Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовкастраница4/7
Дата13.10.2018
Размер0.51 Mb.
#86942
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7

Елхата Весела Фламбурари

УТ


ЗЗ

У


Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Разграничава епизодите и съотнася заглавие към конкретен епизод. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.

Проследяват развитието на историята и как в различните епизоди се променят мислите и чувствата, речта и външния вид на героя. Избират съответни на епизодте илюстрации и ги озаглавяват, като отчитат връзката им с целиа текст. Откриват логически акценти в художествения текст и решават правилно тестови задачи за проверка на разбирането.

Учениците се запознават с авторката на приказката във виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжката за писателката, прочитат части от интервю с нея, прочитат текста за подарък от авторката и й пишат в отговор поздравителна картичка.Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Проверка на разбирането чрез илюстриране.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


47
Звезда Витлеемска  Дора Габе

Благослов Асен Разцветников

УТ


НЗ


Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно произведение.
Чете и рецитира изразително детски стихотворения от български автори. Дава примери за благопожелания, свързани с народни празници и обичаи.

Учениците споделят свои впечатления от подготовката и отбелязването на празника в семейството, в училището и в общността. Разказват за празници и обичаи на различни етнически общности. Четат и съпоставят стихотворения с обща тема: откриват връзката между заглавието и съдържанието, съотнасят илюстрация с текст и стих от текста, коментират традициите, символите и благопожеланията на празника. Проверяват познанията си за празничните обичаи, като отговарят на въпроси за проверка на разбирането. С ключови думи от текста съставят своя поздравителна картичка с коледни пожелания към всички хора на Земята.

Текущо оценяване

по задачи.

Проверка на разбирането чрез изразително четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


48
Новогодишно

Катя ВоденичароваСурваки Чичо Стоян

УТ


НЗ


Познава и рецитира детски стихотворения от български автори, посветени на празниците. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация, отразена в текста. Открива изброяване, повторение и епитети като изразни средства. Установява сходство и различие между художествен и нехудожествен текст с обща тема. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.
Учениците четат стихотворенията от бългярски автори в избран от тях ред и разпознават обичаите, отразени в произведенията. Установяват сходство и различия между тях, решават кое от тях искат да рецитират на празника и да го научават наизуст. Осмислят ролята на подбудителното и възклицателното изречение в текста и четат и рецитират изразително благопожеланията. Дават примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет. Съпоставят нехудожествени текстове за празниците, обичаите и традициите на различни народности. Осмислят празниците на всички общности като наше национално богатство.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

49
Среща с вещица човекоядка

Из „Кръстьо -частен детектив“. На долната земя, Юлия Спиридонова

УТ


ИЧ

Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Коментира постъпките на героите. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Установява сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения.
Решават колективно забавен тест за проверка на прочетеното и за ориентиране в съдържанието на книгата По фрагмент от произведение се ориентират в книгата, обсъждат героя и коментират постъпките му. Играят на детективи по следите на прочетеното. Участват в дискусия по темата на произведението: какво ще стане, ако приказките/книгите изчезнат. Четат интервюто с авторката в е-библиотек@т@ и отговарят на въпросите й. По желание работят по предизвикателството на писателката в е-работилничката по творческо четене и писане.

Тест за проверка и оценка на разбирането.

Формиращо оценяване- преглед на читателски дневник. Решаване на практически задачи с книгата.


50

І

15


Кукери-сурвакари Ангелина Жекова

Песничка за доброто Мая Дългъчева

У

НЗ


Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Открива художествено описание в текста и открива епитета като изразно средство. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст.
Учениците четат и съпоставят литературни произведения, близка по тема. Определят темата на текста и ключовите думи, описват как се пресъздават образите на доброто и злото в двете стихотворения. Илюстрират различни традиции и обичаи и интерпретацията на персонажите с примери от литературни и фолклорни произведения и ги съпоставят. Измислят или разказват приказка, за да отговорят на въпросите към тях от автора на текста.

Текущо оценяване

по задачи.


Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
51
Полската и градската мишка Лев Толстой

ЗЗ

Разпознава баснята, като произведение, в което се усмиват човешки недостатъци и завършва с поука. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества, проследява взаимоотношенията им. Определя темата на текста и ключовите думи. Илюстрира с примери от текста отговора си на въпроси, свързани със съдържанието на произведението. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни произведения, установява сходство и различия между тях.
Учениците проследяват взаимоотношенията между героите, като четат баснята и отговарят на въпросите към текста. Съпоставят начина на живот на героите, техните действия, мисли и чувства и причините за тях. Търсят, откриват и интерпретират поуката от баснята, изказана по различен начин в думите на героя и с думи на автора в края на текста. Изразяват съгласие или несъгласие с извода, дават пример и аргумент. Съпоставят варианти, в които раззлични автори преразказват баснята и въз основа на тези примери осмислят културния диалог между различни литературни традиции. Четат с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение.

Текущо оценяване

по задачи.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

52
Рижият кон Ромска приказка

УТ


НЗ

Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение. Открива логически акценти в художествения текст. Съотнася заглавие към конкретен епизод. Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
Учениците разделят приказката на епизоди и коментират начините за определяне на границите им. Озаглавяват епизодите според качествата на героя, който се появява във всеки от тях. Проследяват действията и си водят бележки в таблица, за да определят качествата на героя, заради които е възнаграден. Водят си бележки в таблица. Коментират как те са били установени и правят извод какъв е героят, който заслужава рижия кон. Интерпретират поуката, като отговарят аргументирано на въпросите Защо приказката е озаглавена така? и Защо може да се нарече вълшебна?.

Тематиката на изучаваната приказка се свързва с културата, бита и обичаите на ромите. Учениците дават примери с други фолклорни произведения на същия етнос. Изразяват положително отношение, интерес и уважение към традициите на етносите, като подготвят празнична страничка за училищния вестник за културата на етническата общност.Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.
53

16

Рижият кон Ромска приказка

Един старец ЛевТолстой

Световен Ден на думата

"Благодаря"

УТ


У

ЗЗ


Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Открива логически акценти в художествения текст.. Открива нравствени ценности в пословици.
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Учениците четат кратка приказка и задават въпроси, за да се ориентират в ситуацията на общуване. Коментират постъпките на героя и избират подходящо заглавие за текста. Съпоставят ромската и руската приказка и обсъждат общи ценности, споделяни от културите на различни народи. Дават примери от български фолклорни и литературни произведения, в т.ч. пословици, със сходна тематика.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
54
Царицата на пчелите Братя Грим

НЗ

Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в приказката. Проследява взаимоотношенията между героите, съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Установява сходство и различия между две произведения.

Учениците споделят впечатления от приказката, прочетена самостоятелно, изразяват предпочитания към герои и епизоди, четат бележки от читателския дневник, играят в облака на въпросите, които сами са подготвили. Учениците проследяват действията на героите и по въпросите в читанката определят епизодите. Играят екипно на детективи по следите на прочетеното: изброяват всички герои и определят ролята им, изброяват изпитанията, пред които се изправят героите, и коментират ролята им, изброяват вълшебните предмети и вълшебствата и посочват тяхната роля. Доказват отговорите си с примери от произведението и с ключовите думи от въпросите, съставят мисловна карта с описание на приказката и план за преразказването й.

Текущо оценяване

по задачи.

Проверка на разбирането чрез преразказ.

55
Царицата на пчелите Братя Грим

ЗЗ

У


Преразказва приказката по план Участва в обсъждането на фрагменти от литературни произведения. Установява сходство и различия между литературни произведения. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения, като участва в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
Учениците интерпретират приказката, влизайки в ролите на на разказвачи, автори и фолклористи/изследователи - участници във фестивал за приказките. Учениците се включват в маратон на разказвачите, които преразказват приказката по плана, като се сменят на всеки епизод. Авторите преразказват приказката, като я променят (малкият брат търси своите изчезнали братя и ги намира чак след като разваля магията). Изследователите правят презентация на българската приказка Добро за добро от Ран Босилек. В качеството си на фолклористи съпоставят немската и българска приказки и посочват сходствата и разликите и дават пример за културен диалог между народи с различни традици.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
56
Страхливият лъв Из „Вълшебникът от Оз“ Лиман Франк Баум

УТ


ИЧ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение.
По фрагмент от произведение се ориентират в книгата, препоръчват си я за четене, като споделят и аргументират предпочитания към герой и епизод. Отразяват впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски дневник на страничката за любими книги или герои, съставят страничка за енциклопедията на героите. Интерпретират текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми Инсценират епизода от прочетения фрагмет на книгата или провеждат Книжен театър по книгата.


Тест за проверка и оценка на разбирането при четене.

Формиращо оценяване -Преглед на читателски дневник Решаване на практически задачи с книгата.57

17

Деветият брат Асен Разцветников УТ

НЗ

Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Открива описания на външен вид на герои, на обстановка в художествен текст. Открива епитети и значението на непознати думи с опора на контекста
Учениците проследяват действията на героите, като отговарят два пъти на въпросите към приказката: след първото й слушане и след първото й прочитане. Доказват отговорите си с примери от литературното произведение и с ключовите думи, определящи реда на действията, съставят пътечка за четенето на вълшебни приказки. Учениците версия за приказка с битка на юнак Преразказват приказката, следвайки пътечката, без и със включване на описанията от текста. Сравняват въздействието на двата варианта и оценяват ролята на художествените описания в литературната приказка. На тази основа осмислят разликите между фолклорната и литературната приказка.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.58
Деветият брат

Приспивна песен Асен Разцветников

УТ


ЗЗ

У


Съпоставя стихотворение и приказка от един и същ автор. Установява сходство и различия между литературни и фолклорни произведения. Чете стихотворението изразително с цел изпълнението му да звучи като приспивна песен. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.

Учениците интерпретират стихотворението „Приспивна песен“, като отговарят на въпроси по текста, разучават стихотворението и пресъздават ситуацията на фолклорно общуване чрез приспивна песен и разказване на приказки. Учениците преразказват приказката по пътечката на четенето (или лентата на събитията във времето). По желание - подготвят тематична страница за представяне на автора в училищния вестник на класа. Съпоставката между приказка и стихотворение с близка тема, написани от Асен Разцветников, е основа за наблюдения и изводи относно жанрови проявления, тематични предпочитания към произведения от творчеството на писателя.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
59

Вълшебства Шарл Перо

УТНЗ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановката в художествен текст. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Открива нравствени ценности в пословици. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
Учениците обсъждат четенето на приказки и ролята на вълшебството в тях по въпросите: кой, кога, къде, защо и как, какво вълшебство може да прави в приказките, и отговарят с примери от приказки на различни народи. Чрез същите въпроси учениците анализират ситуацията на илюстрацията и импровизират епизод от вълшебна приказка. Четат текста по части и съпоставят версията си с разказаното в епизодите, съпоставят постъпките и нравствените качества на героите, като попълват сравнителна таблица, свързват ролята на вълшебството в оценката за постъпките на героите. с поуките от приказките. Дават примери от приказки на различни народи за качества на героите, които се подлагат на изпитание и се ценят .

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.


60


18

Вълшебства Шарл Перо 
УТ

ЗЗ

У


Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност чрез игрови и сценични форми.

Обобщават се наблюденията върху особеностите на вълшебната приказка, съпоставят се вълшебни приказки с герои момчета и момичета и се разпознават разликите в качествата на героите, които подлежат на изпитания и оценка. Ученици илюстрират извода с предварително подготвена презентация на българската народни приказка „При месеците“. Останалите съпоставят френската и българска приказки и посочват сходствата и разликите. Споделят предпочитания към приказка и я интерпретират чрез игра по роли.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
61
Мързеливка Африканска приказка

НЗ

Ориентира се в последователността на епизодите от повествованието в изучавано произведение Коментира постъпките на героите и нравствените им качества. Открива логически акценти в художествения текст и нравствени ценности, изразени чрез пословици. Илюстрира отговорите си с примери от текста, а културния диалог между различни общности - с примери от други прочетени произведения.
Учениците определят темата на текста по заглавието на приказката, а по илюстрацията и въпросите на Малкия писател измислят случка, в която героят разкрива качеството си. Коментират изучени приказки от други народи , свързани с темата, и по аналогия с тях предвиждат възможно развитие на действието. Текстът се чете по епизоди, като в края на всеки се формулира въпрос и се предполага отговора му в следващия епизод. Обсъжда се пример за какво дава историята и кое друго заглавие може да изрази по-добре смисъла й. Обобщават се наблюденията за особеностите на битовите приказки и учениците дават пример за битови приказки на други народи, в които се порицава мързелът и възнаграждава трудолюбието.

Текущо оценяване

по задачи.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

62
Богатият Мравей Елин Пелин

НЗ

Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Открива нравствени ценности в пословици. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност за драматизация.

.

Учениците правят предположение за героите, случката и темата на текста, по която читателите могат да размишляват, като, въз основа на читателския си опит, тълкуват заглавието и илюстрациите. Четат приказката, за да отделят епизодите и разкриват причинно-следствените връзки между тях, като отговарят на въпросите. Обсъждат причините за действията на героите и отношенията между тях, ценностите, които определят постъпките им. Съпоставят своето виждане за най-ценното в живота с гледните точки на героите и на автора. Коментират как авторът разкрива своята оценка за героите и за най-ценното. Дават примери с пословици в подкрепа на авторовата и на своята гледна точка. Подготвят и представят приказката на сцена.

Текущо оценяване

по задачи.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

63
Каталог: Razpredelenia-Anubis
Razpredelenia-Anubis -> Училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница