Литература приложение 2Дата13.10.2018
Размер72 Kb.
КАТЕДРА „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА” - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Научно-изследователска дейност (направления: Филология, Педагогика на обучението по (съответни езици и хуманитарни специализации), Обществени комуникации и информационни науки)
ПЕРИОД 1. януари 2011- 30. юни 2015
1. Научни публикации по раздели
- монографии

2014

Ангелова, Мая. Българският производствен роман. Издателство „Кралица Маб”, София, 2014, 400 с., ISBN 978-954-533-136-7
- студии и статии в страната: издания на БАН и на други български университети1
2012

Ангелова, Мая. „Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година. – В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. С., 2012, с. 233 – 265.

Ангелова, Мая. „Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси. – В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светозар Игов. Т. 1. С., 2012, с. 547 – 560.

Ангелова, Мая. Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман. – В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. С., 2012, с. 233 – 265.

2013

Ангелова, Мая. Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”) – В: 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. С., 2013, с. 201 – 219.

Ангелова, Мая.Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма) – В: Арнаудов сборник. Т. 7, Русе, 2013, с. 252 – 257.

Ангелова, Мая. Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов – В: Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013.

2014

Ангелова, Мая. Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. – В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197.

Ангелова, Мая. Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. –В: Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014.

2015

Ангелова, Мая. Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името – В: 9 септември 1944: Литература и политика. С., 2015, с.193 – 229.
- студии и статии в издания на ВТУ
2014

Ангелова, Мая. Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). –В: филологически сборник VІ (cd). Велико Търново – Твер. Велико Търново, 2014.
Защитени дисертации 2011-2015 г. Бел.: Да се посочи в следната последователност: автор, тема, научна степен, година, място на защитата (+страници, език на който е написана дисертацията)

2013

Ангелова, Мая. Производственият роман в българската литература – лаборатория на жанра (50-70 години на ХХ век). Образователна и научна степен доктор. 2013. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.


    1. Публикации, изискващи висока професионална компетентност


- редакторска и съставителска работа в страната

2014

Ангелова, Мая – редактор и съставител: Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. Русе: Издателство „Авангард принт”, 2014, ISBN 978-954-337-232-4

- рецензии и отзиви за публикации на други автори

2015

- Ангелова, Мая. Рецензия за: Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия. – Литературен вестник, бр. 26 от 8-14 юли 2015, с. 3.

2. Участия в конференции

- конференции в страната

2011

Ангелова, Мая. "Девойките от завода" на Кръстьо Белев и "Тютютн" на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епичното от 1951 година. Научен форум "Литературата на НРБ: история, понятия подходи" (октомври 2011 - май 2012 г.). Департамент "Нова българистика" на НБУ и LiterNet Медиа.
2012

Ангелова, Мая. Поквара и порядъчност: лични вещи и оръдия на социалистическия труд (Наблюдения върху производствените романи от 50-те години на XX век). Научен форум "Литературата на НРБ: история, понятия подходи" (октомври 2011 - май 2012 г.). Департамент "Нова българистика" на НБУ и LiterNet Медиа.
Ангелова, Мая. Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”). Национална научна конференция „1962” (1 юни 2012 г.). Нов български университет – София.

2013

Ангелова, Мая. Употреби на мълчанието в романа „Хайка за вълци”. Национален научен форум по повод 90-годишнината от рождението на писателя Ивайло Петров (22 ноем. 2013 г.). Форумът е организиран от направление „Нова и съвременна българска литература” към Института за литература – БАН и Департамент „Нова българистика” към Нов български университет.

Ангелова, Мая. Перипетиите на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. Арнаудови четения (11 – 12 окт. 2013 г.). Организатори на традиционните четения са Русенски университет „Ангел Кънчев”, Община Русе, Научен център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“ - Катедра по български език, литература и изкуство, Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Любен Каравелов” и Департамент „Нова българистика“ на НБУ – София.

Ангелова, Мая. Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов. Научна конференция на Русенския Университет ( 25 – 26 окт. 2013 г.). РУ „Ангел Кънчев”, Съюз на учените – Русе.
2014

Ангелова, Мая. Четвъртък и дните след него: за еуфориите и хипотимиите на именуването. Национална научна конференция „9 септември 1944: Край и начало, литература и политика” ( 14 ноем. 2014 г.). НБУ - София.

Ангелова, Мая. Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. Научна конференция на Русенския Университет ( 24 – 25 окт. 2014 г.). РУ „Ангел Кънчев”, Съюз на учените – Русе.
Ангелова, Мая и Русева, Ивелина (студентка IVк. БФ). Павел Вежинов: конфликти и адаптации в полето на литературата от края на 40-те и началото на 50-те години. Национална научна конференция „Павел Вежинов в българската литература” (14. ноем. 2014). Институтът за литература – БАН, съвместно с Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.
- конференции във ВТУ

2015

Ангелова, Мая. Между „хилава поезия” и „тиха лирика”. За странстванията на критическия дискурс в края на 60-те и през 70-те години на ХХ век. Национална научна конференция –(24-25 април 2015). Катедра „Българска литература“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Департамент „Нова българистика“ на НБУ
3. Цитирания

*** Ангелова, Мая. Цитирана в следната рецензия от 16. 02. 2015: Кръстева, Г. Навременна книга за съвременния роман. – Портал за култура, изкуство и общество КУЛТУРА, http://kultura.bg/web/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/3.1. Отзиви за публикации на преподаватели от катедра „ХХХХХ”
2014
Ангелова, Мая. Отзив за монографията „Българският производствен роман” от Алипиева, А. Литературното събитие за 2014 година (Анкета) – Литературен вестник, бр. 41-42 от 17-31 дек. 2014, 17 с.

Ангелова, Мая. Отзив за монографията „Българският производствен роман” от Антов, П. Литературното събитие за 2014 година (Анкета) – Литературен вестник, бр. 41-42 от 17-31 дек. 2014, 24 с.

Ангелова, Мая. Отзив за монографията „Българският производствен роман” от Велкова – Гайдарджиева, А. Литературното събитие за 2014 година (Анкета) – Литературен вестник, бр. 41-42 от 17-31 дек. 2014, 19 с.

Ангелова, Мая. Рецензия за монографията „Българският производствен роман” от Дойнов, П. Литературната история като действена антропология. – Литературен вестник, бр. 31 от 8-14 окт. 2014 г., 4 с.

Ангелова, Мая. Рецензия за монографията „Българският производствен роман” от Станков, И. Качествена книга върху проблемите на българския производствен роман. – Литературен вестник, бр. 31 от 8-14 окт. 2014 г., 5 с.

Ангелова, Мая. Рецензия за монографията „Българският производствен роман” от Бодаков, М. Ходене по буквите – Култура, бр. 40 от 28 ноем. 2014.


- участия на студенти в конференции в страната

2014


Русева, Ивелина (студентка IVк. БФ) и д-р Ангелова, Мая. Павел Вежинов: конфликти и адаптации в полето на литературата от края на 40-те и началото на 50-те години. Национална научна конференция „Павел Вежинов в българската литература” (14. ноем. 2014). Институтът за литература – БАН, съвместно с Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.
2015

Русева, Ивелина (студентка IVк. БФ) и д-р Ангелова, Мая. Павел Вежинов: конфликти и адаптации в полето на литературата от края на 40-те и началото на 50-те години. Предстои публикация в сборник с доклади от Националната научна конференция „Павел Вежинов в българската литература”, организирана от Института за литература – БАН, съвместно с Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, проведена на14. ноем. 2014 г.


1 С една звезда преди публикацията се означава информация, че тя е публикувана *в реферирани международни издания (международни референтни листи – Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH)); с две звезди се посочва, че е публикувана ** в (реферирани) национални листи (на други страни – подава се коя е системата); ++ език на публикацията, ако е различен от български (посочва се след публикацията). АКО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТАЗИ БЕЛЕЖКА, НЕ СЕ ПОДАВА.
Каталог: userinfo -> 1449 -> doc
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Литература на вту „Св св. Кирил и Методий 01. септември 2013 01. септември 2015: Хоноруван преподавател в катедра Българска литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница