Ликвидност I част Теоритични аспекти на ликвидносттаДата02.09.2017
Размер131.06 Kb.
Ликвидност

I част - Теоритични аспекти на ликвидността
Под ликвидност се разбира наличието на ресурси в едно предприятие, чийто размер е достатъчен за покриването на текущите му задължения. Свързва се с наличността на парични средства и възможността за бързото им набавяне при поемането на финансови задължения.

За измерване на ликвидността могат да се използват абсолютни и относителни показатели.Нетен оборотен капитал – променлива величина, която се изменя в резултат на извършени стопански операции. Характеризира краткосрочната финансова жизнеспособност на предприятието. Разглежда се като превишение на текущите активи над текущите пасиви.Изчислява се с помощта на следната формула:
НОК = Текущи активи (ТА) – Текущи пасиви (ТП)
Информация за текущите активи се взема от счетоводния баланс, от частта му за краткосрочните активи като следва да се изключи стойността на разходите за бъдещи периоди и да се прибави стойността на дългосрочните вземания с настъпил падеж за отчетния период.

Следователно:


ТА = Материални запаси(МЗ)+ Краткосрочни вземания(КВ) + Краткосрочни финансови активи(КФА) + Паричните средства(ПС) + Дългосрочни вземания с настъпил падеж за текущата година(ДВ тек.год.)
Един пасив се включва към групата на текущите пасиви,когато се очаква той да бъде погасен в рамките на нормалния работен цикъл на предприятието или следва да бъде уреден в срок от 12 месеца след датата на баланса.

Информация за текущите пасиви се взема от пасива на счетоводния баланс, раздела за краткосрочните пасиви,където са посочени краткосрочните задължения (КСЗ). Към тях следва да се добави частта от дългосрочните задължения с настъпил падеж през отчетния период (ДСЗ тек.год.) и да се приспаднат приходите за бъдещи периоди (ПБП) и финансирания (Фин).

Следователно: ТП=КСЗ+ДСЗ тек.год.- (ПБП + Фин)

Нетният оборотен капитал може да бъде собствен и чужд. Собственият оборотен капитал (СОК) се изчислява със следната формула:


СОК = СК – ДА или СОК = ТА – ∑ (ДП + КП)

Предприятието разполага със собствен оборотен капитал, когато величината на собствения капитал е по-голяма от размера на дълготрайните активи или когато сумата на текущите активи е по-голяма от пасивите.Чуждият оборотен (ЧОК) капитал от своя страна се определя като разлика между НОК и СОК:

ЧОК = НОК - СОК
Поради факта,че нетният оборотен капитал е абсолютна величина, която не позволя извършването на подходящи сравнения възниква необходимост от изчисляването на относителни показатели. Най-разпространения и основен относителен показател за характеризиране на ликвидността е коефициента на обща ликвидност.

Текущи активи ТА

Кол =------------------------------- =------------

Текущи пасиви ТП
Стойността на този показател се използва за да се определи колко пъти стойностната оценка на текущите активи превишава величината на краткосрочните финансови задължения.

Високият коефициент на обща ликвидност е израз на добро финансово състояние. Твърде високите стойности на показателя могат да бъдат признак за наличие на лошо управление, например: наличие на неизползвани или блокирани парични средства; наличие на излишни за дейността краткотрайни материални активи; неправилна кредитна политика, в резултат на която се е увеличила дебиторската задлъжнялост.

Този показател не показва на компанията в нейното развитие. Намалението в стойността му може да се дължи на намаление на дебиторската задлъжнялост, намаление на материалните запаси или минимално увеличение на задълженията. Същността на показателя се заключава най-вече в това да покаже колко лева текущи пасиви покриват 1 лев текущи задължения.

За да се определи точното влияние на факторите текущи активи и текущи пасиви върху ликвидността се използва метода на верижните замествания. За целта се изчислява т.нар. условен коефициент по сления начин:Текущи активи през текущата година

Кол усл. = ---------------------------------------------------------

Текущи пасиви през базисната година
По-нататък анализът протича следната последователност:

 1. Определяне влиянието на изменението на текущите активи

 2. Определяна влиянието на изменението на текущите пасиви

Върху коефициента на обща ликвидност оказват влияние два основни фактора – “качество” на текущите активи и структура на текущите пасиви. За целта на анализа по-нататък е необходимо да се определи и проследи изменението на посочените фактори.

Друг подход за установяване влиянието на факторите върху изменението на текущите активи е на базата на дяловото участие на отделните елементи в тези активи:


 1. Установява се влиянието на промените на величината на материалните запаси;

 2. Установяване на влиянието на промените на величината на краткосрочните вземания;

 3. Установяване на влиянието на промените на величината на краткосрочните финансови активи;

 4. Установяване влиянието на промените на величината на паричните средства.

Коефициент на бърза ликвидност (Кбл.) – дава информация за състоянието на платежоспособността на потенциалните клиенти. Изчислява се с помощта на следната формула:
ТА – МЗ КВ + КФА + ПС

Кбл =----------------- или Кбл = ---------------------------

ТП ТП
Материалните запаси се изваждат от текущите активи при изчисляването на показателя за бърза ликвидност, защото могат да съдържат пера, за които не се очаква да бъдат реализирани в рамките на една календарна година или в рамките на нормалния производствен цикъл на предприятието.

Коефициент на незабавна ликвиднос (Кнл) и коефициент на абсолютна ликвидност (Кал) – стойностите на показателите целят разкриването на някои рискови моменти. Влиянието им е значително по-краткотрайно. Изчисляват се по следния начин:
ТА – ( МЗ + КВ ) ПС

Кнл =----------------------------- Кал = ----------------

ТП ТП
При изчисляването на коефициента на абсолютна ликвидност се приема, че краткосрочните вземания, както и краткосрочните финансови активи могат да се окажат трудно реализируеми в рамките на един отчетен период, поради което съпоставянето им с текущите пасиви е неприемливо.

Анализът на относителните показатели посочени по-горе може да продължи по-нататък с определяне на структурата на включените в тях фактори.

Следващо направление би могло да бъде установяването на влиянието, което оказват факторите върху изменението на показателите.
II част – Анализ на ликвидността в “Темел 1” ООД
“Темел 1” ООД е предприятие, което осъществява дейност изразяваща се в общо строителство на жилищни и други сгради и съоръжения. Анализът на ликвидността ще бъде извършен на база данни от счетоводния баланс на организацията съставен към 31.12.2006г. с помощта на разгледаните в първата част на изложението показатели.

За целите на изчисляване на нетния оборотен капитал, най-напред е необходимо да се установи размера на текущите активи и текущите пасиви. На база данните от счетоводния баланс за 2007г. е изчислено:


ТА = МЗ + КВ + СП = 2081 + 558 + 32 = 2671 хил.лв.

ТА=МЗ+КВ+КФА+ПС+ДВтек.год.=0+73+0+34+0=107 хил.лв.

Текущите пасиви възлизат на 2086 хил.лв., като размера им се съставлява изцяло от стойността на краткосрочните задължения.

Текущите пасиви възлизат на 90 хил.лв.като размера им се съставлява изцяло от стойността на краткосрочните задължения.ТП=КСЗ+ДСЗ тек.год.- (ПБП + Фин).=90+0-(0+0)=90 хил.лв.
НОК = ТА – ТП = 107 – 90 = 17 хил.лв.

Стойността на показателя за предходния период и измененията, които са настъпили в състава на текущите активи и текущите пасиви са представени в таблица 1:

Таблица 1

Показатели

2007г.

2006г.

Влияние върху НОК

Увеличение (+)

Намаление (-)

1.Текущи активи

2671

2977
- 306

- материални запаси

2081

1848

+ 233
- краткосрочни вземания

558

769
- 211

- парични средства

32

360
- 328

2.Текущи пасиви

2086

2672
- 586

- краткосрочни задължения

2086

2672
-586

3.НОК

585

3054.Изменение на НОК+280При определянето на текущите пасиви падежът на дългосрочните задължения за тек.година е 0. НОК през предходната година възлиза на 305 хил.лв. неговият стойностен размер е нараснал с 280 хил.лв. спрямо предходната година. Факторите оказали влияние върху показателя са следните: • общо намаление на текущите пасиви с 586 хил.лв;

 • общо намаление на текущите активи с 306 хил.лв.

Собственият оборотен капитал е изчислен с помощта на следните данни от баланса на предприятието:

 • СК(2006г.) = 658 хил.лв; СК (2005г.) = 346 хил.лв.

 • ДА (2006) = 89 хил.лв. ДА (2005г.) = 37 хил.лв.

СОК 2006= 658 – 89 = 569 хил.лв

За предходната година той е съответно 309 хил.лв. (346 – 37).

Намерена е стойността чуждия оборотен капитал като разлика между НОК и СОК. За текущата и предходната година той е както следва:

1) за 2006г. ЧОК = 585 – 569 = 16 хил.лв.

2) за 2005г. ЧОК = 305 – 309 = - 4 хил.лв.

Спрямо предходния период стойността на този показател е нараснал с 20 хил. лв.

Един от основните показатели за анализ на ликвидността е коефициентът на обща ликвидност. Той е изчислен на база данните от таблица 1.
Кол 2006г. = 2671 = 1,28 Кол 2005г. = 2977 = 1,11

2086 2673


Налице е нарастване на коефициента на обща ликвидност през текущия отчетен период спрямо предходния с 0,17 хил.лв. или текущите активи са нараснали с 0,17 лв. своето покритие за всеки един лев текущи пасиви.

Чрез метода на верижните замествания се определя точното влияние на текущите активи и текущите пасиви върху ликвидността.

Кол усл. = ТА през текущата година / ТП през предходната година = 2671 / 2672 = 0,99

По-нататък анализът протича в следната последователност: 1. Определяне влиянието на изменението на текущите активи:

∆ ТА = 0,99 – 1,11 = - 0,12

 1. Определяне влиянието на изменението на текущите пасиви:

∆ ТП = 1,28 – 0,99 = 0,29

Общото изменение на коефициента в посока на намаление от действието на двата фактора е 0,17 ( - 0,12 и 0,29).

На следващия етап е представена структурата на текущите активи в таблица 2:
Таблица 2


Балансови статии

2006г.

2005г.

1. Материални запаси

77,9%

62,1%

2. Краткосрочни вземания

20,9%

25,8%

3. Парични средства

1,2%

12,1%
100%

100%

Съществена промяна в структурата се наблюдава при дела на МЗ, които са и с най-голям относителен дял. Той е нараснал с 15,8% спрямо 2005г. от 62,1% на 77,9%.

В структурата на текущите активи се забелязва и значителното изменение в дела на паричните средства – с 10,9% в посока на намаление.

За установяване влиянието на факторите върху изменението на текущите активи може да се приложи и метод на база дяловото участие на отделните елементи в тези активи: 1. установяване на влиянието на промените на величината на МЗ:

∆ МЗ = (2081 – 1848) . ∆ТА (-0,12) = 0,091

2671 – 2977


2) установяване на влиянието на промените на величината на краткосрочните вземания:
∆КВ = (558 – 769) . ∆ТА (-0,12) = - 0,08

-306


3) установяване на влиянието на промените на величината на паричните средства:

∆ПС = (32 – 360) . ∆TA (-0,12) = - 0,13

-306

Съвкупното влияние на трите фактора върху изменението на текущите активи е – 0,12 (0,09; -0,08; -0,13).Друг относителен показател, характеризиращ ликвидността е коефициента на бърза ликвидност. Изчисленията за текущия и предходен период във връзка с определянето на този показател са представени в таблица 3:
Таблица 3

Балансови статии

2006г.

2005г.

ИСП в лв.

ИСП в %

1. Краткосрочни вземания

558

769

-211
2. Парични средства

32

360

-328
3. Ликвидни активи

590

1129

-539

-47,7%

4. Текущи пасиви

2086

2672

-586

-21,9%

5. К на бърза ликвидност

0,28

0,42

-0,14

0,67%

Коефициента на бърза ликвидност през 2006г. е 0,28, т.е. 0,28 лева ликвидни активи покриват 1 лев текущи задължения. Изменението спрямо базисния период се дължи на влиянието на следните фактори: • Намаление (-) на ликвидните активи с 539 хил.лв.

 • Намаление (+) на краткосрочните задължения с 586 хил.лв.

Общото влияние на факторите (намаление) – 0,14 пункта.

На следващ етап анализа на този показател включва установяване на структурата на включените елементи, с цел да се проследи влиянието на отделните видове текущи активи за формирането на определено равнище на показателя. Представена е таблица 4:


Таблица 4

Балансови статии

2006г.

2005г.

1. Краткосрочни вземания

94,6%

68,1%

2. Парични средства

5,4%

31,9%
100%

100%

Съществена промяна в структурата на бързоликвидните активи са претърпели и двата елемента – КВ и ПС. Делът на КВ сравнително е нараснал – от 68,1% на 94,6% или с 26,5%. При паричните средства тенденцията е в обратна посока. Те са намалели като относителен дял с 26% - от 31,9% на 5,4%.

На следващия етап от анализа е установено влиянието, което оказват факторите върху изменението на коефициента на бърза ликвидност:


 1. Кбл усл. = 590 / 2672 = 0,22

 2. Установяване влиянието на изменението на ликвидните активи:

∆ ликв.активи = 0,22 – 0,42 = -0,20

 1. Установяване влиянието на изменението на текущите пасиви:

∆ ТП = 0,28 – 0,22 = 0,06

Общото изменение на коефициента на бърза ликвидност под съвкупното им влияние е – 0,14 (-0,20 и 0,06)

Коефициент на незабавна и коефициент на абсолютна ликвидност – при формирането стойнoстта на показателите участват едни и същи фактори, поради което стойността им е еднаква. Изчисленията са представени в таблица 4.
Таблица 5

показатели

2006г.

2005г.

Изменение - лв

Изменение - %

1. Парични средства

32

360

-328

-91,1

2. Текущи пасиви

2086

2672

-586

-21,9

3. Незабавна ликвидност

0,02

0,13

-0,11

-85

4. Абсолютна ликвидност

0,02

0,13

-0,11

-85

През анализирания период коефициента на абсолютна ликвидност и коефициента на незабавна ликвидност заемат стойност от 0,02 пункта. Спрямо предходния период и двата бележат еднакво по стойност намаление – с 0,11 или -85%.

Следващият етап в анализа на двата показателя е установяване на влиянието, което оказват факторите върху изменението на последните. Реализирани са следните стъпки:


 1. К нл (ал) усл = 32 / 2672 = 0,01

 2. Установяване влиянието на изменението на паричните средства:

∆ ПС = 0,01 – 0,13 = - 0,12

 1. Установяване влиянието на изменението на текущите пасиви:

∆ ТП = 0,02 – 0,01 = 0,01

Общото изменение на коефициента на незабавна (абсолютна) ликвидност под съвкупното влияние на двата фактора е -0,11 (-0.12 и 0.01).
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница