List of publications, Tzvetan Zlatanov, Forest Research Institute-SofiaДата23.12.2016
Размер61.78 Kb.
#11413
Публикации на Цветан Златанов, Институт за гората при БАН

List of publications, Tzvetan Zlatanov, Forest Research Institute-Sofia

1. Златанов Ц, Б Арнаудов. 2001. Горскорастителните зони на Канада. Гора, 6: 14–15.

1. Zlatanov T, B Arnaoudov. 2001. Forest zonation of Canada. Forest, 6, 14–15.

2.  Златанов Ц 2001. Резултати от интродукцията на атласки кедър (Cedrus atlantica) и хималайски кедър (Cedrus deodara) по Черноморието и в Южна България. In: Naydenova T (chief ed.), Third Balkan Scientific Conference ”Study, Conservation and Utilization of Forest Resources”, Sofia, 2–6 October 2001, Vol. II, 32–39.

2.  Zlatanov T 2001. Results of the introduction of Cedrus atlantica and Cedrus deodara in some regions of the Black Sea coast and in South Bulgaria. In: Naydenova T (chief ed.), Third Balkan Scientific Conference ”Study, Conservation and Utilization of Forest Resources”, Sofia, 2–6 October 2001, Vol. II, 32–39.

3.  Златанов Ц 2003. Възобновяване на черния бор (Pinus nigra Arn.) в култури по южните склонове на Шипченска Стара планина. В: Костов Г, Х Русанов, И Генов, И Палигоров, М Петров, Г Цолова, Ж Живков, Р Томов, М Тодорова, И Драганова (ред.), Международна научна конференция “50 години Лесотехнически университет”, София, 01–02 април 2003 г., Секция Горско стопанство, 28–30.

3. Zlatanov T. 2003. Natural regeneration Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Artificial stands on the south slopes of Shipka mountain. In: Kostov G, H Rusanov, I Genov, I Paligorov, M Petrov, G Tsolova, Z Zhivkov, R Tomov, M Todorova, I Draganova (eds.), International Scientific Conference “50 years University of Forestry”, Sofia, 01–02 April 2003, Section Forestry, 28–30.

4.  Златанов Ц. 2003. Настаняване и развитие на мъждряна (Fraxinus ornus L.) под склопа на култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) по южните склонове на Мургаш планина. В: Б Роснев (гл. ред.), Международна научна конференция “75 години Институт за гората при БАН”, София, 01–05 октомври 2003 г., Tом I, 217–221.

4. Zlatanov T. 2003. Establishment and development of flowering ash (Fraxinus ornus L.) saplings under the canopy of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) artificial stands on the south slopes of Murgash mountain. In: B Rosnev (chief ed.) International Scientific Conference “75 years of the Forest Research Institute of Bulgarian Academy of Sciences” Sofia, 01–05 October 2003, Vol. 1, 217–221.

5. Shurulinkov P, M Ilieva, D Ragyov, T Zlatanov, G Day. 2003. Tundra swan (Cygnus columbianus Bewickii). Acrocephalus, 24: 39.

6.  Златанов Ц, Г Хинков. 2004. Поява и растеж на дъбов подраст в култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) по южните склонове на Мургаш и Шипченска планина. Наука за гората, 40: 57­–64.

6. Zlatanov T, G Hinkov. 2004. Appearance and growth of oak seedlings in Austrian pine (Pinus nigra Arn.) plantations on the southern slopes of Murgash and Shipka parts of the Balkan Range. Bulgarian Forest Science, 40: 57–64.

7.  Златанов Ц., Г. Хинков. 2004. Резултати от реконструкцията на издънкови дъбови гори по южните склонове на Опорски рид. В: Павлов Д, С Енева, С Димов, М Видева, Р Вълчева, В Базитов, Д Дечев (ред.), Научна конференция с международно участие “Стара Загора – 2004”, Стара Загора, 3–4 юни 2004 г., Том II: Аграрни науки – Растениевъдство, 208–212.

7.  Zlatanov, T., G. Hinkov. 2004. Results of oak coppice forests reconstruction on the south slopes of Oporski Hills. In: Pavlov D, S Eneva, S Dimov, M Videva, R Valcheva, V Bazitov, D Dechev. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference “Stara Zagora – 2004”, Stara Zagora, Bulgaria, June 3–4, 2004, Vol. II, 208−212.

8.  Хинков Г, Ц Златанов. 2004. Възстановяване на обикновения дъб (Quercus robur L.) в Дунавската равнина. В: Павлов Д, С Енева, С Димов, М Видева, Р Вълчева, В Базитов, Д Дечев (ред.), Научна конференция с международно участие “Стара Загора – 2004”, Стара Загора, 3–4 юни 2004 г., Том II: Аграрни науки – Растениевъдство, 203–207.

8. Hinkov G, T Zlatanov. 2004. Restoration of common oak (Quercus robur L.) in Danube Valley. In: D Pavlov, S Eneva, S Dimov, M Videva, R Valcheva, V Bazitov, D Dechev (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference “Stara Zagora – 2004”, Stara Zagora, Bulgaria, June 3–4, 2004, Vol. II, 203−207.

9. Shurulinkov P, E Komitov, T Zlatanov, K Vultchev. 2004. Eleonora’s Falkon (Falco Eleonorae) and Griffon Vulture (Gips fulvos). Acrocephalus, 25: 174.

10. Златанов, Ц. 2005. Възобновителни процеси в култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) по южните склонове на Средна Стара планина. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, 32.

10. Zlatanov T. 2005. Regeneration processes in Austrian pine (Pinus nigra Arn.) plantations on the south slopes of the Middle Balkan Range. PHD thesis extended summary, Forest Research Institute, Sofia, 32.

11. Zlatanov T, D Pandeva, G Hinkov. 2005. Regeneration in oak coppice stands in the region of Kazanlak valley. Наука за гората, 40: 71–77.

11. Zlatanov T, D Pandeva, G Hinkov. 2005. Regeneration in oak coppice stands in the region of Kazanlak valley. Bulgarian Forest Science, 40: 71–77.

12.  Златанов Ц, Г Хинков. 2005. Екологичен подход за трансформация на култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) по южните склонове на Средна Стара планина. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 4: 58–62.

12. Zlatanov T, G Hinkov. 2005. An ecological approach for transformation of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) plantations on the south slopes of the Middle Balkan Range. Ecological Engineering and Environment Protection, 4: 58–62.

13.  Златанов Ц, Г Хинков, М Златанова. 2005. Екологични проблеми при стопанисването на дъбовите гори в района на Опорски рид. В: Василев С (гл. ред.), „Balkan Conference of Young Scientists – Plovdiv”, Plovdiv, June 16–18, 2005, Series C: Technics and Technologies, Vol. V, 408–413.

13. Zlatanov T, G Hinkov, M Zlatanova. 2005. Environmental issues in oak forests management in the region of Oporski hills. In: Vasilev S (chief. ed.), Proceedings of “Balkan Conference of Young Scientists – Plovdiv”, Plovdiv, Bulgaria, June 16–18, 2005, Series C: Technics and Technologies, Vol. V, 408–413.

14. Златанов Ц, E Попов, Г Хинков. 2005. Възобновителни процеси в култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в района на Горна Арда. В: Видева М, С Енева, Д Павлов, В Базитов, Н Шабан (ред.), Научна конференция с международно участие “Стара Загора – 2005”, Стара Загора, 2–3 юни 2005 г., Tом II: Растениевъдство, 315–319.

14. Zlatanov T, E Popov, G Hinkov. 2005. Regeneration in Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) plantations in the region of Gorna Arda. In: M Videva, S Eneva, D Pavlov, V Bazitov, N Shaban (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference “Stara Zagora – 2005”, Stara Zagora, Bulgaria, June 3–4, 2005, Vol. II, 315–319.

15.  Хинков Г, Ц Златанов, Н Стоянов. 2005. Възобновителни процеси в крайречни гори на остров Магареца – Природен парк “Персина”. Лесовъдска мисъл, 11: 59–72.

15. Hinkov G, T Zlatanov, N Stoyanov. 2005. Regeneration processes in riverside forests on Magaretsa island – Nature park “Persina”. Forestry ideas, 11: 59–72.

16.  Хинков Г, Ц Златанов. 2005. Състояние и перспективи на дъбовите гори в Средна Дунавска равнина. В: Василев С (гл. ред.), “Balkan Conference of Young Scientists – Plovdiv”, Plovdiv, June 16–18, 2005, Series C: Techniques and Technologies, Vol. V, 414–419.

16. Hinkov G, T Zlatanov. 2005. State and perspectives of oak forests in the Middle Danube Plain. In: Vasilev S (chief. ed.), Proceedings of “Balkan Conference of Young Scientists – Plovdiv”, Plovdiv, Bulgaria, June 16–18, 2005, Series C: Technics and Technologies, Vol. V, 414–419.

17. Попов Е, Г Хинков, Ц Златанов. 2005. Продуктивност на култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в района на Горна Арда. В: Видева М, С Енева, Д Павлов, В Базитов, Н Шабан (ред.), Научна конференция с международно участие “Стара Загора – 2005”, Стара Загора, 2–3 юни 2005 г., Tом II: Растениевъдство 320­–326.

17. Popov E, G Hinkov, T Zlatanov. 2005. Productivity of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) plantations in the region of Gorna Arda river. In: M Videva, S Eneva, D Pavlov, V Bazitov, N Shaban (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference “Stara Zagora – 2005”, Stara Zagora, Bulgaria, June 2–3, 2005, Vol. II, 320–326.

18.  Hinkov G, T Zlatanov, D Pandeva. 2005. Processes of the oak forests degradation in the Middle Danube Plain. In: Proceedings of “Eight Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions”, Niš, Serbia and Montenegro, June 20–24, 2005, 115–119.

19. Zlatanov T. 2006. Successional trends in pedunculate oak (Quercus robur L.) dominated forests along the upper reaches of Tundzha river – Southern Bulgaria. Austrian Journal of Forest Science 123: 185–197.

20. Zlatanov T. 2006. Perspectives for sustainable management of the forests in Lesnovska river basin. Journal of Balkan Ecology, 9: 125–130.

21. Zlatanov T, G Georgiev. 2006. Conservation value of the beech (Fagus silvatica L.) dominated stands in “Bukaka” nature reserve, Shumensko plateau, Silva Balcanica, 7: 17–23.

22. Златанов Ц. 2006. Влияние на отгледните сечи върху състава и структурата на подраста в култури от черен бор (Pinus nigra Arn.). Наука за гората, 43: 35–45.

22. Zlatanov T. 2006. Influence of thinnings on species composition and structure of the reproduction stratum in Austrian pine (Pinus nigra Arn.) plantations. Bulgarian Forest science, 43: 35–45.

23. Златанов Ц. 2006. Възобновяване на черния бор (Pinus nigra Arn.) в резерват Борово – Източни Родопи. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 4: 53–58.

23. Zlatanov, T. 2006. Regeneration of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Borovo natural reserve – Eastern Rhodopes. Ecological Engineering and Environment Protection, 4: 53–58.

24. Златанов Ц, Е Попов, Г Хинков, П Траjков. 2006. Обновителен потенциjал на културата од дуглазиjа (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) во месноста „Димовец” – Шипченска Стара планина. Шумарски преглед (Универзитет „Св. Кирил и Методиj” – Скопjе), 41: 114–119.

24. Zlatanov T, E Popov, G Hinkov, P Trajkov. 2006. Regeneration potential of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) plantation in “Dimovets” place – Shipka Mountain (Middle Balkan Range). Macedonian Forest Review, 41: 114–119.

25. Zlatanov Т, G Popov, A Delkov. 2006. The potential for conservation of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) forests in “Borovo” nature reserve – Eastern Rhodopi Mountains. In: Usčupč M (chief. ed.), Proceedings of the International Scientific Conference “Management of forest ecosystems in national parks and other protected areas”, Jahorina – Tjentište, Bosnia i Herzegovina, July 05–08, 2006, 43–49.

26. Hinkov G, T Zlatanov, N Stoyanov, 2006. Regeneration potential of stands dominated by Quercus robur L. in Vardim islands. Analele ICAS, 49: 55–65.

27. Хинков Г, Е Попов, Ц Златанов. 2006. Растеж, състояние и перспективи на най-старата култура от обикновен дъб (Quercus robur L.) в района на Казанлък. Наука за гората, 43: 23–33.

27. Hinkov G, E Popov, T Zlatanov. 2006. Growth, condition and perspective of the oldest pedunculate oak (Quercus robur L.) plantation in the region of Kazanluk. Bulgarian Forest science, 43: 23–33.

28. Траjков П, Ц Златанов, Д Колевска, З Траjанов. 2006. Развоj на вештачки подигнати насади од црн бор во топлото континентално и ладното континентално подрачjе во Македониjа. Шумарски преглед (Универзитет „Св. Кирил и Методиj” – Скопjе), 41: 99–106.

28. Trajkov P, T Zlatanov, D Kolevska, Z Trajanov. 2006. Development of black pine artificial stands in warm continental and cold continental regions in Macedonia. Macedonian Forest review, 41: 99–106.

29. Траjков П, Г Попов, Ц Златанов, С Михаjлов. 2006. Класификациjа на шумите од питом костен (Castanea sativa Mill.) по северните падини на планината Беласица. Шумарски преглед (Универзитет „Св. Кирил и Методиj” – Скопjе), 41: 107–113.

29. Trajkov P, G Popov, T Zlatanov, S Mihaylov. 2006. Classification of European chestnut (Castanea sativa Mill.) forests on the northern slopes of Belasitsa Mountain. Macedonian Forest review, 41: 107–113.

30. Hinkov G, T Zlatanov, G Popov. 2006. Potential for sustainable and close-to-nature management of forest ecosystems in Ibisha reserve. In: Usčupč M (chief. ed.), Proceedings of the International Scientific Conference “Management of forest ecosystems in national parks and other protected areas”, Jahorina – Tjentište, Bosnia i Herzegovina, July 05–08, 2006, 249–255.

31. Златанов Ц. 2007. Потенциал за запазване на обикновения дъб (Quercus robur L.) в „Туловската кория”. Наука за гората, 44: 77–87.

31 Zlatanov T. 2007. Potential for pedunculate oak (Quercus robur L.) conservation in the Tulovska Koriya Forest, Bulgarian Forest Science, 44: 77–87.

32. Zlatanov T, G Hinkov, T Stankova. 2007. Structure and dynamics of the black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) population along Glogozka river in Osogovo mountain, Silva Balcanica, 8: 16–24.

33. Velichkov I, T Zlatanov, G Popov. 2007. Response of the native deciduous tree vegetation in “Byala reka” state forest (Eastern Balkan Range) to clearcutting and reforestation with conifers. Silva Balcanica, 8: 5–15.

34. Траjков П, Д Колевска, Ц Златанов, З Траjанов. 2007. Развоj на вештачки подигнати насади од црн бор (Pinus nigra Arn.) во различни климатско вегетациско почвени подрачjя во Р. Македониjа. In: Koljozov V. (chief. ed.), International Scientific Conference “Sustainable forestry – problems and challenges”, Ohrid, Macedonia, October 24–26, 2007, 303–309.

34. Trajkov P, D Kolevska, T Zlatanov, Z Trajanov. 2007. Growth of artificial black pine (Pinus nigra Arn.) stands established in different climate-vegetation-soil regions in the republic of Macedonia. In: Koljozov V (chief. ed.), International Scientific Conference “Sustainable forestry – problems and challenges”, Ohrid, Macedonia, October 24–26, 2007, 303–309.

35. Mihaylov S, G Popov, T Zlatanov. 2007. Possibilities for sustainable management of Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) forests in Bulgaria. In: Bratanova-Doncheva S (chief. ed.), Proceedings of the International scientific conference “CAST BUL”, Blagoevgrad, Bulgaria, November 2–5, 2005, 89–95.

36. Георгиев Д, Д Димитров, В Василев, И Иванов, П Шурулинков, Ц Златанов. 2007. Провадийско-Роякско плато. В: Костадинова И, М Граматиков (съст.). Орнитологично важни места в България и Натура 2000. Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП), Природозащитна поредица, Книга 11, София, БДЗП, 246–248.

36. Georgiev D, D Dimitrov, V Vasilev, I Ivanov, P Shurolinkov, T Zlatanov. 2007. Provadiisko-Royaksko plateau. In: Kostadinova I, M Gramatikov (comp.), Important Bird Areas in Bulgaria and Natura 2000. Bulgarian Society for Protection of Birds (BSPB), Conservation series, Book 11, Sofia, BSPB, 246–248.

37. Делов В, П Шурулинков, Ц Златанов, Р Цонев. 2007. Микре. – В: Костадинова И, М Граматиков (съст.). Орнитологично важни места в България и Натура 2000. Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП), Природозащитна поредица, Книга 11, София, БДЗП, 420–422.

37. Delov V, P Shurolinkov, T Zlatanov, R Tsonev. 2007. Mikre. In: Kostadinova I, M Gramatikov (comp.), Important Bird Areas in Bulgaria and Natura 2000. Bulgarian Society for Protection of Birds (BSPB), Conservation series, Book 11, Sofia, BSPB, 420–422.

38. Шурулинков П, Р Цонев, Ц Златанов, Е Тодоров. 2007. Деветашко плато. – В: Костадинова И, М Граматиков (съст.). Орнитологично важнитместа в България и Натура 2000. Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП), Природозащитна поредица, Книга 11, София, БДЗП, 456–458.

38. P Shurolinkov, R Tsonev, T Zlatanov, E Todorov. 2007. Devetashko plateau. In: Kostadinova I, M Gramatikov (comp.), Important Bird Areas in Bulgaria and Natura 2000. Bulgarian Society for Protection of Birds (BSPB), Conservation series, Book 11, Sofia, BSPB, 456–458.

39. Stankova T, T Zlatanov. 2007. Verification of a Model of Stand Density Control Diagram for Austrian Black Pine Plantations in Bulgaria. Silva Lusitana, 15: 171 – 188.

40. Станкова Т, Ц Златанов. 2007. Определяне гъстотата на черенборови култури по метода на разстоянията. Наука за гората, 44: 11–22.

40. Stankova T, T Zlatanov. 2007. Estimation of Austrian black pine plantations density by the method of distances. Bulgarian Forest science, 44: 11–22.

41. Zlatanov T, M Lexer. 2009. Coppice forestry in South-Eastern Europe: problems and future prospects. Silva Balcanica, 10: 5–8.

42. Stajic B, T Zlatanov, I Velichkov, T Dubravac, P Trajkov. 2009. Past and recent coppice forests management in some regions of South-eastern Europe. Silva Balcanica, 10: 9–19.

43. Harald V, T Zlatanov, P Trajkov, S Dekanic. 2009. Role of coppice forests in maintaining forest biodiversity. Silva Balcanica, 10: 35–45.

44. Dekanic S, T Dubravac, M Lexer, B Stajic, T Zlatanov, P Trajkov. 2009. European forest types for coppice forests in Croatia. Silva Balcanica, 10: 47–62.

45. Lexer M, M Bobinac, S Dekanic, T Dubravac, G Georgiev, M Georgieva, E Hochbichler, G Ivanov, D Jovic, E Kastner, S Krajter, L Nestorovski, B Nikolov, B Stajic, Teischinger, P Trajkov, H Vacik, I Velichkov, B Wolfslehenr, T Zlatanov. 2009. CForSEE: Multifunctional Management of Coppice Forests. - In: Machačová J, K Rohsmann (eds.) Scientific results of the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call, Centre for Social Innovation (ZSI), Vienna, 49–56.

46. Dubravac T, S Dekanić, B Vrbek, D Matošević, V Roth, T Zlatanov. 2009. Developmental dynamics of crown volume in forest stands of pedunculate oak and common hornbeam. Period. Biol., 111: 57−61.

47. Velichkov I, T Zlatanov, G Hinkov. 2009. Stakeholder analysis for coppice forestry in Bulgaria. Ann. For. Res., 52: 183-190.

48. Величков И, Г Попов, Г Хинков, Ц Златанов. 2009. Ресурси, проблеми и възможности за стопанисване на буковите гори в Родопите. В: Г Рафаилов (ред.), Национална научно-практическа конференция по стопанисването на буковите гори, Бързия, 16–17 юни 2009 г., “РУТА–ХБ”, 87–100.

48. Velichkov I, G Popov, G Hinkov, T Zlatanov. 2009. Resources, issues, and management perspectives of beech forests in Rodopi mountains. In: G Rafailov (ed.), National conference on beech forests management in Bulgaria, Barziya, 16–17 June 2009, “RUTA–HB”, 87–100.

49. Zlatanov T, I Velichkov, M Lexer, T Dubravac. 2010. Regeneration dynamics in aging black pine (Pinus nigra Arn.) plantations on the south slopes of the Middle Balkan Range in Bulgaria, New forests, 40: 289−303, DOI: 10.1007/s11056-010-9200-5.

50. Stankova T, T Zlatanov. 2010. Modelling diameter distribution of Austrian black pine (Pinus nigra Arn.) plantations: A comparison of the Weibull frequency distribution function and percentile-based projection methods. Eur J Forest Res, 129: 1169−1179, DOI: 10.1007/s10342-010-0407-y.

51. Pichler V, P Godinho-Ferreira, T Zlatanov, M Pichlerová, J Gregor. 2011. Changes in Forest Cover and its Diversity. In: Bredemeier M, S Cohen, D Godbold, E Lode, V Pichler, P Schleppi (eds.). Forest Management and the Water Cycle: An Ecosystem-Based Approach. Springer, Ecological Studies, Volume 211, Part 2, 209−224, DOI: 10.1007/978-90-481-9834-4_12.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница