Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовкастраница2/7
Дата13.10.2018
Размер0.51 Mb.
#86942
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7

Удивителните животни

Детска енциклопедия

УТ


ИЧ

Включва се в диалог по дадена тема, разграничава художествен от нехудожествен текст. Определя темата на текста Съотнася заглавие с текст и задава въпроси. Извлича конкретна информация от нехудожествен текст и прави изводи. Използва факти и идеи от научнопопулярен текст при писмен отговор на въпрос. Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет.
Учениците се ориентират в съдържанието на енциклопедична книга с четене-разглеждане на страници от нея, предполагат за какво ще четат и какво могат да научат от книгата. Според интереса си избират текст за четене, четат самостоятелно и прилагат стратегии на учене чрез четене. Търсят конкретна информация по темата. Определят ключови думи и откриват логически акценти. Пишат кратко съобщение по темата. И интерпретират факти и идеи от прочетеното при обсъждане на наученото от книгата. Планират работа по проект Моята първа саморъчно направена енциклопедия за животните.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене.

Формиращо оценяване -проектна задача и дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.

15

5

Северното сияние Петя Александрова

Ученик, мишка и баба

Панчо Панчев

УТ


У

Включва се в диалог по дадена тема. Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита. Интерпретира факти и идеи от научнопопулярен текст. Извлича конкретна информация от художествен и нехудожествен текст. Прави разлики при четене на текст от хартиена страница и дисплей Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
Учениците доказват, че разбират прочетеното, като илюстрират с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на литературното произведение. Разграничават факти от измислица в съдържанието на текста, играят на питаници в облака на въпросите и на детективи по следите на прочетеното. Съпоставят литературни произведения и начини на четене от различни медии – от хартиени и електронни. Откриват в е-библиотек@т@ предизвикателството на авторката към тях и в отговор й пишат стихче по предложеното от нея начало.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
16
Изворът

Елин Пелин

УТ


НЗ

Участва в обсъждането на литературното произведение. Включва се в диалог по дадена тема, задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си. Открива логически акценти в художествения текст. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
Учениците четат с разбиране художествено повествование и осмислят образите на героите чрез тяхната речева характеристика. Ориентират се с четене в текстовата ситуация на общуване (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?), коментират изказванията на героите и разграничават факт от мнение, тълкуват думи и изрази от текста и обсъждат нравствени ценности, изразени в размислите на героите. Интерпретират текста на литературното произведение чрез изразително четене, като влизат в ролите на различните герои, и го представят в Книжния театър на класа.

Текущо оценяване

по задачи -

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване.


17
Най-хубавото Българска народна приказка

Лисица и пантера Езоп

НЗ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Определя темата на текста, задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита. Открива нравствени ценности в пословици. Изразява и защитава мнение. Установява сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения Осмисля условния характер на художествения текст.
Учениците правят връзка между заглавието и съдържанието на приказката, преобразуват заглавието във въпрос и търсят отговора му в текста. Съпоставят литературната (Изворът на Елин Пелин) с фолклорната приказка с битова тематика и диалогична форма, установяват приликите и разликите между тях. Съпоставят приказката с баснята на Езоп и аргументират разпознаването на жанра на текста. Илюстрират културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения за споделяните от народите ценности, изразени в словесното творчество.

Текущо оценяване

по задачи -

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване.


18

6

Водната капчица Весела Фламбурари

УТ


НЗ

Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Съотнася заглавие към конкретен епизод. Коментира постъпките на героите от изучавано произведение, различава гледни точка по тема.

повествование

Учениците четат с разбиране, като разграничават и проследяват епизодите в повествованието и размишляват за развитието на героя. Озаглавяват епизодите, като следят за промените в действията на героя и в текстовата ситуаци на общуване (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Доказват, че разбират прочетеното, като подреждат правилно илюстрациите към текста. Обсъждат правото на избор и толерантността към различието. Творчески пресъздават текста, като разказват историята от името на героя и обсъждат проект за книжка към приказката.

Текущо оценяване

по задачи -

устна и писмена проверка.

19
Водната капчица

Весела ФламбурариНима

Николай Милчев

УТ


У

Разпознава приказката като литературен текст. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Учениците задълбочават разбирането си за литературната приказка, като я съпоставят с кратко стихотворение, близко по тема. С помощта на стихчето на Николай Милчев съчиняват нов край на приказката и тълкуват по нов начин смисъла на историята. Учениците се запознават с авторите на приказката и на стихотворението във виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжките, представящи авторите, прочитат части от интервюто с тях, отговарят на въпросите, от авторите.

Формиращо оценяване. Проектна задача.
20
Кристалният Джакомо

Джани РодариНЗ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Разпознава епитетите и сравнението като изразни средства. Ориентира се в случката и открива логически акценти на повествованието в художествения текст. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение. Осмисля условния характер на художествения текст. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.

описание повествование.

Учениците актуализират опита си в четене на литературни произведения в жанра на небивалицата, припомнят си автори, които пишат небивалици и любими герои от техни произведения. Четат с разбиране литературната приказка, ориентират се в последователността на епизодите в повествованието и откриват ролята на художественото описание за изграждането на образа на литературния герой. Учениците участват в обсъждане на постъпките на героите, тълкуват думите, с които ги описва и оценява авторът, изразяват мнение за героите и оценка за нравствените им качества. Учениците съпоставят художественото описание на Кристалния Джакомо с нехудожествено описание на стъклото като вещество, сравняват художественото повествование за литературния герой с разказ за историческа личност и национален герой.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка;

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
21
Приключения с Джиго

Юлия Спиридонова

УТ


ИЧ

Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита. Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски дневник Изразява предпочитания към художествени текстове, прочетени самостоятелно, аргументира предпочитания.. Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни. Установява сходство и различия между две литературни произведения. Осмисля условния характер на художествения текст.
Четат фрагмент от нова книга, избрана самостоятелно и отразяват впечатленията си в читателския си дневник Ориентират се в съдържанието на книгата, като обсъждат различните части, прочетени по личен избор на учениците. Колективно решават забавен тест за приключенията на героя и аргументират предпочитанието си към епизод от прочетеното. Учениците допълват страницата за героя в Енциклопедията на любимите герои, запознават се с авторката на книгата във виртуалната среда на е-библиотек@т@, разглеждат книжката за писателя и прочитат части от интервюто с нея.

Тест за проверка на четено с разбиране на самостоятелно прочетено произведение. Формиращо оценяване, читателски дневник.
22

ХІ

7


Наречен Константин

Христо Радевски


Апостолът на свободата Ангелина Жекова

Златни букви

Ангелина Жекова


Ден на будителите

НЗ

Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език. Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи, традиции. Открива логически акценти в художествения текст. Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение, разпознава думи с близко значение (синоними). Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст. Рецитира стихотворения от български автори.

Учениците доказват, че разбират прочетеното, като отговарят на въпросите върху съдържанието на стихотворенията и дават примери от изучаваните литературни произведения. Включват се в диалог за ролята на будителите и на будителството, свързват празника както с делото на будители от близкото минало, така и със съвременни личности със значима роля в обществения живот и с принос за просветата и културата. Изразяват признателност и уважение към тях, разбират значението на празниците за съхранението на народните добродетели и националната идентичност. Участват в дискусия по въпроса: Какво ще стане, ако книгите изчезнат?. Учениците коментират ролята на книгите, на четенето и на писането за развитието на човека и обществото и прочитат в Лексикона на читателя какво мислят писателите по темата.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


23
Правим вестник Рьоне Госини

УТ


НЗ

Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Разграничава художествен от нехудожествен текст. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Открива логически акценти в повествованието в художествения текст. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.
По анотация и фрагмент от книгата децата се ориентират в съдържанието й, четат и изразяват емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди, съпоставят книгата с книги от български автори с подобни герои. Учениците проследяват развитието на действието и на взаимоотношенията между героите, като отразяват наблюденията си в табличен вид. Учениците откриват връзката на епизодите в текста. Чрез коментара по въпроса как се прави вестник, учениците разграничават художествен от нехудожествен текст, съобщението от описанието и повествованието.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

24
Правим вестник Рьоне Госини

УТ


У

Включва се в диалог по дадена тема Задава въпроси и отговаря на въпроси за факти и сведения, разграничава конкрена информация от измислица. Изразява предпочитания към художествени текстове, прочетени самостоятелно. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Учениците описват как се прави вестник с помощта на старите и на новите технологии. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет. Проявяват инициативност и предприемчивост при разработка на нов проект – създаване на за училищен вестник. Обсъждат идеи за съдържанието, структурата и оформлението му, разпределят си ролите и задачи в съвместната работа, преценяват как могат да участват в него

Формиращо оценяване.

Проектно оценяване.


25

8

Пиано от картон Анета Дучева

НЗ

Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Включва се в диалог по дадена тема, задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си.
По анотация и фрагмент от книгата децата се ориентират в съдържанието й, четат и изразяват емоционално-оценъчно отношение към героя и предпочитан епизод от историята. Учениците се запознават с авторката на книгата във виртуалната среда на е-библиотек@т@, разглеждат книжката за писателката и прочитат части от интервюто с нея.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.


26
Пиано от картон Анета Дучева

Таен музикален знак

Васил СотировУ

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Прави разлики при четене на текст от хартиена страница и дисплей. Споделя впечатления от изучавани или неизучавани цялостни произведения. Установява сходство и различия между две литературни произведения.
Учениците откриват сходство и различия между изучавани литературни произведения от различни автори и в различни жанрове. Съпоставят изразните средства на литературата и на музиката и изразяват свое отношение към видовете изкуства. Съпоставят изучено с непознато произведение на автор и откриват сходство в темите и проблемите.

Учениците се срещат отново с авторката на разказа в е-библиотек@т@ и съчиняват история по предложено от нея начало.Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.


27
Двама братя Българска народна приказка

УТ


НЗ

Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Открива нравствени ценности в пословици. Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита. Установява сходство и различия между две фолклорни произведения. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения

пословици

Учениците четат с разбиране битова приказка и проследяват развитието на взаимоотношенията между героите, съпоставят постъпките и нравствените им качества, съпоставят два варианта, в които приказката се разказва от различни народи. За да изразят оценката си за героите учениците търсят подходящи по смисъл изречения и намират примери за такива в предложени пословици.. Учениците обобщават представата си за жанра и за ролята му да разпространява мъдростта на народите.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


28
Историята на Доктор Дулитъл Хю Лофтинг

ИЧ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде? Осмисля условния характер на литературния текст.
По фрагмент от произведението и съдържанието на книгата се ориентират в книгата. Участват в обсъждането на фрагменти от литературното произведение и решават забавен тест по приключенията на героя. Отразяват впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски дневник на страничката за любими герои. Съставят въображаемо интервю с героя и офомят страничка с героя за Енциклопедията на героите.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене. Формиращо оценяване -преглед на читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.


29

9

Доброта

Георги Струмски

(Ден на добротата)

Лу и защо е важно да тренираме

Петя КокудеваНЗ

Определя темата на текста. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества Открива нравствени ценности в пословици Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст. Установява сходство и различия между две литературни произведения Определя прякото и преносното значение на думата. Употребява видове изречения, различни по цел
Учениците четат самостоятелно стихотворения и с опора на въпроси определят общата тема и ключовите думи, тълкуват идеята, като разграничават пряко от преносно значение на думите. Учениците се включва в диалог по темата на двете стихотворения и коментират нравствените ценности, разкрити чрез постъпките и качествата на героите. Обсъждат какви примери ни дава литературата и защо ни се иска да приличаме на литературните герои, които ценим.Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване.


30
Леха ІІІб

Джани РодариЗЗ

У


Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни. Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Осмисля условния характер на художествения текст. Открива сравнението в изучавано произведение. Разграничава епитета от прилагателното име.
Учениците четат с разбиране стихотворение в жанра на небивалицата и споделят впечатленията си отношението си към него. Откриват кой говори в стихотворението, като се ориентира в текстовата ситуация на комуникация и в илюстрацията към стихотворението. Доказват отговорите на въпросите към текста с примери от съдържанието му. Интерпретират прочетеното със средствата на другите изкуства - четат изразително, четат по роли, илюстрират и коментират илюстрациите, правят музикална илюстрация.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване.


31
Каталог: Razpredelenia-Anubis
Razpredelenia-Anubis -> Училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница