Литература български език Функционални разновидности на българския книжовен език. Що е стил? ВидовеДата19.04.2017
Размер80.48 Kb.
#19506
ТипЛитература

КОНСПЕКТИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – 8 КЛАС


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език


 1. Функционални разновидности на българския книжовен език. Що е стил? Видове

 2. Разговорен стил. Научен стил. Особености.

 3. Официално-делови стил.

 4. Публицистичен стил.

 5. Художествен стил.

 6. Стилистичен анализ на текст. Стилова норма. Стилова грешка. Редактиране.

 7. Книжовен език и диалекти. Социални диалекти.

 8. Книжовна норма. Граматична норма.

 9. Лексикална норма. Правоговорна норма.

 10. Правописна норма.Пунктуационна норма.


Литература


 1. Димчо Дебелянов. „Да се завърнеш в бащината къща” – образът на лирическия герой.

 2. Христо Смирненски. „Зимни вечери” – темата за жертвите на социалната неправда.

 3. Светослав Минков. „Дамата с рентгеновите очи” – творческа история, сюжет, герои.

 4. Никола Вапцаров. „Песен за човека”. Мотиви. Образи.

 5. Емилиян Станев. „Крадецът на праскови” – сюжет, композиция, герои. Проблемът за любовта като изпитание и самоопознаване.

 6. Николай Хайтов. „Дервишово семе” – сюжет и композиция. Герои и проблеми. Суровите закони на родовия свят.

 7. Ивайло Петров. „Японският филм” – смисълът на изкуството.

 8. Павел Вежинов. „В един есенен ден на шосето” – особености на повествованието, сюжета и композицията. Проблемът за смисъла на човешкия живот и за пътя на човечеството към познанието.

 9. Йордан Радичков. „нежната спирала” – човекът пред загатките и посланията на природата.


МАТЕМАТИКА


 1. Квадратен корен. Преобразуване на изрази съдържащи квадратни корени.

 2. Квадратно уравнение. Формули за корените на квадратно уравнение.

 3. Разлагане на квадратен тричлен на множители.

 4. Вектори. Събиране и изваждане на вектори. Умножение на вектор с число.

 5. Средна отсечка в триъгълник.

 6. Медицентър на триъгълник.

 7. Трапец. Равнобедрен трапец.

 8. Средна основа на трапец.

 9. Транслация.

 10. Централна симетрия.

 11. Ротация.

 12. Осева симетрия.

 13. Системи линейни уравнения с две неизвестни.

 14. Системи линейни неравенства.

 15. Централен ъгъл.

 16. Вписан ъгъл.

 17. Периферен ъгъл.

 18. Ъгли чиито рамене пресичат окръжност.

 19. Окръжност описана около триъгълник.

 20. Окръжност вписана в триъгълник.

 21. Ортоцентър на триъгълника.

 22. Четириъгълник вписан в окръжност.

 23. Четириъгълник описан около окръжност.

 24. Метод на геометричните места.


Задължително избираема подготовка- ЗИП


 1. Квадратните уравнения.

 2. Текстови задачи с математически модел квадратно уравнение.

 3. Средна отсечка в триъгълник и трапец.

 4. Права пропорционалност.

 5. Линейна функция. Графика.

 6. Обратна пропорционалност.

 7. Системни линейни уравнения с две неизвестни.

 8. Решаване на системни линейни уравнения.

 9. Системни линейни неравенства с едно неизвестно.

 10. Модулни неравенства.


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


 1. Характерни особености на рибите.

 2. Риби – околна среда – човек.

 3. Характерни особености на земноводните.

 4. Опашати, безопашати и безкраки земноводни.

 5. Характерни особености на влечугите.

 6. Костенурки, гущери, змии, крокодили.

 7. Характерни особености на птиците.

 8. Бягащи, плаващи, и летящи птици.

 9. Характерни особености на бозайниците.

 10. Плацентни бозайници.

 11. Равнища на организация на човешкия организъм.

 12. Скелети. Кости на черепа.

 13. Кости на туловището и на крайниците.

 14. Кръвни групи.

 15. Сърце и кръвоносни съдове.

 16. Храна. Здравословно хранене.

 17. Устройство и функции на отделителната система.

 18. Устройство и функции на дихателната система.

 19. Устройство и функции на мъжката и женската полова система.

 20. Главен мозък.


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


 1. Географско положение, брегова линия и големина на Европа.

 2. Релеф на Европа.

 3. Полезни изкопаеми на Европа.

 4. Климат на Европа.

 5. Води на Европа.

 6. Природни зони на Европа.

 7. Население на Европа.

 8. Страни в Европа.

 9. Географско положение, граници и брегова линия на Балканския полуостров.

 10. Релеф на Балканския полуостров.

 11. Балкански страни.

 12. Географско положение и граници на България.

 13. Релеф на България.

 14. Климат на България.

 15. Води на България.

 16. Природни области в България.

 17. Население на България.

 18. Селищата в България.

 19. Стопанство на България.


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 1. Химични елементи и периодична система.

 2. ІІ А група – прости вещества.

 3. Алуминий.

 4. VІ А група – прости вещества. Сяра.

 5. Сярна кисилина.

 6. Водни разтвори на кисилини, основи и соли.

 7. Активност на металите.

 8. Метали и съединенията им.

 9. Неметали и съединенията им.

 10. Въглеводороди. Алкони.

 11. Ненаситени въглеводороди.

 12. Горива.

 13. Кислородосъдържащи органични съединения.

 14. Органични кисилини. Оцетна кисилина.

 15. Полимери, пластмаси.

 16. Влакна

 17. Въглехидрати.

 18. Белтъци и мазнини.

 19. Органичните вещества и околната среда.

 20. Ред на относителна активност на металите.


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
1. Равномерно движение

2. Равноускорително движение

3. Равнозакъснително движение

4. Свободно падане на телата

5. Първи принцип на механиката

6. Втори принцип на механиката

7. Равнодействаща на сили

8. Трети принцип на механиката

9. Механична енергия.Работа

10. Прости механизми

11. Потенциална енергия

12. Вътрешна енергия

13. Равновесие на телата

14. Движение на градивните частици на телата

15. Количество топлина

16. Топене и изпарение

17. Топлообмен

18.Топлинни машини


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


 1. Християнството – световна религия.

 2. Старият и Новият Рим.

 3. Раждането на Средновековна България.

 4. Великото преселение на народите.

 5. Франска държава.

 6. Арабски халифат.

 7. Могъщество на Ранна Византия.

 8. Могъщество и Златен век на Средновековна България.

 9. Средновековният град.

 10. Кръстоносни походи – 11 – 13 век.

 11. България под византийска власт – 1018-1185 година.

 12. България при Иван-Асен II.

 13. Англия през Средновековието.

 14. Стогодишна война.

 15. Гибелта на Средновековна България.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


 1. Архивиране на данни.

 2. Компютърни системи.

 3. Операционна система.

 4. Компютърни мрежи.

 5. Създаване и публикуване на интернет страница.


МУЗИКА


 1. Изпълнение:

 1. Нови: медии; практики; технологии; терминология.

 2. Жанровете и времето.

 3. Еволюция в културното развитие и музикално-историческа последователност – ренесанс; барок; виенски класицизъм; романтизъм; авангард.

 4. Основни етапи в развитието на българската музикална култура.


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 8 КЛАС
1.Изкуство на Новото време(ХVІІ-ХІХ век)

2.Изкуство на Новото време – реализъм,импресионизъм,постимпресионизъм

3.Кои са основните цветове

4.Модерно и съвременно изкуство.Абстракционизъм,дадаизъм,сюреализъм

5.Кои са спектралните цветове

6.Ново българско изкуство(1878г./1940г.)


Худ.практика

1.Рисуване на архитектурен пейзаж-живопис

2.Оцветяване на декоративни фигури в хроматични и ахроматични цветове

3.Характерни изменения на линейната и въздушна перспектива

4.Проект за светлинна реклама

5.Оцветяване на декоративни фигури в хроматични и контрастни цветове

6.Проектиране на мебел за обзавеждане на жилищен интериор

7.Създаване на проект за графит

8.Рисуване на фигурална композиция на фантастична тема

РУСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
1. Lifestyles - Stative verbs, Present simple, Present continuous, Relative clauses,

Phrasal verbs: turn, Adverbs, Past tenses

Favourite things, weekend activities

2. Transport - Forming adjectives with negative meaning, Gradable-non gradable adjectives

Phrasal verbs: put, Present perfect simple and continuous

Means of transport, Jobs and qualities

3. All in a day’s work - Past simple , Would-used to, Phrasal verbs: hang, Forming compound

adjectives (to) –inf/ -ing form

Personal qualities, Qualifications

4. Relaxation - Future tenses, Time words, Phrasal verbs: break, Forming verbs with- en

Healthy habits, Stress, Stressful situations

5. Spending - Forming verb with over- and under-, The passive, Quantifiers, Phrasal verbs:play, Order of adjectives, Comparatives and superlatives

Money, Food and drinks, Shops and products

6. Ages & Stages - Forming abstract nouns, Modal verbs , Making deductions, Phrasal verb:

go

Celebrations, Family relations, Appearance, Types of messages, Homes

7. Travel - Reported speech, Causative form, Linkers, Forming compound nous

Weather, Electronic gadgets, Illnesses, Injuries, Types of holiday

8. The mind - Phrasal verbs: make, Conditionals, Wishes, Phrasal verbs: give, Forming nouns

from verbs

Endangered animals, The mind, Memory, Imagination


НЕМСКИ ЕЗИК

КОНСПЕКТ

ПО ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОСМИ КЛАС 1. СТОПАНСТВОТО-СЪЩНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

 2. ВИДОВЕ СТОПАНСТВА.

 3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

 4. ТЕХНОЛОГИИ , СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ.

 5. ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС.

 6. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС.

 7. ОПЕРАЦИИ И ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ.

 8. ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА ИЗРАБОТКА НА БЪРКАЛКА.

 9. ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТАВКА ЗА ХИМИКАЛИ.

 10. ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА ИЗРАБОТКА НА ЧЕРТИЛКА.

 11. ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА ИЗРАБОТКА НА ПАНТА ЗА ВРАТА.

 12. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ.

 13. ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ В ЕДИНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО.

 14. СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО.

 15. МАСОВО ПРОИЗВОДСТВО.

 16. ПОТОЧНО И НЕПОТОЧНО ПРОИЗВОДСТВО.

 17. ТЕХНОЛОГИЯ НА РЯЗАНЕТО.

 18. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОБИВАНЕТО.

 19. ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРУГОВАНЕТО.

 20. ТЕХНОЛОГИЯ НА ШЛИФОВАНЕТО.

 21. ТЕХНОЛОГИЯ НА БОЯДИСВАНЕ НА ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ.

 22. ТЕХНОЛОГИЯ НА БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ.

 23. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛАКИРАНЕ.

 24. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕБЕЛИТЕ.

 25. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ.

 26. ПРОБИВАНЕ С МЕХАНИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ.

 27. РЯЗАНЕ С МЕХАНИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ.

 28. ШЛИФОВАНЕ С МЕХАНИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ.

 29. РЯЗАНЕ НА МЕТАЛИ.

 30. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ПРИ ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА.

 31. ТЕХНОЛОГИИ ЗА НАПОЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ.

 32. ЦВЕТЯТА И ЛОЗАРСТВОТО В ЛИЧНОТО СТОПАНСТВО.

 33. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЛИЦОВКИ ОТ ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ.

 34. ШЛИФОВАНЕ , БАИЦВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ДЪРВЕСНИ ИЗДЕЛИЯ

 35. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ОПЕРАЦИИ.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Генадий ТАКОВ. и др. Технологии.

Учебник за осми клас.Булвест. София, 2009.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница