Литература за клас Общ брой часове по български език и литература 170


„Малкият принц“ – мюзикъл „The Little Prince“страница3/3
Дата19.11.2018
Размер422 Kb.
ТипЛитература
1   2   3

Малкият принц“ – мюзикъл „The Little Prince“


упражнение

● Осмисля филмовата интерпретация на книгата „Малкият принц“.

Работи по групи.

Колективно гледане и коментиране на филм.Индивидуално оценяване.
 1. 7

29

Дискусия на тема „Приятелството“ –работа с рубриката „Форум“

упражнение

Съпоставяне и различаване на нормите и ценностите, валидни в различните общности в епохата на модерността, регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Съпоставяне и различаване на историческите и литературните разкази за образи на света, създадени от различни автори.


Работи по групи.

Дискутира и излага мнение по поставен проблем.Оценка на индивидуална и групова работа.


29

Изречения.

Видове изречения по съставнови знания

Разпознава сложното и простото изречение.
Определя простото и сложното изречение в текст.

Устно индивидуално изпитване


29

Изречения.

Видове изречения по състав
упражнение

Осмисля употребата на простото и сложното изречение в текста.
Преобразува прости изречения в сложни и обратно.

Употребява прости и сложни изречения в свой текст.Работа по двойки.

Писмено изпитване.
29

Съчинителна връзка в словосъчетанието и изречението.


нови знания.

Разпознава съчинителните връзки в словосъчетанието и в сложното изречение.

Съчини

телна връзка,

безсъюзно свързване,

съюзно свързване.Открива примери за съчинителни връзки в словосъчетанието и изречението.

Работа по двойки.
 1. 7

30

Обобщителен урок върху: „Урок по география“

(„Автобиография“);

част XXI от „Малкият принц“

обобщение

Различава и тълкува в изучаваните художествени текстове действията и развитието и/или разкриването на героите в сюжета.

Обяснява мотивацията на героите в изучаваните художествени текстове.


Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.


Устно изпитване.
 1. 7

30

Класна работа

нови знания

● Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.

● Спазва книжовни езикови правила.трансформиращ преразказ

Робата в клас. Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.

Оценка на писмена работа.


30

Съчинителна връзка в словосъчетанието и изречението.


нови знания

Правилно оформя пунктуационно еднородните части и изречението в текст, който създава.
Употребява съчинителни връзки в еднородните части и изречението.

Редактира грешки.Писмено изпитване.

Работа по групи.
30

Съчинителна връзка в словосъчетанието и изречението.


упражнение

Правилно оформя пунктуационно еднородните части и изречението в текст, който създава.
Употребява съчинителни връзки в еднородните части и изречението.

Редактира грешки.Писмено изпитване.

Индивидуално оценяване.
30

Употреба на съчинителна връзка в изречението.

упражнение.

развиване на комун. компетентности.Създава в устна и в писмена форма отговор на научен въпрос в определен обем, като използва съчинителни връзки.
Употребява съчинителните връзки в собствен текст.


Писмено изпитване.
 1. 7

31

Класна работа

упражнение

● Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.

● Спазва книжовни езикови правила.трансформиращ преразказ

Робата в клас. Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.

Оценка на писмена работа.
 1. 7

31

Годишен преговор

преговор

● Разчита изображения на света и човека в различни като културен произход и жанр текстове.

● Обяснява жанрово специфичната им структура и тълкува езиково специфичните им послания.Отговаря устно на поставени въпроси.

Оценка на индивидуална работа.


31

Подготовка за класна работа

упражнения

Прилага уместно знанията за причастие, деепричастие, глаголни времена и съчинителни връзки в простото и сложното съчинено изречение.
Решава самостоятелно и в група езикови задачи.

Устно изпитване.


31

Класна работа

класна работа

Проверка и оценка на езиковите компетентности на ученика.
Решава самостоятелно езикови задачи.

Писмено оценяване.


31

Сложно съчинено изречение

нови знания

Разпознава същността и особеностите на сложното съчинено изречение.

Сложно

съчинено изречение.Открива и определя сложните съчинени изречения в текст.

Устно изпитване.
 1. 7

32

Годишен преговор

преговор

● Разчита изображения на света и човека в различни като културен произход и жанр текстове.

● Обяснява жанрово специфичната им структура и тълкува езиково специфичните им послания.Отговаря устно на поставени въпроси.

Оценка на индивидуална работа.
 1. 8

32

Изходно ниво

проверка и оценкаРешава тестови задачи.

Оценка на индивидуална писмена работа.


32

Сложно съчинено изречение.

Употреба. Пунктуация и интонациянови знания

Правилно оформя пунктуационно

сложни съчинени изречения.Обяснява и редактира пунктуацията на сложното

съчинено изречение.Работа по двойки.


32

Сложно съчинено изречение. Пунктуация и интонация

упражнение

Правилно оформя пунктуационно и използва уместно сложни съчинени изречения в текст.

Решава задачи, свързани с употребата на сложното съчинено изречение. Редактира текст.

Индивидуално оценяване.

Писмено изпитване.
32

Сложно съчинено изречение. Пунктуация и интонация


упражнение

Правилно оформя пунктуационно и използва уместно сложни съчинени изречения в текст, който създава.
Съставя собствен текст, като употребява сложно съчинено изречение.

Писмено индивидуално изпитване.
 1. 8

33

Изходно ниво

проверка и оценкаРешава тестови задачи.

Оценка на индивидуална писмена работа.
 1. 8

33

Анализ на постигнатите резултати в обучението по литература в 6. клас.

Поставяне на задачи за 7. клас33

Обобщителни упражнения.

Употреба на сложно съчинено изречение в текста .

обобщение

Владее езикови средства, свързани със синтактични

явления, и ги използва уместно в речевата практика.

Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти

според целта на общуване.


Изпълнява тестови задачи.

Съставя собствен текст. Редактира.
Оценка на домашна работа.

Индивидуално оценяване.
33

Употреба на сложно съчинено изречение в научен текст


Упражнение

Развиване на комун. компетент-ностиИзвлича, подбира, синтезира информация от научен текст,

включително от електронен носител, за изпълнение на определена

комуникативна задача.

Използва информация от различни източници според комуникативната ситуация.

Писмено изпитване.


33

Употреба на

съчинителни връзки в научен текст
Обобщение

Развиване на комун. компетент-ностиПравилно оформя пунктуационно и използва уместно сложни съчинени изречения в текст, който създава.
Задава въпроси и дава отговори на поставени въпроси.

Изразява твърдения и се аргументира.Писмено изпитване.
 1. 8

34

Резерв на учителя

34

Годишен преговор

преговор


34

Годишен преговор

преговор


34

Годишен плреговор

преговор
Разработил:……………………………………..

(Име, фамилия, подпис)Пояснителни бележки:

 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас.

 4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.

 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.

 6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение.

 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.

 8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).

 9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.

 10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

 11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница