Литература по екологично право (1928 2008 г.) Съставител: Доц д-р Георги Пенчев обяснителни бележки


ІV.1. Правна защита на морската среда на Република България (общи проблеми)страница2/5
Дата30.03.2017
Размер0.98 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5
    Навигация по данной странице:
  • Статии

ІV.1. Правна защита на морската среда на Република България (общи проблеми)
Статии

БОЖАНОВ, Симеон. Въпроси на правната регламентация на защитата и опазването на българското Черноморие. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1985, № 2, с. 28 – 32.

БОЖАНОВ, Симеон. Законът за морските пространства на Народна република България и проблемът за опазването на морската среда. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 1, с. 7 – 15.

КУШЕЛИЕВА, Златка. Морската среда като обект на правна защита. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2007, № 3, с. 97 – 105.

ЛЯЛЕВ, Траян. Основни насоки на държавната политика за опазване на природната среда и териториалните комплекси “Дунав” и “Черно море – българско крайбрежие”. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1977, № 5, с. 2 – 3.
ІV.2. Правна защита на морската среда на Република България от замърсяване

Статии

БОЖАНОВ, Симеон. Правна защита на българските морски пространства от замърсяване. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1987, № 2, с. 85 – 89.

БОЖАНОВ, Симеон. Правни аспекти на опазването на Черно море от замърсяване. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 2, с. 46 – 50.

БОЖАНОВ, Симеон. Заплашено ли е Черно море от екологична катастрофа? // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1991, T. 28, с. 13 – 18.

ГЕОРГИЕВ, Георги. Опазване на морската среда от замърсяване по законодателството на НРБ. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1981, T. 5, с. 137 – 139.

КУШЕЛИЕВА, Златка. Правното понятие “замърсяване на морската среда”. // Т ъ р г о в с к о п р а в о. - София, 2007, № 2, с. 112 – 120.

КУШЕЛИЕВА, Златка. Екологичната политика на Република България по опазване на морската среда от замърсяване. // Т ъ р г о в с к о п р а в о. - София, 2008, № 2, с. 75 – 86.

ПЕНЧЕВ, Георги. Опазването на водите на Черно море от замърсяване. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 1, с. 59 – 69.

ПЕНЧЕВ, Георги. Държавната екологична политика на НР България за опазване на водите на Черно море от замърсяване. // Сборник с доклади на Втора младежка школа “Екология и космос” с международно участие, 13-17 май 1989 г., Варна, МДУ “Ф.Ж.Кюри” – България. – София: Градски център за ТНТМ – София и др., 1989. – с. 152 – 158.

Издатели: Градски център за ТНТМ – София, Градски младежки клуб по екология.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правен режим на опазване на Черно море от замърсяване. // Ю р и д и ч е с к и с б о р н и к – Бургас, 1996, T. 6, с. 93 – 116.

СТАНКОВА, Маргарита. Мерки по охрана на Черно море от замърсяване. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1978, T. 2, с. 95 – 98.

ЧАЛКАДЖИЕВ, Емануил. Проблеми относно замърсяването на морето в Бургаския залив. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 3, с. 71 – 74.
ІV.3. Правен режим на природоползването на морската среда на Република България

Статии

ИВАНОВ, Иван Владимиров. Правен режим на използуването на неживите ресурси в морските пространства на НР България. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1987, № 3, с. 43 – 47.

НЕДЯЛКОВ, Николай. Развитие на българския национален риболов. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1985, № 2, с. 20 – 23.

V. ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК НА РЕКА ДУНАВ
V.1. Правна защита на българския участък на река Дунав (общи проблеми)

Статии

ЛЯЛЕВ, Траян. Основни насоки на държавната политика за опазване на природната среда и териториалните комплекси “Дунав” и “Черно море – българско крайбрежие”. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1977, № 5, с. 2 – 3.V.2. Правна защита на българския участък на река Дунав от замърсяване

Статии

ЛАТЕВ, Христо. Замърсяването на река Дунав в българския участък. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1989, № 1, с. 60 – 68.

ПЕНЧЕВ, Георги. Някои проблеми на опазването на река Дунав от замърсяване. // Опазване чистотата на река Дунав: Симпозиум с международно участие, София, 19 – 20 октомври 1989 г. – София: Съюз на научните работници в България и др., [Б.г.] – с. 230 – 235.

Издатели: Съюз на научните работници в България, Федерация на научно-техническите дружества, Движение “Екофорум за мир”.


V.3. Правен режим на природоползването на българския участък на река Дунав – липсват специализирани публикации

VІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ПОЧВАТА (ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ)
VІ.1. Правна защита на почвата (земеделската земя) – общи проблеми

Книги

ЛЯЛЕВ, Траян. Правна защита на земята. – София: Наука и изкуство, 1983. – 44 с. [Библиотека на Дружество “Георги Кирков”, поредица “Държава и право”, 1983, № 2.]


Статии
КУШЛЕВ, Стоян. Проблеми на поземленото право в светлината на решенията на Юлския пленум на ЦК на БКП. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1969, № 6, с. 58 – 64.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на почвата. // П р а в н а м и с ъ л – София, 2005, № 1, с. 109 – 118.

ПЕНЧЕВ, Георги и др. Правни и агрономически аспекти на опазване на земята за поддържане на почвеното плодородие и качеството на растителната продукция / Георги Пенчев, Мария Апостолова. // Е к о л о г и я и и н д у с т р и я – София, 2004, Т. 6, № 2, с. 178 – 180.
VІ.2. Правна защита на почвата от замърсяване

Статии

ГОЛЕМИНОВ, Чудомир. Имуществена отговорност на стопанските организации за замърсяване на въздуха, водите и почвата. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1981, № 6, с. 16 – 22.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правни мерки за опазване на почвта от замърсяване. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1977, № 6, с. 20 – 21.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване. // Е к о с п е к т ъ р – София, 1992, № 4-6, с. 18 – 19.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на земята (почвата) от замърсяване. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 6, с. 27 – 32.

СТАЙНОВ, Петко. По разпределението на отговорностите и на задълженията за обезщетяване при щети, предизвикани от замърсявания на въздуха, водите и др. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1969, № 6, с. 65 – 67.


VІ.3. Правна защита на почвата (земеделската земя) от разхищаване (правен режим на земеползването)

Книги

1. Монографии


ОРСОВ, Златимир. Възстановяване на собствеността върху земи в строителните граници на населените места по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994. – 114 с.

ПЕТКОВ, Тодор. и др. Правен режим на държавните земи / Тодор Петков, Петър Вълчев. – София: Наука и изкуство, 1969. – 360 с.

ПЕТРОВ, Е. и др. Земеустройство на уедрените ТКЗС / Е. Петров, П. Вучкова, И. Станев. – София: Земиздат, 1960. – 258 с.
2. Сборници с нормативни актове
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на собствеността (земеделски земи, гори и земи от горския фонд). – София: Сиби, 2000. – 340 с.

ДИМИТРОВ, Александър. Коментар на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. – София: Персоналконсулт ЛД, 1992. – 40 с.

ЗАКОН за земята: С приложение – въпроси, отговори, разяснения. – София: В-к “Земя”, 1991. – 32 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи. – София: Цанко Церковски, 1991. – 32 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Закон за арендата в земеделието: Приложения. – София: ВИА, 2001. – 296 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи и други. – София: Дикта – Орбис, 1992. – 92 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. – Плевен: Фотон, 1992. – 58 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. – София: Нова звезда, 1998. – 116 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. – София: Сиела, 2004. – 216 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: Други нормативни актове, регламентиращи правния режим на земите и осъществяването на земеделското производство: Коментар. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991. – 184 с.

Автори на коментара: Златимир Орсов и Т. Попов

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: Наредби: Тарифи. – София: ВИА, 1999. – 232 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Правилник за прилагане на закона: Последна актуализация. – София: Паралакс, 2000. – 110 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: Последна актуализация към 15 март 2000 г. – София: Нова звезда, 2000. – 124 с.

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: Последна актуализация към 15 април 2001 г. – София: Нова звезда, 2000. – 124 с.

ЗАКОН [за] собствеността и ползуването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи: Последна актуализация – ДВ, бр. 31 от 2003. – София: Нова звезда, 2004. – 148 с.

ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи: Последна актуализация – ДВ, бр. 86 от 2004 г. – София: Нова звезда, 2005. – 148 с.

Загл. на корицата: Собствеността и ползването на земеделските земи: закон и правилник.

ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи: Последна актуализация – ДВ, бр. 87 от 2005 г. – София: Нова звезда, 2005. – 148 с.

Загл. на корицата: Собствеността и ползването на земеделските земи: закон и правилник.

ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. – София: Нова звезда, 2008. – 160 с.

ЗАКОНИ за връщане на земята и отнетите недвижими имоти. – София: Върховен съд, 1991. – 217 с.

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи. – София: Сиби, 2002. – 320 с.

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи. – 2. [преработено и допълнено] издание. – София: Сиби, 2003. – 356 с.

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи: Сборник нормативни актове. - 2. преработено издание. – София: ВИА, 2000. – 340 с.

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи: Сборник нормативни актове: съдебна практика. – 2. издание. – София: Паралакс и др., 2000. – 315 с. Издателства: Паралакс, Нова звезда.

ОПАЗВАНЕ на земеделските земи: сборник нормативни актове. – София: ВИА, 2006. – 96 с.

СБОРНИК закони: възстановяване, стопанисване, ползване: земеделски земи и гори. – София: Нова звезда и др., 2007. – 244 с.

Издателства: Нова звезда, Икономика прес.
3. Сборници със съдебна практика
ЗЕМЕДЕЛСКИ земи: Сборник нормативни актове: съдебна практика. – 2. издание. – София: Паралакс и др., 2000. – 315 с. Издателства: Паралакс, Нова звезда.

СЪДЕБНА практика на Върховния съд на Република България: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. – София: Фенея, 1995. – 191 с.


4. Дисертации
КУШЛЕВ, Стоян. Правни проблеми на държавния поземлен селскостопански фонд: теоретична основа, понятие, същност, източници и правна структура. – София, 1970. – 344 л.

Машинопис

Автореферат: 24 с.


Статии

АЛ ХУДАР, Халед. Проблеми на правото на собственост на земеделските земи в Сирийската арабска република и Република България. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 1998, № 4, с. 23 – 27.

АДАМОВА, Аглика. Спор за материално право по смисъла на чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 2, с. 33 – 38.

АНГЕЛОВА, Надежда. За правните възможности на ползвателите на земеделски земи по § 4 ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 1, с. 25 – 32.

АНГЕЛОВА, Надежда. Актуални въпроси във връзка с имуществените права на сдруженията за напояване. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 10, с. 28 – 34.

АНГЕЛОВА, Надежда. Още за правата на ползвателите по § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 10, с. 32 – 35.

АНДРЕЙЧИНА, Виолета. Платен и неплатен въвод във владение. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1994, № 4, с. 23 – 24.

АНДРЕЙЧИНА, Виолета. Снабдяване с нотариален акт за правото на собственост върху земеделски земи със съдействието на поземлените комисии. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1995, № 11, с. 30 – 32.

АНДРЕЙЧИНА, Виолета. Безвъзмездно придобиване на право на собственост върху държавни и общински земеделски земи по ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1996, № 6, с. 26 – 28.

БАКАЛОВА, Валентина. Градската комасация по Закона за устройство на територията. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 5, с. 27 – 35.

ВАСИЛЕВ, Любомир. Необходима ли е отмяна на действащата процедура по промяна на предназначението по Закона за опазване на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 1, с. 65 – 69.

ВАЧЕВ, Николай. Сегашните поземлени отношения в България и нуждата от нов Закон за земята. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1990, № 4, с. 64 – 75.

ВЕЛИНОВ, Иван. Продажба на земеделска земя. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1995, № 11, с. 24 – 29 ; 1996, № 1, с. 9 - 16.

ВЕЛИНОВ, Иван. Доказване на възстановеното право на собственост върху земеделски земи, гори и земи от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 2, с. 34 – 40.

ВЛАХОВ, Красимир. За възможността решенията на поземлените комисии да се обжалват от трети лица. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 3, с. 26 – 31.

ВЛАХОВ, Красимир. Административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ за въвеждане във владение на възстановен земеделски имот. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 8, с. 24 – 28.

ВЛАХОВ, Красимир. За някои особености в производството по предявен иск за спорно материално право по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 10, с. 25 – 29.

ВЛАХОВ, Красимир. За действието на позитивните решения на поземлените комисии. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 6, с. 33 – 36.

ВОДЕНИЧАРОВ, Александър. Административноправни аспекти на отстъпването и отнемането на право на строеж върху държавна или общинска земя. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1994, № 4, с. 47 – 55.

ВУЧКОВА, Йоанна. Право на земеползуване върху селскостопански имот. // У п р а в л е н и е н а с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1984, № 2, с. 45 – 47.

ГАНЧЕВ, Георги. Принудително отчуждаване на земеделски земи и имоти – частна собственост, за държавни и общински нужди. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 6, с. 28 – 35.

ГЕНОВСКИ, Михаил. Мотиви към законопроекта за трудовата поземлена собственост. // З е м я и т р у д – София, 1946, № 5, с. 2 – 5.

ГЕОРГИЕВ, Александър. Приложно поле на чл. 14 ППЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 8, с. 21 – 24.

ГЕОРГИЕВ, Александър. Правни последици от приложението на чл. 34в ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 11, с. 22 – 27.

ГЕОРГИЕВ, Александър. Делба на земеделски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 4, с. 26 – 31.

ГЕОРГИЕВ, Александър. Новости в правната уредба по възстановяване на собствеността върху земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 3, с. 32 – 37.

ГЕОРГИЕВ, Александър. Промени в режима на придобиване на земя от чужденци. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 3, с. 5 – 12.

ГЕОРГИЕВ, В. Подобряване пасищата и мерите – важно задължение на народните съвети. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1961, № 2, с. 35 – 39.

ГЕОРГИЕВ, Емил. Новият правен режим на опазване на работната земя. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1973, № 6, с. 11 – 18.

ГИГОВА, Валя. За хипотезите, уредени в чл.10, ал. 13 ЗСПЗЗ във връзка с чл. 18з, ал. 3 ППЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 7, с. 22 – 28.

ГОЛЕВА, Поля. Нерешени проблеми на собствеността върху земеделски земи - § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 9, с. 26 – 34.

ГОРБАНОВ, Любен. Обжалване решенията на общинските поземлени комисии по ЗСПЗЗ. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 1993, № 11, с. 24 – 28.

ГОРБАНОВ, Любен. За възстановяването на правата върху земеделските земи е меродавно доказването на правото на собственост върху тях и притежаването им преди образуването на ТКЗС. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 1997, № 7, с. 120 – 121.

ГОРБАНОВ, Любен. Коментар на измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приети със Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 1997, № 12, с. 42 – 54.

ГОРБАНОВ, Любен. Придобивна давност върху земеделски земи, включени в ТКЗС, ДЗС и други селскостопански организации, образувани въз основа на тях. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 9, с. 23 – 29.

ГОРБАНОВ, Любен. Реалното връщане на земеделските земи и одържавените имоти. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 1999, № 1, с. 79 – 85.

ГОРБАНОВ, Любен. Измененията на решенията на поземлените комисии по чл. 14, ал. 7 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 1999, № 2, с. 112 – 115.

ГОРБАНОВ, Любен. Задължения и продажби на наследство, направени след одържавяването или включването на имоти в ТКЗС и образувани въз основа на тях селскостопански организации. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 1, с. 40 – 46.

ГОРБАНОВ, Любен. По приложението на чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 2, с. 40 – 48.

ГОРБАНОВ, Любен. Новите изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 1999, № 9, с. 87 – 93.

ГОРБАНОВ, Любен. По приложението на § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 11, с. 31 – 34.

ГОРБАНОВ, Любен. Съотношения между делата по чл. 14, ал.3 и 4 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 4, с. 26 – 31.

ГОРБАНОВ, Любен. Изменения и допълнения в Закона за опазване на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 5, с. 23 – 27.

ГОРБАНОВ, Любен. Основание и петитум на иска по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 8, с. 30 – 36.

ГОРБАНОВ, Любен. Параграф 4а, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 4, с. 39 – 41.

ДАШИНА, Евгения. Продажби, извършвани от ликвидационните съвети по реда на чл. 48а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1995, № 2, с. 38 – 42.

ДАШИНА, Евгения. Параграф 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм., бр. 79 от 1996 г.). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1996, № 12, с. 40 – 46.

ДАШИНА, Евгения. Накратко за проектите за нотариални актове, изготвяни от поземлените комисии. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 2, с. 15 – 24.

ДАШИНА, Евгения. За характера на правата на ползвателите на земеделски земи съгласно разпоредбите на § 4 до § 4л от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 5, с. 22 – 30.

ДАШИНА, Евгения. Строителна граница на населеното място. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 8, с. 5 – 12.

ДАШИНА, Евгения. Изменения в Наредбата за рекултивация на нарушени терени. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 5, с. 17 – 20.

ДИМИТРОВА, Светла. Отношения между ползвателите на земеделски земи и техните собственици. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 11, с. 33 – 36.

ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Отчуждаване на частна собственост поради национализация. // Ю р и д и ч е с к а м и с ъ л – София, 1947, № 9-10, с. 760 – 772.

ДРАГИЕВ, Драгия и др. Едно становище относно правото на собственост върху селскостопанските земи / Драгия Драгиев, Владимир Петров. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1990, № 1, с. 64 – 72.

ЕЛЕНКОВА, Елена. Придобиване на собственост от чужденци и чужди юридически лица върху земя. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 4, с. 59 – 64.

ЕФРЕМОВ, Иван. Две тълкувателни решения на Върховния съд по приложението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1996, № 8, с. 29 – 34.

ЗЕКОВА, Надежда. Решение на общинската поземлена комисия – необходимо условие за възстановяване на правото на собственост. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 1998, № 1, с. 55 – 57.

ЗЛАТАРОВ, Зафир. Прехвърляне правото на собственост и отчуждаване внесените в ТКЗС земи. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1958, № 9, с. 379 – 382.

ИКИЛИКЕВА, Стефка. Запазват ли правният си ефект извършените замени със земи на граждани, които не са станали членове на ТКЗС. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1994, № 2, с. 20 – 23.

ИКИЛИКЕВА - МАРХОЛЕВА, Стефка. Действие на разпоредбата на чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ при изменения на закона и обявена противоконституционност на разпоредби от значение за възстановяване на собствеността. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1996, № 11, с. 37 – 41.

ИКИЛИКЕВА, Стефка. Повишена стойност на земята. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 8, с. 12 – 17.

ИЛИЕВ Мишо. Относно приложението на § 4 и следващите от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1996, № 12, с. 46 – 47.

ИЛИЕВ Мишо. За приложението на чл. 14, ал. 6, 7 и 7а ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 1, с. 31 – 35.

ИЛИЕВ Мишо. За иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 3, с. 58 – 61.

ИЛИЕВ Мишо. За разпореждането със земеделски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 5, с. 48 – 50.

ИЛИЕВ Мишо. Възстановяване собствеността на земеделски земи в реални граници : Чл. 10а ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 28 от 1992 г., доп., бр. 45 от 1995 г.), Решение № 8 от 1995 г. на Конституционния съд (ДВ, бр. 59 от 1995 г.). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 6, с. 37 – 39.

ИЛИЕВ Мишо. Собственици на земеделски земи в строителните и извън строителните граници на населените места, които са застроени или върху тях са проведени мероприятия, непозволяващи възстановяване на собствеността, се обезщетяват по чл. 10б ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 8, с. 46 – 47.

КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел. За правото на преминаване през селскостопански земи. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1985, № 11, с. 25 – 39.

КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел. Нови моменти в правото на лично земеползуване. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1986, № 1, с. 20 – 23.

КОВАЧЕВА, Аделина. Административно - съдебни производства пред окръжния съд, предвидени в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. // А д м и н и с т р а т и в н о п р а в о с ъ д и е – София, 2001, № 2, с. 5 – 17.

КОЙЧЕВА, Албена. Легитимация на собствениците на земеделски имоти и значение на изработените за тези имоти планове. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 11, с. 27 – 33.

КОЙЧЕВА, Албена. Ползване и разпореждане с реституирани земеделски и горски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2006, № 12, с. 25 – 30.

КОМАРОВ, Петър. Възстановяване на собствеността върху земеделските земи и придобивната давност. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1996, № 6, с. 23 – 26.

КОМАРОВ, Петър. За характера на иска по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 6, с. 39 – 40.

КОМАРОВ, Петър. За възстановяването на недвижими имоти в строителните граници на населените места. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 7, с. 29 – 33.

КОМАРОВ, Петър. За приложението на чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 7, с. 34 – 35.

КОМАРОВ, Петър. За въвода във владение върху земеделски земи с трайни насаждения. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 9, с. 20 – 22.

КОНИШЕВ, Пенчо. Приложно поле и практика на Закона за опазване на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 6, с. 23 – 28.

КОСТОВ, Иван. Характер на частната собственост върху земята и рентата в ТКЗС. // Н а у ч н и т р у д о в е н а ВСИ “Г. Димитров” – А г р о н о м и ч е с к и ф а к у л т е т – София, 1959, т. 7, с. 81 – 110.

КУНЕВА, Меглена. Бележки по Закона за опазване на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1996, № 11, с. 32 – 37.

КУРТЕВА, Стойка. Изменението на Тарифата за таксите, събирани от органите на поземлена собственост. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 4, с. 19 – 23.

КУРТЕВА, Стойка. Правата върху земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 5, с. 32 – 36.

КУРТЕВА, Стойка. Дължимите данъци и такси при продажба на земи, застроени със сгради от имуществото на прекратените организации по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 7, с. 32 – 34.

КУРТЕВА, Стойка. Обезщетяване на собствениците на земеделски земи след изменението на ППЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 12, с. 13 – 17.

КУРТЕВА, Стойка. Картата на възстановената собственост. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 3, с. 23 – 26.

КУРТЕВА, Стойка. Нови моменти в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 6, с. 21 – 24.

КУРТЕВА, Стойка. Измененията в Наредбата за оземляване на малоимотни и безимотни граждани (ДВ, бр. 101 от 2001 г.). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 3, с. 16 – 19.

КУРТЕВА, Стойка. Законът за сделките с компенсаторни инструменти и поименните компенсационни бонове. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 7, с. 20 – 24.

КУРТЕВА, Стойка. Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 12, с. 20 – 26.

КУРТЕВА, Стойка. Правен режим на земите от държавния поземлен фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 11, с. 29 – 34.

КУРТЕВА, Стойка. Определянето на застроените и прилежащи площи на сградите и съоръженията от имуществото на прекратените селскостопански организации. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 12, с. 25 – 30.

КУРТЕВА, Стойка. Обезщетяване на собствениците на земеделски земи, включени в активите на държавни или общински търговски дружества. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 2, с. 28 – 32.

КУРТЕВА, Стойка. Промените в Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 8, с. 25 – 28.

КУРТЕВА, Стойка. Срокът за придобиване на право на собственост върху застроените и прилежащи земи към сгради от имуществото на прекратените селскостопански организации. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 10, с. 25 – 27.

КУРТЕВА, Стойка. Уедряване на земеделски земи по споразумение на собствениците. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2008, № 1, с. 37 – 40.

КУРТЕВА, Стойка и др. Доброволна делба на земеделски имоти, възстановени с план за земеразделяне / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 3, с. 56 – 58.

КУРТЕВА, Стойка и др. Измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 5, с. 39 – 43.

КУРТЕВА, Стойка и др. Срокът за допълнително заявяване на земеделски земи пред поземлената комисия / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 2, с. 24 – 25.

КУРТЕВА, Стойка и др. Процедура за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в стари реални граници / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 3, с. 21 – 25.

КУРТЕВА, Стойка и др. Регистърът на земеделските земи / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 6, с. 26 – 31.

КУРТЕВА, Стойка и др. Нотариалните актове за възстановено право на собственост върху земеделски земи / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 12, с. 23 – 27.

КУРТЕВА, Стойка и др. Бележки по обезщетяването съгласно ЗСПЗЗ / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 1, с. 30 – 33.

КУРТЕВА, Стойка и др. Правният режим на мерите – общинска собственост / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 4, с. 23 – 25.

КУРТЕВА, Стойка и др. Система за идентификация на земеделските парцели / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2006, № 4, с. 28 – 34.

КУРТЕВА, Стойка и др. Придобиване на право на собственост върху земя от чужденци след 1 януари 2007 г. / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2006, № 11, с. 36 – 40.

КУРТЕВА, Стойка и др. Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 1, с. 29 – 33.

КУРТЕВА, Стойка и др. Новите положения при оземляването на безимотни и малоимотни граждани. / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 5, с. 30 – 35.

КУРТЕВА, Стойка и др. Промени при придобиването на собствеността върху застроени и прилежащи площи към сгради и съоръжения в стопанските дворове. / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 8, с. 29 – 32.

КУРТЕВА, Стойка и др. Промените в правния режим на земеделските земи, които не са заявени за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 10, с. 26 – 30.

КУШЛЕВ, Стоян. Особености на земята като обект на правото на държавна социалистическа поземлена собственост. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1968, № 6, с. 67 – 74.

КУШЛЕВ, Стоян. Правни въпроси на държавния поземлен селскостопански фонд. // И з в е с т и я н а И н с т и т у т а з а п р а в н и н а у к и – София, 1970, Т. 25, с. 123 – 165.

КУШЛЕВ, Стоян. Към въпроса за исторически преходните източници на държавния поземлен селскостопански фонд. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1972, № 2, с. 73 – 80.

КУШЛЕВ, Стоян. Правни проблеми на структурните звена на държавния поземлен селскостопански фонд. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1975, № 4, с. 37 – 49.

КУШЛЕВ, Стоян. Гражданският кодекс на НРБ и поземлените правоотношения. // Проблеми на кодификацията на гражданското право в Народна република България. – София: БАН, 1975. – с. 97 – 127.

КУШЛЕВ, Стоян. Международна конференция, посветена на правно-икономическите проблеми на рационалното използуване на земята. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1982, № 2, с. 75 – 77.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правен режим на земята в трудово-кооперативните земеделски стопанства, включена в регулационните планове на населените места. // И з в е с т и я н а И н с т и т у т а з а п р а в н и н а у к и – София, 1959, Т. 10, № 1, с. 175 – 229.

ЛЯЛЕВ, Траян. Продажба на земи, отделени от блоковете на ТКЗС и включени допълнително в регулационните планове на населените места. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1959, № 7-8, с. 51 – 58.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правни въпроси във връзка с поземлените отношения в ТКЗС. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1960, № 3, с. 21 – 27.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правни проблеми на рационалното използуване на селскостопанските земи. // И з в е с т и я н а И н с т и т у т а з а п р а в н и н а у к и – София, 1972, Т. 27, с. 43 – 109.

ЛЯЛЕВ, Траян и др. Въпроси на развитието на поземленото право в служба на социалистическото строителство в НР България / Траян Лялев, Стоян Кушлев. // Ролята на социалистическото право през двадесет и петте години социалистическо строителство в НР България. – София: БАН, 1969. – с. 181 – 237.

МАЛЧЕВ, Антон. Ред за придобиване на собствеността върху земята при отстъпено право на строеж. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 11, с. 26 – 29.

МАЛЧЕВ, Антон. Без или със сграда се придобива собствеността върху земята при отстъпено право на строеж. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 4, с. 5 – 7.

МАЛЧЕВ, Антон. Собственици и ползватели – в омагьосания кръг на § 4и. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 7, с. 35 – 37.

МАЛЧЕВ, Антон. Условия и ред за застрояване в земеделски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 8, с. 34 – 37.

МАЛЧЕВ, Антон. 50 на сто от общинските земи – за обезщетение. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 9, с. 29 – 32.

МАНОВА, Венета. Обезщетяване по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 9, с. 33 – 36.

МАНОВА, Венета. Делба на земеделски имоти с възстановено право на собственост. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 12, с. 17 – 18.

МАНОВА, Венета. Нови моменти в правната уредба на поименните компенсационни бонове. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2000, № 4, с. 23 – 27.

МАНОВА, Венета. Правни възможности според българското законодателство за инвестиране и за придобиване право на собственост върху земеделски земи и недвижими имоти от чужденци. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 10, с. 24 – 28.

МАНОВА, Венета. Категоризиране на земеделските земи при промяна на предназначението им и изработване на подробен устройствен план, за да бъдат застроени. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 3, с. 27 – 32.

МАНОВА, Венета. Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 4, с. 33 – 39.

МАНОВА, Венета. Технически изисквания при възстановяване право на собственост върху имоти в границите на урбанизирани територии. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 12, с. 21 – 25.

МАНОВА, Венета. Технически изисквания към плановете по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 4, с. 19 – 24.

МАНОВА, Венета. Обжалване решенията на общинските служби по земеделие и гори. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 9, с. 34 – 38.

МАРИНОВ, Кремен. Правото на собственост върху земя на чужденци и чуждестранни юридически лица в Република България. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2007, № 1, с. 13 – 36.

МАРИНОВ, М. Прилагането на нормативните актове по опазването на обработваемата земя. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1975, № 3, с. 33 – 36.

МАРИНОВ, М. и др. Някои основни положения по опазване на обработваемата земя и пасищата / М. Маринов, Ц. Цветков, Л. Сокеров. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1967, № 6, с. 46 – 49.

МАРКОВ, Методи. Възстановяване правата на собствениците по ЗСПЗЗ – EX LEGE или с решение на поземлената комисия? // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1996, № 2, с. 69 – 77.

МИНГОВА, Анелия. Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 1995, № 4, с. 20 – 26.

МУТАФЧИЕВ, Георги. Земеделската кооперация. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 1994, № 3, с. 21 – 30.

МУТАФЧИЕВ, Георги. Съдебните производства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 1994, № 6, с. 20 – 28.

НАЙДЕНОВ, Борислав. Обезщетяване и операции с поименни компенсационни бонове по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 9, с. 16 – 23.

НЕНОВА – ЛАЛОВА, Лиляна. Правото на собственост върху земята в трудово-кооперативното земеделско стопанство. // Г о д и ш н и к н а С о ф и й с к и я у н и в е р с и т е т: Ю р и д и ч е с к и ф а к у л т е т: 1950 – 1952 – София, [Б.г.], Т. 45, № 2, с. 71 – 206.

НИКОЛОВ, Христо. Принудително отчуждаване на движими и недвижими имоти за държавни нужди по Закона за държавните имоти. // Ф и н а н с о в а м и с ъ л – София, 1949, № 1, с. 37 – 46.

ОРСОВ, Златимир. Строежи в земите за земеделско ползуване и собствеността върху тях. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1989, № 6, с. 52 – 57.

ОРСОВ, Златимир. Истината за земята. // О б щ е с т в о и п р а в о – София, 1990, № 3, с. 34 – 36.

ОРСОВ, Златимир. Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и заварените права на лично земеползване. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1991, № 5, с. 24 – 33.

ОРСОВ, Златимир. По повод на Решение № 12 от 1993 г. на Конституционния съд. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1993, № 5, с. 79 – 88.

ОРСОВ, Златимир. За иска по § 4и, ал. 1 и 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 1994, № 1, с. 24 – 29.

ПАВЛОВА, Мария. За правото на лично земеползуване. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1983, № 4, с. 59 – 67.

ПАВЛОВА, Мария. Новата правна уредба на земеделските земи. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1991, № 4, с. 30 – 35.

ПАВЛОВА, Мариела. Нови изисквания към собствениците при продажба на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 3, с. 45 – 53.

ПАНАЙОТОВА, Люба. Придобиване на вещни права върху недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 1, с. 12 – 22.

ПАНАЙОТОВА, Люба. Още по въпроса за придобиване на земя от чужденци и чуждестранни юридически лица след промените в Конституцията. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 5, с. 30 – 35.

ПАСКАЛЕВ, Емилиян. Възстановяване правата на собствениците върху земеделски земи в строителните граници на населените места. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 6, с. 37 – 43.

ПАСКАЛЕВ, Емилиян. Още за възстановяване правата на собствениците върху земеделски земи в строителните граници на населените места: бележки по Решение № 410 / 15. 05. 2000 г. по гражд. Д. № 1504 / 1999 г. на ВКС, ІV г. о. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2000, № 11, с. 35 – 40.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на земята от разхищаване. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 3, с. 19 – 24.

ПЕНЧЕВ, Георги. Библиография на българската правна литература по собствеността и ползването на земеделските земи и земите в населените места (1946 – 2000). // П р а в н а м и с ъ л – София, 2002, № 2, с. 148 – 156.

ПЕТКОВ, Тодор. Обезщетения за вреди на селското стопанство при временно завземане на земи по Закона за мините и кариерите. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1970, № 7, с. 321 – 325.

ПЕТРОВ, Мартин. Необходимост от рационално ползване на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2008, № 2, с. 38 – 45.

ПЪТНИКОВ, Тодор. Проблеми при отчуждаването на земи от крайградските ТКЗС. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1968, № 9, с. 405 – 408.

РАДОЙКОВ, Владимир. За необходимостта от национализация на градската поземлена собственост у нас. // Н а у ч н и т р у д о в е н а И н с т и т у т а п о х р а н и т е л н о – в к у с о в а п р о м и ш л е н о с т – Пловдив, 1960, Т. 7, с. 413 – 424.

РОЗАНИС, Соломон. Два случая на недопустимост на делбата. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 7, с. 28 – 33.

РОШМАНОВ, Илия. Някои разпоредителни действия със земите на АПК и ПАК. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1976, № 5, с.78 – 80.

САВОВ, Людмил. Отчуждаване и предоставяне на обработваеми земи и пасища за неземеделски нужди. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1984, № 11, с. 42 – 44.

САВОВА, Диана. Наредба за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 8, с. 38 – 42.

СИМЕОНОВ, Владимир. Отчуждаване на частни дворни места за бездомни местни жители. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1950, № 5, с. 308 – 314.

СИМЕОНОВ, Владимир. Отчуждаване на частни недвижими имоти за жилищни строежи. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1950, № 1, с. 37 – 45.

СОКОЛОВ, Йордан. Законът за собствеността и ползуването на земеделските земи. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1991, № 3, с. 44 – 50.

СОЛАКОВА, Савинч. Комасирането на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2006, № 10, с. 30 – 35.

СРОКОВЕ за спазване във връзка с последните изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 98 от 1997 г.) / Любен Горбанов. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 1997, № 12, с. 54 – 55.

СТАЙНОВ, Петко. Преобразованията на мерата. // Г о д и ш н и к н а С о ф и й с к и я у н и в е р с и т е т: Ю р и д и ч е с к и ф а к у л т е т, 1958–1959 – София, 1959, Т. 50, с. 215 – 245.

СТАНОВИЩЕ на Главна данъчна дирекция относно държавни и местни данъци и такси по прилагане на ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 9, с. 19 – 21.

СТЕФАНОВ, Георги. Ограничения на правото на собственост на граждани върху земеделски земи. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1991, № 5, с. 34 – 41.

СТОЙКОВА, Юлия. Отново за нотариалните актове за възстановените земеделски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 5, с. 30 – 31.

СТОЙКОВА, Юлия. Изменения ` 99 в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 9, с. 29 – 33.

СТОЙКОВА, Юлия. За формата на договора за аренда на земеделска земя. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2000, № 4, с. 20 – 23.

СТОЙКОВА, Юлия. Новата Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2000, № 11, с. 28 – 32.

СТОЙКОВА, Юлия. Законът за сдруженията за напояване. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 5, с. 20 – 23.

СТОЙКОВА, Юлия. Нови законодателни решения при изработване на кадастър за териториите на възстановени земеделски земи и гори. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 6, с. 27 – 33.

СТОЙКОВА, Юлия. Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 1, с. 34 – 38.

СТОЙКОВА, Юлия. Промени в нормативните актове относно сервитути на енергийни обекти в гори и земеделски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 7, с. 24 – 28.

СТОЙКОВА, Юлия и др. Измененията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и решенията на поземлената комисия / Юлия Стойкова, Стойка Куртева. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 12, с. 24 – 27.

СТОЙКОВА, Юлия и др. Бележки по Наредба № 2 за застрояването в земеделските земи / Юлия Стойкова, Стойка Куртева. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 3, с. 24 – 26.

СТОЙКОВА, Юлия и др. За вписването на решенията на поземлената комисия / Юлия Стойкова, Стойка Куртева. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 2, с. 24 – 28.

СТОЙКОВА, Юлия и др. Изменения в режима на промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди / Юлия Стойкова, Стойка Куртева. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 9, с. 20 – 25.

СТОЙКОВА, Юлия и др. Масиви за ползване на земеделски земи / Юлия Стойкова, Стойка Куртева. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 7, с. 21 – 26.

СТОЙКОВА, Юлия и др. Какви са новите срокове, въведени с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) / Юлия Стойкова, Стойка Куртева. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 2, с. 29 – 34.

СТОЙКОВА, Юлия и др. Доказване на правното основание за ползване на земеделските земи при регистриране на земеделските производители / Юлия Стойкова, Стойка Куртева. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2008, № 3, с. 30 – 34.

СТОЯНОВ, Венцислав. Бележки по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). // П р а в н а м и с ъ л – София, 1991, № 3, с. 47 – 57.

СТОЯНОВ, Венцислав. Приложното поле на чл. 10б от ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1995, № 11, с. 17 – 24.

СТОЯНОВ, Венцислав. Бележки по промените в ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 11, с. 22 – 26.

СТОЯНОВ, Венцислав. Възстановяването на правото на собственост върху земеделски земи – проблеми на законовата уредба. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 10, с. 35 – 40 ; № 11, с. 16 - 21.

СТОЯНОВ, Венцислав. Регистри, водени от поземлените комисии. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 4, с. 25 – 29.

СТОЯНОВ, Венцислав. Въпросът за трайните насаждения според ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 5, с. 27 – 31.

СТОЯНОВ, Венцислав. Правото на ползване според чл. 26 ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2000, № 5, с. 23 – 27.

СТОЯНОВ, Венцислав. Ползване на земеделските земи след изменението на ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 11, с. 23 – 30.

СТОЯНОВ, Венцислав. Общинските служби по земеделие и гори – нови органи на Министерството на земеделието и горите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 2, с. 28 – 34.

СТОЯНОВ, Венцислав. Същност на придобиването на земеделска земя от общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 6, с. 24 – 32.

СТОЯНОВ, Венцислав. Особености в режима на придобиване на земеделска земя след промените в ЗСПЗЗ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 7, с. 31 – 36.

СТОЯНОВ, Веселин. Възстановяване правото на собственост на оземлени лица. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1999, № 3, с. 86 – 98.

СТОЯНОВ, Георги. Предговор. // Съдебна практика на Върховния съд на Република България: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. – София: Фенея, 1995. – с. 5 – 13.

СТОЯНОВ, Георги. Възстановяване на собствеността на земеделските земи в запазени стари реални граници чрез план за земеразделяне. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 5, с. 50 – 52.

СТОЯНОВ, Георги. Ред и начин за промяна на решенията, издадени от поземлените комисии. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 8, с. 24 – 25.

СТОЯНОВ, Георги. Производство по издаване на констативни нотариални актове и обезсилването им въз основа на решения на ПК. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 10, с. 34 – 36.

СТОЯНОВ, Стоян. Законът за земята. // У п р а в л е н и е н а с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1983, № 11, с. 10 – 13.

СТРАШИЛОВ, Живко. По въпросите за собствеността върху земята и ТКЗС. // Н о в о в р е м е – София, 1963, № 8, с. 21 – 32.

СУРДУЛОВ, Иван. Отчуждаване и предаване селскостопански земи и пасища за нуждите на строителството и добивната промишленост. // Л е к ц и и з а с л е д д и п л о м н а с п е ц и а л и з а ц и я н а ю р и с т и – София, 1972, Т. 9, с. 137 – 151.

ТАДЖЕР, Витали. Отстъпване във вечно и безвъзмездно ползуване на държавните недвижими имоти. // Ю р и д и ч е с к а м и с ъ л – София, 1951, № 2-3, с. 82 – 97.

ТАДЖЕР, Витали. Придобиване чрез договор и отчуждаване от държавата на земи, внесени в ТКЗС. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1959, № 7, с. 27 – 36.

ТАДЖЕР, Витали. Приложение на придобивната давност спрямо ТКЗС, членове на ТКЗС и некооператори, които владеят земи на ТКЗС. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1965, № 1, с. 7 – 17.

ТАДЖЕР, Витали. Право на лично ползуване върху държавни земи. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1972, № 7-8, с. 18 – 20.

ТАДЖЕР, Витали. Народните съвети и защитата на обработваемата земя и пасищата. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1973, № 7-8, с. 34 – 36.

ТАДЖЕР, Витали. За земите на граждани, упражняващи селскостопанска дейност. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1975, № 7, с. 40 – 42.

ТОМОВ, Тодор. Отчуждаване на обработваеми земи и пасища за нуждите на хидромелиоративното строителство. // Г е о д е з и ч е с к о к а р т о г р а ф и р а н е и з е м е у с т р о й с т в о – София, 1973, № 2, с. 35 – 38.

ХРИСТОВ, Наум. Собствеността върху земята в ТКЗС. // Ю р и д и ч е с к а м и с ъ л – София, 1947, № 7, с. 590 – 605.

ХРИСТОВА, Мария. Правнотехнически изисквания за делба на земеделски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 8, с. 21 – 25.

ЦАЧЕВ, Людмил. Правен режим на чужденците в НРБ по придобиването и други сделки с недвижими имоти. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1967, № 5, с. 11 - 21.

ШЕКЕРДЖИЙСКИ, Стефан. Забраната по чл. 22, ал. 1 от Конституцията (първоначална редакция). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 6, с. 5 – 12.

ШИПОКЛИЕВА, Виолета. По някои проблеми на възстановяване на собствеността по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1994, № 4, с. 39 – 46.

ШИШКОВ, Ангел. Правни мерки за опазване на земята. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1966, № 6, с. 29 – 35.

ШИШКОВ, Ангел. Някои правни аспекти на социалистическия селскостопански кадастър на НР България. // Л е к ц и и з а с л е д д и п л о м н а с п е ц и а л и з а ц и я н а ю р и с т и – София, 1972, Т. 9, с. 5 – 23.

ШИШКОВ, Ангел. Опазване на обработваемата земя и пасищата. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1973, № 9, с. 35 – 41.
Рецензии
АКСЕНЕНОК, Г. А. Право государственной собственности на землю в СССР. – [Б.м.], 1950.

Рец.: Тодор Цаков. // Ю р и д и ч е с к а м и с ъ л – София, 1951, № 1, с. 43 – 48.

ЕРЕНОВ, А. Е. и др. Предмет и система советского земельного права / А. Е. Еренов, Н. Б. Мухитдинов, Л. Ильяшенко. – Алма-Ата: Наука, 1981.

Рец.: Стоян Кушлев. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1982, № 6, с. 116 – 119.

ЕРОФЕЕВ, Б. В. Советское земельное право. – Москва, 1965. – 394 с.

Рец.: Стоян Кушлев. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1970, № 1, с. 68 – 71.

ЗЕМЕЛЬНОЕ право. – Москва, 1969. – 470 с.

Рец.: Траян Лялев. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1970, № 4, с. 121 – 124.

ОСИПОВ, Н. Т. Теоретические проблемы советского земельного права. – Ленинград: Ленинградский университет, 1972. – 158 с.

Рец.: Ангел Шишков. Ценен принос в социалистическото поземлено право. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1973, № 6, с.35 – 38; Витали Таджер. Изследване върху дискусионни въпроси на съветското поземлено право. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1974, № 1, с. 74 – 77.

ПЕТКОВ, Тодор и др. Правен режим на държавните земи / Тодор Петков, Петър Вълчев. – София: Наука и изкуство, 1969. – 360 с.

Рец.: Траян Лялев. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1970, № 6, с. 88 – 93.


VІ.4. Сближаване на българското с европейското право по опазване на почвата (земеделската земя)

Книги

1. Монографии


НИКОЛОВА, Светла. Земеделие и опазване на почвите: състояние на европейското и българското законодателство – практики и перспективи. – София: Сдружение “Природа назаем”, 2002. – 20 с.

VІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА

Статии

ВАСИЛЕВ, Любомир. Въпроси на отчуждаването по Закона за подземните богатства. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 1, с. 21 – 28.

ГОЦЕВА, Анна и др. Задълженията на местната власт в областта на общинските кариери /Анна Гоцева, Кр. Керестелиев, Марсел Капрару. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 2004, № 7, с. 52 – 54.

ЙОСИФОВ, Никола. Образуване на предварително производство при престъпни нарушения на правилата за техническа безопасност в каменовъглените мини (чл. 123 и 134 НК). // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1969, № 7, с. 60 – 64.

КОВАЧЕВ, Ясен. Измененията в Закона за подземните богатства във връзка със Закона за кадастъра и имотния регистър. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 9, с. 42 – 47.

КОВАЧЕВ, Ясен. Предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 7, с. 72 – 79.

КОВАЧЕВ, Ясен. Процедура по участие в търг по Закона за подземните богатства. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2006, № 1, с. 34 – 39.

МАНОЛОВ, Ас. Новият Закон за мините и кариерите и задачите на народните съвети. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1957, № 12, с. 34 – 43.

НИКОЛОВА, Ефросина. Възможно ли е еднолично търговско дружество, образувано с държавно имущество, да притежава право на собственост върху земята на експлоатираните от него кариери. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 4, с. 67 – 71.

ПАНЧЕВ, Б. Правен режим на търсенето и експлоатацията на полезни изкопаеми. // И з в е с т и я н а И н с т и т у т а з а п р а в н и н а у к и – София, 1964, Т. 16, с. 179 – 223.Каталог: pehlivanov
pehlivanov -> Задължителни термини
pehlivanov -> Собствено име: Емил Фамилно име: Константинов Дата и място на раждане
pehlivanov -> Права на човека редовно и задочно обучение, 2010 – 2011 уч г
pehlivanov -> Административно право и административно процес Тест в края на семестъра – примерни отговори
pehlivanov -> Програма наименование на учебната дисциплина: Международно въздушно и космическо право
pehlivanov -> 1 Период: 15. 03-30. 03. 2011 Сирануш Сахан Артинян 0807253031-2 гр
pehlivanov -> Българско гражданство
pehlivanov -> Юридически факултет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница