Литература по екологично право (1928 2008 г.) Съставител: Доц д-р Георги Пенчев обяснителни бележки


ПЕНЧЕВ, Георги. Относно усъвършенстването на административноправната защита на подземните природни богатства в Република България. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1996, № 3, с. 18 – 23страница3/5
Дата30.03.2017
Размер0.98 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5

ПЕНЧЕВ, Георги. Относно усъвършенстването на административноправната защита на подземните природни богатства в Република България. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1996, № 3, с. 18 – 23.


ПЕТКОВ, Тодор. Обезщетения за вреди на селското стопанство при временно завземане на земи по Закона за мините и кариерите. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1970, № 7, с. 321 – 325.

ТОДОРОВ, Стефан. Пряко предоставяне на разрешение за търсене или проучване на строителни и скално-облицовъчни материали. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 5, с. 23 – 29; № 6, с. 23 – 27.VІІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ

Книги1. Монографии и учебници

АРАБАДЖИЕВ, Николай. Горската и ловната стража в Република България: организация и управление. – София: Фенея, 2005. – 148 с.

ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Горско законознание. – София: Висш

лесотехнически институт, 1967. – 115 с. [Лекции, четени през учебната 1966/1967 г. пред студентите от специалност “Горско стопанство”; Циклостилно издание]

ДИМИТРОВ, Димитър. Горско законознание. – 3. издание. – София: Земиздат, 1967. – 126 с.

ДИМИТРОВ, Димитър. Горско законознание. – София: Земиздат, 1976. – 151 с. [Учебник за техникумите по горско стопанство и горска промишленост]

КОСТОВ, Димитър. Горско и природозащитно право: Лекции: История на горското законодателство. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1997. – 21 с.

СТАЙНОВ, Петко. Ръководство по горско законодателство. – София: Наука и изкуство, 1951. – 188 с.

ЦОНЧЕВ, К. Горско право. – София: Фонд за подпомагане на студентите, 1946. – 112 с.
2. Сборници с нормативни актове
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на собствеността (земеделски земи, гори и земи от горския фонд). – София: Сиби, 2000. – 340 с.

ГОРИ и земи от горския фонд. – София: Сиби, 2003. – 236 с.

ГОРИ, лов и рибарство: Закони, правилници, наредби, тарифи и др. – София: Наука и изкуство, 1959. – 205 с.

ГОРИ, лов и др.: Сборник нормативни разпоредби. – София: Земиздат, 1971. – 311 с.

ГОРСКИ и други природозащитни нормативни актове. – [Б.м.]: Сдружение “Зелени Балкани”, 1998. – 138 с.

ГОРСКО и природозащитно право: Сборник нормативни актове / Автор-съставител: Димитър Костов. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994. – 247 с.

ГОРСКО и природозащитно право: Сборник нормативни актове / Автор-съставител: Димитър Костов. – Б.м. [София]: Сиела, 1998. – 250 с.

ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд: Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд: Закон за горите: Правилник за прилагане на Закона за горите: Наредба № 32 за оценка на гори и на земи в горския фонд. – София: ВИА, 1999. – 148 с.

ЗАКОН за горите и Правилник за прилагането му. – София: Земиздат, 1982. – 159 с.

ЗАКОН и Правилник за горите: Възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. – София: Нова звезда, 2000. – 136 с.

ЗАКОН и Правилник за горите: Възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд: Последна актуализация - 15 октомври 2001 г. – София: Нова звезда, 2001. – 136 с.

ЗАКОН и Правилник за горите: Закон и правилник за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. – София: Нова звезда, 2004. – 148 с.

ЗАКОН и Правилник за горите: Закон и правилник за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд: Последна актуализация – ДВ, бр. 69 от 2004 г. – София: Нова звезда, 2005. – 148 с.

ЗАКОН и Правилник за горите: Закон и правилник за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. – София: Нова звезда, 2006. – 148 с.

ЗАКОН и Правилник за горите: Закон и правилник за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд: Последна актуализация – ДВ, бр. 54 от 2006 г. – София: Нова звезда, 2006. – 200 с.

СБОРНИК закони: възстановяване, стопанисване, ползване: земеделски земи и гори. – София: Нова звезда и др., 2007. – 244 с.

Издателства: Нова звезда, Икономика прес.

СБОРНИК закони, правилници, наредби и др. по горите, лова и


риболова. – София: Земиздат, 1965. – 287 с.

СБОРНИК от закони и наредби по горите. – София: Наука и изкуство, 1950. – 19 с.Статии

АНДРЕЕВА, Татяна и др. Възстановяване на собствеността:

проблеми и задачи. / Татяна Андреева, Васил Стипцов. // Г о р а – София, 1998, № 6-7, с. 1 – 3.

БОЖАНОВ, Симеон. Екологични проблеми, свързани с възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2000, № 6, с. 34 – 38.

ВЛАХОВ, Красимир. Доказване на собствеността върху гори и земи от горския фонд в производствата по възстановяването им. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 7, с. 19 – 23.

ВАСИЛЕВ, Любомир. Ползване, плодоползване, сервитути и използване на гори и земи от горския фонд: критични бележки. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2006, № 3, с. 31 – 38.

ВАСИЛЕВ, Любомир. Проблеми при изключване на земи и гори от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2006, № 6, с. 27 – 34.

ВАСИЛЕВ, Никифор. Незаконно сечене, вземане и извозване на дървесинна маса от държавния горски фонд – чл. 42 от Закона за горите. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1962, № 1, с. 35 – 45.

ВЕЛИНОВ, Иван. Доказване на възстановеното право на собственост върху земеделски земи, гори и земи от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 2, с. 34 – 40.

ВИТКОВ, Д. Исково производство по чл. 33 от Наредбата за сенокоса, пашата и опазване на горския фонд. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1956, № 4, с. 60 – 63.

ГОРБАНОВ, Любен. Измененията в Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. // Б ъл г а р с к и з а к о н н и к – София, 1999, № 7, с. 33 – 37.

ИВАНОВ, Т. Проблемът за частните гори у нас. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1949, № 4, с. 272 – 273.

ИВАНОВ, Т. Народните съвети и изпълнението на Постановлението на Министерския съвет за ограничаване на горската паша на козите. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1958, № 4, с. 27 – 29.

ИВАНОВ, Т. и др. Задачи на народните съвети в областта на горското стопанство / Т. Иванов, И. Петков. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1957, № 5, с. 11 – 20.

ИСТОРИЯ на горското законодателство / Димитър Костов. // Горско и природозащитно право: Сборник нормативни актове / Автор-съставител: Димитър Костов. – Б.м. [София]: Сиела, 1998. – 250 с.

КОВАЧЕВ, Савин. Строителство в горите и земите от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 12, с. 24 – 33.

КОВАЧЕВ, Ясен. Сервитути върху гори и земи от горския фонд – държавна и общинска собственост. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 1, с. 38 – 44.

КОЙЧЕВА, Албена. Ползване и разпореждане с реституирани земеделски и горски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2006, № 12, с. 25 – 30.

КУРТЕВА, Стойка. Заявлението за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 10, с. 40 – 44.

КУРТЕВА, Стойка. Възстановяване на правата върху залесени и самозалесили се земеделски земи и на земеделски земи, включени в държавния горски фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 10, с. 22 – 24.

КУРТЕВА, Стойка. Решението на поземлената комисия за възстановено право на собственост по чл. 17, ал. 7 от ППЗВСГЗГФ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2000, № 2, с. 33 – 37.

КУРТЕВА, Стойка. Картата на възстановената собственост. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 3, с. 23 – 26.

КУРТЕВА, Стойка. Промените в Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 4, с. 22 – 26.

КУРТЕВА, Стойка. Измененията на Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 1, с. 29 – 32.

КУРТЕВА, Стойка. Как промените в Закона за горите засягат обезщетяването с поименни компенсационни бонове и възстановяването на гори и земи от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 4, с. 30 – 33.

КУРТЕВА, Стойка и др. Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд след изменението му (ДВ, бр. 49 от 1999 г.) / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 8, с. 23 – 27.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правна защита на горите. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1978, № 3, с. 8 – 9.

МАЛЧЕВ, Антон. Възстановява се и собствеността върху горите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 1, с. 35 – 38.

МАЛЧЕВ, Антон. Условия и ред за строителство в горите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 11, с. 34 – 39.

МАНОВА, Венета. Изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 8, с. 28 – 30.

МАНОВА, Венета. Строителство в горите и земите от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 5, с. 30 – 37.

МАНОВА, Венета. Задължения за собствениците за опазване на имотите им в горския фонд от пожари. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 9, с. 24 – 28.

МАНОВА, Венета. Оценяване на имоти, включени в горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 1, с. 31 – 38.

МАНОВА, Венета. Промени в горския фонд съгласно последните изменения в Закона за горите и правилника за неговото прилагане. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 3, с. 23 – 28.

МАНОВА, Венета. Устройство на горите и земите от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 5, с. 21 – 29.

МАНОВА, Венета. Определяне размера на обезщетенията за щети, нанесени върху гори и земи от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 7, с. 31 – 36.

МАНОВА, Венета. Процедура по учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 11, с. 29 – 33.

НАЙДЕНОВ, Борислав. Обезщетяване и операции с поименни компенсационни бонове по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1998, № 9, с. 16 – 23.

ПЕТКОВ, И. и др. Опазването на горите – извънредно важна задача на народните съвети / И. Петков, Т. Иванов. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1957, № 3, с. 14 – 18.

СТОЕВ, Симеон. За характера на престъпленията по Закона за

горите. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1961, № 4, с. 30 – 38.

СТОЕВ, Симеон. Държавната принуда и мерки за обществено въздействие при борбата срещу посегателствата против горското стопанство. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1961, № 10, с. 28 – 36.

СТОЙКОВА, Юлия. Измененията в Правилника за прилагане на Закона за горите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 9, с. 24 – 31.

СТОЙКОВА, Юлия. Нови законодателни решения при изработване на кадастър за териториите на възстановени земеделски земи и гори. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 6, с. 27 – 33.

СТОЙКОВА, Юлия. Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 1, с. 34 – 38.

СТОЙКОВА, Юлия. Промени в нормативните актове относно сервитути на енергийни обекти в гори и земеделски земи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 7, с. 24 – 28.

СТОЯНОВ, Венцислав. Една наложителна промяна в Закона за горите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 12, с. 20 – 26.

СТОЯНОВ, Никола. Развитие, тенденции и съвременно състояние на горското законодателство в България. // Г о р а – София, 1993, № 7, с. 1 – 3.

ХАДЖИИВАНОВ, Любен. Правомощия на съда при възстановяване на собственост върху гори, притежавани в съсобственост, като идеални части от ревир. За една празнота в закона – чл. 13, ал. 12 ЗВСГЗГФ. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 10, с. 35 – 42.

ХРИСТОВА, Мария. Правата на ползвателите по Закона за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 3, с. 28 – 34.

ЧАЛЪКОВ, Й. Народните съвети и опазването на нашите горски богатства. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1965, № 4, с. 13 – 16.

ШЕКЕРДЖИЙСКИ, Стефан. Забраната по чл. 22, ал. 1 от Конституцията (първоначална редакция). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 6, с. 5 – 12.

Рецензии
ЛЕСНОЕ законодательство зарубежных стран. – Москва: Юридическая литература, 1973. – 487 с.

Рец.: Стоян Кушлев. Интересно изследване по горско право. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1975, № 3, с. 64 – 67.
ІХ. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ

Статии

БАКАЛОВА, Валентина. Статут на сгради и постройки на териториите на природните паркове, включени в капитала на търговски дружества с общинско и държавно имущество. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 11, с. 5 – 12.

БЕЛЕВ, Тома. Основни недостатъци на Закона за защитените територии. // П о р ъ б а – София, 1999, № 7, с. 33 – 34.

КОЛЕВА, Марияна. Новият Закон за защитените територии. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1986, № 6, с. 10 – 31.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологоправна защита на Народен парк “Странджа”. // Ю р и д и ч е с к и с б о р н и к – Бургас, 1997, Т. 7, с. 55 – 84.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правен режим на защитените природни територии. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 5, с. 5 – 8.

СПИРИДОНОВ, Жеко. Кратка информация за законодателството и органите по защита на природата в НР България. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1976, № 4, с. 103 – 107.


Х. ПРАВНА ЗАЩИТА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Х.1. Правна защита на биологичното разнообразие (общи проблеми)


Каталог: pehlivanov
pehlivanov -> Задължителни термини
pehlivanov -> Собствено име: Емил Фамилно име: Константинов Дата и място на раждане
pehlivanov -> Права на човека редовно и задочно обучение, 2010 – 2011 уч г
pehlivanov -> Административно право и административно процес Тест в края на семестъра – примерни отговори
pehlivanov -> Програма наименование на учебната дисциплина: Международно въздушно и космическо право
pehlivanov -> 1 Период: 15. 03-30. 03. 2011 Сирануш Сахан Артинян 0807253031-2 гр
pehlivanov -> Българско гражданство
pehlivanov -> Юридически факултет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница