Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовкастраница3/7
Дата13.10.2018
Размер0.51 Mb.
#86942
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7

Мач по здрач

Зоя ВасилеваМоите песни

Ран БосилекЗЗ

У


Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения. Открива повторението и изброяването като изразни средства в конкретно литературно и фолклорно произведение. Открива значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение. Разпознава думи с близко значение, разграничава прякото от преносното значение на думата. Употребява правилно личните местоимения. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст. Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
Децата разглеждат страница от читанката, на която има две стихотворения - правят избор кое да прочетат, като се ориентират по заглавието на текста и илюстрацията. Споделят впечатления от прочетеното и оценяват дали текстът им е харесал. Харесалите текста, го препоръчват за четене на останалите, като се аргументират. За да съставят убедителна препоръка, децата препрочитат стихотворенията и по двойки или в група отговарят на въпросите към тях и обмислят препоръката си . Текстовете се четат колективно и по тях се играе в облака на въпросите, на детективи по следите на прочетеното, за да се разучат текстовете наизуст. Накрая се рецитират изразително. Учениците от читатели стават писатели и пишат нов авторски вариант на Моите песни.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване.


32

10

Да общуваме като читатели за онова, което прочетохме и научихме.

Какво знам, мога и ценя след първото пътешествие с четене

Обобщение

УТ


О

Интерпретира текстове на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми. Илюстрира с примери от текст отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения. Открива основни белези на своята национална идентичност в самостоятелно прочетени литературни и фолклорни произведения. Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет. Дава примери за културното многообразие на народите от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
Представят резултати от работата си по проекти, колективно съставяне и представяне на книжки, на страници от вестник на класа, представяне и обсъждане на читателско портфолио и читателски дневник. Общуват по теми от изучавани произведения в Облака на въпросите - самостоятелно отговарят на ключови въпросивърху съдържанието на прочетеното и доказват, че разбират въпросите към съдържанието на прочетеното по първия раздел на читанката, съставят свои въпроси за игра в Облака на въпросите от първото пътешествие, самооценяват разбирането чрез отговор на въпроси. Играят на Детективи по следите на прочетеното - допълват изречения от изучени произведения, разпознават текста и назовават заглавието и автора, поставят си детективски задачи, като съставят и разменят нови въпроси по опорни думи – загадки върху изучените произведения (описват герои или събития без да ги назовават). Играят на бърканица с книжките, за да уловят и поправят грешките в заглавията и имената на авторите.


Проектно оценяване.

Групово оценяване.

Формиращо оценяване по картата с умения.

Самооценяване.


МОДУЛ 2. ЧЕТА, ВЪЛНУВАМ СЕ, ОБИЧАМ

33
България Михаил Лъкатник

УТ


НЗ

Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Открива описания на пейзаж, на обстановка в художествен текст, открива и осмисля изразните средства (повторения и изброяване, епитети, сравнения) . Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Рецитира стихотворения (или части от тях) от български автори.


Ориентират се в съдържанието на втория модул от читанката: разглеждат титулната страница с маршрута на новото пътешествие в Книжен свят, коментират заглавията на текстовете и тематичните линии, които ги обединяват, четат писъмцето на Ая със стихотворен поздрав към пътешествениците. Свързват заглавието на първото стихотворение със съдържанието му, припомнят си изучени стихотворения по темата и рецитират части от тях. Слушат стихотворението, за да си представят картините, четат, за да почувстват настроението, което стихотворението създава. Откриват образни думи и изрази в художественото описание на родината и илюстрират представата си за нея. Четат изразително част от текста, която предава най-пълно чувството на героя към родината.

Текущо оценяване

по задачи-

проверка на разбирането чрез изразително четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


34
Родина Юлия Момчилова

Бащин край Атанас Цанков

УТ


НЗ

Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация, определя темата, задава и отговаря на въпроси. Открива описания на пейзаж и на обстановка в художествен текст. Открива епитета като изразно средство в изучаваното произведение, разграничава епитет от прилагателно име. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Установява сходство и различия между две литературни произведения.
Съпоставят две литературни произведения въз основа на съдържанието и формата: откриват сходство в темата и настроението, различават и предават основния емоционален тон чрез изразително четене, съпоставят изразни средства на различните изкуства при създаване на художествен образ. Обсъждат предпочитанията си към едно от стихотворенията. Подготвят се за изразително четене на стихотворението, което предпочитат и го представят пред публика. Откриват логически акценти в художествения текст и споделят кои са любимите им стихотворения за родината, рецитират част от тях. Четат в е-библиотек@т@ части от интервюта на писателите от Лексикона на читателя, за да открият как те се отнасят към родината.

Текущо оценяване

по задачи-проверка на разбирането чрез изразително четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

35
При сладоледа Из „Маншон, Полуобувка и Мъхеста брата“ Ено Рауд

УТ


ИЧ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение Съотнася заглавие към конкретен епизод.. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.По анотация, корица и фрагмент от произведението се ориентират в съдържанието на книгата. Съотнасят заглавие към конкретен епизод. Участват в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Решават колективно забавен тест за проверка на разбирането. Споделят и аргументират предпочитание към герой от книгата. Четат в е-библиотеката нов епизод от книгата и коментират предпочитанието си към епизод от прочетеното. Отразяват впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски дневник и съставят визитка на героите за Енциклопедията на героите.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене.

Формиращо оценяване- преглед на читателски дневник. Решаване на практически задачи с книгата.


36

11

При дядо Ели Томинска

УТ


НЗ

Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Открива описания на пейзаж и обстановка в художествен текст, епитети и сравнения в художественото описание. Определя пряко и преносно значение на думата. Осмисля условния характер на художествения текст. Открива логически акценти в художествения текст.

описание, повествование

Ориентират се в ситуацията на общуване, отразена в текста, и разпознават позицията на героя разказвач като особеност на литературното повествование. Четат текста, за да открият как се правят картини с думи, споделят какви картини са си представили и какви образни думи са уловили, колко наблюдателни са били. Препрочитат от позиция на художник, който иска да нарисува пейзажи и места, на които никога не е бил, коментират как думите се превръщат в образ. Коментират как ще подредят картините на изложба, ако следват реда им в текста. Проучват в Лексикона на читателя съветите на писателите към децата, които обичат да пишат и спомените им за това как са станали писатели. Съчиняват писмен текст по преживя на случка, за да съхранят ярък спомен в картина от думи.

Текущо оценяване

по задачи.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

37
Сън в лятна нощ Лиана Даскалова

Писмо Дора Габе

УТ


НЗ

Открива описания на обстановка в художествен текст. Осмисля условния характер на художествения текст. Открива логически акценти в художествения текст, изброяване, епитети, сравнения. Определя пряко и преносно значение на думата Установява сходство и различия между две литературни произведения. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение.
Учениците четат самостоятелно текста, който сами са избрали: първо го прочитат за удоволствие, после, за да го разберат по-добре, като отговорят на въпросите и решават задачите към него. Избралите един и същи текст образуват читателски кръг, в който обменят мисли, споделят затруднения в разбирането и получават помощ от партньор в четенето. Децата от всеки кръг подготвят избрания текст за изразително четене и го представят пред публиката от другия читателски кръг. Слушателите оценяват четенето на текста и на свой ред четат техния избран текст изразително. Повтарят модела на работа с текста към новия текст. Накрая всички играят в облака на въпросите по двата текста и изразяват предпочитанията си към един от тях.

Текущо оценяване

по задачи- проверка на разбирането чрез отговори на въпроси.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

38

Пъстрата разказвачка на приказки

Виолина Енева

УТ


НЗ

Определя темата на текста и открива ключовите думи в него. Открива художествено описание на герой, обстановка и пейзаж в художествения текст. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Задава въпроси и коментира действията на героите и се ориентира във взаимоотношенията им. Илюстрира с примери от текста отговора си на въпрос по съдържанието. Разбира условния характер на художествения текст.

художествено описание, повествование

Учениците семотивират за четене, като свързват заглавието и илюстрациите с жанра на текста и по този начин прогнозират съдържанието му. Слушат текста със задача да си представят живота на героя като на филм, да се поставят на негово място и да споделят как са се почувствали. Четат първата част, за да се ориентират в образите на героите, и отговарят на въпроса кой какъв е, откриват ролята на описанието като средство за авторова характеристика. Четат втората част, за да разграничат описанията от повествованието като отговарят на въпросите какво се случва и кое след кое се случва, ориентират се в ситуацията на общуване, като отговарят на въпроси, определят теми и ключови думи в текста.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.


39

ХII

12


Пъстрата разказвачка на приказки

Виолина Енева

УТ


ЗЗ

У


Ориентира се в комуникативноречевата ситуация на разказване (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения. Интерпретира текста на литературни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми
Учениците описват различните ситуации на разказване в текста, многообразието от теми и проблеми, които се решават с помощта на общуването, преразказват приказките от изучаваното произведение от името на различните разказвачи, обосновават избора на заглавие на текста. Включват се в обсъждане по ключови теми от текста: семейството, общуването, познанието, щастието: задават въпроси и отговаря на въпроси към текста, споделят свои размисли по темите и дават примери от текста и от своя опит. Изработват свои книжки с новата приказка или страничка с визитка на героя за Енциклопедията на героите.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
40

Каква магия крие се в снега Юлия Спиридонова

НЗ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно произведение. Установява сходства и различия между две литературни произведения.
Учениците се ориентират за съдържанието на книгата по анотацията, илюстрацията и заглавието. Припомнят си приключението на героя от предишната книга с него, която са чели, и по фрагмент от новата предвиждат следващото. Препрочитат фрагмент от текста, за да определят защо и как започва поредното пътешествие на героя и какво му предстои. Четат интервюто с авторката в е-библиотек@т@ и размишляват над въпроса, зададен от ня към читателя.

Текущо оценяване

по задачи.41
Каква магия крие се в снега Юлия Спиридонова

У

Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си. Открива логически акценти в художествения текст. Установява сходство и различие между литературни и фолклорни произведения. Интерпретира текста на литературни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Учениците отразяват впечатленията си от прочетеното в страничката от читателския дневник, описват портрет на героя, записват отговор на въпроса на писателя. Въз основа на прочетеното учениците съставят страничка с визитка на героя за Енциклопедия на героите или страничка от училищния вестник, с която да представят авторката на широк кръг читатели. Учениците се подготвят за изразително четене и представят фрагмента от новата книга в Книжния театър на класа, за да я препоръчат за четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
42
Птичи хор Добри Жотев

УТ


ИЧ

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация, отразена в текста, определя темата. Открива описание на външен вид на герои в художествен текст и употребата на епитетите като изразно средство. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Озаглавява текстовете.Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Установява сходство и различие между литературни произведения. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения и аргументира предпочитанията си.
Четат и разглеждат стихосбирка на автора, ориентират се в съдържанието по илюстрациите, четат произведение по собствен избор и правят словесен портрет на героя, като се опират на текста. Интерпретират текста на литературното произведение чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми: представят стихотворенията в Книжния театър на класа, изработват книжка с любим герой в работилничката за книжки. Обсъждат прочетеното, установяват сходства и различия между литературните произведения в книгата. Съставят страничка от детска енциклопедия с любими герои от птичия хор или страничка от детска енциклопедия за птиците, въз основа на собствено проучване за птица герой ог стихотворение. Решават забавен тест за проверка на разбирането.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене.
Формиращо оценяване-преглед на читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.43

13

Първи сняг Петър Андасаров

Зимен ден Петя Дубарова

НЗ

Открива описание на обстановка и на пейзаж в художествен текст, открива епитет и сравнение като изразни средства. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Установява сходство и различия между две литературни произведения. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.
Учениците четат и съпоставят литературни произведения от български автори, близки по тема и жанр. Работят самостоятелно с текста и доказват разбиране, като отговарят на въпросите към съдържанието с примери от текста. Изразяват предпочитание към отделен текст, който интерпретират чрез изразително четене в Книжния театър на класа. Съставят художествено и нехудожествено описание на зимата, като използват съответно епитети и сравнения от стихотворенията или подходящи прилагателни имена.

Текущо оценяване

по задачи.

Проверка на разбирането чрез изразително четене.

44
Големият сняг Лиана Даскалова

УТ


НЗ

Открива описания на пейзаж и на обстановка в художествен текст, осмисля ролята на епитетите и повторенията като изразни средства. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).. Разграничава художествен от нехудожествен текст, подбудително от възклицателно изречение. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на стихотворението.
По заглавие и илюстрация към стихотворението учениците се ориентират в темата, съдържанието и настроението на текста преди да го прочетат. Четат и откриват логическите акценти в художествения текст, описват какво се случва заради големия сняг. Свързват последователно стиховете, за да покажат как се променя света и изброяват предполагаеми последици. Установяват сходства и различия между художествен и нехудожествен текст с обща тема и демонстрират с изразително четене, че разбират разликата в предназначението и употребата им.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
45
Еленът с червения нос Мария Донева

Коледно желание Катя Антонова

НЗ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.

.

Учениците четат и съпоставят литературни произведения от български автори с близка тема и герои, но различни по жанр. Доказват разбиране, като отговарят на въпросите към съдържанието и дават примери от текста, Изразяват предпочитание към герой и текст, който интерпретират чрез изразително четене в Книжния театър на класа. Включват се в диалог по темата за толерантността към различията и ценността на всяко човешко същество, за коледните желания, пожелания и подаръци, които нямат цена. Вместо своите желания, изпращат до Дядо Коледа пожелание към него.

Учениците се запознават с авторката на приказката във виртуалната среда на е-библиотек@т@- разглеждат книжката за писателя и прочитат части от интервю с нея. Получават подарък за четене от авторката и участват в обсъждане на фрагмент от книгата „Седемте царства“ самостоятелно прочетено в е-библиотек@т@.Текущо оценяване

по задачи.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

46

14

Каталог: Razpredelenia-Anubis
Razpredelenia-Anubis -> Училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница