Литература за клас Общ брой часове по български език и литература 170страница1/3
Дата19.11.2018
Размер422 Kb.
#104978
ТипЛитература
  1   2   3
УТВЪРДИЛ

Директор: …………………………(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет български език и литература за 6. клас

Общ брой часове по български език и литература – 170

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 17 седмици X 5 часа седмично = 85 часа

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 17 седмици X 5 часа седмично = 85 часапо ред

Учеб-на

седми-ца по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забе-лежка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)1

Начален преговор

преговор

Свързва теми и проблеми с изучавани произведения.

● Дава аргументирани отговори.


Изпълнява устно поставените задачи.

Индивидуална и групова работа.


1

Начален преговор

преговор

Свързва теми и проблеми с изучавани произведения.

● Дава аргументирани отговори.


Изпълнява устно поставените задачи.

Индивидуална и групова работа.


1

Проверка на входното ниво

писмена работа

Изпълнява писмена задача.

Решава задачи от тестов тип.

Спазва книжовни езикови правила.
Индивидуална работа.

Писмено оценяване.


1

Запознаване с учебното съдържание по БЕ. Създаване на кратки устни и писмени текстове

упражнение

Запознаване с учебното съдържание и структурата на учебника, учебната тетрадка и помагало.

Условни знаци

Работа с учебника.

Създава собствен текст по комуникативна задача.Самостоятелна работа.


1

Начален преговор

преговор

Актуализиране на езиковите компетентности от 5. клас.

Решава теста за начален преговор в учебника.

Самостоятелна работа.

Работа по двойки.
2

Човекът и природата. Любен Каравелов и родният край

нови знания

Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра и с интерпретирани в него мотиви.
Слуша беседа. Работи с учебник.

Индивидуална работа и работа по групи


2

„Хубава си, моя горо“ (Любен Каравелов)

нови знания

Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя.

Тълкува конкретни (откъси от) текстове съобразно жанровите им характеристики.стихотворение

Чете художествен текст.

Отговаря устно на въпроси и изпълнява в часа поставените задачи.Самостоятелна работа и устно изпитване.


2

Упражнение върху стихотворението „Хубава си, моя горо“ (Любен Каравелов)

упражнение

Различава и тълкува в „Хубава си, моя горо“ преживявания, настроения, състояния на героя.

Различава в „Хубава си, моя горо“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на текста.


Отговаря на въпроси и изпълнява писмено в часа поставените задачи.

Индивидуална работа и работа по групи.


2

Входно ниво.

контролна работа

Диагностика на езиковите компетентности от 5. клас.
Индивидуално решават тестови задачи със затворен и свободен отговор.

Индивидуална работа.

Писмено оценяване.
2

I. ТЕКСТЪТ В РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ

Текстът в научното общуване.
нови знания

Открива особеностите на научния текст.

Разграничава структурните елементи на научния текст

– теза, аргументи, изводи.


Научен текст.

Термини.


Теза.

Аргумент.Индивидуално откриват особеностите на научния текст. Разграничават термините на съответните научни области.

Беседа.

Индивидуална работа.

Устно изпитване.3

Съпоставка на поетични текстове („Я кажи ми, облаче ле бяло“ и „Моя страна, моя България“) със стихотворението „Хубава си, моя горо“

упражнение

Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя.

Тълкува конкретни (откъси от) текстове съобразно жанровите им характеристики.Работи в група. Изпълнява писмено поставените задачи.

Работа по групи.

Оценка на групова и индивидуална работа.
3

Иван Вазов – творецът и отечеството

нови знания

Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра и с интерпретирани в него мотиви.

Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани литературни текстове с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка.
Слуша беседа.

Индивидуална работа и работа по групи.


3

Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Иван Вазов)

нови знания

● Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ преживявания, настроения, състояния на героя и ги тълкува.

Слуша беседа. Тълкува лирически текст.

Групова работа и устно изпитване.


3

Текстът в научното общуване


упражнение

Различава научен текст описание, научен текст разсъждение, научен текст повествование.

Търси, извлича, подбира и синтезира информация от научен текст, включително от електронен носител.


Изпълнение на определена комуникативна задача.

Писмено и устно изпитване.

Оценка на екипна работа – проектна задача.
3

Извличане и

обработване на информация от урочна статиянови знания

Разпознава спецификата на урочната статия като научен текст.
Самостоятелно откриват особеностите и посочват

елементите в

структурата на научния текст в урочната статия.


Беседа. Работа в малки групи.


4

Строеж и съдържание на стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Иван Вазов)

упражнение

Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на текста.

Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ отклонения от обичайния за българската реч словоред и обяснява значението им за изграждането на смисъла на фразата и/или на текста.


Умее да работи в екип.

Осмисля значението на думите с преносно значение за изграждане на смисъла в лирическия текст.Индивидуална работа и писмено изпитване.


4

Проект „Отечество любезно“

упражнение

Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани литературни текстове с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка.

Подготвя се за изпълнение на проект. Работи в група. Създава свой текст съобразно поставена задача.

Индивидуална работа и работа по групи.


4

Проект „Отечество любезно“

упражнение

● Развиване на комуникативни компетентности.

Представя проекта.

Участва в оценяването на проекта.Групово представяне на проект.


4

Извличане

на информация от урочна статиянови знания

Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за изпълнение на определена комуникативна задача.
По двойки извличат информация от урочната статия според поставената комуникативна задача.

Работа по двойки. Устно оценяване


4

Обработване на информация от урочна статия

упражнение

Извлича, подбира, синтезира информация от урочна

статия за изпълнение на определена комуникативна задача.


Самостоятелно работи с урочни статии от различни научни области.

Индивидуално оценяване.

Оценяване на проектна задача.

Работа в екип.5

Джералд Даръл – живот и творчество посветени на животните

нови знания


Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра и с имена на герои от произведението и с интерпретирани в него мотиви.

Слуша беседа. Отговаря на въпроси.

Устно оценяване.


5

Из „Моето семейство и други животни“ (Джералд Даръл): подбрани откъси от IV глава

нови знания


Различава и тълкува в откъси от „Моето семейство и други животни“ действията и развитието на героите в сюжета.


автор, герой

Слуша (чете) откъс от роман. Коментира специфики на художествения текст.

Устно оценяване.


5

Из „Моето семейство и други животни“ (Джералд Даръл): подбрани откъси от IV глава

упражнение

Обяснява мотивацията на герой чрез сюжета в откъси от „Моето семейство и други животни“.

● Осмисля спецификите на времето и пространството в художествения текст.


Коментира особеностите на времето и пространството в художествения текст.

Устно оценяване.


5

Отговор на научен въпрос


Нови знания.

Развиване на комун. компетент-ности.Разбира същността на отговор на научен въпрос като вид научен текст.

Определя особеностите на отговора на научен въпрос в конкретен текст.

Беседа.

Работа по групи.
5

Отговор на научен въпрос


Нови знания.

Развиване на комун. компетент-ностиПознава структурата на отговор на научен въпрос.
Посочва елементите в структурата на отговора на научен въпрос

Устно изпитване.


6

Интернет проучване

упражнение

Търси и критично оценява информация в интернет.

Подбира информация с оглед на поставените задачи.

Писмено изпитване.


6

Трансформиращ преразказ на подбрани откъси от IV глава от „Моето семейство и други животни“ (Джералд Даръл): преразказ от името на Джордж

писмена работа

Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.

Спазва книжовни езикови правила.


Изпълнява писмено поставената дидактическа задача.

Писмено оценяване.


6

Трансформиращ преразказ на IV глава от „Моето семейство и други животни“ (Дж. Даръл): преразказ от името на Джордж

писмена работа

Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.

Спазва книжовни езикови правила.


Изпълнява писмено поставената дидактическа задача.

Писмено оценяване.


6

Отговор на научен въпрос


упражнение

Развиване на комун. компетент-ностиТърси, извлича, подбира и синтезира информация от

научен текст, включително от електронен носител, за

изпълнение на определена комуникативна задача.

Синтезира информация от различни източници.

Самостоятелно създава план, формулира теза, подрежда аргументи, прави извод.Писмено изпитване.


6

Отговор на научен въпрос


Упражнение.

Развиване на комун. компетентностиСъздава в устна и в писмена форма отговор на научен въпрос в определен обем,

като спазва книжовни езикови правила.


Създава собствен текст – отговор на научен въпрос по тема от изучавани предмети в 6. клас.

Индивидуална работа и работа по групи.

Оценка на проектна задача.
7

Обобщителен урок върху изучените произведения в първи раздел („Отечество любезно, как хубаво си ти!“, „Отечество любезно“, из „Моето семейство и други животни“)

обобщение

Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра и с интерпретирани в него мотиви.

Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани литературни текстове с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка.Изпълнява поставени задачи. Отговаря на въпроси.

Устно и писмено оценяване.


7

Елин Пелин – жизнен и творчески път

нови знания

Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра, с имена на герои от произведението и с интерпретирани в него мотиви.
Слуша беседа. Отговаря на въпроси.

Устно оценяване.


7

Елин Пелин в спомените на своя син (запознаване с интервюто с Боян Иванов)

нови знания

● Осмисля мястото на твореца в националната култура.
Изпълнява устно поставени задачи.

Устно изпитване.


7

Обява

нови знания

развиване на комун. компетент-ностиРазбира същността и структурата на обявата.

Представя синтезирано информация в обява.


Устно изпитване.

Работа по двойки.
7

Обява

упражнение.

развиване на комун. компетент-ностиПредава информация в устна и в писмена форма чрез обява, включително и по електронен път.

Спазва книжовни езикови правила.


Самостоятелно съставя обява – и по електронен път.

Редактира грешки в структурата на обявата.Устно и писмено изпитване.

Индивидуално оценяване.
8

„Косачи“

нови знания

Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Косачи“.

Различава и тълкува в „Косачи“ действията и развитието на герой в сюжета.Изпълнява групово поставените задачи.

Оценяване на работа в група.


8

„Косачи“ (Елин Пелин)

упражнение

Обяснява мотивацията на герой в „Косачи“.

Познава значението на понятието „повествовател“.
повествовател

Изпълнява писмено поставени задачи. Осмисля мястото на повествователя в художествен текст.

Оценка на индивидуална работа.


8

Пейзаж

писмена работа

Познава значението на понятието „пейзаж“.

Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в „Косачи“.пейзаж

Изпълнява поставената задача писмено. Съпоставя текстове.

Създава собствен текст.Устно оценяване.


8

Делова покана


Нови знания.

Развиване на комун. компетент-ностиРазбира същността и структурата на поканата.

Представя синтезирано информация в делова покана.

Устно изпитване.8

Делова покана


Упражнение.

Развиване на комун. компетент-ности● Предава информация в устна и в писмена форма чрез покана,

включително и по електронен път.

Спазва книжовни езикови правила.

Самостоятелно съставя делова покана – и по електронен път.

Редактира грешки.Устно и писмено изпитване.

Индивидуално оценяване.
9

Сбит преразказ на разказа

„Косачи“


писмена работа

Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да информира някого, който няма достъп до текста, за сюжета и за героите на текста.

Спазва книжовни езикови правила.сбит преразказ

Изпълнява поставената задача писмено. Създава писмен текст – сбит преразказ на художествен текст.

Оценка на индивидуална писмена работа.


9

Сбит преразказ на разказа

„Косачи“


писмена работа

Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да информира някого, който няма достъп до текста, за сюжета и за героите на текста.

Спазва книжовни езикови правила.сбит преразказ

Изпълнява поставената задача писмено. Създава писмен текст – сбит преразказ на художествен текст.

Оценка на индивидуална писмена работа.


9

Веселин Ханчев – жизнен и творчески път

нови знания

● Осмисля мястото на твореца в националната култура.

● Осмисля отношението творец – изкуство.


Слуша беседа.

Отговаря на поставените въпроси.Устна оценка.


9

Обобщителни упражнения: текстът в речевото общуване


Обобщение.

Развиване на комун. компетент-ностиРазпознава особеностите на научен текст, на обява и на делова покана. Ползва информация от урочна статия за изпълнение на определена

комуникативна задача.


Индивидуално и в групи решава тестови задачи. Съставя покана, обява, отговор на научен въпрос.

Индивидуално оценяване.

Оценяване на работа в група.

Писмено и устно изпитване.9

Контролна работа.

Върху отговор на научен въпрос, обява и поканаКонтролна работа.

Развиване на комун. компетент-ности
Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава.

Спазва изучените книжовни езикови правила.


Създава в писмена форма:

обява, делова

покана, отговор на научен въпрос.


Индивидуално писмено оценяване.


10

Художник“ (Веселин Ханчев)

нови знания

Различава и тълкува в стихотворението „Художник“ преживявания, настроения, състояния на героя.


стихотворение

Изпълнява поставените задачи.

Коментира художествен текст.Писмена оценка.


10

Художник“ (Веселин Ханчев)

упражнение

Различава в стихотворението „Художник“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на текста.

пряко значение, преносно значение

Слуша беседа. Записва основните черти на приказката.

Писмена и устна оценка.


10

Светът около нас – работа с рубриката „Форум“

упражнение

Определя начини, по които (откъс от) изучаван художествен текст утвърждава своите идеи и ценности и/или отрича други, и се обосновава чрез примери от художествения текст.

Осмисля отношението човек – околна среда.

Коментира и отговаря на поставени въпроси.Индивидуално оценяване.


10

II. ИЗМЕНЯЕМИ И НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ.
Показателно местоимение

нови знания

Разбира функциите на изменяемите и неизменяемите части на речта.

Разпознава местоименията като заместващи и свързващи думи в изречението и в текста. Разпознава показателното местоимение
показател-

но местоимениеОткрива измен. и неизм. части на речта в текст. Открива показателното местоимение и

посочва ролята му в текст. Определя граматични

те му признаци.


Оценяване на работа в час.

Устно и писмено изпитване.
10

Показателно местоимение

нови знания

Определя

граматичните признаци на

показателното местоимение.

Използва в свой текст показателните местоимения като

заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.

Създава собствен текст, използвайки

възможностите на показателните местоимения. Открива и редактира грешки в употребата им.
Устно и писмено изпитва

не. Работа по групи.
11

Къща музей „Иван Вазов“ (София)

нови знания

● Осмисля мястото на твореца в националната култура.


къща музей

Слуша беседа и изпълнява поставени задачи.

Индивидуално оценяване.


11

Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата „Представлението“

нови знания

Различава и тълкува в главата „Представлението“ от „Под игото“ действията и развитието и/или разкриването на героите в сюжета.

Обяснява мотивацията на герой в главата „Представлението“ от „Под игото“.


Работи индивидуално и на групи.

Тълкува и коментира устно.Индивидуално и групово оценяване.


11

Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата „Представлението“

упражнение

Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в главата „Представлението“ от романа „Под игото“.

Свързва примери за проблеми и конфликти от главата „Представлението“ от романа „Под игото“ с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка.повествовател

Изпълнява устно и писмено поставените задачи.

Дискутира.Индивидуално и групово оценяване.


11

Показателно местоимение

упражнение

Определя граматичните признаци на показателното местоимение.

Използва в свой текст показателните местоимения като заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.Създава собствен текст, използвайки

възможностите на показателните местоимения. Открива и редактира грешки в употребата им.Устно и писмено изпитване. Работа по групи.


11

Въпросително местоимение

нови знания

Разпознава въпросителните местоимения и определя

граматичните им признаци.

Използва правилно формите на въпросителното местоимение


въпросително местоимение

Открива въпросителните местоимения в текст, определя граматичните им признаци и ролята им в изречението и текста.

Оценяване на работата в час и домашната работа. Устно изпитване.


12

Сбит преразказ на главата „Представлението“ из „Под игото“ (Иван Вазов)

писмена работа

Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да информира някого, който няма достъп до текста, за сюжета и за героите на текста.

Спазва книжовни езикови правила.


Изпълнява поставената задача писмено. Създава писмен текст – сбит преразказ на художествен текст.

Оценка на индивидуална работа.


12

Сбит преразказ на главата „Представлението“ из „Под игото“ (Иван Вазов)

писмена работа

Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да информира някого, който няма достъп до текста, за сюжета и за героите на текста.

Спазва книжовни езикови правила.


Изпълнява поставената задача писмено. Създава писмен текст – сбит преразказ на художествен текст.

Оценка на индивидуална работа.


12

Театърът в Българското възраждане (работа с рубриката „Форум“ – „Михал Мишкоед“ на Сава Доброплодни)

упражнение

● Осмисля ролята на театъра като културна институция през Възраждането.

Гледа кратка прожекция на заснета театрална постановка.

Коментира.Устно изпитване.


12

Въпросително

местоимениенови знания

Разпознава въпросителните местоимения като свързващи думи в сложното изречение.

Използва правилно формите на въпросителното местоимение.Определя граматичните признаци на въпросителното местоимение и ролята му в изречението и текста.

Открива и редактира грешки в употребата му.Устно и писмено изпитване. Работа по групи.


12

Въпросително

местоимениеупражнение

Използва правилно формите на въпросителното местоимение в свой текст като заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.
Създава собствен текст, използвайки

възможностите на въпросителните местоимения. Редактира текст съобразно уместната употреба на въпросителното местоимение.Устно и писмено изпитване. Оценяване на домашната работа.


13

Обобщителен урок върху „Косачи“ (Елин Пелин), „Художник“ (Веселин Ханчев), из „Под игото“ (Иван Вазов): главата „Представлението“

обобщение

Създава в устна и в писмена форма характеристика на герой с цел да: обясни на събеседник мотивацията на героя за неговите действия и/или неговата сюжетна роля; изрази естетическата си представа за героя.

герой

Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.

Коментира въпроси, отнасящи се до националното съзнание.Оценка на групова работа.


13

Образователната система у нас през Възраждането

упражнение

● Осмисля ролята на образованието за формирането на националното съзнание.

● Осъзнава ролята на училището като културна институция.


Чете и предава информация, получена от различни източници.

Оценка на групова работа.


13

Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата „Радини вълнения“

нови знания

Различава и тълкува в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ действията и развитието и/или разкриването на героите в сюжета.

Обяснява мотивацията на герой в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“.Чете и коментира художествен текст.

Изпълнява индивидуални задачи.Самооценя-ване.


13

Относително местоимение. Отрицателно местоимение

нови знания

Разпознава относителните местоимения и отрицателните местоимения; определя граматичните

им признаци.
Относи-

телно местоиме-

ние. Отрица-

телно местоимение.Открива относителните и отрицателните

местоимения в текст, определя граматичните им признаци.Оценяване на работата в час.

Устно изпитване.
13

Относително местоимение. Отрицателно местоимение.

Употреба и правописнови знания

Осмисля употребата на относителните местоимения и

отрицателните местоимения.

Използва правилно формите им.


Относи-

телно местоиме-

ние. Отрица-

телно местои-

мение.


Коментира ролята на относителните местоимения и отрицателните местоимения в изречението и текста.

Оценяване на работа в час.

Устно


изпитване.


14

Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата „Радини вълнения“

упражнение

Обяснява значенията на характеристика на герой в главата „Радини вълнения“ от романа „Под игото“.

Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“.
характеристика на герой

Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.

Оценки за индивидуална работа и работа по групи.


14

Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата „Радини вълнения“

упражнение

Идентифицира конфликти между общности в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ и обосновава своя позиция по проблема за предотвратяването или за разрешаването им.

Свързва примери за проблеми и конфликти от главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка.


Умее да работи в екип при изпълнение на групови задачи.

Оценки за индивидуална работа и работа по групи.


14

Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата „Радини вълнения“

писмена работа

Създава в устна и в писмена форма характеристика на герой с цел да: обясни на събеседник мотивацията на героя за неговите действия и/или неговата сюжетна роля; изрази естетическата си представа за героя.

Спазва книжовни езикови правила.


Създава собствен текст.

Оценка на писмената работа в часа.


14

Относително местоимение. Отрицателно местоимение.

Употреба и правописупражнение

Разпознава относителните местоимения като свързващи думи в сложно изречение. Използва правилно формите на относителните и отрицателните местоимения.
Определя ролята на местоименията в изречението и текста.

Открива и редактира грешки в употребата им.Устно и писмено изпитване. Работа по групи.


14

Относително местоимение. Отрицателно местоимение.

Употреба и правописупражнение

Разпознава относителните местоимения като свързващи думи в сложно изречение. Използва

правилно формите на относителните и отрицателните местоименияСъздава собствен текст, като

използва местоименията. Редактира текст.Устно и писмено изпитване. Оценяване на домашна работа.


15

Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата „Радини вълнения“

писмена работа

Създава в устна и в писмена форма характеристика на герой с цел да: обясни на събеседник мотивацията на героя за неговите действия и/или неговата сюжетна роля; изрази естетическата си представа за героя.

Спазва книжовни езикови правила.


Създава собствен текст.

Оценка на писмената работа в часа.


15

Марк Твен

нови знания

Съпоставя мястото на индивида в различни общности.

● Осмисля ролята на писателя като „говорител на историята“.


Слуша беседа.

Отговаря на поставени въпроси.Устно изпитване.


15

Из „Принцът и просякът“ (Марк Твен): I и III глава

нови знания

Различава и тълкува в откъси от романа „Принцът и просякът“ действията и развитието на героите в сюжета.

Обяснява мотивацията на герой в романа „Принцът и просякът“.Работа в клас.

Съобразява се с участниците в комуникативния акт.Оценки на индивидуална работа и работа по групи.


15

Подготовка за класна работа
Упражнение. Прилага уместно знанията за научен текст, отговор на научен въпрос, обява, покана и изменяеми и неизменяеми части на речта
Решава самостоятелно и в група езикови задачи.

Устно изпитване.


15

Класна работа

класна работа

Проверка и оценка на езиковите компетентности на ученика.
Решава самостоятелно езикови задачи.

Писмено оценяване.


16

Из „Принцът и просякът“ (Марк Твен): I и III глава

упражнение

Обяснява значенията на характеристика на герой в романа „Принцът и просякът“.
Чете и коментира художествен текст.

Изпълнява индивидуални задачи.Индивидуално оценяване на писмена работа.


16

Обобщителен урок върху: главата „Радини вълнения“ („Под игото“); I и III глава от „Принцът и просякът“

обобщение

Различава и тълкува в изучаваните художествени текстове действията и развитието и/или разкриването на героите в сюжета.

Обяснява мотивацията на героите в изучаваните художествени текстове.


Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.


Устно изпитване.


16

Класна работа

писмена работа

● Създава в писмена форма сбит преразказ на изучавано произведение.

● Спазва книжовни езикови правила.


Работа в клас.

Създава в писмена форма сбит преразказ.Оценяване на писмена работа.


16

Неопределител-

но местоимение. Обобщително местоимениенови знания

Разпознава неопределителните и обобщителните местоимения.

Определя граматичните

им признаци.


Неопре-

делително место-

имение.

Обобщи-


телно место-

имение


Открива неопределителните и обобщителните местоимения в текст, определя граматичните им признаци.

Устно изпитване.


16

Неопределително местоимение. Обобщително местоимение. Употреба и правопис

нови знания

Осмисля употребата на неопределителното и на обобщителното местоимение.

Използва правилно формите им.Неопре-

делително местоимение.

Обобщително местоимение


Коментира ролята на неопределителните и обобщителните местоимения в изречението и текста. Редактира грешки в тяхната употреба.

Устно изпитване. Оценяване на работата в час.


17

Класна работа

писмена работа

● Създава в писмена форма сбит преразказ на изучавано произведение.

● Спазва книжовни езикови правила.


Работа в клас.

Създава в писмена форма сбит преразказ.Оценяване на писмена работа.


17

Христо Смирненски – детето на града

нови знания

Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани литературни текстове с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка.

Подготвя се за изпълнение на проектна задача. Работи в екип. Представя проектната задача и участва в оценяване на изпълнението ѝ.

Оценка на изпълнение на групова работа.


17

Братчетата на Гаврош“ (Христо Смирненски)

нови знания


Различава в „Братчетата на Гаврош“ и тълкува преживявания, настроения, състояния на героя.

Познава значението на понятието „мотив“.
мотив

Чете изразително лирически текст.

Тълкува преживявания и настроения на лирически герой.Устно изпитване.


17

Неопределително местоимение. Обобщително местоимение. Употреба и правопис

упражнение

Разпознава неопределителните и

обобщителните местоимения; определя граматичните

им признаци.

Използва правилно формите на неопределителното и на обобщителното местоимение


Определя ролята на местоименията в изречението и текста.

Открива и редактира грешки в употребата му.Устно и писмено изпитване.


17

Неопределително местоимение. Обобщително местоимение. Употреба и правопис

упражнение

Разпознава неопределителните и

обобщителните местоимения; определя граматичните

им признаци.

Използва правилно формите на неопределителното и на обобщителното местоимение.


Създава собствен текст, като

използва местоименията. Редактира текст.Устно и писмено изпитване. Работа по групи.


18

Братчетата на Гаврош“ (Христо Смирненски)

упражнение

Обяснява значенията на конкретен мотив за тематично-смисловото развитие в „Братчетата на Гаврош“.

Различава в „Братчетата на Гаврош“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на текста.мотив

Изпълнява поставените задачи устно и писмено.

Осмисля и представя теоретични знания.Устно и писмено изпитване.


18

Братчетата на Гаврош“ и „Босоногите деца“ – съпоставка

упражнение

Различава и тълкува в изучавани поетически текстове преживявания, настроения, състояния на героя.

Тълкува конкретни (откъси от) текстове съобразно жанровите им характеристики.Съпоставя тематично подобни текстове.

Записва в тетрадката основни характеристики на персонажи.Писмено изпитване.


18

Йордан Йовков

нови знания

Съпоставя мястото на индивида в различни общности.

● Осмисля ролята на писателя като „говорител на общността“.


Слуша беседа.

Използва текстове от различни източници.Устно изпитване.


18

Неизменяеми части на речта. Съюз

нови знания

Разпознава съюзи в изречение.

Съюз.

Междуметие.

Частица.


Открива съюзите в текст.

Устно изпитване.


18

Неизменяеми части на речта. Съюз

упражнение

Уместно употребява съюзи в

речевата практика.

Владее правописа на съюзите.

Използва съюзи в собствен текст. Редактира.

Устно и писмено изпитване.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница