Литература за деца и юноши Код на курса Не се попълва от преподавателяДата21.01.2018
Размер106.21 Kb.
ТипЛитература

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 10/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример:

Adelina_Strandzeva_Literatura_za_detsa_i_unoshi.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


История на литературата и сравнително литературознание. Филологически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1

Специалност(и)

<наименование>1


Специална педагогика

ПедагогикаНУПЧЕ

ПУПЧЕ


ПНУП

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Литература за деца и юноши

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Първа за Спец. педагогика, Педагогика, НУПЧЕ и ПНУП

Втора за ПУПЧЕ

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Специална педагогика – І сем.

Педагогика – ІІ сем.

НУПЧЕ – І сем.

ПНУП – І сем.

ПУПЧЕ – ІV сем.

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


Специална педагогика – 3

Педагогика – 4

НУПЧЕ – 4

ПУПЧЕ – 3

ПНУП – 3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Главен асистент доктор Аделина Странджева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по литература за деца и юноши ще знаят основни характеристики на художествения текст и неговото емоционално-психическо, образователно и възпитателно въздействие върху подрастващите. Ще знаят какви са развойните тенденции в българската и европейската детско-юношеска литература, нейните жанрови, идейно-тематични и стилно-езикови търсения в диахронен и синхронен план.

ще могат ...


Успешно завършилите обучението по литература за деца и юноши ще могат да да използват детско-юношески художествени творби в практическата си работа на преподаватели в предучилищната и началната училищна възраст. Ще умеят да извлекат възпитателни и образователни идеи от основния фонд на класическите литературни текстове за деца и юноши, включени в програмите за обучение.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно чрез лекционен курс и семинарни занятия.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Да познават основните компоненти на литературния хедожествен текст; да работят с базисни естетически категории. Да са запознати със спецификата на мисленето в детско-юношеската възраст, с емоционалната способност на подрастващите да преживяват и съпреживяват.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Увод в литературознанието; История на България през епохата на Възраждането и новото време. Възрастова педагогика и психология.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът запознава студентите с основните развойни тенденции на литературата за деца и юноши от възникването й до наши дни. Изгражда общохуманитарна представа за спецификата на деско-юношеското четиво и неговата съобразеност с емоционално-психическите възможности на подрастващите. Той разкрива жанровото и идейно-тематичното обновяване на ДЮЛ като част от общия литературен процес и неговия принос в общохуманитарното познание в детско-юношеската възраст.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Поглед към детската литература. Помагало за студенти. Ю. Николова, М. Славова, Вл. Янев, М. Шнитер А. Хранова. Пловдив, 1990.

Сборникова поредица Въпроси на детската литература. С., 1960-1999.

Сборникова поредица Български писатели за деца и юноши. С., Отечество.

Байчинска Кр. Златното момиче. С., 2009.

Димитров-Рудар П. Детската литература и нейните творци. Т. І и ІІ, С., 1986.

Древерман О. Същественото е невидимото. С., 2008.

Йорданов Ю. Портрети от книжната лавица. С., 1988

Ковачева И. Да разкажеш приказка. С., 1980.

Мари-Луиз фон Франц. Архетипови мотиви във вълшебнитге приказки. С., 2009.

Славова М. Българската Пепеляшка. Пловдив, 1997.

Стойчева Св. Приказката в българската литература през ХІХ век. Опит върху емпирията на приказката. С., 2009.

Странджева А. Времепространствени представи от възрожденската христоматийно-дидактична книжнина. Пловдив, 2010.

Хаджикосев С. Спътници на детството. С., 1982.

Хранова А. Двете български литератури – граници на лирическия контекст. Пловдив, 1992.

Янев С. Българска детско-юношеска проза. С., 1987.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


За специалностите Специална педагогика, НУПЧЕ, ПУПЧЕ и ПНУП: 30 часа лекции и 15 часа семинари.

За специалността Педагогика – 45 часа лекции.

При лекционния курс се използват интердисциплинарен подход, анализ и интерпретация.

При семинарните занятия се използва и интерактивно преподаване.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит, който се провежда в устна форма.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Главен асистент доктор Аделина Странджева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Обществено-исторически и културни предпоставки за възникването на детската литература и идеи за спецификата й. Понятие за „детска литература”. Генеалогии. Детска литература и литературна история. Психологически аспекти – идеи за „детския аспект” на светогледа. ( 2 часа)

2. Учебникът в българската литература за деца през епохата на Възраждането. Учебникарска книжнина. Фолклорът и учебникът – стратегии на компенсирането. Недиференцираният възрастово читател и предназначението на текста.” Енциклопедизъм” – от Петър Берон до Павел Калянджи. (2 часа)

3. П. Р. Славейков като основоположник на българската детска литература през Възраждането. Учебно дело, лирика, басни. Специфика на читателя ученик според Славейковата лирика. (2 часа)

4. Литературата за деца след Освобождението - поезията на В. Попович, Ив. Вазов, Константин Величков. Формиране на тематични кръгове – стереотипност и консервативност на темите и мотивите, идеята за неизменност на ценностите. (2часа)

5. Детската лирика от края на ХІХ и началото на ХХ в. – специфика. Поезията на Чичо Стоян и В. Ив. Стоянов. Исторически аспекти в развоя на ДЮЛ, формиране на „детски” език. Опити за преодоляване на дидактизма. Хуморът и играта в лириката за деца. (2часа)

6. Утвърждаване на типология за лирика за най-малките. Ц. Калчев, Ц. Церковски, Калина Малина, Веса Паспалеева. Усвояване на нови жанрове – лирическата залъгалка, звук и ритъм, смисъл и „безсмислица”. (2 часа)

7. Творчеството за деца и юноши на Елин Пелин. Жанрово многобразие. Специфика на пейзажната му лирика. Поеми и стихотворни приказки – влияния и стилови решения, свързани с фолклора. Романите за Ян Бибиян – функции на пародийното. (2 часа)

8. Дора Габе и мястото й в българската литература за деца. Преодоляването на традицията, надмогнатият дидактизъм. Въпросът за детския егоцентризъм в лириката й за най-малките. Поеми и белетристика – разбиране за героичното. Проблемът за самотата на детето – повестта „Някога”. (2часа)

9. Творчеството на Ран Босилек – промененият аспект при разработването на мотива за родното в лириката му. Авторизираната народна приказка: съпоставки с произведенията на Н. Райнов, Елин Пелин, Ангел Каралийчев. Новаторството в ритмизараната проза – характерология на патиланството; особености на социокултурното съществуване на цикъла за Патиланци. (2 часа)

10.Приказката в периода между двете световни войни. Авторирираната приказка и стереотипите на фолклорния сюжет. Категорията „авторство”. Стилистични и идеографски иновации – пътят към литературната приказка. Автономия на сюжета. (2 часа)

11.”Приказен свят” на А. Каралийчев и проблемът за жанра. Симбиозата между реалистичното, приказното и легендарното в прозата му. Разширяване на естетическите полета – съвместимост с комични и трагични светогледни решения. Мотивът за детската самота и носталгията в повестта „Ането”; приключенията на щастливата предсоциалност в „Тошко Африкански”. (2 часа)

12. Жанрови граници на лириката, гатанката, римуваната и ритмизираната проза в творчеството на Асен Разцветников. Специфика на „лирическия” му пейзаж. Ролята на нонсенса. Развиващи, образователни и „възпитателни” функции на литературната гатанка. Исторически и хумористични поеми. (2 часа)

13. Лириката и прозата за деца и юноши след средата на ХХ век – разширени тематични полета; идеологизации и тяхното преодоляване, усвояване на нови жанрови форми. (2 часа)

14. Анималистичната проза за деца и юноши на Емилиян Станев. Мястото на философските проблеми в творчеството за подрастващи. Проблемите за инстинкта и социалното, за „дивото” и „човешкото”. (2 часа)

15.Детството през светогледа на възрастния – поемите и приказките на Валери Петров. Универсалност и продуктивност на детската гледна точка. Иновации в жанра на литературната приказка. (2 часа)

16.Западноевропейската литературна приказка и нейното развитие през класицизма и романтизма. Шарл Перо и Братя Грим. Приказката като „тъжна история” – творчеството на Ханс Кристиян Андерсен. (3 часа)

17. Литературната приказка на Пушкин – ролята на фолклорния мотив в авторското творчество. Амбивалентност на възрастовия адресат. (2 часа)

18. Мотивът за социалното израстване на детето в западноевропейската повест и романа за деца и юноши – Чарз Дикенс, Робърт Луис Стивънсън, Ерих Кестнер. (2 часа)

19.Екзотично и авантюрно в западноевропейската проза за деца и юноши: Даниел Дефо, Джонатан Суифт, Вилхелм Хауф. (2 часа)

20.Игра и нонсенс – безпределното въображение в творчеството на Луис Карол. (2 часа)

21.Приказката притча – Оскар Уайлд, Антоан дьо Сент-Екзюпери. (2 часа)

22.Образът на нестандартното дете в повестите и романите на Астрид Линдгрен. (1 час)

23. Продуктивността на фантазийния бином – произведенията на Джани Родари и детската творческа активност. (1 час)

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Мотивът за родното в поезията на П. Р. Славейков и Иван Вазов.

2. Темите за природата, семейството, религията и училището в поезията на първите детски поети след Освобождението.

3. Игрови аспекти и хумор в в лириката за най-малките след Освобождението.

4. Образът на социално активното дете в литературата до Първата световна война.

5. Преодоленият дидактизъм – диалогът дете-свят вместо диалога възрастен-дете в творчеството на Дора Габе.

6. Пародийни елементи в творчеството за деца на Елин Пелин.

7. Патиланският цикъл – среща на лирическото, епическото и драматургичното.

8. Гатанката и нейните функции – от Стоян Русев към Асен Разцветников.

9. Неуморните аргонавти на доброто в прозата на Ангел Каралийчев.

10.Авторизирана и литературна приказка – съпоставки между приказното наследство на Елин Пелен, Ран Босилек, Ангел Каралийчев, Асен Разцветников.

11.Абстрактното и конкретното в лириката за деца – олицетвореният свят на природата в творчеството на Асен Разцветников.

12.Проблемът за вечната повторяемост на житейските цикли в анималистиката на Емилиян Станев.

13.Образът на детството – проверка за възрастния: творчеството на Валери Петров.

14.Проблемът за детския авангардизъм в юношеската проза от втората половина на ХХ век.15.Нонсенсът в детската лирика – Иван Цанев, Я. Петров, Н. Йорданов.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 21 януари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница