Литература за Клас 32 седмици Х 7 часа = 224 часа първи учебен срок 18 седмици Хстраница1/3
Дата15.08.2018
Размер1.45 Mb.
#79099
ТипЛитература
  1   2   3
УТВЪРДИЛ

Директор: .................................................................................(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет български език и литература за 1. Клас32 седмици х 7 часа = 224 часа

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 7 часа седмично = 126 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

Входно ниво (УТ1, след с. 12)

Диагностика

Диагностика на следните компетентности като очаквани резултати:

  • Открива звуковете в състава на думата.

  • Ориентира се в последователността на звуковете в думата.

  • Познава печатни букви от българската азбука.

  • Разбира лексикалното значение на думата.

  • Разбира смисловата цялост на изречението.

  • Ориентира се в случка от позната приказка.
Съотнасяне на илюстрация към позната приказка. Ориентиране в случката. Определяне на позицията на звук в дума по нагледна опора и звуков модел. Свързване на илюстрация с модел на изречение. Разпознаване на печатни букви от българската азбука. Четене на думи.

Тестова писмена проверка.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2

1

Първият учебен ден. Текст

(Б, с. 4 и 5)Затвърдяване

Ориентира се в комуникативната ситуация. Включва се уместно в диалог по конкретна тема. Съставя устен разказ по картина.
Устен разказ по картина. Устен разказ по преживяно. Диалог по темата.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
3

1

Първият учебен ден. Ориентиране в графичната мрежа (УТ1, с. 4 и 5)

Нови знания

Координира движенията на пишещата ръка. Ориентира се в графичната мрежа.
Устен разказ по картина. Оцветяване. Защриховане. Повтаряне по пунктир. Запознаване с графичната мрежа.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
4

1

Червената шапчица. Текст (Б, с. 6)

Затвърдяване

Разграничава в потока на речта основната езикова единица текст. Ориентира се в комуникативната ситуация. Прави устен преразказ на позната приказка. Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.

текст

Актуализиране на представите за позната приказка. Определяне на последователността на епизодите в нея. Устен преразказ по серия от картини.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
5

1

Червената шапчица.
Писане на елемент от УТ1, с. 6 и 7

Нови знания

Координира движенията на пишещата ръка. Ориентира се в графичната мрежа. Пише графически правилно елементи на букви и връзките между тях.
Устен разказ по картина. Довършване по пунктир. Оцветяване. Писане на елемент в графичната мрежа. Свързано писане на елементи. Запознаване с изискванията за графически правилното писане. Задача за развиване на наблюдателността.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
6

1

В час и в междучасие. Изречение (Б, с. 7)

Затвърдяване

Ориентира се в комуникативната ситуация. Включва се уместно в диалог по конкретна тема. Разграничава изречението в потока на речта. Разбира смисловата цялост на изречението. Свързва правилно думите в изречението.

изречение

Устни разкази по картинки. Предлагане на модели за речево общуване в различни ситуации в училищната среда. Уместно използване на думи за учтивост. Моделиране на съобщително и въпросително изречение.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
7

1

В час и в междучасие. Писане на елемент от УТ1, с. 8 и 9

Нови знания

Координира движенията на пишещата ръка. Ориентира се в графичната мрежа. Пише графически правилно елементи на букви и връзките между тях.
Устен разказ по картина. Довършване по пунктир. Оцветяване. Писане на елемент в едър план и в графичната мрежа. Свързано писане на елементи. Логическа задача.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
8

2

Как разговаряме. Изречение.

Дума (Б, с. 8)Затвърдяване

Ориентира се за участниците в речевата ситуация. Включва се уместно в диалог по конкретна тема. Прилага правилата за речева учтивост. Различава дума от изречение. Свързва правилно думите в изречението. Разбира смисловата цялост на изречението. Разпознава точка и въпросителен знак.

дума

Ориентиране за участниците и целта на речевото общуване. Съставяне на изречения по картини и модели. Спазване на интонацията при изговор на съобщителни и въпросителни изречения. Моделиране на словесния състав на изречението.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
9

2

Как разговаряме.

Писане на елемент от УТ1, с. 10 и 11Нови знания

Координира движенията на пишещата ръка. Ориентира се в графичната мрежа. Пише графически правилно елементи на букви и връзките между тях.
Устен разказ по картина. Повтаряне по пунктир. Оцветяване. Писане на елемент в едър план и в графичната мрежа. Свързано писане на елементи. Диктовка на елементи.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
10

2

Там, където живея. Изречение. Дума (Б, с. 9)

Затвърдяване

Разграничава думата в потока на речта. Разбира лексикалното значение на думата. Различава дума от изречение. Свързва правилно думите в изречението. Разбира смисловата цялост на изречението.
Устен разказ по картина. Моделиране на думи и изречения. Използване на думи, които са видови и родови понятия.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
11

2

Там, където живея.
Писане на елемент от УТ1, с. 12 и 13

Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Пише графически правилно и четливо елементи на букви и връзките между тях.
Устен разказ по картина. Довършване по пунктир. Оцветяване. Писане на елемент. Свързано писане на елементи. Задача за развиване на логическото мислене.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
12

2

Рожден ден. Дума (Б, с. 10)

Затвърдяване

Разграничава думата в потока на речта. Разбира лексикалното значение на думата. Различава думите, назоваващи собствени имена.
Устен разказ по картина. Моделиране на различни по цел на изказване изречения. Моделиране на думи, назоваващи собствени имена.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
13

2

Рожден ден. Писане на елемент от УТ1,

с. 14 и 15Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Пише графически правилно и четливо елементи на букви и връзките между тях.
Устен разказ по картина. Довършване по пунктир. Оцветяване. Рисуване.

Писане на елемент. Свързано писане на елементи.Писмена проверка. Формиращо оценяване.
14

2

В гората и на двора. Дума. Сричка (Б, с. 11)

Затвърдяване

Разграничава думата в потока на речта. Разграничава сричките в думата.

сричка

Устен разказ по сюжетна картина. Назоваване на отделни думи и делене на думите на срички. Моделиране на сричков състав на едносрични, двусрични и трисрични думи.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
15

3

В гората и на двора. Писане на

елемент от УТ1, с. 16 и 17Нови знания

Ориентира се в графичната мрежа. Пише графически правилно и четливо елементи на букви и връзките между тях.
Устен разказ по картина. Довършване по пунктир. Оцветяване. Писане на елемент. Свързано писане на елементи.

Диктовка на елементи. Формиращо оценяване.
16

3

Непослушното коте. Звук

(Б, с. 12)Затвърдяване

Разграничава звука в потока на речта. Открива звуковете в състава на думата. Ориентира се в последователността им в думата. Изговаря ги правилно. Съставя устен текст по серия от картинки. Озаглавява текст.

звук

Устен разказ по картина и озаглавяване. Описание на домашен любимец. Отделяне на думи в потока на речта. Откриване на звуковете в тях. Ориентиране в последователността им. Моделиране на звуковия състав на думи.

Формиращо оценяване. Устна проверка.
17

3

Непослушното коте. Писане на елемент от УТ1, с. 18 и 19

Нови знания

Пише графически правилно и четливо елементи на букви и връзките между тях.
Устен разказ по картина. Повтаряне по пунктир. Оцветяване. Писане на елемент. Свързано писане на елементи. Задача за развиване на наблюдателността.

Формиращо оценяване. Писмена проверка.
18

3

Трудната задача. Звук (Б, с. 13)

Затвърдяване

Разграничава звука в потока на речта. Открива звуковете в състава на думата. Изговаря ги правилно. Ориентира се в последователността им в думата.
Устен разказ по картина. Моделиране на сричковия и звуковия състав на думи. Определяне на пореден звук в думи. Съотнасяне на думи, представени с предметни картинки, към звукови модели.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
19

3

Трудната задача. Писане на елементи (УТ1, с. 20 и 21)

Нови знания

Пише графически правилно и четливо елементи на букви и връзките между тях.
Устен разказ по картина. Довършване по пунктир. Оцветяване. Писане на елемент. Свързано писане на елементи. Задача за развиване на наблюдателността.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
20

3

Житената питка. Обобщение (Б, с. 14 и 15)

Обобщение

Разказва позната приказка. Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици звук, дума, изречение, текст. Съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.
Устен преразказ на позната приказка по серия от картинки. Словесно, сричково и звуково моделиране. Съставяне на

различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.Устна проверка. Формиращо оценяване.
21

3

Житената питка. Писане. Обобщение (УТ1, с. 22 и 23)

Обобщение

Пише графически правилно и четливо елементи на букви и връзките между тях.
Устен преразказ на позната приказка. Свързано писане на елементи. Диктовка на елементи. Решаване на лабиринт.

Формиращо оценяване.
22

4

Счупената ваза. Звук и буква Аа (Б, с. 16)

Нови знания

Изговаря правилно звуковете в думите. Открива звуковете в състава на думата. Ориентира се в последователността им. Разграничава звук от буква. Разпознава печатните букви. Различава малка и главна буква.

гласен звук, малка печатна буква а, главна печатна буква А

Устен разказ по картина. Откриване на звук [а] в думи. Наблюдаване на особеностите му. Звуков анализ на думи със звук [а] в различни фонетични позиции. Откриване на мястото на буква а в думи. Запознаване с главната и малката печатна буква Аа. Анализиране на печатните букви Аа.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
23

4

Писане на малка ръкописна буква а (УТ2, с. 4)

Нови знания

Разпознава ръкописната буква. Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.

малка ръкописна буква а

Устен разказ по картина. Анализ на малката ръкописна буква а Изолирано писане на буквата. Свързано писане на буквата. Задача за развиване на наблюдателността.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


24

4

Болната Ани. Звук и буква Аа (Б, с. 17)

Затвърдяване

Открива звуковете в състава на думата. Ориентира се в последователността на звуковете в думата. Разграничава звук от буква. Разпознава печатните букви. Различава малка и главна буква.
Устни разкази по сюжетни картини. Актуализиране на знанията за звука и буквата. Работа с буквени модели. Съставяне на изречения по модели. Четене на изречение, състоящо се от междуметие.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
25

4

Писане на главна ръкописна буква А (УТ2, с. 5)

Нови знания

Разпознава ръкописните букви. Различава малка и главна буква. Пише графически правилно и четливо ръкописните букви и връзките между тях.

главна ръкописна буква А

Устен разказ по картина. Анализ на новата ръкописна буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на буквата.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
26

4

Лакомото мече. Звук и буква Мм (Б, с. 18)

Нови знания

Открива звуковете в състава на думата и се ориентира в последователността им. Разграничава гласни от съгласни звукове, звук от буква. Разпознава печатните букви. Различава малка и главна буква. Усвоява механизъм на четене. Свързва правилно думите в изречението.

съгласен звук, малка печатна буква м, главна печатна буква М

Устен разказ по картина. Звуков и буквен анализ на думи. Запознаване с печатните букви. Запознаване с алгоритъма за четене на затворена и отворена сричка.

Работа с буквени модели. Четене на изречение, състоящо се от междуметие.Устна проверка. Формиращо оценяване.
27

4

Писане на малка ръкописна буква м (УТ2, с. 6)

Нови знания

Пише графически правилно и четливо ръкописните букви и връзките между тях.

малка ръкописна буква м

Устен разказ по картина. Анализ на новата ръкописна буква. Изолирано и свързано писане на буквата.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
28

4

Мама. Звук и буква Мм (Б, с. 19)

Затвърдяване

Изговаря правилно звуковете в думите. Открива звуковете в състава на думата. Ориентира се в последователността им. Разграничава звук от буква. Разпознава печатните букви. Различава малка и главна буква. Усвоява механизъм на четене.
Устен разказ по илюстрация. Четене на срички и думи със буква Мм. Четене на изречение, състоящо се от междуметие.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
29

5

Писане на главна ръкописна буква М (УТ2, с. 7)

Нови знания

Разпознава ръкописните букви. Различава малка и главна буква. Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.

главна ръкописна буква М

Устен разказ по картина. Анализ на новата ръкописна буква. Изолирано и свързано писане на буквата в срички, буквосъчетание и дума. Решаване на логическа задача.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
30

5

За иглика. Звук и буква Ии (Б,

с. 20)


Нови знания

Открива звуковете в думата и се ориентира в последователността им. Разграничава гласни от съгласни звукове, звук от буква. Различава малка и главна буква. Усвоява механизъм на четене.

малка печатна буква и, главна печатна буква И

Устен разказ по илюстрация. Звуков и буквен анализ на думи. Запознаване с печатните букви. Четене на затворени и отворени срички. Четене на думи и изречения. Съотнасяне на модели на думи към предметни картинки.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
31

5

Писане на малка ръкописна буква и (УТ2, с. 8)

Нови знания

Разпознава ръкописните букви. Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.

малка ръкописна буква и

Устен разказ по картина. Анализ на новата ръкописна буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на буквата в срички, буквосъчетание и дума.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
32

5

Мама и Мими. Звук и буква Ии (Б, с. 21)

Затвърдяване

Разграничава звук от буква. Разпознава печатните букви. Различава малка и главна буква. Усвоява механизъм на четене. Свързва правилно думите в изречението.
Актуализиране на знанията. Съставяне на изречение по словесен модел. Четене на срички и думи. Устен разказ по илюстрация. Решаване на лабиринт.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
33

5

Писане на главна ръкописна буква И (УТ2, с. 9)

Нови знания

Различава малка от главна ръкописна буква. Спазва графичната форма на ръкописната буква. Правилно свързва ръкописната буква в срички и думи.

главна ръкописна буква И

Устен разказ по картина. Анализ на новата ръкописна буква. Изолирано писане на буквата. Свързано писане на буквата в срички, буквосъчетание и дума.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
34

5

За риба. Обобщение (Б, с. 22 и 23)

Обобщение

Чете срички и кратки думи. Съставя текст по серия от картинки. Съставя изречение по модел.
Четене на срички и думи с изучените букви. Устен разказ по серия от картини и озаглавяване.

Устна проверка. Формиращо оценяване.
35

5

Писане. Обобщение (УТ2, с. 10 и 11)

Обобщение

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях. Използва главна буква при писане на собствените имена. Оформя графически правилно началото и края на изречението.
Актуализиране на знанията за изучените ръкописни букви. Писане на думи. Писане на изречение.

Писмена проверка. Формиращо оценяване.
36

6

В парка. Звук и буква Нн (Б, с. 24)

Нови знания

Разграничава звук от буква. Разграничава гласни от съгласни звукове. Прави звуков анализ на думи. Чете срички и кратки думи. Съставя изречение по модел.

малка печатна буква н, главна печатна буква

Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 1kl
PGR 1kl -> Годишно тематично разпределение по учебния предмет технологии и предприемачество
PGR 2017-2018 -> Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за клас
PGR 1kl -> Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часа
PGR 1kl -> Програма по български език и литература за клас
PGR 1kl -> Литература за клас Брой седмици: 32; Годишен брой часове по предмета: 224 ч.; Седмичен хорариум: 7 ч
PGR 1kl -> Музика за клас годишен брой на часовете – 64 часа
PGR 1kl -> Програма за разширено изучаване на бел в клас за избираемите учебни часове
PGR 1kl -> Програма за избираемите учебни часове по математика за клас се реализират
PGR 1kl -> № по ред на урока № по ред на седмицата Тема на урочна единица Вид урочна единица Компетентности като очаквани резултати от обучението


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница