Лични данни Име: Стефан Емилов Николов Дата на ражданеДата09.05.2017
Размер117.25 Kb.
Научна автобиография
Лични данни


Име: Стефан Емилов Николов

Дата на раждане: 10.05.1952

Гражданство българско

Адрес за контакти: Българска академия на науките

Институт за изследване на обществата и знанието

ул.Московска 13а

1000 София, БългарияTelephone number: 359-2-981 80 96, GSM: (+ 359) - 88-7251165

E-mail: ……… stephnikolov@gmail.com …………………………

Образование

Доктор на науките. -.
Доктор 1981 София, Институт по социология, Теории за групите за натиск в американската политическа социология и политическа наука Обзор и критичен анализ на теориите за групите на натиск/натисковата политика в САЩ от Артър Ф. Бентли (1908 г.) до 70-те години на ХХ в.; ноември 1981

Специализации 1988 Институт Дж. Кенеди за североамери-кански изследвания към Свободния универси-тет в Берлин, 1989/90 катедра на публични въпроси, университет Дж. Мейсън, Феърфакс, Вирджиния (САЩ); 1994 катедра по военни изследвания, Колеж Кингс , Лондон; 1997 Централен европейски университет, Будапеща.
Магистър СУ „Кл. Охридски”, Философски ф-т – Социология на политиката и политоло-гия
Научни награди и отличия -


Почетни звания: - -
Област на научни интереси: Етносоциология (етногенезис, нацио-нални и етнокoнфесионални малцинст-ва); политически партии, избори, граж-дански организации и гражданско обще-ство, местно (само) управление, история на социологията, политическа социоло-гия, политическа антропология, конф-ликти и помирение

.
Практическа опитност


Научни позиции: Научен сътрудник 2-ра и 1-ва степен, старши научен сътрудник 2-ра степен (1998), експерт (2011 г.), доцент (2012 г. -)
Преподавателски опит: Лобизъм и застъпничестволитиката – СУ „Св. Кл. Охридски”, Журналистиче-ски ф-т (следдипломна квалификация по връзки с обществеността), 1996/7г.; Разрешаване на конфликти – Философ-ски и правен факултети, ЮЗУ – Благо-евград, 1998-2003 г.; Член на персонала, изготвяне на учебната програма, Югоизточно Eвропейски университет, катедра по държавна администрация, Тетово, Македония (2001/02).
Ръководство на докторанти Не разполагам с имената

и магистри:


Експертна и консултантска дейност: Съветник на съветника по външнополитически въпроси в президентството, 1991/2 г.

Редакторство и съставителство: Главен редактор сп. Социологически преглед (1992-98); Член на редакционния съвет, сп. Voluntas вестник, Международен академичен съвет, сп. New Balkan Politics, Международния консултативен съвет сп. Human Security Studies, Редак-ционен съвет, сп. Peace and Conflict Review
Членство в неправителствени организации: Международна изследователска мрежа "BalkanPeace", TRANSCEND, Мрежата за мир, развитие и трансформиране на конфликти с мирни средства; Постоянната група за екстремизма и демокрацията в рамките на Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR);

Академични дейности

Публикации: 1. Болгария, Куба, Узбекистан – три разных типа коммунизма, зашедших в тупик. – http://www.asiaterra.info/obshchestvo/bolgariya-kuba-uzbekistan-tri-raznykh-tipa-kommunizma-zashedshikh-v-tupik. Вторник, 03 Января 2017.
2. Role of Foundations, Funding Research and Innovation in the Bulgarian Society – with Albena Nakova, Galin Gornev. In: Journal of innovations and sustainability Volume: 2, Issue: 2, pp: 9-21 (2016).

3. Взаимодействие и диалог поколений на рабочем месте в Республике Болгария. В: Диалог поколений специалистов социальной сферы в Ярославском крае. Сборник научных трудов участников международной научно-практической конференции. Под редакцией С. Б. Тюрина, Т. Г. Зеленовой. Ярославль, Ярославский филиал ОУП ВО „АТиСО“, 2016, с. 10-16. ISBN 5-7253-0008-9.4. The Role of Foundations for Social Mobility of Scientists – with Albena Nakova. In: Sociological Problems Special Issue (2016) Middle Class, Education, Employment: The Contribution of the Social Sciences, pp. 120-33.

5. Не одна Россия: Вся Восточная Европа сталкивается с демографичес-кой проблемой. В: О влиянии государства на развитии демографических процессов. 10-я международная научно-практическая конференция. Сб. докладов и тезисов конференции, 20 февраля 2016 г. Под научной редакции к. ю. н. доц. З. К. Кочубей. Ярославль, Ярославский филиал „Академии труда и социальных отношений“, 2016, с. 209-13. ISBN 978-5-91730-538-7.

6. Нобеловият комитет отдаде признание на наратива като литература. В: Философски алтернативи 2/2016: 142-49.

7. Bulgaria, Cuba, Uzbekistan: Three Very Different Experiences with Communism that Turned up to an Impasse. In: Proceedings from the International scientific conference CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY 12 November 2015 Skopje, R. Macedonia. Ed. Mirjana Borota-Popovska. Skopje : Institute for sociological, political and juridical research, 2016: 55-65. ISBN 978-9989-633-45-4

121. Ethnic Identity Resentment and Increasing Anxiety in the Modern World Society vs. State vs. Individual. In БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ/SECURITY DIALOGUES ISSN 1857-7172 eISSN 1857-8055. Година 6, Број 2-1, 2015/Vol. 6, No. 2-1, 2015: 103-117.

8. In Memoriam. Владимир Ядов (1929-2015) – Социологически проблеми, 3-4 (2015), с. 331-336.

9. Етническа идентичност, нетърпимост и нарастваща тревожност в съвременния свят. Обществото срещу държавата, държавата срещу индивида – в Социологически проблеми, 3-4 (2015), с. 271-293.

10. Sound and Persuasive Voice against War. In: TRANSCEND Media Service, 12 October 2015 https://www.transcend.org/tms/2015/10/sound-and-persuasive-voice-against-war/.


11. . (with A. Nakova and G. Gornev). Bulgaria Country Report EUFORI Study in: B. Gouwenberg et al. (Eds.), EUFORI Study: European Foundations for Research and Innovation, 2015, pp. 217-252. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN: 978-92-79-48436-0 doi: 10.2777/13420

12. . Role of Foundations for the Scientific Research an Innovation (Juxtaposition between Bulgaria and Netherlands)/Роль фондов для научных исследований и иноваций (на примере Болгарии и Нидерландов) – в: Современные методы научного исследования в системе глобального высшего образования/ Modern Methods of Scientific Investigations of High Global Educational System. Навоий/Бухара (Узбекистан), 2015, с. 24-28 (резюме на руски ез.)

13. Cuba under the Long Shadow of Castro Brothers in: TRANSCEND Media Service, 12 January 2015 https://www.transcend.org/tms/2015/01/cuba-under-the-long-shadow-of-castro-brothers/

14. Why Sociology is Silent Concerning Borders – in: Venets Journal, vol. 6, nr. 1 (2015), pp. 9-32, ISSN 1314-0256 (Online), ISSN 1314-0426 (Print).

15. Sustainability and Modificatios of Ethnic Traditions in the Modern National State (на руски Устойчивые и модернизированные этнические традиции в современном национальном государстве, публ. на англ. eз. с резюме на руски ез.) – в: Малочисленные этносы в пространстве доминирующего общества: практика прикладных исследований и эффективные инструменты этнической политики.  Материалы всероссийской с международным участием научно-практической конференции (Кемерово, 17–18 окт. 2014 г.) / отв. ред.: В.В. Поддубиков; редкол.: В. Г. Дружинин [и др.] ; сост. В. В. Поддубиков; КемГУ. Кемерово: Практика, 2014; с.. 297-299. ISBN 978-5-86338-020-9 (ел. издание, https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FYaqqjXMczx2jj8YSGsn8gR0uYT3%2FISD5KYAGhxKXGr0%3D&name=%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9A%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E_2014.pdf&c=5475a31bcc7d с. 297-299).

16. Возможна ли наука вне государства и коммерции? – в: Социальное партнерство: опыт, проблемы и перспективы развития. 11-я международная научно-практическая конференция. Сб. докладов и тезисов конференции, 3 июня 2014 г. Под научной редакции проф. О. И. Зацепиной. Ярославль, Ярославский филиал „Академии труда и социальных отношений“, 2014, с. 441-4. ISBN 5-93441-084-9

17. Interview with Dr. Stephan E.  Nikolov (Bulgarian Academy of Sciences) Interview about Macedonian-Bulgarian Relationships - in: New Balkan Politics Journal, Issue 13/2013, pp. 176-188 (публикувано на английски и македонски и препечатано в три поредни броя на седмичник в Скопие).

18. Цыгане-мусульмане – неудобное меньшинство в Болгарии – в: Актуальные проблемы образования и общества: сб. трудов 4-й научно-практической конференции в 2-х томах. Том 1. Отв. ред. В. Г. Константинова; Ярославль: Филиал НОЧУ ВПО «МСГИ». 2013, 363 с.: 145-8. ISBN 978-5-904729-72-1

19. Changes and Prospects of Contemporary Ethnic Identity: The Case of Bulgaria – in: Identity in the Era of Globalization and Europeanization. Proceedings from the International scientific conference, 3-4 November 2011, Skopje, Republic of Macedonia. Skopje, SS Cyril and Methodius Univertsity etc., 2012, pp. 265-75 (co-author Tanya Nedelcheva)

20. Концепции происхождения этнорелигиозной группы помаков в Болгарии – в: Актуальные проблемы образования и общества: сб. трудов 3-й научно-практической конференции в 2-х томах. Том 2. Отв. ред. В. Г. Константинова; Ярославль: Филиал НОЧУ ВПО «МСГИ». 2012: с. 16-19.

21. In Memoriam. Даниъл Бел (1919-2011) – Социологически проблеми, 3-4 (2010), с. 295-300.

22. NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Norwegian Institute of International Affairs – in: Junius P. Rodriguez (2011) Slavery in the Modern World: a history of political, social, and economic oppression, Santa Barbara, Ca. Denver, CO, Oxford UK, ABC-CLIO, Inc., vol. 1: pp. 432-3.

23. Germany – in: Junius P. Rodriguez (2011) Slavery in the Modern World: a history of political, social, and economic oppression, Santa Barbara, Ca. Denver, CO, Oxford UK, ABC-CLIO, Inc., vol. 1: pp. 287-90.

24. Fernando Henrique Cardoso – in: Junius P. Rodriguez (2011) Slavery in the Modern World: a history of political, social, and economic oppression, Santa Barbara, Ca. Denver, CO, Oxford UK, ABC-CLIO, Inc., vol. 1: pp. 165-67.

25. Czech Republic – in: Junius P. Rodriguez (2011) Slavery in the Modern World: a history of political, social, and economic oppression, Santa Barbara, Ca. Denver, CO, Oxford UK, ABC-CLIO, Inc., vol. 1: pp. 222-3.

26. Afghanistan – in: Junius P. Rodriguez (2011) Slavery in the Modern World: a history of political, social, and economic oppression, Santa Barbara, Ca. Denver, CO, Oxford UK, ABC-CLIO, Inc., pp. 90-92.

27. О некоторых факторах воспроизводства этнической идентичности – в: Актуальные проблемы образования и общества: сб. науч. тр. в 2-х томах. Том 2. отв. ред. В.Г. Константинова; Ярославль: Филиал НОЧУ ВПО «МСГИ». 2011: с. 195-8.

28. Идентичности под напрежение: Граници и етноидентичност (Identities under Tension) – Национална идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки. Съст. и научна ред. проф. д. с. н. Таня Неделчева, доц. д-р Емилия Маринова. София, изд. „Фабер”, 2011: 42-57.

29. Ajarians. Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia. Jeffrey E. Cole, Ed. ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara, Ca. 2011: 7-8.

30. Aromanians. Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia Jeffrey E. Cole, Ed. ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara, Ca. 2011: 16-19.

31. Belarusians. Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia. Jeffrey E. Cole, Ed. ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara, Ca. 2011: 43-46.

32. Aromanians. Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia to be published in 2011, ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara, Ca.

33. Межкультурные коммуникации и мультикультуризм как источник органической солидарности в XXI веке. Ярославль, Россия, 2009:

34. Paradise Lost or Barbarianism Returned: Durkheim and Contemporary Ethnic Conflict, Sociology and Law: The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917). Ed. by Maria Serafimova et al. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009: 188-98.

35. Българската православна църква – мост или пречка по пътя към Европа? – в: Българското общество и европейската интеграция. Социологичски аспекти. Съст.и ред. В. Топалова. С., 2008: 56-81.

36. World Governance (co-author Hanna Newcombe). In: Lester Kurtz, 2008. Encyclopedia of Violence, Peace & Conflict, second edition, Oxford: Academic Press, Elsevier, vol. 3, pp. 2482-2488.

37. Political Theories (co-author Vincent G. Boudreau). In: Lester Kurtz, 2008. Encyclopedia of Violence, Peace & Conflict, second edition, Oxford: Academic Press, Elsevier, vol. 2, pp. 1657-1670.

38. Political Systems and Conflict Management. (co-author Ralph M. Goldman). In: Lester Kurtz, 2008. Encyclopedia of Violence, Peace & Conflict, second edition, Oxford: Academic Press, Elsevier, vol. 2, pp. 1641-1656.

39. Nationalism and Warfare. In: Lester Kurtz, 2008. Encyclopedia of Violence, Peace & Conflict, second edition, Oxford: Academic Press, Elsevier, vol. 2, pp. 1315-1328.

40. Местната демокрация и новите политически реалности. Социологиче-ски анализ на процеса на вземане на решения. С., Виртуален център за наука, култура и научни изследвания. (съавтор, съставител и редактор.)

41. Децентрализация и човешко развитие – някои препоръки към вземането на политически решения – в: Местната демокрация и новите политически реалности. Социологически анализ на процеса на вземане на решения. С., Виртуален център за наука, култура и научни изследвания, с. 57-83

42. Модел за партньорство в общината – в: Местната демокрация и новите политически реалности. Социологически анализ на процеса на вземане на решения. С., Виртуален център за наука, култура и научни изследвания, с. 147-43 Depoliticization of an Overpoliticized Society – in: Ethnicity and Politics in Bulgaria and Israel. Ed. By Jon Anson, E. Todorova, G. Kressel, and N. Genov. Averbury, Ashgate 1993, pp. 138-148.

44. In Memoriam. Сиймър Мартин Липсет (18.III.1922-31.XII.2006) –Социологически проблеми, 3-4 (2006), с. 359-362.Groups in the Democratic Process – in: Sociologicheski Problemi Journal, No.1/1993, pp. 56-66 (in Bulgarian).

45. The Constrained Development of Non-Profit Organizations in Bulgaria – in: Theorising Social Change in Post-Soviet Countries. Critical Approaches. Ed. By B. Sanghera, S. Amsler, T. Yarkova. Oxford etc.: Peter Lang: 153-68.

46. Value System and Motivation of the Bulgarian Third Sector “Entrepreneurs” – in: Sociologicheski Pregled Journal, No.1-2/1994, pp. 72-89 (in Bulgarian).

47. Към проблема за политическата ангажираност на православната църква на Балканите (On the Problem of the Political Involvement of the Orthodox Church in the Balkans) – Worlds in Sociology. In Honor of Professor Georgy Fotev. St. Kl. Ohridski University Press, Sofia, 2006, pp.510-529.

48. The Bulgarian Armed Forces in Transition – in: Jane’s Intelligence Review, No4/April 1995, pp. 152-3.

49. Složena lica tranzicije (Transition’s Complex Appearances) – Ljudska bezbednost/Human Security III/1, Beograd, 2005, pp. 97-113 (in Serbian).

50. The Profile of the Voluntary Sector in Eastern Central European Countries: Bulgaria, co-author Ana Mihailova – in: Druzboslovne Razprave, vol. XI, no,19-20, 1995, pp. 29-44.

51. It is the Border (An Attempt for a Sociological Reflection on the Limits, beyond which Most is the Same) – Sociological Problems. Special Issue XVI ISA World Congress, 2006 ‘Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria’: 100-19;

52. The Troubled Rebirth of a Non-Profit Sector – Chapter XI in: Bulgaria at the Cross-Roads. Ed. by Jacques Coenen-Huther, NY, Nova Science Publ., Inc., 1996, pp. 209-231.

53. Visehrad Group - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 3, pp. 1672-3.

Unwrapping the Ethnicity – in: Sociologicheski Problemi Journal, No.2/1996, pp. 5-22 (in Bulgarian).

54. Ulmanis, Guntis - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 3, pp. 1589-90;

55. Geopolitics - Encyclopaedical Vocabulary of Sociology, Ed. by S. Mikhaylov, Sofia, 1996 (in Bulgarian).

56. Tupamaros - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 3, p. 1575;

57. Somoza García, Anastasio - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 3, p. 1435;

58. Somoza DeBayle, Anastasio - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 3, pp. 1434-5;

59. Rwanda - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 3, pp. 1377-9);

60. Nicaragua - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 2, pp. 1133-6;

61. Mauritania - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 2, pp. 1003-5;

62. Machel, Samora - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 2, pp. 972-3;

63. Landsbergis, Vytautas - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 2, p. 937;.

64. Ethnic Conflicts: East Africa - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 1, pp. 599-602;

65. Elections - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 1, pp. 553-8;

66. Central African Republic - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 1, pp. 271-3;

67. Boumedienne, Houari - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 1, pp. 191-3;

68. Berbers - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 1, pp. 168-70;

69. Benin - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 1, pp. 167-8;

70. Azikiwe, Benjamin Nnamdi - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 1, pp. 127-8;

71. 26th of July Movement - Encyclopedia of the Developing World. Ed. Thomas M. Leonard. New York, London: Routledge, 2006. 3 volumes. Vol. 3, pp. 1583-4);

72. Yugoslavs - Encyclopedia of the World’s Minorities. Ed. Carl Skutsch. New York and London: Routledge, 2005. 3 volumes. Vol. 3, pp. 1328-29.

73. Sorbs - Encyclopedia of the World’s Minorities. Ed. Carl Skutsch. New York and London: Routledge, 2005. 3 volumes. Vol. 3, pp. 1130-32.

74. Macedonians - Encyclopedia of the World’s Minorities. Ed. Carl Skutsch. New York and London: Routledge, 2005. 3 volumes. Vol. 2, pp. 765-8.

75. Bulgaria - Encyclopedia of the World’s Minorities. Ed. Carl Skutsch. New York and London: Routledge, 2005. 3 volumes.Vol. 1, pp. 247-8.

76. The Bulgarian Military: In Search of New Alignments – in: Connections, vol. III, nr. 4/December 2004, pp. 69-81. Same in Russian: Болгарские вооруженные силы: в поисках новой установки – в: Взаимосвязи, т. ІІІ, №4/декабрь 2004 г., с. 83-98 (отпечатано 2005 г.)

77. Building of Bulgarian Civil Society and Global Civil Society – in: Bulgaria in Global Processes. Ed. Prof. Vassil Prodanov. NY: Global Scholarly Publications, 2004, pp. 345-379.

78. New Role(s) for the Bulgarian Military – in: Sovremena Makedonska Odbrana, vol. IV, nr. 9/June 2004, pp. 147-163 (in Macedonian)

79. Between the Gray Economy and Civil Society: "Third Sector" in Bulgaria – in: Balkans-21, On-line journal of politics, vol. 3, 2003, http://www.balkans21.org (in Bulgarian)

80. A King for the Republic – in: New Balkan Politics. On-line journal of politics, Issue 5, Spring 2002.

81. A Case Study of a Positive Experience from Bulgaria – in: Confidence Building Measures and Conflict Regulating Strategies in Divided Societies: Macedonia and Moldova.Chisinau, ARC Publishing House, 2001, pp. 81-94.

82. Clientelism, Social Exclusion, or Ethnic Adjustment – in: Prospects of Socio-logy in Bulgaria. Ed. by Nikolai Genov. Sofia, St. Kl. Ohridski Sofia University Press, 2001, pp. 250-281 (in Bulgarian}; English version – in: same title, Sofia, REGLO, 2003, pp. 92-105.

83. The Bulgarian Obsession: Macedonia in the 20th Century Bulgarian Politics – in: New Balkan Politics. On-line journal of politics, Issue 1, Autumn 2000. Same in Macedonian: Bugarskata opsesija: Makedonija vo Bugarskata politika vo XX vek; printed version: New Balkan Politics. On-line journal of politics, vol. 1, 2001/2002, in English pp. 84-94, in Macedonian: pp. 95-106.

84. Уводни думи – в: Соня Илиева Референдум и деморатичен процес. София: Виртуален център за музика, култура и научни изследвания, 2000, с.4-12.

85. NGO's Role in the Development of the Civil Society: Capacities and Prospects – in: Kazakhstan on the Edge of the Third Millenium. Almaty, Center for Humanitarian Research, under the scientific editorship of V. D. Kourganskaya, pp. 149-160.

86. Selection and Education of Officers in Bulgaria - in: The European Officer: A Comparative View on Selection and Education. Pisa: Edizioni ETS, 2000, pp. 19-39.

87. Co–author, Dukhomir Minev et. al., Changing Faces of Democracy: Economic, Industrial, Political; author, Chapter ­IV, Organizational Neutralizing of Hierarchies. Nongovernmental Organizations. Sofia, Perspektiva Found., 2000, pp. 105-117 (in Bulgarian).

88. In Search of “Bigfoot”: Competing Identities of the Pirin Macedonia, Bulgaria, co-authors Bonka Stoyanova – Boneva and Victor Roudometof – Chapter VIII in The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics. Ed. by Victor Roudometof, 2000, Boulder, CO: East European Monographs, NY: Columbia University Press, pp. 237-258.

89. Perceptions of Ethnicity in the Bulgarian Political Culture: Misunderstanding and Distortion – Chapter VII in The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics. Ed. by Victor Roudometof, 2000, Boulder, CO: East European Mo-nographs, NY: Columbia University Press, pp. 207-235.

90. Политически средства за разрешаване на конфликтите. Учебник. София, 2000.

91. Благотворящият сектор, София, 1999, 137 с.

92. Bulgaria Faces Up to Military Reform, Co-author Ken Gause – in: Jane’s Intelligence Review, vol. 9, No9/September 1997, pp. 401-6.

93. Корените на балканския политически модел: Roots of the Balkan Political Model: Пагубна комбинация между национализъм и слаборазвитост, съавтор В. Рудометов, в: Социологически проблеми, No3-4/1999, pp. 146-163 (in Bulgarian).

94. Bulgaria: A Quasi-Elite – Chapter XI in Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe. Ed. by John Higley, Jan Pakulski and Wl. Weselovski. L., Macmillan Press, NY, St. Martin’s Press, 1998, pp. 213-225.

95. On Some Issues of Cohesion in Ethnically Heterogenious Military Units. Analysis of data from a survey, supported by NATO Fellowshup. Published in: Armed Forces in a Democratic Society, ed. by Hristo Domozetov, Stephan Nikolov, and Y. Yanakiev, Sofia, 1999, pp. 96-114 (in both Bulgarian and English).

96. Ethnic minorities integration in the military forces - The case of Bulgaria NATO Research Fellowships Programme 1995-1997 (.PDF / 251Kb): http://www.nato.int/acad/fellow/95-97/f95-97.htm

97. Утопичен социализъм – Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996.

98. Политическа наука - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996 (in Bulgarian).

99. Социология на политиката - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996 (in Bulgarian).

100. Пролетариат - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996.

101. Политика - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996 (in Bulgarian).

102. Гласност - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996 (in Bulgarian).

103. Номенкратура - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996 (in Bulgarian).

104. “Новата класа” (M. Джилас) - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София 1996 (in Bulgarian).

105. Левичарство - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996 (in Bulgarian).

106. “Исторически материализъм” - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996 (in Bulgarian).

107. Геополитика - Eнциклопедичен речник по социология, под ред. на С. Михайлов, София, 1996 (in Bulgarian).

108. Разопаковане на етноса – Социологически проблеми, No.2/1996, с. 5-22.

109. The Troubled Rebirth of a Non-Profit Sector – Chapter XI in: Bulgaria at the Cross-Roads. Ed. by Jacques Coenen-Huther, NY, Nova Science Publ., Inc., 1996, pp. 209-231.

110. Поглед в света на фондациите, София, 1996, 36 с.

111. The Profile of the Voluntary Sector in Eastern Central European Countries: Bulgaria, co-author Ana Mihailova – in: Druzboslovne Razprave, vol. XI, no,19-20, 1995, pp. 29-44.

112. The Bulgarian Armed Forces in Transition – in: Jane’s Intelligence Review, No4/April 1995, pp. 152-3.

113. Ценностна система и мотивация на «предприемачите» в българския Трети сектор – in: Социологически преглед, No.1-2/1994, с. 72-89.

114. Depoliticization of an Overpoliticized Society – in: Ethnicity and Politics in Bulgaria and Israel. Ed. By Jon Anson, E. Todorova, G. Kressel, and N. Genov. Averbury, Ashgate 1993, pp. 138-148.

115. Appendix B. Bulgaria – in: The New Conscientious Objection. From Sacred to Secular Resistance. Ed. by Charles C. Moskos, John Whoteclay Chambers II, NY, Oxford, Oxford University Press, 1993, pp. 212-214.

116. The Emerging Nonprofit Sector in Bulgaria: Its Historical Dimensions – Chapter 19 in: The Nonprofit Sector in the Global Community. Voices from Many Nations, Ed. By K. McCarthy, V. Hodgkinson, R. D. Sumariwalla, and Associat-es, S. Francisco, Jossey-Bass Publ., 1992, pp. 333-348.

117. Социальные корреляты социально-политической деятельности болгарского населения – Развитие трудовой и социально-политической деятельности в условиях перестройки, т. 2, Mосква, 1990, с. 233-250.

118. Социально-политическая деятельность болгарских рабочих – суть, содержание, измерения – in: Развитие трудовой и социально-политической деятельности в условиях перестройки, т. 2, Mосква, 1990, с. 194-213.

119. Некоторые проблемы развития социально-политической деятельности рабочих на нынешном этапе – Перестройка и социально-политическая деятельность рабочих, Mосква, 1990.

120. Старт – финал Белият дом, София, 1988, 112 с.

121.Доларова дипломация (Външнополитическият лобизъм в САЩ), София, 1987, 196 с.

122. Лобизмът в САЩ, София, 1987, 104 с.

123. Elites, Masses and Democracy: A Juxtaposition – in: Elites. Paradigm and Change in Transitional Perspective. Ed. by R. N. Thakur and M. K. Gaur, New Delhi, Indian Institute of Public Administration, 1988, pp. 89-123.

124. “Политическото” законодателство в САЩ – Съвременни социални теории, No4/1986, с. 27-38.

125. Външнополитическият лобизъм в САЩ и теориите за груповата политика – Международни отношения, No1/1986.

126. Латинска Америка между щика и урната, София, 1985, 96 с.

127. From Liberalism to Neoconservatism: T. J. Lowi’s “Judicial Democracy” – in: Pravnik (Prague), Nr. 4 (123), 1984, pp. 334-344.

128. Политическите възгледи на младия Маркс – Ново време, No6/1983, pp. 51-60.

129. “Деполитизираната” политика. Еволюция на едно важно направление в американската политическа наука и политическа социология през ХХ в. – Ново време, No7/1982.

130. Теории за „груповата политика” в американската политическа наука – Социологически проблеми, No.2/1981, с. 113-123.
Списък на цитиранията:
Публикувани рецензии

за трудове на лицето
Участие в проекти: Ръководител и член на изследователски екипи, вкл. международни
Участие в научни форуми: толкова многобройни, че съм им загубил сле-дата – световни  конгреси по социология, Ню Дели (1986), Билефелд (1993), световен  конг-рес на Международния институт по социоло-гия (Пекин, 2005 - председател на сесия); Меж-динни конференции на ИК01, Международна социологическа Aсоциация (Мюнхен. 1988 г., Балтимор, 1990, Тулуза, 1993 г., Берлин, 1997 - председател на сесия); Европейската изследователска група на военните и общест-вото (Виена, 1988); презентации на различни

международни конференции в Будапеща, Москва, Киев, Варшава, Прага, Букурещ, Белград, Скопие/Охрид, Загреб, Атина, Истан-бул, Алмати, Бишкек, Калуга, Сеул, Кeсариa (Израел), Квебек, Tомсьо, Хелзинки, Тампере, Льовен, Индианополис, Бостън, Уичитa (Канзас), Амстердам, Брюксел. И още много тук в България с международно участиеВладеене на езици със посочване на степента
Компютърни умения


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница