Лице изпълнило задачатаДата27.09.2016
Размер43.58 Kb.
#10828
Semester: 3

Follow up activities
Стандарти/Сертифициране

Standarts/Certification

Отговорен

Тема

Лице изпълнило задачата

Person ressponsible

Subject

Autor

Венета Христова & Тодор Бозвелиев

Европейска стандартизация, принципи правила и процедури за работа.

Венета Димова

Veneta Hristova & Todor Bozveliev

European standartization, principles,rules and procedures.

Veneta Dimova

Създадено:

Първа промяна:

Последно актуализиране:

Created:

First change:

Last update:26.11.2004

Anotation:ЕВРОПЕЙСКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРИНЦИПИ, ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА

Основният момент при изпълнението на широкомащабната програма на ЕС за икономческа интеграция е ОСИГУРЯВАНЕТО НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ, КАПИТАЛИ И ХОРА.

Този процес изисква предприемането на редица конкретни мерки, между които и ХАРМОНИЗИРАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И УНИФИЦИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС.

Главната цел на Европейската стандартизационна система е премахването на техническите бариери в търговиата чрез предоставяне на ефективни методи за саморегулиране на индустриалната икономика и осигуряване на конкурентноспособност на европейската индустриа,както на вътрешниа пазар,така и извън границите на отделните страни.

Изпълнението на тези цели е възложено на Европейските статдартизационни организации:CEN,CENELEC и ETSI.

- СEN е организациа създадена през 1975 година. Тя работи във всички

области без електротехниката и телекомуникациате.

- CENELEC Европейска комисия по стандартизация е създадена през 1973

Изключително за областта на електротехниката..
- ETSI е създадена през 1988 година на основата на Зелената книга на Европейската комисия за развитие на телекомуникациите в Европа.

Съществената част на Европейската стандартизационна система е сътруднечуството между отделните партньори.Голямятя част от тях получават статут на АФИЛИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ, каквато е и България.

Специализираните организации на европейско ниво участват като взаимодействуващи или като асоциирани организации.На политическо ниво Европейската стандартизационна система е призната като партньор на Европейската комисия, на Европейския парламент и на Секретариата на ЕФТА.Тя признава Кодекса за добра практика на Световната търговска организация /WTO/ за разработване,одобряване и прилагане на стандартите.
ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СТАНДАРТИЗАЦИОННА СИСТЕМА СА:


 • Консенсус

 • Общодостъпност за всички заинтересовани

 • Прозрачност- всички програми са публични

 • Информираност- съгласно Директива 98/34 ЕС

 • Съгласуваност

 • Ефективност

 • Прилагане на международни стандарти

Самият стандартизационен процес се определя от три важни момента:

1.Стандартите се разработват от ТЕХНИЧЕСКИ СТРУКТУРИ, в които се включват Европейски и Национални звена.

2.Разработването става на етапи.

3.Строга регламентация на задълженията та отговорните специалисти и представители на техническите комитети.

- Технически съвети - Те отговарят за Техническите комитети и за из-

Пълнението на утвърдените програми.


 • Програмни комитети – Те са координаторите при планирането и

 • Програмирането на дейността

 • Технически комитети – Създават се за разработването на конкретни

 • Стандарти в точно определени области и

 • дейности.

За българският кожаро-обувен бранш функционират:

ТК 11 – Технически комитет “Кожи,кожени и обувни изделия”

ТК 50 – Технически комитет “Лични предпезни средства”

- Подкомитети - Изграждат се при необходимост

- Работни групи - Създават се за изпълнение на специфични,

Крактосрочни задачи.
Основни етапи при разработване на Европейските стандарти
1.Предложение за темата на разработката – етапи на оценяване.Програмиране.

Искането може да постъпи от член на CEN/CENELEC или

От съответния Технически комитет или Технически съвет.

2.Начален етап – възлагане на работата

3.Разработване на проекта

Това става от рабоотни групи или екипи

4.Етапи на обществено допитване /продължителност 6 месеца/

5.Етапи на преглед на становищата.

След обсъждането, ТК подготвя документите за офи-

циалното му гласуване

6.Етапи на одобрение

Окончанелният проект на трите официални езика

/английски,немски и френски/ се подлага на официално

Гласуване от организациите членове на CEN/периода

е два месеца/. При одобрение, се определя датата за вли-

зане в сила и отмяна на противоречащите стандарти.

7.Етап на въвеждане на национално ниво

Европейските стандарти се въвеждат от CEN/CENELEC

Чрез:

-даване статут за национални стандарти-отмяна на противоречивите национални

стандарти
Този материал е изготвен с финансовата помощ на Европейската комисия.Изразените в него становища и мнения принадлежат изцяло на

автора и не са пряко отражение на официалното становище на Европейската комисия.(BSP2 Perfect-link Contract № 2002-0314-581)

Каталог: download -> sites
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Номер по cas индекс
sites -> Полезни връзки
sites -> Преработка за премахване на замърсители, проддаващи се на биологично отстраняване /първично и вторично пречистване/. Анализ и проби на отпадните води /методи за анализ/. Разпоредби за контрол на замърсяването
sites -> Bsp2 perfectlink project Survey on Competitiveness
sites -> 2 Нормативна справка 3 Общи положения
sites -> Кодекс за социално осигуряване ксо 09 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
sites -> Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топологията на интегралните схеми
sites -> Характеристика на производството на текстил и облекло. Източници на отпадъци и замърсители. Отпадъци по технологичната верига на тех. Процес /химикали, вода, прах и др/. Системи за преработка на технологични отпадъци


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница