Лекция на селскостопанските животни, Земиздат, СофияДата20.09.2016
Размер62.7 Kb.
#10351
ТипЛекция
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц., д-р ИВОНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА


Дисертация и статии, публикувани по нея:

 1. Димитрова, И. 1988. Структурно-функциональные особенности хромосом свиньи. Диссертация. Ленинград - Пушкин, ВНИИРГЖ, 120с.

 2. Стефанова, В., Димитрова, И., Бавин, В., Смирнов, А. 1987. Цитохимическая и молекулярная гетерогенность гетерохроматиновых районов хромосом свиней, I Всесоюзная конференциа по цитогенетике сельскохозяйственных животных, Звенигород, Москва, АН СССР, 76-77.

 3. Димитрова, И., Стефанова, В. 1989 Проучване на полиморфизма на центромерните райони на хромозоми при свине с помощта на ДНК-специфични оцветители, в “Генетика и селекция на селскостопанските животни”, Земиздат, София, с. 76.

 4. Димитрова, И., Стефанова, В. 1987. Характеристика прицентромерного хетерохроматина акроцентрических хромосом свиней, VI конференция молодых ученых “разработка методов биоинженерии в животноводстве для совершенствования продуктивных качеств сельскохозяйственных животных”, ВНИИРГЖ, Ленинград, с. 40.

 5. Стефанова, В., Димитрова, И., Курчанов, Н. 1987 Цитохимическая характеристика структурной организации хромосом домашней свиньи, сборник “Цитогенетика и молекулярная генетика сельскохозяйственных животных”, Ленинград, с. 94-106.

Други публикации 1. Димитрова, И. 1989. Морфометрично проучване на ГЦ-богатите прицентромерни хетерохроматинови дискове на 1, 2 и 12 хромозомна двойка при свине от породата Белгийски ландрас, Животновъдни науки, 26, N 7, 104-107.

 2. Димитрова, И. 1989. Морфометрический анализ АТ-богатых прицентромерных дисков хромосом свиньи, IV международна школа-конференция по генетика, София, БАН, 245-248.

 3. Димитрова, И. 1997. Хромозомни аномалии и тяхното влияние върху репродукцията на селскостопанските животни, Селскостопански науки, т. 35, N 1, 35-37.

 4. Dimitrova, I. 2001. Karyotype study on high incidence of neonatal mortality in cattle. Bulg.J.Agric.Sci.,7р 495-498.

 5. Стефанова, В., Димитрова, И. 1989. Изучение полиморфизма гетерохроматиновых районов хромосом домашней свиньи, IV национална конференция по цитогенетика, Враца, БАН, 142-144.

 6. Dimitrova, I., Dimitrov, Ts. 1992. Cytogenetic study of Bulgarian Hereford sires, Fifth International Conference on Genetics, Sofia, BAS, p. 300-302.

 7. Димитрова, И., Тенева, А., Димитров, Ц. 1995. Кариологично изследване на млади животни от Холщайн-фризийската порода говеда, Генетика и селекция, 27, N 1-2, с. 34-38.

 8. Dimitrova, I., Teneva, A., Foteva, S. 1997 Cytogenetic investigation of AI bulls. Bulgarian Journal of Agricultural Science, v. 3, p.55-58.

 9. Dimitrova, I., Teneva, A., Malinova K. 1997. Study on the associative capacity of acrocentric chromosomes in pigs. Bulgarian Journal of Agricultural Science. v. 3 , p. 473-480.

 10. Димитрова, И., Тенева, А., Малинова, К. 1997. Цитогенетичен анализ на говеда от различни породи. Втори международен симпозиум “Екология - устойчиво развитие” - Враца, 1-4 Октомври, 240-244.

 11. Фотева, С., Бойчев, К., Димитрова, И., Тенева, А. Алексиев, Й. 1998. Параметри на соматичния геномен дисбаланс и асоциативната активност на акроцентричните хромозоми при новородено агне с малформации. Селскостопанска наука, 5, 28-29.

 12. Dimitrova, I., Foteva, S. 2002 Cytogenetic investigation on newborn rabbits with congenital malformations. Bulg.J.Agric.Sci., 8, 457-459.

 13. Dimitrova, I., Dimitrov, Ts., Teneva, A. 1996 Cytogenetic investigations of animals from different cattle breeds. In : “Book of abstract of the 47th Annual Meeting of the European Association for Animal Production”, abstract N384.

 1. Тенева, А., Димитрова, И., Драгнев, Д., Гаджев, Д. 1994-1995. Генетична характеристика на породни групи говеда по някои биохимични качествени и и количествени показатели. I. Изследване на генетичната структура на групи животни от породите: Родопско късорого, Родопско подобрено и Холщайн-фризийско говедо, Генетика и селекция, т. 27, 253-259.

 1. Бойчев, К., Драгнев, Д., Димитрова, И. 1997. Тъканна диференциация на съотношението на субединиците на лактатдехидрогеназата в ранния онтогенез на свине и зайци. Животновъдни науки, т.34, N 1-2, с.52-55.

 2. Тенева, А., Димитрова, И., Бойчев, К., Малинова, К. 1997 Генетична характеристика на породни групи говеда по някои биохимични качествени и и количествени показатели. II. Изменчивост на биохимични признаци с непрекъснато вариране в кръвна тъкан на групи животни от породите: Родопско късорого, Родопско подобрено и Холщайн-фризийско говедо, Животновъдни науки, т. 34, N 3-4, с.82-85.

 3. Teneva, A., Dimitrova, I., Gaidarska, V. 1998. Relationship between transferrin and ceruloplasmin genotypes and dairy performance in Holstein-Friesian cattle. Bulg.J.Agric.Sci., 4, 815-821.

 4. Тенева, А, Димитрова, И, Гайдарска В, Кръстев, М. 1999. Проучване на връзката между амилазния локус и някои признаци на млечната продуктивност при Холщайн-фризийски крави. Животновъдни науки, 3-4, с. 88-91.

 5. Тенева, А., Чемширова, Н., Димитрова, И. 2002. Проучване на вътрепородната диференциация на животни от Черношарената популация говеда, отглеждани в България. Жив. науки, 3, 44-47с.

 6. Teneva, A., Chemshirova, N., Dimitrova, I. 2001. Transferrin allelic and phenotypic dynamics of Bulgarian brown cattle breed herds. Bulg.J.Agric.Sci., 7, 505-509.

 7. Бойчев, К, А. Тенева, И. Димитрова. 2002. Характеристика на генетичната изменчивост на стадо говеда от Джарсейската порода по някои полиморфни протеинови локуси. III. Показатели на разнообразието, геномната интеграция и генетичното сходство на крави и телета. Жив. науки, 1, 41-45с.

 8. Тенева, А., Димитрова, И., Василев, Д. 1994-1995. Наследяване нивата на активност на ензими и съдържание на метаболити в кръвта на овце, Генетика и селекция, 27,1-2, с.23- 28.

 1. Димитров, Ц., Димитрова, И., Василев, Д. 1994. Съхраняване на генетичните ресурси при селскостопанските животни в България, в “Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие” - основни доклади, Булвест 2000, София, том 2, с. 89-106.

 2. Dimitrov, Ts., Dimitrova, I., Vassilev, D. 1998. Preservation of livestock genetic resources in Bulgaria. In: Bulgaria’s Biological Diversity: Conservation Status and needs Assessment., v.1, 575-585.

 3. Dimitrov, Ts., Dimitrova, I. 1995. Preservation of livestock genetic resources in Bulgaria. Anim Genet Res Inf, 14, 43-62.

 4. Malinova K., Boytchev K., Dimitrova I., Grekov D., Gurgulova K., Vassileva I., Ivanova E. 1996. Parthenogenetic reproduction of silkworm (Bombyx mori L.), provoked by low temperature treatement, Proceeding of 4rd iternational conference of sheep and goat production and 2nd symposium on the reproduction of domestic animals, Ohrid, 4-7 September, Macedonia , v.2, p. 61-64.

 5. Малинова, К. Бойчев, К., Димитрова, И., Фотева, С., Кръстев, К., Гургулова, К., Василева, И.,Греков, Д. 1997. Влияние на температурата върху промяната във формата на пашкула при копринената пеперуда (Bombyx mori L.). Втори международен симпозиум “Екология - устойчиво развитие” - Враца, 1-4 Октомври, 264-267.

 6. Malinova, K., Dimitrova, I., Boychev, K., Teneva, A., Grekov, D., Sahan, U., Vassilev, D. 1997. Genetic analyses of Ng (non glue) mutation on mulberry silkworm eggs induced by gamma-rays. Proc. 1st International Conference of silk, “ICSI”, Egypt, 62-66.

 7. Малинова, К., Димитрова, И., Гургулова, К., Греков., Д. 2004. Морфологична мутация, установена при Bombix mori L. на стадий имаго. Екология и индустрия, т.6, п 2, 159-160.

 8. Димитрова, И., Димитров, Ц., Трифонова, М. 2005 Зайцевъдството в България – настоящо състояние и предстоящи перспективи. Екология и Индустрия, т.7, № 2, 192-193.

 9. Димитрова, И., Трифонова, М., Тенева, А., Малинова, К. 2005. Морфометрични проучвания на зайци от някои породи, отглеждани в зайцефермата на УОГС “Петрохан”. Екология и Индустрия, т.7, № 2, 180-181.

 10. Григоров, И., Димитрова, И., Михайлов, М., Цимерман, А. 2005. Селекционна програма за развъждане на зайци от породите Бял новозеландски, Калифорнийски, Бял великан, Белгийски великан, Веселина и хибрида ЦИКА. Българска Развъдна Асоциация по Зайцевъдство . БРАЗ, Разрешение № 20/28.12.2005, МЗГ.

 11. Живкова, А., Шабан, Н., Димитрова, И., Тенева, А. 2006. Устойчиво развитие на земеделието на основата на прилагане на агробиотехнологии. Управление и Устойчиво развитие, 1-2, (14), 317-320.\ Givkova, A., Shaban, N., Dimitrova, I., Teneva, A. 2006. Sustainable development of agriculture on the base of allication of agrobiotechnologies. Management and Sustainable Development, 1-2, (14), 317-320. \in bulgarian\

 12. Малинова, К, ., Гургулова, К., Димитрова, И., Христов, Н, Дарказанали, С., Николова, Ц. 2006. Изследване на средовите фактори за медопродуктивността в района на УОГС “Петрохан” – с. Бързия. Управление и Устойчиво развитие, 1-2, (14), 321-325.

 13. Teneva, A., Todorovska, E., Tyufekchiev, Stella, A., Boettcher, P., Dimitrova, I. 2007. Molecular characterization of Bulgarian livestock genetic resourses.II. Microsatelite variation within and among Bulgarian cattle breeds. Biotechnology in Animal Husbandry, 23 (5-6), p.227-242.

 14. Димитрова, И., Димитров, Ц., Ангелов, Г., Юзев, П., Тенева, А. 2008. Основни проблеми при развитието на съвременното зайцевъдство у нас. Сборник от конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, София, с. 157-162.

 15. Ivona Dimitrova, Tzvetan Dimitrov, Atanaska Teneva, Hristina Tzvetkova. 2008. Rabbit production in Bulgaria. Biotechnology in Animal Husbandry, v. 24, 1-2, 149-154.

 16. Димитрова И. 2008. . Фактори, влияещи върху избора на репродуктивна система при отглеждане на зайци. Сборник от конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, София, 88.

 17. Teneva, A., Dimitrova, I., Georgiev,G., Polihronova, L., Ivanova, K. 2009. Molecular characterization of Bulgarian livestock genetic resources and their optimized utilization for animal production. . FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Improvement of animal Production and Health, 8-11 June 2009, Vienna, Austria, Synopses -126.

 18. Georgiev,G., Gujgulova, G., Polihronova, L., Teneva, A., Dimitrova, I., Ivanova, K., Todorovska, E. 2009. Current status, survailance and control of avian flu in domestic and wild bird populations in Bulgaria. FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Improvement of animal Production and Health, 8-11 June 2009, Vienna, Austria, Synopses - 376-378.

 19. DIMITROVA, I., Angelov, G., Teneva, A., Uzev, P. 2009. Artificial insemination of rabbits. 9th International Congress “Modern Trends in Livestock Production” 7-9 October 2009, Belgrade, Serbia, Biotechnology in Animal Husbandry, v. 25, 5-6, 1249-1254

 20. G. Angelov, I. DIMITROVA,, T. Angelova, P. Uzev. 2009. COMPARATIVE STUDY ON THE PARAMETERS OF ACID-BASE BALANCE IN VENOUS AND ARTERIALIZED CAPILLARY BLOOD OF CALVES.. 9th International Congress “Modern Trends in Livestock Production” 7-9 October 2009, Belgrade, Serbia - Biotechnology in Animal Husbandry, v. 25, 5-6, 663-668.

Учебна литература
 1. Рукмански Г., И. Димитрова, 2001. Генетика. Учебно пособие. Генплант, София, 98с.

 2. Димитрова, И. 2003. Отглеждане на домашни животни в екологичната земеделска ферма. В “Екологичната земеделска ферма” – под ред на проф. Дсн Й.Станчева. 159-174.

 3. Димитрова, И. 2008. Отглеждане на домашни животни в биологичната земеделска ферма. Наръчник на предприемача в биологичното земеделие. ЛТУ, Център за насърчаване на предприемачеството. Авангард Прима, София, с. 115-128. 1. Димитрова, И. 2001. Учебна програма по дисциплината “Цитогенетика” - магистърска степен, специалност “Агрономство”, ФЕЛАА, ЛТУ, София

 2. Шабан, Н., Димитрова, И. 2002. Учебна програма по дисциплината “Тъканни култури и генетично инженерство” - магистърска степен, специалност “Агрономство”, ФЕЛАА, ЛТУ, София.

 3. Димитрова, И. 2003. Учебна програма по дисциплината “Генетика” - бакалавърска степен, специалност “Агрономство”, ФА, ЛТУ, София

 4. Димитрова, И. 2003. Учебна програма по дисциплината “Генетика” - бакалавърска степен, специалност “Растителна защита”, ФА, ЛТУ, София

 5. Димитрова, И. 2003. Учебна програма по дисциплината “Зайцевъдство” - бакалавърска степен, специалност “Агрономство”, ФА, ЛТУ, София

 6. Тодорова, М., Димитрова, И. 2005. Учебна програма по дисциплините: “Молекулярни методи във фитопатологията” – модул 1 и “Приложение на молекулярните методи във фитопатологията” – модул 2, магистърска степен, специалност “Растителна Защита”, ФА, ЛТУ, София.

 7. Григоров, И., Димитрова, И., Михайлов, М., Цимерман, А. 2005. Селекционна програма за развъждане на зайци от породите Бял новозеландски, Калифорнийски, Бял великан, Белгийски великан, Веселина и хибрида ЦИКА. Българска Развъдна Асоциация по Зайцевъдство. Разрешение № 20/28.12.2005, МЗГ.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница