Лексика – 60 часа /І семестър/ и 60 часа /іі семестър/ Граматика – 60 часа /І семестър/ и 60 часа /іі семестър/ Писмени упражнения – 30 часа /іі семестърДата22.09.2017
Размер122.45 Kb.
#30798
Практически полски език

І курс

Лексика – 60 часа /І семестър/ и 60 часа /ІІ семестър/

Граматика – 60 часа /І семестър/ и 60 часа /ІІ семестър/

Писмени упражнения – 30 часа /ІІ семестър/

Теми по лексика:

Азбука (2 ч.)

Kак се казвам - познаваме се и се поздравяваме (4 ч.)

Полша - карта, градове, планинин, реки (4 ч.)

Кой е? Какво е? (4 ч.)

Какъв, каква и какво е? (4 ч.)

Народности и държави (4 ч.)

Професии (2 ч.)

Семейство (4 ч.)

На колко години си? (2 ч.)

Какво обичаш да правиш? (4 ч.)

Ядене (4 ч.)

Ресторант, кафе и покупки за храна (4 ч.)

Колко струва...? (2 ч.)

Мой ден (4 ч.)

Колко е часът? (2 ч.)

Предложение (4 ч.)

Покупки (4 ч.)

Mагазини (4 ч.)

Дрехи (4 ч.)

Как да стигна до...? (4 ч.)

Апартамент (4 ч.)

Пътуване (4 ч.)

Как изглежда той/тя? (4 ч.)

Човешко тяло (4 ч.)

При лекаря (2 ч.)

Здраве (4 ч.)

Спорт (4 ч.)

Как да уча? (2 ч.)

Спомени от минало (4 ч.)

Планове за бъдеще (4 ч.)

Телефон, е-маил, съобщение (4 ч.)

Рожден ден и имен ден (2 ч.)

Полски праздници и традиции (6 ч.)Граматика

 1. Фонетика , акцент – 6 ч.

 2. Грам.род – 2 ч.

 3. Падежи – единствено число - 62 ч.

Именителен падеж: окончания, употреба, съществителни, прилагателни, местоимения

Родителен падеж: окончания, употреба, съществителни, прилагателни, местоимения

Дателен падеж: окончания, употреба, съществителни, прилагателни, местоимения

Винителен падеж: окончания, употреба, съществителни, прилагателни, местоимения

Творителен падеж: окончания, употреба, съществителни, прилагателни, местоимения

Местен падеж: окончания, употреба, съществителни, прилагателни, местоимения

Звателен падеж : окончания, употреба, съществителни, прилагателни, местоимения


 1. Падежи – множествено число: окончания, употреба, съществителни, прилагателни, местоимения – 10 ч.

 2. Глагол – 26 ч.

 • Времена: сегашно, минало, сложно бъдеще

 • Образуване на еловото причастие

 • Видове глаголи

 1. Типове изречения – просто, въпросително - 8

 2. Предлози – употреба и рекция – 6 ч.

Писмени упражнения

 1. Образуване на прости изречения – 4 часа
 1. Образуване на въпросителните изречения от тип: какъв е този блок?, чия е тази чанта? – 2 часа
 1. Образуване на въпросителните изречения от типа на: къде отиваш? Откъде идваш?
 1. С наква пътуваш? За какво мислиш? – 2 часа
 1. Образуване на изречения с глаголи за движение – 2 часа
 1. Образуване на изречения с всички падежи за м.ср.ж. род – 4 часа
 1. Упражняване на образуване на бъдеше и минало време – 2 часа
 1. Упражнения върху свършен и несвършен вид на глаголите – 2 часа
 1. Преводи на прости изречения от български език на полски – 2 часа
 1. Прости диктовки съобразени с материала от І курс – 10 ч.

II Курс

Лексика – 60 часа /ІІІ семестър/ и 30 часа /ІV семестър/

Граматика – 30 часа /ІІІ семестър/ и 60 часа /ІV семестър/

Писмени упражнения – 30 часа /ІІІ семестър/ и 30 часа /ІV семестър/

Теми по лексика:

Характер (6 ч.)

Работа (4 ч.)

Дати, история (6 ч.)

Планове за бъдеще (4 ч.)

Град (4 ч.)

Международни панаири (2 ч.)

Село (4 ч.)

Животни и природа (6 ч.)

Приятелство и любов (4 ч.)

В къщи (4 ч.)

Фризьор, козметика (2 ч.)

Годишни времена (4 ч.)

Технически средства (4 ч.)

Самочувствие (2 ч.)

Туризъм и пътуване (4 ч.)

Интернет (4 ч.)

Книги, вестници, списания (6 ч.)

Телевизия (2 ч.)

Ваканция земни и летни (6 ч.)

Народни обичаи (4 ч.)

Театър, опера (4 ч.)

Училище, университет (4 ч.)

Граматика


 1. Наречие – значението им, окончания, степенуване – 4 ч.

 2. Прилагателно име – окончания, степенуване – 4 ч.

 3. Употреба на формите за сравнение в изречението – 2 ч.

 4. Еднократни и многократни глаголи - 2 ч.

 5. Глаголи за неопределено движение – 2 ч.

 6. Глаголи от І и ІІ спрежение – на –eć, ać, - 2 ч.

 7. Модални глаголи – 2 ч.

 8. Причастия: деятелно причастие, страдателно причастие, едновременно деепричастие, предварително деепричастие - 6 ч.

 9. Аспект на глагола – 6 ч.

 10. Рекция на глагола - 8 ч.

 11. Минало време – глаголи от свършен и несвършен вид – 4 ч.

 12. Просто бъдеще време – 4 ч.

 13. Страдателен залог - 2 ч.

 14. Наклонение - 6 ч.

 • условно /образуване, употреба в сложни изречения/

 • повелително /образуване и употреба в различен тип изречения/

 1. Конструкция с „żeby” – 4 ч.

 2. Пряка и непряка реч – 2 ч.

 3. Съществителни от среден род завършващи на – ę /ramię, cielę/ - 2 ч.

 4. Съществителни от м.р. завършващи на – anin - 2 ч.

 5. Склонение на лични и фамилни имена полски и чужди - 6 ч.

 6. Склонение на съществителните с форма на прилагателни – 4 ч.

 7. Pluralia tantum – 4 ч.

 8. Несклоняеми съществителни, кратки форми на прилагателни – 2 ч.

 9. Несклоняеми прилагателни – 2 ч.

 10. Синтаксис – отрицателни изречения, въпросителни изречения, словоред, сложни изречения - 8 ч

Писмени упражнения

1. Главни и малки букви 2 ч.

2. Звучни и беззвучни съгласни 2 ч.

3. Твърди и меки съгласни 2 ч.

4. Правопис на –ji, -ii, -i в края на думите 2 ч.

5. Правопис на ę, en, em, ą, on, om 2 ч.

6. Правопис на ó, u 2 ч.

7. Правопис на rz, ż 2 ч.

8. Правопис на ch, h 2 ч.

9. Пунктуация 2 ч.

10. Слято и разделно писане на nie 4 ч.

11. Правопис на i, j след съгласни 2 ч.

12. Правопис на частицата bym 4 ч.

13. Правопис на съществителните, завършващи на dztwo, ctwo,

wstwo и на прилагателните, завършващи на ski, dzki, wski 4 ч.

14. Правопис на представките roz-, wez-, bez- 2 ч.

15. Правопис на чуждите неполонизирани думи 2 ч.

16. Правопис на названията на някои популярни държави и

чужди градове 2 ч.

17. Пресъздаване на чут текст /преразказ/ 22 ч.III Курс

Лексика – 30 часа /V семестър/ и 30 часа /VІ семестър/

Граматика – 30 часа /V семестър/ и 30 часа / VІ семестър/

Литературно четене с конверсации – 30 часа /V семестър/ и 30 /VІ семестър/

Превод – 30 часа /V семестър/ и 30 часа /VІ семестър/

Теми по лексика

Наука и изпити, стрес (4 ч.)

Как учим езици (2 ч.)

Как живеем (4 ч.)

Мода (4 ч.)

Красота и здраве (2 ч.)

Народна кухния (2 ч.)

Емиграция (6 ч.)

Офиси и документи (6 ч.)

Пари и економия (6 ч.)

Политика (4 ч.)

Медии (4 ч.)

Реклама (2 ч.)

Култура (6 ч.)

Вяра и религия (4 ч.)

Полска история (4 ч.)Граматика

Съществителните: sędzia, hrabia, książę, księżna, ksiądz – 2 ч.

Pan, pani, państwo – 2 ч.

Местоимения – лични, възвратни, въпросително-относителни, неопределителни, обобщителни - 10 ч.

Числителни 1 -5, от 5 нагоре /склонение, синтактични свойства/ - 14 ч.

Събирателни числителни – 4 ч.

Неопределени бройни числителни – 2 ч.

Дробни числителни – 2 ч.

Редни числителни - /склонение с съгласуваност/ - 2 ч.

Отглаголни съществителни - 2 ч.

Глаголи - рrzeć, trzeć, mleć, żreć, mrzeć, ciąć, dąć, kląć, - 2 ч.

Глаголи за движение – минало и бъдеще време – 4 ч.

Несвършени и свършени глаголи – 6 ч.

Изразяване на време астрономическо, календарно, спрямо момента на говорене, спрямо друго събитие – 4 ч.

Безпредложни изречения – 2 ч.

Съюзи и частици - 2 ч.Литературно четене с конверсации

 1. „Latarnik” – Henryk Sienkiewicz -4;

 2. „Janko Muzykant” -- Henryk Sienkiewicz- 4;

 3. „Nasza szkapa” – Maria Konopnicka - 4;

 4. „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa - 4;

 5. „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu” – Bolesław Prus - 6;

 6. „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony” – Stefan Żeromski - 8;

 7. „Wewnątrz góry lodowej” – Ryszard Kapuściński - 6;

 8. „Wiedźma” – Andrzej Sapkowski - 4;

 9. „Paralele” – Natasza Goerke – 4

 10. Ст.Лем - 4

 11. Полска поезия – съвременна - 12

Превод

Област „История и общество” – 16 ч.

1. Исторически извори за старите времена;

2. В страната на Мешко

3. Първият крал на Полша – Болеслав Хробри

4. Кажимеж Велки – добрият владетел

5. „Златният век” на ПолшаОбласт „География и туризъм” – 12 часа

1. Египет – Майката на света;

2. Пет повода да посетим Дамаск;

3. Съкровищата на Афганистан;

4. Земята на прицел;

5. Между два вулканаОбласт „Религия и етика” – 12 часа

1. „Моли се и не вярвай”;

2. „Адът, преоблечен като рай”;

3. „Простащината”;

4. „Вестители на истината”

5. „Между избора и случайността”Област „Съвременна художествена литература” – 20 часа

1. Богомил Райнов – „Париж”, „Писмо от мъртвец”, „Умирай само в краен случай”, „Тайфуни с нежни имена”;

2. Павел Вежинов – „Нощем с белите коне”, „Звездите над нас”, „Везни”, „Бариерата”;

3. Георги Мишев – „Сламено сираче”, „Дами канят”, „Преброяване на дивите зайци”

4. Стефан Цанев – „Исторически хроники”.

IV Курс

Лексика – 30 часа /VІІ семестър/ и 45 часа /VІІІ семестър/

Граматика – 30 часа /VІІ семестър/ и 30 часа /VІІІ семестър/

Превод – 30 часа /VІІ семестър/ и 30 часа /VІІІ семестър/

Теми по лексика

Студентски стипендии (2 ч.)

Политика - партии, избори (6 ч.)

Нобелови награди (6 ч.)

Интернет (2 ч.)

Алкохол, наркотици и други ( 4 ч.)

Спорт, фитнес (4 ч.)

Диети, здравословно хранене (4 ч.)

Екология (4 ч.)

Европейския Съюз (4 ч.)

Свободно време (4 ч.)

Savoir-vivre (2 ч.)

Фразеология (8 ч.)

Пътуване - спомени, планове, мечти (4 ч.)

Култура (8 ч.)

Общество - (5 ч.)Граматика

 1. Глаголите за движение с представки /roz, od, do, pod,....../ - 18 ч

 2. Фразеологизми с глаголите за движение – 10 ч.

 3. Предлози с глаголи за движение – 4 ч.

 4. Съществителни образувани от глаголи за движение - 2 ч.

 5. Сложни предлози, употребата им и рекция /ponad, spomiędzy, znad..../- 4 ч.

 6. Рекцията на глаголи и произволни от тях съществителни от типа: drukowac – B, druk – D – 6 ч.

 7. Рекция на прилагателни с предлози и с определени падежи от рода : ciekawy – D, znany – C, świadomy – D....; zdolny do – D, zakochany w – Msc., istotny dla – D...... - 4 ч.

 8. Абревиатури – изписване и склонение – 2 ч.

 9. Превод от български език на полски - 10 ч.

Превод

 1. Област „История и общество” – 16 ч

 2. Ягелоните на прелома

 3. Ян Собиески

 4. Залезът

 5. Възраждането

 6. Подялбата

Област „География и цивилизация” - 12 ч.

 1. 1. Маите – това сме ние?

 2. 2. Водата и цивилизациите

 3. 3. Черно-белият континент – австралийският сблъсък на култури

 4. 4. Това не е фатаморгана

 5. 5. Когато един мит се слива с друг

Област „Изкуство” – 14 ч.

 1. 1. „Смъртта в светлосянката”

 2. 2. „Възпявам родината си”

 3. 3. „Писателят под чехъл”

 4. 4. „Векът на скандалистката”

 5. 5. „Тъгата на филмовите дебютанти”

Област „Съвременна българска литератра” – 18 ч.

 1. 1. Стефан Цанев – „Богове и мравки”, „Сънят на сенките. Книга за мътвите”, Внимавайте с вятърните мелници”

 2. 2. Георги Господинов – „Естествен роман”, „Писма до Гаустин”, „И други подобни”

 3. 3. Теодора Димова – „Майките”, „Емине”, „Марма, Мариам”

 4. 4. Калин Терзийски – „Лудост”

V Курс

Лексика – 45 часа /ІXсеместър/ и 30 часа /X семестър/

Конверсации – 30 часа /ІX семестър/ и 30 часа /X семестър/

Превод – 30 часа /IX семестър/ и 30 часа /X семестър/

Теми по лексика

Полски поети (4 ч.)

Кабарети в Полша (4 ч.)

Полски диалекти (4 ч.)

Полско кино (8 ч.)

Фолклор (4 ч.)

Съвременна литература, бестселъри (6 ч.)

Полска музика (4 ч.)

Съвременно изкуство (4 ч.)

Търсим работа (2 ч.)

Комикси и компютърни игри (2 ч.)

Култура на езика (2 ч.)

Пиратите на Интернета (2 ч.)

Проблеми в обществото (4 ч.)

Ролята на жената; феминизъм (2 ч.)

Полска история (8 ч.)

Етични проблеми (4 Ч.)

Икономическа лексика ( 5 ч.)

Правна лексика (6 ч.)

Конверсации

1. Човекът и поведението му в обществото -4;

2. Медицина и здравеопазване -2

3. Човекът и неговият емоционален свят -2;

4. Човекът и езиковата комуникация -2;

5. Човекът и неговият кулинарен свят -2;

6. Човекът и неговият savoir-vivre -2;

7. Човекът и неговият дом -2;

8. Човекът и роднинските му взаимоотношения -2;

9. Човекът и религията -2;

10. Човекът, обичаите и традициите -4;

11. Човекът и образованието - 2;

12. Човекът и науката -4;

13. Човекът и модата -2

14. Човекът и изкуството -4;

15. Човекът и политиката -4;

16. Човекът и съвременните заплахи -4;

17. Човекът и страхът -2;

18. Човекът и времето -2;

19. Човекът и спортът -2;

20. Човекът и работата -4;

21. Човекът и развлечениятаПревод

 1. езиковедски и литературоведски статии – 15 часа

 2. статии на актуална тематика – 15 часа

 3. официални документи – 15 часа

 4. художествен текст – 10 часа

 5. Технически документи – 5 часа

Примерни текстове:

Област „История и общество”

1. Романтична Полша. Въстанията;

2. Романтична Полша. Поетите;

3. Освобождението;

4. Възстановяването;

5. УнищожениетоОбласт „География и цивилизация”

1. Тайната на Ангкор;

2. Дунавски острови и резервати;

3. Замразени активи;

4. Живи цветове;

5. Световният петролОбласт „Религия и етика”

1. Покана и обещание;

2. Да установиш самоконтрол;

3. Повече от самия живот;

4. Откъде толкова зло?;

5. Новите секти в РосияОбласт „Съвременна българска литератра”

1. Алек Попов – „Мисия Лондон”;

2. Захари Карабашлиев – „18 процента Сиво”, „Приказка”, „Симетрия”, „Кратка история на самотата”;

3. Емилия Дворянова – „Госпожа Г.”, „Освен литература”, „Passion или смъртта на Алиса - La Valeta”;4. Георги Господинов – „Черешата на един народ”, „Физика на тъгата”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница