Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовкастраница7/7
Дата13.10.2018
Размер0.51 Mb.
#86942
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7МОДУЛ 3. ЧЕТА, МЕЧТАЯ, ОТКРИВАМ

85

25

Вълшебното дърво Английската народна приказка

УТ


НЗ

У


Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Установява сходство и различие между литературно и фолклорно произведение с общ сюжет и тема.
Учениците се ориентират в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Интерпретират текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми. Илюстрират културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

86
За да имаш приятели

Йордан Радичков

УТ


НЗ

Включва се в диалог по дадена тема., задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си. Открива описания на външен вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст, открива епитети в художественото описание. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно произведение. Открива нравствени ценности в пословици.
Откриват скрития в заглавието въпрос и го формулират като проблем за обсъждане: лесно или трудно е да имаш приятели. Обменят мнение за приятелството и обсъждат прочетени произведения, свързани с темата. Четат, за да открият какво авторът и героят мислят за приятелството, откриват как те изразяват своите гледни точки, съпоставят с тях своите виждания. Интерпретират текста чрез илюстриране и творческо разказване. В работилничката за творческо писане пишат за за своя най-добър приятел и за историята на приятелството, което са създали.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Проверка на разбирането чрез илюстриране.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


87
Кърпена глава

Гай Бас


НЗ

Открива описания на външен вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст, открива епитети в художественото описание. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано литературно произведение. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение.
Ориентират се в съдържанието на книгата, като преглеждат анотацията й. Участват в обсъждане на фрагмент от литературно произведение в жанра фентъзи, оценяват фантастично-чудесния характер на авторовата измислица, като коментират необикновените герои и техните странни истории. Съпоставят постъпките, портретите и нравствените им качества, проследяват развитието на отношенията им. Разпознават авторовата приказка по художествените описания на преживяванията на героите. Съчиняват продължение в логиката на повествованието от прочетения фрагент.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.88

ІV

26


Кърпена глава

Гай Бас


Ако бях великан Нели Маргаритова

ЗЗ

У


Ориентира се в ситуацията на общуване, отразена в текста. (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст. Установява сходство и различие между две литературни прроизведения
Съпоставят текстове в различен жанр, но с подобни герои. Съставят страничка за Енциклопедията на приказните герои, за да представят героя-великан. Изразяват емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения с подобни герои.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
89
Песничка за изкуството Недялко Йорданов

УТ

Световен ден на култураНЗ

Ориентира се в ситуацията на общуване, задава и отговаря на въпроси. Открива логически акценти в художествения текст. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен текст. Осмисля условния характер на художествения текст. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Ориентират се в комуникативноречевата ситуация, отразена в текста (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Четат стихотворението самостоятелно, определят темата и интерпретират смисъла, изразяват отношение по темата и мнение за ролята на изкуството в живота на човека. Разучават стихотворението и го рецитират. Импровизират мелодия на песничката. Съпоставят песнички, написани от Недялко Йорданов и откриват сходства в диалоговата форма и в темите. Четат текст на верижка, на канон, с подходящ темп и интонация.

Текущо оценяване по задачи: устна и писмена проверка.

Проверка на разбирането чрез изразително четене.
90
Лазарски песни Дора Габе


Венци Народна песен


Гатанка за земята Мая Дълтъчева

УТ


У

НЗ


Познава литературни и фолклорни произведения, посветени на България и бъллгарските празници. Различава фолклорен от литературен текст. Разграничава епитета от прилагателното име. Открива повторенията и сравненията в изучавано произведение. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен текст. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.

Свързват тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Припомнят си литературни и фолклорни произведения, посветени на празниците. Четат с разбиране и изразително, като отчитат различията и промяната в ситуациите на общуване и различните начини на изразяване на героите на литературното и фолклорното произведение. Рецитират детски стихотворения от български автори. Осмислят текста на народната песен като фолклорно произведение.

Текущо оценяване по задачи: устна и писмена проверка. Проверка на разбирането чрез изразително четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


91
Яйцето Из „Ние, врабчетата“, Йордан Радичков

ИЧ

Ориентира се в съдържанието на книгата по корицата и илюстрациите. Открива описание на външен вид на герой и на обстановка. Ориентира се в последователността на епизодите и проследява взаимоотношенията между героите. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение, задава и отговаря на въпроси. Интерпретира текста на литературни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Участват в читателска конференция за обсъждане на книгата по фрагменти от произведението. Съпоставят постъпките на героите и нравствените им качества. Споделят и аргументират предпочитания към герой и епизод от прочетената книга. Съпоставят произведения на автора. Създават проект за страничка за колективния герой – врабчета, в Енциклопедията с любими герои. Обсъждат резултатите от предварително проучване по проектна природозащитна задача-да преброим врабчетата в нашия квартал. Изразявват и аргументират предпочитанията си към герои и епизоди.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене. Формиращо оценяване - преглед на читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.


92

27

Дръвчето Христо Радевски

Дъбът

НЗ

Различава художествен от нехудожествен текст, открива описание на външния вид на героя и на обстановката. Илюстрира с примери от текста отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно произведение. Съпоставя художествено с нехудожествено описание по обща тема, установява сходство и различие. Разграничава епитета от прилагателното име, открива думи употребени в пряко и в преносно значение.
Учениците четат стихотворението, като мислено водят диалог с текста: ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Представят си героя и проследяват преживяванията му, четат изразително стихотворението от името на героя. Съпоставят художествен и нехудожествен текст с близка тема и диференцират стратегиите за четене на текстове с различно предназначение. Изразяват предпочитания към вид текст и начин на четене.

Текущо оценяване

по задачи.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

93
Как яйцата повярваха в чудесата Мая Дългъчева

УТ


НЗ

Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация и в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Разпознава авторова приказка като литературно произведение. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
Учениците прогнозират съдържанието на текста по заглавието и илюстрациите, четат го на части, като водят диалог с героите – задават въпроси и предполагат отговорите. Съпоставят версиите на текста от читанката и от е-библиотек@т@ и изразяват предпочитание към една от тях. Участват във виртуална среща с авторката в работилничката за творческо четене и писане. Водят диалог с нея, като отговарят на въпросите й, четат интервюто от книжката за авторката и откликват на поканата й за съвместно писане на великденска история.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Проверка на разбирането чрез илюстриране.

94
Великденска нощ Елисавета Багряна

ЗЗ

У


Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст. Рецитира детски стихотворения от български автори, посветени на празниците. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.
Коментират традициите и обичаите при посрещане на Великден при различни народи и култури. Систематизират читателския си опит по темата, като обсъждат проект за книжка със заглавие Празничен календар. Четат изразително и рецитират великденски стихотворения. Четат в е-библиотек@т@ Червена приказалка – великденски подарък от писателката Мая Дългъчева и съставят и изпращат великденска поздравителна картичка до нея.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
95

28

Най-хубавите ръце Българска народна приказка

Хлябът Младен Исаев

У

НЗ


Ориентира се в ситуацията на общуване и се включва в диалог по дадена тема. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Открива нравствени ценности в пословици. Установява сходство и различие между фолклорни и литературни произведения с близка тема. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
Беседва се за значението на труда и отношението към него. Учениците четат текст по избор и описват ситуация на общуване, отразена в него, изразяват мнение по въпроса, обсъждат героите. Съпоставят и дискутират произведения, посветени на труда и трудолюбието. Разбират и обсъждат значимостта на различните професии. Установяват сходство и различие между произведения с обща тема и различен жанр. Дават примери за произведения на други народи, свързани с темата и играят на детективи с пословици на народите по темата.

Текущо оценяване

по задачи.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

96
Клиент и майстор Арменска народна приказка

НЗ

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Открива логически акценти. Коментира постъпките на героите и нравствените им качества. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с различни култури, бит, обичаи и традиции; Задават и отговарят на въпроси с опора на текста и така доказват, че го разбират. Дават пример за междукултурен диалог по темата на произведението и интерпретират текста на фолклорното произведение чрез участие в творчески дейности за разказване, съчиняване и драматизация на приказката.

Текущо оценяване

по задачи.


Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


97
Гергьовден Веса Паспалеева

Вали вали, Дъждко Васил Павурджиев

НЗ

Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Открива в художествено описание изброяване, повторение и епитети, уместно употребява видовете изречения по цел на изказване. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение.
Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с различни култури, бит, обичаи и традиции: описват обичаи в празнуването на Гергьовден от различните етноси; Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения Съпоставят литературни произведения с обща тема, установяват сходства и различия в интерпретацията й. Систематизират познанията си за произведения, с тематика, свързани с пролетните празници. Съставят празнична кръстословица и играят в облака на въпросите по празничния календар.

Текущо оценяване

по задачи.

Проверка на разбирането чрез изразително четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


98
Боб. Малката кутийка с голяма мечта Здрава Каменова


ИЧ

Открива описание на външен вид на герой и на обстановка, разграничава художественото описание от повествованието в стихотворна реч. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Чете с разбиране и изразително. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения, споделя предпочитания към герои и епизоди от четена книга. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение, задава и отговаря на въпроси по темата на произведението.
По фрагмент от произведение се ориентират в книгата, обсъждат героя и коментират постъпките му. Аргументират предпочитания към герои и епизоди от произведението. Решават колективно забавен тест за проверка на прочетеното и ориентиране в съдържанието на книгата. Участват в обсъждането на фрагменти от литературното произведение, включват се в диалог по темата, свързана с опазване на околната среда. Четат нов откъс от произведението в е-библиотек@т@ и се запознават с авторката посредством Лексикона на читателя. По желание работят по предизвикателстовото на авторката в Работилничката по творческо четене и писане-съчиняват заедно с нея или й пишат писмо.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене.

Формиращо оценяване -преглед на читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.

99

V

29


Малкият папагал Турска народна приказка, преразказана от Турхан Расиев

УТ


НЗ

Открива описания на външен вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст. Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение Съотнася заглавие към конкретен епизод. Съпоставя постъпките на героите и техните нравствени качества. Установява сходство и различие между фолклорни и литературни произведения.
Учениците се ориентират в произведението, като разглеждат корица на книжка с него и измислят своя история с героя от илюстрацията. Запознават се с текста на произведението чрез диалогично четене с въпроси и предположения за развитието на историята. Съпоставят турската приказка със сходни приказки от български автори - илюстрират културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения. По желание работят в работилничката по творческо четене и писане по предизвикателство, отправено им от детски автор - досъчиняват турската приказка.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

100
Матея Евгения Войнова

УТ


НЗ

Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Открива описания на външен вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст. Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на повествованието в изучавано произведение. Проследява взаимоотношенията между героите, съпоставя техните постъпки и нравствени качества.
Децата дискутират по теми и проблеми, свързани с произведението. Коментират отношенията между героите, споделят разбиранията си за толерантно поведение и приятелство. Създават страничка на героя в Енциклопедията на героите и правят илюстрация към прочетеното. Играят в Облака на въпросите по произведението и на детективи по следите на прочетеното - представят книжки по темата с произведения, четени в предишни читанки.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.101
Матея Евгения Войнова

УТ


ЗЗ

У


Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст.
Учениците участват във виртуална среща с авторката на книгата в работилничката за творческо четене и писане. Четат и разглеждат книжката за авторката, представят интервюто с нея и отговорят на нейните въпроси, приемат творческото предизвикателство и съчиняват история по картините, нарисувани от авторката и подарени им от нея.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
102

30

Какво знам, мога и ценя след третото пътешествие с четене. Обобщение

УТ


О

Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Дава примери за културното многообразие и изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения. Открива основни белези на своята национална идентичност в тях. Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения

Представят резултати от работата по проекти -колективно съставяне и представяне на книжки, на страници от вестник на класа, представяне и обсъждане на читателско портфолио и читателски дневник.

Разсъждават по теми от изучавани произведения. В Облака на въпросите отговарят самостоятелно на ключови въпроси по съдържание на прочетен текст. Като отговарят на въпроси, доказват, че разбират съдържанието на прочетеното от съответния раздел на читанката, съставят свои въпроси за игра в Облака на въпросите от поредното пътешествие, самооценяват разбирането чрез отговори на въпроси.

Играят на Детективи по следите на прочетеното - допълват изречения от изучени произведения, разпознават текст и назовават заглавието и автора, поставят си детективски задачи, като съставят и разменят нови въпроси по опорни думи загадки от изучените произведения -описват герои или събития без да ги назовават. Играят на бърканица с книжките, за да уловят и поправят грешките в заглавията и имената на авторите. Подреждат „книжките“ от модула по азбучен ред на рафта в е-библиотек@т@ и от името на Малкия писател изпращат своя картичка до Ая.


Проектно оценяване.

Групово оценяване.


Формиращо оценяване по картата с умения.

Самооценяване.

103-104
Какво знам, мога и ценя в края на трети клас Годишен преговор – 2 ч.


П

Очаквани резултати по всички литературни и социокултурни компетентности в края на годината.
Решават учебни задачи, включени в темата за годишен преговор в читанката и по желание повторно разиграват читателските игри от обобщителните страници в края на модулите в учабната тетрадка.

Заключително оценяване: диагостични задачи, тест.
105
Моите красиви рога Радостина Николова

ИЧ

Ориентира се в съдържанието на книгата по илюстрации и при обсъждане на фрагмент от произведението. Открива описание на външен вид на героя и се ориентира в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Проследява развитието на взаимоотношенията между героите и коментира постъпките и нравствените им качества. Чете с разбиране и изразително. Разпознава авторова приказка като литературно произведение.
Решават колективно забавен тест за проверка на прочетеното и ориентиране в съдържанието на книгата. Участват в обсъждането на фрагменти от прочетеното литературното произведение и правят презентация на героя. Споделят предпочитания към герои и епизоди от прочетеното и написаното в читателския дневник, решават дали да включат тяхна страничка-визитка в Енциклопедията с любими герои. Четат друг откъс от произведение на авторката в е-библиотек@т@ и се запознават с авторката посредством Лексикона на читателя. Участват в творческата работилница по предизвикателството на авторката и съставят писмо до нея.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене. Формиращо оценяване- преглед на читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.106

31

Какво знам и мога в края на трети клас?

Изходна диагностика.

Сънят на врабчето Елин Пелин,

УТ


Изх.Д

Проследява развитието на действията (на героя) и прави връзка между епизода и цялостния текст. Съотнася заглавие към конкретен епизод. Открива описания на външен вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Открива сравнение в литературни и фолклорни произведения. Открива епитети в литературни и фолклорни произведения. Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение. Илюстрира с примери от текста отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Разпознава жанра на литературното произведение. Интерпретира литературното произведения чрез пословица, смислово близка до текста. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.
Тестът за изходна диагностика се решава в рамките на 1 учебен час. Критериите за оценяване на учебните постижения в края на трети клас се основават на очакваните резултати в овладяване на видовете компетенности. Учениците се ориентират в тематичната рубрика на тетрадката Какво знам, мога и обичам в четенето и се подготвят за теста за проверка на постиженията им в четенето в края на трети клас. За да се мотивира ученика за съзнателно четене и самоконтрол върху разбирането, предварително се коментират критериите за установяване на разбирането при четене. Учениците четат самостоятелно с разбиране, препрочитат подборно с цел отговор на поставен въпрос и проверяват решенията си. След като тестът е решен, децата оценяват многоаспектно дейността си чрез Личицата на читателя. Маркират задачите, с които смятат, че са се справили, задачите, които са ги затруднили и в решението на които, не са сигурни или не могат да обяснят. Заедно с учителя определят брой точки за всяка задача и пресмятат общия си бал. Съпоставят резултатите от изходния тест с тези от входния тест и правят извод за напредъка в ученето. Поставят си нови цели за следващия етап от развитието си като читатели.

Критерийно оценяване на четенето с разбиране чрез тест. Самооценяване с инструментите Личицата на читателя и Светофарът на ученето и Стълбицата на четенето.
107
На Кирил и Методий Иван Давидков


НЗ

Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен текст. Рецитира детски стихотворения от български автори. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.

.

Обсъждат традиции и обичаи, свързани с празника. Разказват за делото на Кирил и Методий и техните ученици. Изразява чувство на гордост и признателност. Организират рецитал по стихотворения на български автори, посветени на България и българския език. Четат отзивите на писателите за детските книги от Лексикона на читателя. Участват във виртуална среща с Мария Донева в работилничката за творческо четене и писане. Авторката се представя с четене на текстове от читанката и с книжката за автора от е-библиотек@т@. Представят книжката Златно перо с текстовете, написани в отговор на предизвикателствата на писателите към тях.

Текущо оценяване по задачи: устна и писмена проверка.

108
Помощ. Не искам да чета тази книга Дженет Тажиян

УТ


ЗЗ

У


Открива значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение. Прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението. Проследява взаимоотношенията между героите в повествованието. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Разграничава художествен от нехудожествен текст. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.
Включват се в диалог по проблеми, свързани с книгата и четенето, коментират героя на произведението като читател, споделят лични предпочитания към книги и теми, обсъждат семейни традиции в четенето и читателските интереси на роднини и приятели, споделят предпочитания към стратегии за четене и модели на водене на читателски дневник. Децата представят своето читателско портфолио и разказват за постиженията си като читатели. Разглеждат Лексикона на читателя и коментират темата за книгата и четенето през погледа на писателите, четат съветите на любимите автори от читанката към читателите и към малките писатели.

Текущо оценяване по задачи.

Формиращо оценяване.

Читателско портфолио.

Светофарът на ученето.

109

32

Новият закон Кристине Ньостлингер

ЗЗ

У


Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Открива логически акценти в художествен текст. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.
Споделят впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение, дискутират правата на децата и се подготвят за отбелязване на световния ден на детето. Свързват тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции и отношението в тях към децата. Коментират подаръците на писателите, оставени за тях в Лексикона на читателя (лични текстове на авторите от читанката, препоръчани от тях за децата) и размишляват с какво те са ценни за тях. Планират лятното четене, като включват заглавия на книги на авторите от читанката.

Формиращо оценяване.

Тестово оценяване на четенето с разбиране.


110
Ваканция Цветан Ангелов

Лулу и кои неща не се учат Петя Кокудева

У

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Включва се в диалог по дадена тема, задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст. Споделя впечатления от изучавани или самостоятелно прочетени литературни и фолклорни произведения. Ориентира се в оформлението на книгата.

Мотивация за продължаващо четене и водене на дневник през лятната ваканция. Планиране на лятното четене - индивидуален избор на книги за четене и препрочитане, избор на модел за водене на читателски дневник. Въз основа на индивидуалните списъци колективно се съставя списъка за лятно четене на класа, като се съпоставят предпочитанията на децата от класа и се добавят книги по препоръка на учителя и библиотекаря, както и по препоръка на писателите от Лексикона на читателя. Подготвят се да отразяват впечатления от прочетеното и да водят читателски дневник и електронен читателски дневник. Текстовете, които се научих да създавам

Проектна задача. Самооценяване с Личицата на читателя.
111
Приключенията на Туфо Рижият пират Георги Констаннтинов

УТ


ИЧ

Открива описание на външен вид на герой и на обстановка в художествения текст, различава художествено описание от повествование.. Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение Съотнася заглавие към конкретен епизод Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение
По корица и анотация се ориентират в съдържанието на книгата и правят презентация, решават забавен тест по самостоятелно прочетени части и споделят впечатленията си, отразени в читателския дневник. Участват в обсъждане на фрагмент от произведението, прогнозират развитие на историята, съставят страница с визитка на героя за Енциклопедията на любими герои. Вземат решение дали да включат книгата в списъка с книги, планирани за лятно четене през ваканцията. Съгласуват модела за водене на читателски дневник и странички от читателско портфолио. Договарят обща програма за лятно четене в сформирани читателски кръгове и водене на е-дневник.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене.

Формиращо оценяване- преглед на читателски дневник.Решаване на практически задачи с книгата.

112
Книжен театър в класната стая по случай Деня на детето


У

Изразява емоционално-оценъчно отношение, изказва и аргументира предпочитания към изучени и самостоятелно прочетени фолклорни и литературни произведения. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Групови дейности, свързани с популяризиране и практикуване на четенето в рамките на проектна задача. Фестивал на четенето в класната стая: провеждане на читателски маратони, литературни четения, викторини, читателски игри на детективи, бърканици; интервюта с писателите от Лексикона на читателя. Мотивация за продължаващо четене и водене на дневник през лятната ваканция.

Проектна задача. Самооценяване с Личицата на читателя.Каталог: Razpredelenia-Anubis
Razpredelenia-Anubis -> Училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница