Лист за преценка на риска от специфични опасност: Вибрации – източници на вибрацииДата15.10.2018
Размер176 Kb.
#87937ЛИСТ ЗА ПРЕЦЕНКА НА РИСКА ОТ СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТ: Вибрации – източници на вибрации /физическо натоварване върху организма, дължащо се на общи и/или локални вибрации/
Обект:
Дата:
Лист № 06

Работно място/извършвана работа:

ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА
ВЕРОЯТНОСТ ( В ) - 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 6 ; 10

ЕКСПОЗИЦИЯ ( Е ) - 0.5; 1; 2; 3; 6; 10

ПОСЛЕДИЦИ ( П ) - 1; 3; 7; 15; 40

Оценители /име, фамилия - длъжност и подпис/:

РИСК

( Р ) = В х Е х П

НИВО

 1. ...........................................................................................

/подпис/

 1. ...........................................................................................

/подпис/

 1. ...........................................................................................

/подпис/

0 Степен

-Приемлив

0<Р<20

1 Степен

-Необходимо внимание

21<Р<70

2 Степен

-Необходими мерки

71<Р<200

3 Степен

-Незабавни мерки

201<Р<400

4 Степен

-Преустановяване на работа

> 400

ПРЕЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ МОМЕНТА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

1 - достатъчно ефективни

2 - частично ефективни

3 - минимален ефект

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

оценка

Осигурява се информация и инструктаж на работещите за правилното и безопасно използване на работното оборудване с цел да се сведе до минимум експозицията им на вибрации.
Няма изложени на вибрации бременни жени и работещи с увреждания на опорно-двигателния апарат и др., които са с особена чувствителност към експозицията на вибрации.
Осигурява се работно облекло, което предпазва експонираните на вибрации работещи от студ и влага.
Изискване на информация от производителите на работното оборудване, което е източник на вибрации в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и преценка за възможността за заместващо работно оборудване, проектирано за намаляване нивото на експозиция на вибрации.
Измерване на нивото на периодични вибрации или на повтарящи се удари, на които работещите са изложени и оценка на експозицията.
Проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудване, което генерира вибрации, периодично, както и след всеки ремонт.
За ограничаване нивото на вибрациите машините и съоръженията се монтират на отделни фундаменти и/или се прилагат технически решения за намаляване нивото на вибрациите.
Ръчни машини и инструменти - източници на наднормени стойности на вибрации се окомплектоват с виброгасящи ръкохватки, съгласно установените изисквания.
При избора на вибриращото оборудване, частите които са в контакт с ръцете на работещите, са с ергономична форма, осигуряваща оптимално мускулно напрежение.
Осигуряване на допълнително оборудване, намаляващо риска от увреждания от вибрациите, като седалки, които ефективно намаляват вибрациите, предавани на цялото тяло, и ръкохватки, намаляващи вибрациите, предавани на системата ръка-рамо.
При работа с вибриращо оборудване, ангажиращо горните крайници, производствената дейност се извършва при температура на въздуха не по-ниска от 16°С, влажност 40-60 % и скорост на движение на въздуха не повече от 0,3 m/s.
При работа през студения период на годината в неотоплени помещения или на открито при средни дневни температури, по-ниски от +10°С, се предвиждат специални помещения за периодично затопляне с температури на въздуха над 22°С, относителна влажност 40-60 % и скорост на движение на въздуха не по-висока от 0,3 m/s.
На работещите, подложени на вибрации се осигуряват виброизолиращи лични предпазни средства и условия за медицинска профилактика.
Провеждане на здравно наблюдение на изложените на вибрации работници, с цел предотвратяване и ранно диагностициране на всяко увреждане на здравето, свързано с експозиция на вибрации.
Резултатите от здравното наблюдение се вземат предвид при планирането и прилагането на предпазните мерки на конкретното работно място.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРЕНИТЕ И ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ЕКСПОЗИЦИЯ

Оценка на експозицията на вибрации (системата ръка-рамо и тяло): Протокол № ........

Установени стойности на експозиция:

X …….. m/s2; Y …… m/s2; Z ……. m/s2Гранични стойности на експозиция:

..................... m/s2Заключение на органа за контрол: Параметъра на вибрациите – виброускорение, съответства на граничната стойност на експозиция и стойността на експозиция за предприемане на действия, съгласно изискванията на Наредба № 3, ДВ бр. 40 от 2005 г.

Работещи, нуждаещи се от специална закрила:

Работещи на възраст под 18 години – няма

Бременни жени и кърмачки – няма

Трудоустроени с намалена работоспособност - няма

Работещи с професионални заболявания - няма данни

Работещи с хронични заболявания и противопоказания или ограничения за изпълнение на възложената работа във връзка с условията на труд – няма данни

Преценка на риска

за здравето и безопасността на:

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

В

Е

П

Риск

ниво

степен

 • Работещи, чиято дейност е пряко свързана с опасността - …………………………………….
 • Работещи, чиято дейност не е свързана с опасността, но могат да бъдат изложени на нейното въздействие - ……………………..
 • Външни лица, които могат да бъдат изложени на въздействието на опасността – посетители, контрагенти и др.
 • Работещи, които се нуждаят от специална закрила, включително, ненавършили 18 г., бременни и кърмещи работнички и с ограничена трудоспособност - ………………

-

-

-

-

-

Вземане на решение за планиране и прилагане на мерки:

 • При оценка 0 - Приемлив, не са необходими мерки;

 • При оценка 1 - Необходимо внимание, се планират превантивни мерки;

 • При оценка 2 до 4, се планират коригиращи и превантивни мерки;

 • Ако не са спазени законовите изисквания, рискът е неприемлив!

Забележка: Когато се взема решение дали един риск е приемлив се отчита пола, възрастта и здравословното състояние на работещите, за които се прави оценката.

МЕРКИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕНА РИСКА /предложени от оценителите/

ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ ПРИ КОНТАКТ С

РЪЧНИ ВИБРИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ ИЛИ ДЕТАЙЛИ

Октавни честоти със средно геометрични и графични честоти в Hz

Ускорение в см/сек

Виброскорост

в см/сек

Амплитуда

в мм

до 11

-

5

-

16 (11-22)

500

5

500

32 (22-45)

750

3,5

100

63 (45-90)

1000

2,5

60

125 (90-180)

1400

1,8

20

250 (180-355)

2000

1,2

8

500 (355-710)

2900

0,9

3

1000 (710-1400)

3800

0,63

1

2000 (1400-2800)

6200

0,45

0,4!!! Важат за работа с вибрации повече от 2 часа на смяна.

За всички останали случаи се въвеждат корекции в зависимост от времето и характера на експозицията (Санитарни норми и правила за проектиране и поддържане на промишлени предприятия).


МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВИБРАЦИИТЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА

Възникването на професионално увреждане е в пряка зависимост от вида на вибровъздействието (локално, общо, комбинирано), от параметрите на вибрациите по октавни честоти и направление на въздействието (хоризонтални, диагонални, ротаторни, вертикални) и от реалното време на експозиция, въз основа на което се изчислява индивидуалната санитарно-хигиенна норма. Следва да се отчитат и съпътстващите фактори, които могат да усилват или отслабват вибрационното въздействие върху организма.

В тази връзка от значение са:


 • при общите вибрации – височината на площадката, спрямо кота “О”, на която е разположено оборудването, източник на вибрации; начина на монтиране и използване на оборудването-източник на вибрации;

 • мястото на контакта между тялото и вибриращия инструмент/повърхност и наличието на мерки за защита (антивибрационни обувки, ръкавици, ръкохватки, антивибрационни килимчета, виброгасящи столове/седалки );

 • режима на труд и почивка;

 • наличието на съпътстващи фактори на работната среда с потенциращо действие: шум, охлаждащ микроклимат, физическо натоварване.

ЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВИБРАЦИИТЕ ВЪРХУ РАБОТНИЦИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗТОЧНИКА ИМ И НАЧИНА НА РАБОТА

Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

1. Не се допуска производство или доставяне на нови инструменти, машини и съоръжения без предварителното им паспортизиране по вибрационен фактор.

2. Техническата документация на съоръженията, източници на вибрации, трябва да включва съгласно Санитарните норми и правила за проектиране и поддържане на промишлени предприятия:


 • данни за параметрите на вибрациите на съоръженията, по-специално на местата на контакт с работещите;

 • правила по монтирането, експлоатацията и поддържането на съоръжението, осигуряващи оптимални стойности на вибрациите;

 • работните срокове, след които настъпват съществени промени във вибрационния режим на съоръжението.

3. При разработването на нови технологии и производство на нови типове инструменти и съоръжения да се предвиждат и мерки по максималното снижаване на вибрациите чрез:

 • конструктивни изменения в самия източник на вибрация;

 • допълнителни вибропоглъщащи и виброизолиращи приспособления;

 • автоматизиране на процесите за намаляване или избягване на контакта с вибриращи механизми.

4. В случаите, когато вибрациите на съоръженията (произвеждани или доставени) не отговарят на санитарните изисквания, е необходимо още в експлоатационната инструкция да бъдат препоръчани такива методи и организации на работа, при които да се ограничи опасността за работещите от вибрационни увреждания. Инструментите, чиито параметри на вибрации и шум превишават хигиенните норми, трябва да бъдат снабдени с виброгасители. При липса на такива не се допуска работа с тях. Внедряването на виброгасещи приспособления става след предварителна оценка за техния хигиенен ефект.

5. Вибрационния режим на инструментите трябва периодически да се проверява със съответна апаратура.

6. Ръкохватките на инструментите и лостовете за управление да имат форма, удобна за работа и да са от материал с коефициент на топлопроводност не повече от 0,15 ккал/час С.

7. Натискът на ръката при работа с вибриращи инструменти да не превишава 20 кг.

8. Работата с вибриращи инструменти се извършва в отоплявани помещения с температура на въздуха не по-малка от 16˜0С, влажност 40 - 60% и скорост на движение на въздуха 0,3 м/сек. При работа на открито и в неотоплявани помещения да се осигуряват специални места за затопляне с температура на въздуха 22˜0С, както и топло работно облекло.

9. Обработваните детайли трябва да бъдат плътно закрепени и да не се допуска придържането им с ръка по време на работа.

10. Продължителността на контакта на работещите с вибриращ ръчен инструмент не трябва да превишава 50% от работното време.

11. Работещите в контакт с вибрации подлежат на предварителни и периодични медицински прегледи.

12 Не се допускат до работата бременни и майки на деца до 9 месеца, както и на младежи до 18 години в условия на опасни за организма вибрации.Каталог: documents -> documenti -> vhod -> !Ocenka Risk
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Химични агенти – вредни и опасни вещества
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа в среда с потенциално експлозивна атмосфера
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа на височина – достъп до работните места и работа на височина над 1,5 метра от нивото на терена
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа до или над водни басейни или резервоари с течности
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Електрически инсталации, електрообзавеждане


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница