Литература на Романтизма Код на курса Не се попълва от преподавателя Тип на курса задължителенДата02.03.2017
Размер84.11 Kb.
ТипЛитература

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


„Английска филология”

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


„Английска филология”

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Английска литература на Романтизма

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘бакалавър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


8

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


6

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Гл. ас. д-р Витана Костадинова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...ще могат ...


Целта на обучението е да запознае студентите с оригиналните произведения и критическите текстове включени в учебната програма и да очертае водещите културни процеси. Семинарите имат за цел да контекстуализират литературната теория и история и да илюстрират теоретичните абстракции чрез изучаваните текстове.

Завършилите успешно курса ще познават литературния канон за периода и контекста, в който този канон се формира, и ще могат да анализират изучените произведения, както и да пренасят тези знания и умения върху непознати текстове от същия литературно-исторически период.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно – лекции и семинари;

За постигане на равномерно натоварване през семестъра, предварително ще се задават заглавията за четене, както на произведенията, така и на литературната критика. За удобство при подготовката са осигурени помагала, които следват структурата на упражненията и са подходящи за самостоятелна работа. На всяко упражнение се осигуряват помощни материали [handouts] за улесняване на дискусиите по поставените теми.


11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Необходимо ниво на владеене на английски език Proficiency; необходими базови познания от Теория на литературата.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът представлява изчерпателен увод в литературата на британския романтизъм с фокус върху ключовите творби на канонизираните автори, но представя и някои по-периферни имена в съответствие с новостите в академичните изследвания в тази област.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Електронни източници на информация:

The William Blake archive: http://www.blakearchive.org/blake/main.html

The S. T. Coleridge archive: http://etext.virginia.edu/stc/Coleridge/stc.html ;

http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/Col2Mar.html

The International Byron Society site: http://www.internationalbyronsociety.org/ -- Biography:http://www.internationalbyronsociety.org/index.php?option=com_content&task=category§ionid=2&id=3&Itemid=7 ; Poems and essays: http://www.internationalbyronsociety.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=15

Jane Austen’s novels: http://www.janeaustenonline.co.uk/

Елетронни текстове:

http://books.google.com/

http://www.bartleby.com/

http://rpo.library.utoronto.ca/display/menusearch.cfm

http://www.dundee.ac.uk/english/wics/wics.htm

http://www.gutenberg.org/catalog/

http://books.google.com/

http://etext.library.adelaide.edu.au/

http://www.wwnorton.com/college/english/nael/romantic/welcome.htm

Налични книги в университетската библиотека:

English Romantic Poetry: An Anthology. Ed. Harold Bloom. Garden City, New York: Doubleday, 1961.

The Norton Anthology of English Literature, Volume 2: The Romantic Period Through the Twentieth Century. Ed.Stephen J Greenblatt. New York: W.W.Norton,

The Penguin History of Literature. The Romantic Period. Ed. David Pirie. London: Penguin Books, 1994.

A Reader in Romanticism. Compiled by Vitana Kostadinova. 2005.

Bygrave, St. Romantic Writings. London: Routlege & the Open University, 1996.

Butler, Marilyn. Romantics, Rebels & Reactionaries. English Literature and Its Background 1760-1830. Oxford: OUP, 1981.

Gaull, Marilyn. English Romanticism: The Human Context. New York: W.W.Norton, 1988.

Heath, D. and J. Boreham. Introducing Romanticism. Cambridge: Icon Books UK, 1999.

Makdisi, Saree. Romantic Imperialism .Cambridge: CUP, 1998.Основополагащи издания по дисциплината:

Abrams, M.H. [ed.] English Romantic Poets. Modern essays in Criticism. New York: OUP, 1960.

Abrams, M.H. The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition. Oxford: OUP, 1971.

Abrams, M.H. Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York: W.W.Norton, 1971.

Bloom, Harold. The Visionary Company. A Reading of English Romantic Poetry. Revised and enlarged edn.. Ithaca: Cornell University Press, 1971.

Curran, Stuart [ed.] The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge: CUP, 1993.

Jack, Ian. English Literature 1815-1832. Oxford: Clarendon Press, 1964.

McGann, Jerome. The Romantic Ideology. Chicago: The University of Chicago Press, 1983.

Mellor, Anne. Romanticism and Gender. New York & London: Routledge, 1993.

Punter, David. The Literature of Terror: Vol.1 The Gothic Tradition. New York: Longman, 1996.

Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: OUP, 1996.

Stabler, Jane. Burke to Byron, Barbauld to Baillie 1790-1830. New York: Palgrave, 2002.

Wu, Duncan [ed.] A Companion to Romanticism. Oxford: Blackwell, 1999.

Нови публикации:

Benchimol, Alex. Intellectual Politics and Cultural Conflict in the Romantic Period. Ashgate, 2011.

Chantler, Ashley, Michael Davies and Philip Shaw (eds.). Literature and Authenticity 1780-1900. Ahgate, 2011.

Chaplin, Sue and Joel Faflak (eds.). The Romanticism handbook. Continuum, 2011.

Dabundo, Laura (ed.) Encyclopedia of Romanticism. Routledge, 2010.

Wallace, Mirriam L. (ed.) Enlightening Romanticism, Romancing the Enlightenment. British Novels from 1750 to 1832. Ashgate, 2009.Публикации на лектора, свързани с преподавания материал:

Байрон в български контекст: Следи по пясъка на времето. Пловдив: Пигмалион, 2009.

Essays:


“Myth and Ideology: British Romanticism in Comparative Literature textbooks”. English Studies on This Side: Post-2007 Reckonings. Eds. S. Gupta and M. Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 283-296.

“Reception Across Borders”. In Boundaries, Boundary Crossing, Cross-Boundary Transfer. Eds. Vladimir Trendafilov and Irena Vassileva. Blagoevgrad, 2009, pp. 155-170.

“The East as an Island and Inspiration”. In Byron and the Isles of Imagination, eds. Alistair Heys and Vitana Kostadinova. Plovdiv: Context Press, 2009, pp. 176-202.

“Between Byronic and Baudelairean Correspondences, or a Glimpse of Cain in a Post-Romantic Mirror”. In: Lord Byron: “Correspondence(s)(XXXIInd International Byron Conference, Paris, La Sorbonne, June 2006), Paris: Francois-Xavier de Guibert, 2008, pp. 41-50.

“Shelley’s Heart of Hearts in Bulgaria”. In The Reception of Shelley in Europe, eds. Susanne Schmid and Michael Rossington, 2008, pp. 247-257.

“Byronic Ambivalence in Childe Harold’s Pilgrimage IV”. In: The Byron Journal, vol. 35, no 1, 2007, pp. 11-18.

“The Rise of the Sublime and the Fall of History.” Selected Proceedings of the 30th International Byron Conference “Byron and the Romantic Sublime”. In Revue de l’Université de Moncton, Moncton: University of Moncton Press, 2005, 189-202.

“Images of Byron in Bulgaria”. In: Cardwell, Richard (ed.) The Reception of Byron in Europe, vol. II: Northern, Central and Eastern Europe, London and New York: Thoemmes Continuum, 2004, pp. 353-364.

“Byron’s Tale of the Fall: aspects of the reception of Cain”. In: Byron the Traveller. Proceedings of the 28th International Byron Conference 30Aug—4Sept, 2002. Ryukoku University, Kyoto, Japan. Publ. by the Japanese Byron Society, 2003, pp. 173-183.

“Romantic Attitudes Towards Evil in Anticipation of Moral Relativism.“ In Dialogues: American Studies in an International Context, Conference proceedings, Plovdiv, 2002, pp. 193-198.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


За постигане на равномерно натоварване през семестъра, предварително ще се задават заглавията за четене, както на произведенията, така и на литературната критика. За удобство при подготовката са осигурени помагала, които следват структурата на упражненията и са подходящи за самостоятелна работа. На всяко упражнение се осигуряват помощни материали [handouts] за улесняване на дискусиите по поставените теми.

Беседи по новите теми и дискусии след самостоятелна подготовка от страна на студентите

Лекции:

Romanticism and Enlightenment. Definitions and chronology. Historical and literary contexts.

William Blake. Religion, visions and poetry. Songs of Innocence and of Experience. The Marriage of Heaven and Hell.

William Wordsworth. The Lyrical Ballads and their ‘Preface’. Resolution and Independence. Nature, memory and mortality. Spots of time. The Prelude.

T. S. Coleridge. The conversational and the supernatural. Frost at Midnight and Christabel. Opium. Kubla Khan. Theory of literature. Biographia Literaria.

Lord Byron. The concept of professional writing. The Byronic hero. The Giaour. Metaphysical writing. Romantic irony. Don Juan.

P. B. Shelley. Philosophy, politics and poetry. The “heart of hearts” myth. Lyrics. Prometheus Unbound.

John Keats. Negative capability. The odes. Tales of love: The Eve of St. Agnes. Mythology and the human condition. The Hyperion poems.

Romantic essayists: Hazlitt, de Quincey, Lamb. The Spirit of the Age. The Confessions of an Opium Eater. Confessions of a Drunkard.

The novel and the Gothic tradition. Sir Horace Walpole and Ann Radcliffe. Jane Austen’s Northanger Abbey. Mary Shelley’s Frankenstein.

Feminist precursors. Mary Wollstonecraft’s A Vindication of the Rights of Woman. Feminine Romanticism and Jane Austen. Pride and Prejudice. Irony revisited.

Walter Scott and the historical novel. Waverley. Scottish and Irish Romanticism.

Literary journals of the period. Romantic literary criticism.

The Romantic legacy.

Семинари:

Defining the period. Revolution and reaction.

The rise of Blake’s composite art.

A poetic revolution.

Self and transcendence.

Imagination and reality.

Moral relativism.

The Byronic Hero and Romantic Irony.

Ballads in a modern world: otherness.

The Romantic ode – the individual and nature.

The Spirit of the Age.

Inheriting the Literary Gothic.

Considering Gender.

Romanticism into Modernism.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Методи и форми на оценяване на студентите и обратна връзка: участие в семинарите през семестъра; устно и писмено изпитване; разработване на есета.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на съдържанието на отделните теми и подтеми, включени в настоящата учебна програма, както и на основните понятия, факти, и умения за анализ.

Форма на оценка: текущо оценяване, писмен изпит.

Структура на формиране на оценката: 33% от есета, 33% от текущо оценяване, 34% от писмен изпит.


17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


няма

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Витана Костадинова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 02 март 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница