /Висши спорови растения/. Обща характеристика. Цикъл на развитие – хаплодиплонтен. Хетероморфна смяна на генерациите. Структура на гаметофита и спорофита. Спорови и семенни растения. Особености на половия процес при семенните растения / сифоногамия/. Поява на семепъпката, семето, цвета и плода. Произход на висшите растения. Доказателства. Основни моменти в еволюцията на висшите растения. Спорови растения.

Отдел Rhyniophyta /Безлистни растения/.

Отдел Bryophyta /Мъхообразни растения/. Гаметофит и спорофит. Размножаване: вегетативно, спорово и оогамия.

Клас Anthocerotopsida, Клас Marchantiopsida и Клас Bryopsida. Произход и значение. Мъхообразните като клон на еволюцията.

Отдел Lycopodiophyta /Плаунообразни/. Усъвършенствуване на спорофита. Поява на придатъчни корени, стъбла и листа. Редукция на гаметофита. Еднаквоспорови / Клас Lycopodiopsida/ и разноспорови / Клас Isoetopsida/. Представители и стопанско значение.

Отдел Equisetophyta /Хвощообразни/. Морфология на стъблото – възли и междувъзлия. Спороносно класче /стробила, шишарка/. Развитие, цикъл на развитие на полския хвощ. Филогенетични връзки с отдел Rhyniophyta. Значение. Отдел Polypodiophyta / Папратообразни/. Разпространение. Екологична пластичност. Структура на спорофита / корен, стъбло, лист/. Функция на листата. Спорангии и сори. Индузии. Еднаквоспорови / Клас Polypodiopsida/ и разноспорови / Клас Marsileopsida и клас Salviniopsida/. Предсавители и тяхното стопанско значение / лечебни и декоративни/. Филогенетични връзки............................................................................ 1 час.
ЛЕКЦИЯ VІ

Отдел Pinophyta /Голосеменни растения/. Морфологична характеристика на спорофита. Степен на редукция на мъжкия и женски гаметофит. Опрашване и оплождане. Образуване на зародиша и семето. Филогенетична връзка с отдел Polypodiophyta.

Клас Pinopsida – характеристика и класификация. Стопанско значение на голосеменните растения.

Отдел Magnoliophyta / Покритосеменни, цветни растения/. Произход / моно или полифилитични/. Разпространение. Специфични особености /анатомични, морфологични/ и др. Поява на гинецей и цвят. Степен на редукция на мъжкия и женски гаметофит. Двойно оплождане. Биологично предимство на вторичния ендосперм. Еволюционно значение на плода.

Клас Magnoliopsida и Клас Liliopsida. Сравнителна характеристика. Еволюционно значение на белезите. Класификация на клас Magnoliopsida и подкласове Magnoliidae, Hamamеlididae, Ranunculidae, Caryophylidae, Rosidae, Dilleniidae, Lamiidae, Asteridae.........................................................................................................1 час.

ЛЕКЦИЯ VІІ

Magnoliopsida /Двусемеделни растения/.

Подклас Magnoliidae .Характеристика.

Разред Magnoliales / сем. Мagnoliaceae /,

Разред Laurales / сем.Lauraceae/

Разред Aristolochiales / сем.Aristolochiaceae/

Разред Nymphaeales /сем. Nymphaeaceae/. Филогенетични връзки с ендосемеделните растения. Представители, редки и защитени видове.

Подклас Ranunculidae. Обща характеристика – примитивни и прогресивни белези. Разред Ranunculales /сем. Berberidaceae и сем. Ranunculaceae /.

Разред Papaverales / сем. Papaveraceae и сем. Fumariaceae/.

Филогенетични връзки между разредите. Характеристика на семействата, тяхния ареал……………………………………………………………………………………...1 час.
ЛЕКЦИЯ VІІІ

Подклас Caryophyllidae. Характеристика и родствени връзки с подкл. Ranunculidae и подкл. Magnoiidae.

Разред Caryophyllales / сем.Caryophyllaceae, сем.Amaranthaceae и сем.Chenopodiaceae/.

Разред Polygonales / сем. Polygonaceae/.

Поклас Hamamelididae. Характерестика и филогенетични връзки с подкл. Magnoliidae.

Разред Fagales / сем. Fagaceae /

Разред Betulales / сем. Betulaceae/

Разред Juglandales / сем. Juglandaceae/

Характеристика на семействата, ареал представители................................................1 час.ЛЕКЦИЯ ІХ

Подклас Dilвeniidae. Характеристика и родство с подкл. Magnoliidae,

Разред Violales /сем. Violaceae /

Разред Salicales /Salicaceae/Разред Cucurbitales /Cucurbitaceae/

Разред Capparales /сем. Brassicaceae/.

Разред Malvales / сем. Tiliaceae и сем. Malvaceae/.

Разред Urticales /сем. Ulmaceae, сем. Moraceae, сем. Cannabaceae/

Разред Euphorbiales / сем. Euphorbiaceae/.

Характеристика на семействата, ареал, представители................................................ 1 час.ЛЕКЦИЯ Х

Подклас Rosidae. Характеристика и родство с подкл. Magnoliidae.

Разред Rosales / сем. Rosaceae/.

Разред Fabales / сем. Caesalpiniaceae и сем. Fabaceae/.

Разред Sapindales / сем. Aceraceae и сем. Hippocastanaceae /.

Разред Rutales / сем. Rutaceae /

Разред Linales / сем. Linaceae/


Разред Geraniales /, сем. Oxalidaceae, сем. Geraniaceae/.

Разред Cornales / сем. Cornaceae/.

Разред Apiales / сем. Apiaceae/.

Разред Rhamnales / сем.Vitaceae/.

Характеристика на семействата, ареал, представители................................................1 час.ЛЕКЦИЯ ХІ

Подклас Lamiidae. Характеристика и филогенетични връзки с подкл. Rosidae.

Разред Gentianales/ сем. Rubiaceae , сем.Apocynaceae и сем.Gentianaceae/.

Разред Oleales/сем. Oleaceae, сем. Solanaceae /

Разред Dipsacales/ сем. Capriprifoliaceae, сем. Sambucaceae, сем. Valerianaceae/

Разред Convolvulales/ сем. Convolvulaceae, сем. Cuscutaceae/

Разред Boraginales / сем.Boraginaceae/

Разред Scrophulariales/, сем.Scrophulariaceae, сем. Orobanchaceae сем. и Pedaliaceae /

Разред Lamiales/ сем. Lamiaceae/.

Характеристика на семействата, ареал, представители................................................1 час.ЛЕКЦИЯ ХІ­І

Подклас Asteridae. Характеристика и родство с подкл. Rosidae и Lamiidae

Разред Campanulales/ сем. Campanulaceae/.

Разред Asterales / сем. Asteraceae/.

Морфологична характеристика на семействата, ареал, представители.......................1 час.ЛЕКЦИЯ ХІІІ

Клас Liliopsida /Едносемеделни растения/. Икономическо значение и разпространение. Филогенетични връзки с отдел Magnoliopsida.

Подкл. Alismatidae. Родство с подкл. Magnoliidae и с разр.Nymphaeales.

Подкл. Lilidae – филогенетични връзки с подкл. Alismatidae.

Разред Liliales/ сем. Melantiaceae, сем. Iridaceae, сем. Liliaceae/

Разред Amarydales / сем. Hyacinthaceae, сем. Aliaceae/

Разред Asparagales /Convalariaceae, Ruscaceae, сем. Asparagaceae/

Разред Cyperales / сем.Cyperaceae/.

Морфологична характеристика на семействата, филогенетични връзки, разпространение, представители....................................................................................1 часЛЕКЦИЯ ХІV


Разрeд Poales/ сем. Poaceae /.

Подкл.Triuridae и родство с подкл. Alismatidae.

Разред Typhales / сем. Typhaceae/.

Разред Arales / сем. Araceae/.

Морфологична характеристика на семействата, филогенетични връзки, разпространение, представители....................................................................................1 час


ЛЕКЦИЯ ХV

Елементи на растителната география

Задачи на фитогеографията. Флористична география: флора и ареал / цялостен и разкъсан/. Космополити и ендемити / палеоендемити и неиендемити/. Реликти и реликтни ареали. Центрове на произход на културните растения. Типове растителна покривка /lignosa,herbosa, desecta/. Флористично райониране на България според флора на НР на България. Екологична география: Екология. Екологични фактори: климатични, почвени, орографски, биотични, антропогенни. Жизнени форми. Фитоценология / геоботаника/: фитоценоза / растително съобщество/ и структура на фитоценозата / физиономичност, флористичен състав, изобилие, покритие, жизненост, фенологично състояние, етажност, смяна и класификация на растителните съобщества. Динамика. Флора и растителност. Съвременни екологични аспекти........................1час.


ІІІ.2.УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа
Ботаника ІІ ч.- Систематика на растенията


УПРАЖНЕНИЕ № 1- 2 ч.

НАДЦАРСТВО EUCARYOTA

Клас Oomycetes - Plasmopara viticola – мана по лозата

Клас Zygomycetes - Rhizopus stolonifer – сметова плесен

Клас Ascomycetes

Подклас Ascosphaeridae – Saccharomyces cerevisiae – хлебни дрожди,

- Taphrina pruni – кривули /мехурки / по сливата

Подклас Pezizidae- Penicillium notatum – синьо-зелена плесен,

-Erysiphe graminis – брашнеста мана по житните

-Claviceps purpurea – мораво рогче по ръжта

-Sarcoscypha coccinea – керино ухо

-Morchella esculenta – мръчкулаУПРАЖНЕНИЕ № 2- 2 ч.

Клас Basidiomycetes

Подклас Holobasidiomycetidae

Разред Agaricales

Сем. Boletaceae – Boletus edulis – манатарка

Сем. Polyporaceae – Fomes fomentarius – праханова гъба

Сем. Agaricaceae – Agaricus campestris – полска печурка

Разред Lycoperdales - Lycoperdon pyriformae – крушовидна пърхутка

-Bovista plumbea – оловносива пърхутка

-Astraeus hygrometricus – земна звезда

Подклас Teliobasidiomycetidae

Разред Ustilaginales – главни

Сем. Ustilaginaceae – Ustilago maydis – мехуреста главня по царевицата

-Ustilago tritici – праховита главня по пшеницата

Сем. Tilletiaceae – Tilletia levis – твърда главня

Разред Uredinales – ръжди

- Puccinia graminis – стъблена ръжда по житните
УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 ч.

ЦАРСТВО VEGETABILIA – растения

Отдел Botrydiophyta, Vaucheria sp. – ваухерия

Отдел Bacillariophyta, Pinnularia sp. – пинулария

Отдел Chlorophyta - Chlorococcum sp. – хлорококум

- Ulotrix sp. – улотрикс

- Ulva lactuca – морска салата

- Spirogira sp. – спирален жабуняк

- Chara sp. – хара

Lichenes – лишеи /лихенизирани гъби/

Листовидни лишеи. Хетеромерно анатомично устройство на

-Xanthoria parietina – стенен лишей,

-Parmelia furfuraceae – грапава пармелия.

Корести лишеи: - Rhizocarpon geographicum - географски лишей

- Graphis scripta - писмен лишей

Храстовидни лишеи: Cladonia rongiferina – еленов лишей

-Usnea barbata – брадат лишей

-Cetraria islandica – исландски лишей
УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 ч.

Отдел Bryophyta - Marchantia polymorpha – кладенчов мъх

- Sphagnum sp. – торфен мъх

- Polytrichum commune – влакнестокачулест мъх

Отдел Lycopodiophyta - Lycopodium clavatum – бухалковиден плаун

- Selaginella helvetica – бронец

Отдел Equisetophyta - Equisetum arvense – полски хвощ

УПРАЖНЕНИЕ №5 – 2 ч.

Отдел Polypodiophyta - Polypodium vulgare – обикновена сладка папрат

- Pteridium aquilinum – орлова папрат

- Dryopteris filix-mas – мъжка папрат

- Athyrium filix-femina – женска папрат

- Phyllitis scolopendrium – волски език

- Asplenium trichomanes – изтравниче


 • Salvinia natans – плаваща лейка

Работа с “ Определител на растенията в България”
УПРАЖНЕНИЕ №6 – 2 ч.

Отдел Pinophyta – голосеменни растения

1. Устройство на мъжката шишарка. Микроспорогенеза и развитие на мъжкия гаметофит.

2. Устройство на женската шишарка. Макроспорогенеза и развитие на женския гаметофит.

Сем. Pinaceae, сем. Cupressaceae


УПРАЖНЕНИЕ №7 – 2 ч.

Клас Magnoliopsida - двусемеделни растения

Разред Magnoliales – сем. Magnoliaceae, сем. Lauraceae

Разред Ranunculales - сем. Berberidaceae, сем. Ranunculaceae

Разред Papaverales - сем. Papaveraceae, сем. Fumariaceae
УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 ч.

Разред Urticales - сем. Ulmaceae, сем. Moraceae, сем. Cannabaceae, сем. Urticaceae

Разред Fagales - сем. Fagaceae, сем. Betulaceae

Разред Juglandales - сем. JuglandaceaeУПРАЖНЕНИЕ №9 – 2 ч.

Разред Caryophyllales - сем. Caryophyllaceae, сем. Amaranthaceae, сем. Chenopodiaceae

Разред Polygonales - сем. Polygonaceae

Разред Violales - сем. Violaceae

Разред Cucurbitales - сем. Cucurbitaceae
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 2 ч.

Разред Capparales – сем. Brassicaceae

Разред Salicales – сем. Salicaceae

Разред Primulales – сем. Primulaceae

Разред Malvales - сем. Malvaceae, сем. Tiliaceae
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 2 ч.

Разред Sapindales – сем. Aceraceae


Разред Oleales – сем. Oleaceae

Разред Polemoniales – сем. Borraginaceae

Разред Lamiales – сем. Lamiaceae

Разред Solaniales - сем. Solanaceae

Разред Scrophulariales – сем. Scrophulariaceae
УПРАЖНЕНИЕ №12 - 2 ч.

Разред Asterales - сем. Asteraceae

Клас Liliopsida – едносемеделни растения

Разред Liliales - сем. Liliaceae, сем. Alliaceae, сем. Iridaceae

Разред Amarydales - сем. Amarylidaceae

Разред Asparagales - сем. Asparagaceae,

Разред Juncales - сем. Juncaceae

Разред Cyperales - сем. Cyperaceae


УПРАЖНЕНИЕ №13 – 2 ч.

Морфологична характеристика на сем. Poaceae – житни.

сем.Poaceae – класификация.
УПРАЖНЕНИЕ №14 - 2 ч.
Приемане на хербарии
ІІІ.3.СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ- 5 часа

Разред Rosales; сем. Rosaceae – характеристика и представители

Разред Fabales; сем. Caesalpiniaceae, сем. Fabaceae - характеристика и представители
ІІІ.4.ФОРМА НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА - 65 часа

ІІІ.4.1.Учебни практики-15

ІІІ.4.2.Разработка на реферати


 1. Подготовка и защита на хербарийна сбирка от 100 образци по систематика на растенията – 10 часа

 2. Реликти, ендемити и космополити – 5 часа


ІІІ.4.3.Самоподготовка /за текущия контрол и изпита/ - 30 часа.
ІV.ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекционното обучение по ботаника се провежда чрез актуализация на класическата форма за университетско преподаване в съответствие със съвременните изисквания. Актуализацията е направена в няколко направления: максимална редукция на второстепенните теми и въпроси, подчиняване информацията на изискванията на професионалното направление, акцентиране на входните и изходни връзки с изучаваните технологични дисциплини, възможно най-пълно онагледяване и акцентиране върху бъдещите и стратегически проблеми свързани с използваните растителни ресурси, екологичните проблеми и др.

За онагледяване в лекциите широко се използват цветни табла, таблици, диапозитиви и щрайхпроектори.

Лабораторно практическите упражнения са подчинени строго на основната концепция: максимално освобождаване от теоретичните въпроси и активна самостоятелна работа. В упражненията широко се използват цитологични, анатомични и ембриологични препарати, сбирки от живи и хербаризирани растения, самостоятелна работа с определителите, микроскопите и лупите.

След провеждане на учебната практика всеки студент изготвя хербарий от 100 растителни вида.

Текущата проверка на знанията се провежда чрез щателно отработени контрони тестове по точковата система.

Заверката на семестъра се извършва на базата на редовност на участие в занятията, предсавяне на морфологичната сбирка, реферата и хербария и заверена учебна практика.

Изпитът е писмен. При формирането на окончателната оценка резултатите от теста и останалите задачи по извънаудиторната работа участвуват с 20%.
V. ПРОГРАМА /КОНСПЕКТ/


1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.

2. Отдел Myxomycota

3. Отдел Mycomycota - характеристика

4. Клас Chytridiomycetes, клас Oomycetes,клас Zygomycetes

5. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване, подкл. Ascosphaeridae, подкл. Pezizidae

6. Клас Basidiomycetes, подкл.Holobasidiomycetidae

7. Клас Basidiomycetes, подкл.Teliobasidiomycetidae

8. Отдел Lichenophyta

9. Отдел Chlorophyta,отдел Charophyta

10. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция

11. Отдел Bryophyta

12. Отдел Lycopodiophyta, отдел Equisetophyta

13. Отдел Polypodiophyta

14. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация

15. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация

16. Сем. Magnoliaceae, Aristolochiaceae, Nymphaeaceae

17. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae

18. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae, Fumariaceae

19. Сем. Portulacaceae,Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae

20. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae

21. Сем. Primulaceae, Violaceae,

22. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae, Сем. Brassicaceae

23. Сем. Tiliaceae. Malvaceae, Ulmaceae

24. Сем. Moraceae, , Cannabaceae, Urticaceae,Euphorbiaceae

25. Сем. Grosulariaceae, Rosaceae

26. Сем. Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Fabaceae

27. Сем. Aceraceae, Rutaceae, Zygophyllaceae

28. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae ,Cornaceae

29. Сем. Apiaceae

30. Сем. Caprifoliaceae , Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae

31. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae, Apocynaceae,

32. Сем. Oleaceae, Solanaceae,

33. Сем. Convolvulaceae, Cuscutaceae

34. Сем. Boraginaceae, Scrophulariaceae

35. Сем. Orobanchaceae, Pedaliacea, Plantaginaceae

36. Сем. Lamiaceae

37. Сем. Campanulaceae, Alismataceae

38. Сем. Asteraceae

39.Сем. Melantiaceae, Iridaceae

40. Сем. Liliaceae, Hyacinthaceae

41. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae

42. Сем. Convallariaceae, Ruscaceae,Asparagaceae.

43. Сем. Orchidaceae, Сем. Juncaceae, Cyperaceae

44. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация

45. Сем. Araceae , Typhaceae

46. Ареали. Произход на културните растения .

47. Реликти, ендемити и космополити.
VІ. ЛИТЕРАТУРА

БОТАНИКА ІІ ч. – СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА
 1. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 1988. Ботаника, Учебник за студентите от ВСИ, Земиздат, София.

 2. Терзийски, Д, М.Попова , И.Чешмеджиев, 1998. Анатомия и морфология на растенията, ВСИ, Пловдив.

 3. Воденичаров, Д. 1975. Ботаника ІІ ч. Систематика на растенията, С.

 4. Йорданов, Д., С. Ванчев, В. Факирова, 1978. Гъбите в България, БАН, София.

 5. Делипавлов, Д., М. Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, Д.Граматиков, 1983. Определител на растенията в България, Земиздат.

 6. Стойчев, Г., К.Кожухарова, А.Николова, Хр.Анастасов, 1997.

Ръководство за упражнения по ботаника, ВСИ, Пловдив

 1. Стоянов, Н., Б.Стефанов, Б.Китанов, 1966,1967. Флора на България, І и ІІ ч.

 2. Флора на НРБ /ред. Д. Йорданив/, т. І – ІХ, 1963-1990 г.

 3. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.

 4. Божилова, Е., И.Коева, С. Тонков, 1992. Систематика на висшите растения, София.

 5. Попова, М., Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 2001. Систематика на растенията, Акад. изд.- Пловдив.

 6. Темнискова, Д., М.Стоева, Д.Воденичаров, Ив.Киряков, Р.Младенов.1999. Ръководство за упражнения по Систематика на водорасли и гъби. Pen soft София-Москва.

Съставил:/Гл.ас. К. Кожухарова/
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
U programi RZA -> Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница