Лекция подготвена от: Желез Съботинов, абгр айрин Ибрямова, абгр с благодарност къмДата27.03.2017
Размер113.1 Kb.
#17881
ТипЛекция
ИМРР

ILRD

Project: "Training program in the ways of working of the EU (policies and project tools) of the NGOs and municipal authorities in South - West Planning Region.”

№ CSDP 2005 - 049Pезюме

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Лекция подготвена от:

Желез Съботинов, АБГР

Айрин Ибрямова, АБГР
С благодарност към:

Информационния център на Европейския парламент

Д-р Евгений Иванов

София, 2008 година

Главните субекти и пътят на проекта, финансиран от Европейския Съюз
Главните субекти при реализирането на проекти, финансирани от Европейския съюз са:

�� Бенефициентът – организация, институция или фирма, която получава финансиране за проект

�� Управляващ орган (УО) – държавен орган, който управлява съответната Оперативна програма

�� Междинно звено (МЗ) – структура, която подпомага дейността на Управляващия орган

�� Сертифициращ орган – Дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите –сертифицира извършените разходи и се разплаща с Бенефициента

�� Одитиращ орган - Дирекция „Одит на средствата от ЕС” в Министерство на финансите– извършва одит на програмите, финансирани от ЕСПроектът, финансиран от ЕС преминава пред следните фази:

1. Разработване на проекта

2. Преглед и техническо одобрение

3. Оценка и одобрение на проектите

4. Сключване на договор

5. Изпълнение и текущо наблюдение на проекта

6. Приключване на проекта
Предприсъединителни фондове на Европейската общност
ФАР

Програма ФАР е основен финансов инструмент на Европейския съюз за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация. От 1994 година насам програмата е увеличила средствата в подкрепа на законодателството и административните структури, както и за проекти, които подпомагат демократизацията и гражданското общество, и за инвестиции в инфраструктурата, включително и за трансгранично сътрудничество. Приоритетите на програма ФАР са :

Институционално изграждане: съдействие за усъвършенстване на структури, човешки ресурси и управленски умения, необходими за сближаване на законодателството и прилагане на acquis communautaire (правните норми на ЕО), за развитие на демократично гражданско общество. За тези задачи са предвидени 30% от средствата на програмата.

Инвестиции за преодоляване на структурни, секторни и регионални дисбаланси. Тук влиза помощта за държавни и частни предприятия при приспособяването им към качествените стандарти на Общността. За тези цели са предвидени останалите 70%.
САПАРД
Специална програма за присъединяване за земеделие и развитие на селското стопанство.
Целтта на програмата е да подготви държавите - кандидатки за ползване на помощ от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА). Проекти по тази програма ще се финансират до 2006 година, включително.
Помощта се насочва за модернизиране на земеделските стопанства и хранително-вкусовата промишленост, за цялостното модернизиране на селското стопанство.
През 2004 година, между България и Румъния ще бъдат разпределени 225 млн. евро. Разпределението се извършва въз основа на броя на населението, занимаващо се със селско стопанство, БНП на глава от населението, размер на земеделската територия, териториални особености.
Размерът на помощта от САПАРД покрива до 75% от стойността на проекта (до 50% от стойността на проекти, носещи приходи), като остатъкът се осигурява от приемащата страна.
Детайлите по изготвяните документации и свързаните с тях анализи, оценки, обосновки и бизнес планове са представени в разделите Работен инструментариум, Рамково съдържание и Демо версия на изследванията в сферата на корпоративните финанси.
ИСПА
Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

ИСПА е един от трите финансови инструмента (заедно с ФАР и САПАРД) които целят да подпомогнат държавите - кандидатки в присъединяването им към Европейския Съюз. Предвижда се, този инструмент да бъде използван до 2006 година, включително.


Само през 2004 година между България и Румъния ще бъдат разпределени 452 млн евро. Ръзпределението се извършва въз основа на броя на населението, БНП на глава от населението и територията. Средствата се предоставят за инфраструктурни проекти в сферата на околната среда и транспорта.
Целтта на ИСПА e да насърчи стопанското и обществено развитие на страната. Размерът на помощта от ИСПА покрива до 85% от стойността на финансирания проект (или от останалата след приспадане на възможните приходи стойност), като остатъкът се набавя от приемащата страна
Програми на Европейската общност

Европейски бежански фонд / European refugee fund

Европейски фонд за интегриране на лица от трети страни Европейски фонд за репартриране на нелегално пребиваващи лица

Инструмент за европейско съседство и партньорство/European neighbourhood and partnership instrument

Многостранна оперативна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн
Инструмент за стабилност / Instrument for stability

Инструмент за сътрудничество и развитие / Instrument for development cooperation

Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JEREMIE

Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JASPERS Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JESSICA

Предприсъединителен инструмент / Instrument of pre-accession

Програма обмен на данни между администрациите, бизнеса и гражданите

Програма Защита на потребителя / Customer protection

Програма Митници / Customs

Програма Обществено здраве / Public health Програма за развитие на селските райони / Rural Development

Фискалис / Fiscalis

Програма Европа за гражданите / Europe for Citizens

Програма Младежта в действие / Youth in action

Програма Превенция на наркотиците и информация / Drugs prevention and information programme

Програма Солидарност и управление на миграционните потоци/Solidarity and management of the migration

Програма Трансевропейски мрежи за транспорт и енергия / TEN

Програма еКонтент плюс / eContent plus

Програма Дафне ІІІ / Daphne III – combating violence

Програма Еразъм Мундус (2004 – 2008) / Programme Erasumus Mundus (2004 – 2008)

Програма за учене през целия живот / Lifelong Learning

Програма Култура 2007 / Culture 2007

Програма Лайф+ / Life+

Програма Марко Поло ІІ / Programme Marco Polo ІІ

Програма МЕДИЯ 2007 / MEDIA 2007

Програма ПРОГРЕС – за заетост и социална солидарност / PROGRESS

Програма за по-сигурен Интернет плюс / Safer Internet Plus

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации / CIPСедма рамкова програма (FP7)

Фонд външни граници / External Borders Fund
Оперативни програми

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013»

Програма за развитие на селските райони на Република България 2007 – 2013 (ПРСР)

Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013» (ОПРР)

Оперативна програма “Транспорт 2007 – 2013” (ОПТ)

Оперативна програма “Техническа помощ 2007 – 2013”

Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013»

Оперативна програма «Административен капацитет 2007 – 2013» (ОПАК)

Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013» (ОПОС)

Оперативна програма за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013)
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013"

Описание

Стратегическа цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, както и засилване на социалното включване. При изпълнение на Оперативната програма ще се наблегне на повишаване предлагането на труд и качество на работната сила, увеличаване на инвестициите в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование и на повече социален капитал, партньорства и мрежи, както и на развитие на социалната икономикаПрограма за развитие на селските райони на Република България 2007 - 2013 (ПРСР)

. Описание
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 има за цел:
- Подобряване на конкурентоспособността на селското и горско стопанство чрез предоставяне на подкрепа за преструктуриране, развитие и иновация;
- Подобряване на околната и селската среда чрез предоставяне на подкрепа за управление на земите;
- Подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на разнообразяването на икономическата дейност в тези райони.
Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013" (ОПРР)

Описание

Оперативната програма „Регионално развитие” представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на ЕС. До голяма степен тя отразява координацията с другите секторни оперативни програми с цел да се гарантира съгласуваност и допълняемост по един ефективен начин.


Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013" (ОПТ)

Описание

Целта на Секторната оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tрансевропейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система. България има две стратегически средносрочни цели. На първо място е засилването на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж. На второ място е развитието на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.
Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013"

Описание

Оперативната програма за техническа помощ (ОПТП) има за цел да гарантира


координирането, финансовия контрол и изпълнението на структурните
инструменти в България. Заедно с останалите оперативни програми ОПТП ще допринесе съществено за реализирането на тематичния приоритет, посочен в Националната стратегическа референтна рамка, а именно „Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление”. Целите на ОП „Техническа помощ” са на първо място укрепването на необходимия капацитет на централно равнище (централно координационно звено, сертифициращ орган, одитиращ орган, управляващ орган на ОПТП) за ефективно разработване, координиране, прилагане, оценка и контрол на Структурните фондове и Кохезионния фонд за периода 2007 – 2013 г. На второ място цел на Оперативната програма е подобряването на осведомеността и разбирането на обществото относно ефективното и ефикасно използване на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България.
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013"

Описание

Оперативната програма съдържа стратегически приоритети и насоки за развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да доведат до тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни.


Общата цел на ОП „Развитие на конкурентоспособността" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда
Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013" (ОПАК)

Описание

Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) е стратегически


документ за модернизация на българската държавна администрация за периода 2007-2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. Програмата отговаря на препоръката от Стратегическите насоки за сближаване на Общността да се предприемат специални действия за укрепване на административния капацитет в рамките на цел “Сближаване”.
Оперативна програма “Административен капацитет” има хоризонтален обхват и нейната стратегическа цел е създаване на ефективна и компетентна администрация, способна да разработва и прилага националните и европейските политики като отговаря на очакванията на гражданите и бизнеса за по-добро обслужване и етика, както и оказване на подкрепа за ефективна съдебна власт.

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС)

Описание

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е една от седемте оперативни програми, разработвани като част от Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013 г. Чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура, свързана с околната среда, към 2015 г. България да стане динамична, конкурентоспособна и достъпна страна членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото. ОП съдейства за постигането на две средносрочни стратегически цели на Националната стратегическа референтна рамка на страната за периода 2007 – 2013 г.:


– Засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж;
– Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция
Оперативна програма за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013)

Описание
Стратегическата визия за сектор „Рибарство” е насочена към превръщането му в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчивото развитие на рибарството, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области
Нормативна база

  • Регламенти на ЕО

  • Решения на Европейската комисия

  • Решения на Съвета на ЕС

  • Национални стратегически документи

  • Закони и наредби

  • Решения на МС

Постановления на МС
Заключение

Разработването на успешен проект за финансиране от Европейския съюз изисква значителни ресурси и отчитане на редица фактори. Задължително е проектът да бъде съобразен с целите, приоритетите и формалните изисквания на програмата. Елементите на проекта трябва да бъдат логически обвързани и добре формулирани. Трябва да сме готови да преработим проекта

няколко (или повече) пъти, преди да стигнем до резултат, който ни удовлетворява.

Разработването на проект не трябва да е задача на един човек, а на мултидисциплинарен екип.Ползването на външни консултанти в редица случаи може да се окаже добър вариант, но участието на бенефициента в разработването е задължително.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от Асоциация на българските градове и региони и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз.


Каталог: abgr -> docs
docs -> Закон за местните избори глава първа общи положения
docs -> Данъчната децентрализация: решения за България
docs -> Програма 9: 30 10: 00 Регистрация 10: 00 10: 10 Откриване на форума: Найден Зеленогорски
docs -> Опазване на околната среда – рационални идеи и реализация доц д-р Петър Ст. Петров – ниггг – бан, басет
docs -> Екологията и инфраструктурата приоритет на общинското развитие
docs -> Доклад този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта
docs -> В качеството си на управител на Глобус България еоод гр
docs -> Развитие на човешки ресурси
docs -> Уважаеми гости, дами и господа!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница