Литература за клас общ годишен брой часове 180 часа годишен брой часове по български езикДата30.11.2018
Размер379.97 Kb.
ТипЛитература
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..

(Наименование на училището)
УТВЪРДИЛ

Директор: ........................................................(Име, фамилия, подпис и печат)
ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по литература за 7. клас
ОБЩ ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ – 180 часа

ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 90 часа

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 учебни седмици х 3 часа седмично

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 18 учебни седмици х 2 часа седмично

ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА – 90 часа

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 учебни седмици х 2 часа седмично

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 18 учебни седмици х 3 часа седмично
Брой

часове

Нови знания

Упраж-нения

Прего-вор

Обоб-щение

Контрол и оценка

Първи

срок

Литература

36

18

13

23

Български език

54

19

26

4

2

3

Втори

срок

Литература

54

19

28

3

2

2

Български език

36

14

18

22

Изготвил: ...............................................


(Име, фамилия и подпис)

по ред

Учебна седмица

по ред

Тема на урочната единица


Вид урочна единица


Компетентности като очаквани резултати от обучението


Нови

понятия


Контекст и дейности за всяка урочна единица


Методи и форми на оценяване по теми

и/или раздели

Забе-лежка(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1.


Начален преговор.

Преразказ на текстПреговор


Осмисля темата, идеята и структурата на художествен текст.

Изпълнява задачи, свързани с осмислянето на непознат художествен текст.2

1.


Начален преговор.

Преразказ на текстПреговор


Съобразява се с дидактическа задача, когато предава художествен текст.

Изпълнява задачи, свързани с дидактическата задача върху непознат художествен текст.

Оценки за индивидуална работа и работа по групи.

3

2.


Входно ниво по литература

Проверка и оценка

Преразказ на непознат текст.
Самостоятелна работа.

Писмено изпитване.

4

2.


Българинът във възрожденския свят


Нови знания


Различава основни ценности и норми на българина във възрожденския свят; съпоставя свои ценности с ценности на българина във възрожденския свят и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст.
Лекция. Беседа.


Оценки за активна работа в час.

5

3.


Анализ на резултатите от входното ниво по литература

Упражнение


Работа със скалата за оценяване на преразказ.

Самостоятелна работа.


Оценки от самостоятелна работа.

6

3.


Добри Чинтулов –

биография и творчествоНови знания


Осмисля личността на Чинтулов в контекста на Възраждането.
Лекция. Презентация.
7

4.


„Вятър ечи, Балкан стене“


Нови знания


Осмисля творбата като израз на идеалите и стремленията на Възраждането.

лири-чески

говори-телБеседа. Анализ на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

8

4.


„Стани, стани, юнак балкански“


Нови знания


Обяснява функциите на лирическия говорител за изграждането на образа на българския свят.
Беседа. Анализ на текст.


Оценки за активна работа в час.

9

5.


„Вятър ечи, Балкан стене“, „Стани, стани, юнак балкански“

Упражнение


Осмисля особеностите на поетическите текстове във връзка с техните послания.

Сравнителен анализ на лирически текстове.


Оценки от устно изпитване.

10

5.


Отговор на литературен въпрос: „Какви нравствени ценности утвърждават Чинтуловите стихотворения?“

РКК литература


Придобива основни умения да изработва план на отговор на литературен въпрос.отговор на лите-ратурен въпрос


Самостоятелна работа върху литературен въпрос.


Оценки от самостоятелна работа.

11

6.


Христо Ботев – биография, творчество


Нови знания


Придобива цялостна представа за личността на Ботев като един от българските национални герои.
Лекция. Беседа.


Оценки за активна работа в час.

12

6.


„На прощаване в

1868 г.“ – композиция, героиНови знания


Осмисля функциите на лирическия герой за смисловото и композиционното изграждане на текста.

лири-чески

герой,


компо-зиция

Беседа. Анализ на текст.


Оценки за активна работа в час.

13

7.


„На прощаване в 1868 г.“ – проблемът за избора на житейски път

Нови знания


Осмисля проблема за избора в контекста на времето, в което е създадена творбата, и съпоставя със собствения си опит.
Беседа. Анализ на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

14

7.


„На прощаване в 1868 г.“


Упражнение


Тълкува особености на художествен текст във връзка с неговите послания.
Анализ на художествен текст.


Оценки от индивидуална и групова работа.

15

8.


„На прощаване в 1868 г.“ – образът на майката


Упражнение


Търси, извлича, подбира, анализира информация от художествен текст по поставена задача.
Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки на индивидуална/групова работа.

16

8.


Отговор на литературен въпрос: „Какви са внушенията на стиха „свобода и смърт юнашка“?“

РКК литература


Изработва план и създава текст по конкретен литературен въпрос.

Самостоятелна работа.


Оценки от самостоятелна/домашна работа.

17

9.


Иван Вазов – биография и творчество


Нови знания


Осмисля личността на Вазов и нейното значение за развитието на българската литература.
Лекция. Беседа.

Презентация.Оценки за активна работа в час.

18

9.


„Немили-недраги“ – повест за героичното и мъченическо битие на хъшовете

Нови знания


Осмисля Вазовата повест като художествен текст, основаващ се върху реални преживявания на твореца.


повест


Лекция. Беседа.
19

10.


„Немили-недраги“ – светът на българските хъшове, I глава

Нови знания


Осмисля първа глава като въведение в света на хъшовете.

Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

20

10.


Описание на предметна обстановка: „Кръчмата на Странджата“

РКК литература


Прави връзка между предметната обстановка и атмосферата на повествованието.

Беседа.


Оценки за активна работа в час.

21

11.


„Немили-недраги“ – страданието на емигрантския живот, II глава

Нови знания


Осмисля живота на хъшовете като мъченически и героичен.

Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

22

11.


„Немили-недраги“ – I и II глава

Упражнение


Осмисля особеностите на художествения текст във връзка с посланията на творбата.
Анализ и тълкуване на художествен текст. Групови задачи.

Оценки от групова и индивидуална работа.

23

12.


„Немили-недраги“ – Странджата в живота на хъшовете, III глава

Нови знания


Осмисля речта на Странджата като идейно-емоционален център на повестта.
Беседа.


Оценки за активна работа в час.

24

12.


„Немили-недраги“ – III глава


Упражнение


Обвързва художествените особености на текста с неговите послания и с въздействената му сила.
Беседа. Анализ и тълкуване на текст.


Оценки от индивидуална и групова работа.

25

13.


Класна работа


Проверка и оценка


Оценки от класна работа.

26

13.


„Немили-недраги“ – заветът на героя,

V глава


Нови знания


Осмисля героичното и мъченическото в човешката съдба.
Беседа. Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за активна работа в час.

27

14.


„Немили-недраги“ – V глава

Упражнение


Разбира значението на реликвата и на завета; на приемствеността между поколенията.
Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за индивидуална работа и работа по групи.

28

14.


„Немили-недраги“ – подвигът на Македонски, X глава

Нови знания


Осмисля подвига като изключително събитие.

Беседа. Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за активна работа в час.

29

15.


„Немили-недраги“ – посланията на повестта,

XVII главаНови знания


Осмисля ролята на последната глава в композицията на повестта с оглед на посланията ѝ.
Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

30

15.


„Немили-недраги“ – X и XVII глава

Упражнение


Осмисля образа на Македонски във връзка с Вазовите послания и с творческия замисъл на повестта.
Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

31

16.


„Немили-недраги“


Контролна работа


Осмисля основните художествените особености на повестта и прилага знанията си при решаване на литературен тест.
Литературен тест.


Оценки от контролна работа.

32

16.


Отговор на литературен въпрос: „Какви са посланията на финала на повестта „Немили-недраги“: „Бедни, бедни, Македонски, защо не умря при Гредетин“?“

РКК литература


Съставя текст – отговор на литературен въпрос.Самостоятелна и индивидуална работа.


Оценки от самостоятелна работа.

33

17.


„Една българка“, I част – изпитанията на смутното време

Нови знания


Осмисля първа част на разказа като експозиция на художествения текст.

композиция


Лекция.

Беседа.


Оценки за активна работа в час.

34

17.


„Една българка“, II част – поривът да сториш добро

Нови знания


Осмисля мястото на втора част в сюжета на разказа – завръзка на действието.
Беседа.


Оценки за активна работа в час.

35

18.


„Една българка“ –

I и II част
Упражнение


Осмисля образа на баба Илийца във връзка с посланията на разказа.
Анализ и тълкуване на текст.


Оценка на индивидуална работа.

36

18.


„Една българка“, III част – състраданието срещу егоизма

Нови знания


Осмисля основния конфликт в разказа във връзка с неговите послания.

Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за активна работа в час.

37

19.


„Една българка“ –

III част


Упражнение


Осмисля художествените особености на текста във връзка с неговите внушения.
Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за активна работа в час.

38

19.


„Една българка“, IV част – човешкият дух срещу обстоятелствата

Нови знания


Осмисля ролята на четвърта част в композицията на творбата.

Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за активна работа в час.

39

19.


„Една българка“, V част – силата на една майка


Нови знания


Осмисля ролята на пета част във връзка с образа на героинята и посланията на творбата.
Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за активна работа в час.

40

20.


„Една българка“, VI част – смисълът да правиш добро


Нови знания


Осмисля ролята на шеста част във връзка с композицията и посланията на творбата.
Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

41

20.


Съчинение по преживяно: „Чудото на милосърдието“


РКК литература


Създава собствен текст върху основата на лични преживявания, свързани с някои от идеите на „Една българка“.
Самостоятелна работа.


Оценки от самостоятелна работа.

42

20.


„Една българка“


Упражнение


Коментира черти от образа на героинята и посланията на творбата с оглед на своя опит.Тълкуване на художествен текст.


Устно изпитване.

43

21.


„Една българка“


Контролна работа


Прилага наученото при решаване на литературен тест.
Литературен тест.


Оценки от контролна работа.

44

21.


„Опълченците на Шипка“ – величието на българското минало

Нови знания


Осмисля композицията на творбата и нейния увод във връзка с посланията на творбата.


ода


Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

45

21.


„Опълченците на Шипка“ – подвигът на опълченците


Нови знания


Осмисля художествените особености на творбата във връзка с нейната жанрова специфика.
Беседа. Анализ и тълкуване на текст.
46

22.


„Опълченците на Шипка“


Упражнение


Открива и разпознава тропи и фигури и коментира ролята им за изграждане на смисъла на творбата.
Анализ на изразни средства – тропи и фигури.


Оценки за активна работа в час.

47

22.


„Опълченците на Шипка“


Упражнение


Открива и разпознава тропи и фигури и коментира ролята им за изграждане на смисъла на творбата.
Анализ на изразни средства – тропи и фигури.


Оценки за активна работа в час.

48

22.


„Българският език“ – възхвала и защита на родното слово


Нови знания


Разпознава жанрови характеристики на одата, проявени в „Българският език“; различава и тълкува преживявания, настроения, състояния на поета.
Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

49

23.


„Българският език“


Упражнение


Открива и разпознава художествени изразни средства и осмисля ролята им за изграждането на посланията на художествения текст.Анализ на художествени изразни средства.


Оценки за активна работа в час.

50

23.


Обществото – норми, ценности, конфликти


Нови знания


Осмисля ценностите на следосвобожденското време и конфликтите, които те пораждат.
Лекция. Беседа.
51

23.


Алеко Константинов – живот и творчество


Нови знания


Осмисля личността на писателя във връзка с особеностите на неговото творчество.
Лекция. Презентация.
52

24.


„До Чикаго и назад“ –

българинът в Новия святНови знания


Осмисля Алековия пътепис като насочен към проблема за отношението между българското и чуждото.
Лекция. Беседа.
53

24.


„До Чикаго и назад“ –

българинът в Новия святНови знания


Осмисля образа на българското в пътеписа.

Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

54

24.


„До Чикаго и назад“


Упражнение


Осмисля героите в откъса като представящи различни страни на българското.
Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.

Оценки за активна работа в час.

55

25.


„Бай Ганьо пътува“ – образът на пътуващия човек

Нови знания


Осмисля откъса като поставящ проблема за българина и чуждия свят.
Лекция. Беседа.


Оценка за активна работа в час.

56

25.


„Бай Ганьо пътува“


Упражнение


Осмисля образа на Бай Ганьо във връзка с мотива за пътуването.
Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.

Оценка за активна работа в час.

57

25.


Бай Ганьо в творбите на Алеко


Упражнение


Свързва характеристиките на героя в двете творби с посланията, които носи неговият образ.

Работа по групи.

Анализ и тълкуване на текст.Оценки за активна работа в час.

58

26.


Описание на предметна обстановка:

„Българският павилион на Чикагското изложение“РКК литература


Осмисля предметния детайл във връзка с посланията на художествения текст.

Самостоятелна и индивидуална работа.


Оценки от самостоятелна работа.

59

26.


Отговор на литературен въпрос: „Може ли Бай Ганьо да бъде истински европеец?“

РКК литература


Създава текст – отговор на литературен въпрос.

Самостоятелна работа.


Оценки от самостоятелна работа.

60

26.


Пенчо Славейков – живот и творчество


Нови знания


Осмисля характерните черти на личността на твореца във връзка с идеите на творчеството му.


Лекция. Беседа.
61

27.


„Неразделни“ – темата за вечната любов


Нови знания


Осмисля жанра и композицията на творбата във връзка с нейните послания.

балада


Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

62

27.


„Неразделни“


Упражнение


Осмисля основния конфликт в творбата и неговата универсалност.
Беседа. Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за активна работа в час.

63

27.


„Неразделни“


Упражнение


Осмисля изразните средства в контекста на посланията на творбата.
Беседа. Анализ и тълкуване на текст.


Оценки за активна работа в час.

64

28.


Отговор на литературен въпрос: „Как композицията на баладата е свързана с основната идея на творбата?“

РКК литература


Съставя собствен текст в отговор на литературен въпрос.

Самостоятелна и индивидуална работа.


Оценки от самостоятелна работа.

65

28.


П. К. Яворов – живот и творчество


Нови знания


Осмисля факти от биографията на Яворов във връзка с неговото творчество.
Лекция. Презентация.


Оценки за индивидуална работа и работа по групи.

66

28.


„Заточеници“ –

драмата на заточеницитеНови знания


Осмисля жанра на творбата във връзка с основния ѝ емоционален тон и начините, по които са постигнати внушенията.

елегия


Беседа.


Оценки за активна работа в час.

67

29.


„Заточеници“


Упражнение


Осмисля ролята на тропите и фигурите за изграждане на посланията на творбата.
Беседа.


Оценки за активна работа в час.

68

29.


Отговор на литературен въпрос: „В какво се състои драмата на заточениците?“

РКК литература


Съставя план за отговор на литературен въпрос.

Самостоятелна и индивидуална работа.


Оценки от самостоятелна работа.

69

29.


Елин Пелин – живот и творчество


Нови знания


Осмисля биографията на твореца във връзка с неговото творчество.
Лекция. Презентация.
70

30.


„По жътва“ – трудът като свещенодействие


Нови знания


Осмисля основните послания на разказ във връзка с неговите художествени особености и основния конфликт.
Беседа.


Оценки за активна работа в час.

71

30.


„По жътва“


Упражнение


Обвързва темите, образите и мотивите с посланията на творбата.
Работа по групи.

Индивидуална работа.Оценки за активна работа в час.

72

30.


Съчинение по преживяно на тема по избор


РКК литература


Създава текст повествование по преживяно по определена тема.
Обсъждане на домашна работа.


Оценки от индивидуална работа.

73

31.


Отговор на литературен въпрос: „Какви са посланията на цитата „Полето празнуваше тъжен празник“?“

РКК литература


Създава план за отговор на литературен въпрос.

Самостоятелна и индивидуална работа.


Оценки за индивидуална работа и работа по групи.

74

31.


Отговор на литературен въпрос

РКК литература


Създава текст – отговор на литературен въпрос.

Обсъждане на домашна работа.


Оценки от домашна работа.

75

31.


Описание на предметна обстановка:

„Традиционният български дом“РКК литература


Създава творчески текст –

описание на предметна обстановка.


Самостоятелна и индивидуална работа.


Оценки от самостоятелна работа.

76

32.


Класна работа


Проверка и оценка


Оценка от класна работа.

77

32.


Класна работа


Проверка и оценка


Оценка от класна работа.

78

32.


Йордан Йовков – живот и творчество


Нови знания


Осмисля характерното присъствие на Йовков като творец, вярващ в доброто у човека.
Лекция. Беседа.


Оценки за активна работа в час.

79

33.


„По жицата“ – разказ за страданието и състраданието


Нови знания


Различава и тълкува в „По жицата“ действията и развитието на героите. Идентифицира интерпретирани в „По жицата“ проблеми и конфликти, свързва ги с лични идеи, за да обоснове своя гледна точка.
Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

80

33.


„По жицата“ – разказ за страданието и състраданието


Нови знания


Разпознава и обяснява функциите на структурни елементи на разказа „По жицата“ и ги тълкува съобразно конкретните проявления на жанра. Обяснява отношенията между началото и края на разказа „По жицата“ и оценява значението им за завършеността на текста.
Беседа. Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за активна работа в час.

81

33.


„По жицата“


Упражнение


Осмисля ролята на художествените детайли за изграждането на посланията на разказа.
Анализ и тълкуване на художествен текст.


Оценки за индивидуална работа и работа по групи.

82

34.


Отговор на литера-турен въпрос: „Защо Гунчо произнася думите: „Нонке, тоз чиляк виждал лястовичката“?“

РКК литература


Разбира посланията на художествения текст и ги осмисля с оглед на поставения въпрос; съставя целенасочен план.

Самостоятелна и индивидуална работа.


Оценки от самостоятелна работа.

83

34.


Отговор на

литературен въпрос: „Защо Гунчо произнася думите: „Нонке, тоз чиляк виждал лястовичката“?“РКК литература


Разбира посланията на художествения текст и ги осмисля с оглед на поставения въпрос; съставя целенасочен текст.

Самостоятелна и индивидуална работа.


Оценки от самостоятелна работа.

84

34.


Описание на предметна обстановка: „Домът, в който искам да живея“

РКК литература


Прилага усвоените компетентности в създаване на творчески текст.

Обсъждане на домашна работа.


Оценки от домашна работа.

85

35.


Отговор на литературен въпрос: „Защо Моканина помага на Гунчовото семейство?“

РКК литература


Съставя план за отговор на литературен въпрос.

Анализира и тълкува художествен текст с оглед на конкретен литературен въпрос.


Оценки за индивидуална работа.

86

35.


Отговор на литературен въпрос: „Защо Моканина помага на Гунчовото семейство?“

РКК литература


Съставя текст в отговор на литературен въпрос.

Анализира и тълкува художествен текст с оглед на конкретен литературен въпрос.


Оценки за индивидуална/домашна работа.

87

35.


Описание на предметна обстановка: „Класната стая на бъдещето“

РКК литература


Прилага усвоените компетентности в създаване на творчески текст.

Проекти на учениците – текстове, презентации.


Оценки за индивидуална и групова работа.

88

36.


Българинът и свободата


Преговор


Осмисля основните проблеми от раздела „Българинът във възрожденския свят“.
Беседа.
89

36.


Българинът и чуждият свят


Преговор


Осмисля проблема, положен в Алековите творби, в съвременен контекст.
Беседа.
90

36.


Радост и страдание в човешкото битие


Преговор


Осмисля основните проблеми от раздела „Човекът и обществото – норми, ценности, конфликти“ и ги съпоставя със собствения си опит.
Беседа.

Каталог: pdf -> documents
pdf -> Взаимодействие Подписан е втори договор за сътрудничество
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
pdf -> Книги ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. Ангелов
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница