Литература за ученици от клас Общински кръг 06. 02. 2011 г. Уважаеми ученициДата21.01.2018
Размер142.76 Kb.
#49313
ТипЛитература
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ТЕСТ

по български език и литература за ученици от 7. клас

Общински кръг – 06.02.2011 г.
Уважаеми ученици,

Предложеният тест съдържа 60 езикови и литературни задачи - 50 задачи с избираем отговор и 10 задачи със свободен отговор. Внимателно прочетете условието на задачите. Към всяка задача с избираем отговор са дадени 4 възможни отговора, от които само 1 е правилен. В листа за отговори оградете с кръгче буквата на отговора, който считате за верен. Ако прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен и искате да го поправите, зачеркнете го със знака „Х” и оградете с кръгче буквата на друг отговор, който приемате за верен.

Срещу номера на задачите със свободен отговор в предложения Ви лист за отговори запишете кратък отговор.

Всяка правилно решена задача ще Ви донесе 1 или 2 точки, като максималният брой точки от теста е 100. Грешното решение или липсата на решение няма да Ви носят точки.

Времето за решаване на теста е 2 астрономически часа.

Успешна работа!

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 7. включително.
Специалистите, които изучават звездите, планетите и другите космически обекти, се наричат астрономи. Думата астрономия произлиза от гръцките понятия звезда и подреждане.

Астрономите изучават Вселената по различни начини. Едни от тях наблюдават отдалечените небесни тела. Други работят в лаборатории, където проучват парченца от метеорити, скални образци от Луната, проби от космически прах и частици. Като използват резултатите от проучванията, някои астрономи се опитват да създадат модели на изследваните космически обекти.

За да изследват космическите обекти, отдалечени на милиони и дори на милиарди километри, астрономите използват мощни телескопи, които увеличават образите на наблюдаваните обекти и позволяват да се видят много детайли.  1. Коя е темата на текста?

А) космическите обекти

Б) мощните телескопи

В) астрономите като учени

Г) произход на думата астрономия
  1. Кое от следните твърдения е вярно според текста?

А) Думата астрономия произлиза от латинските понятия за звезда и за

подреждане.

Б) Астрономите изучават Вселената, като използват само един определен

начин за изследване.

В) Частиците са космически обекти, които е възможно да се изследват чрез

телескопи.

Г) Мощните телескопи са надеждни инструменти за изследване на

космическите обекти.  1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно според текста?

А) Астрономите се занимават с изследване на небесните тела като планети,

комети, звезди.

Б) Скални образци от Луната могат да се изследват в лабораториите от учени

астрономи.

В) Въз основа на резултатите от проучванията астрономите се стремят да

създават модели на космическите обекти.

Г) Астрономите нямат възможност да наблюдават обекти, отдалечени на

повече от милиарди километри.
  1. Как се осъществява връзката между първия и втория абзац на текста?

А) чрез синонимна замяна и чрез повторение

Б) чрез вметнат израз и показателно местоимение

В) чрез синтактичен паралелизъм

Г) чрез лично местоимение и съюз
  1. С кой израз може да се замени подчертаният Като използват, така че да не се промени смисълът?

(Отговора запишете в листа за отговори.)
  1. Каква част на речта е подчертаната дума проучванията?

(Отговора запишете в листа за отговори.)


7. Какво е по състав първото изречение от текста?

А) сложно съставно с подчинено подложно изречение

Б) сложно съставно с подчинено определително изречение

В) сложно съставно с подчинено допълнително изречение

Г) сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение
8. Какви са подчертаните думи в изречението от лексикална гледна точка?

Хващам се на бас, че той е най-добрият бас в нашата опера.

А) синоними Б) омоними В) пароними Г) антоними


9. Фразеологичното словосъчетание от дъжд на вятър означава:

А) винаги Б) никога В) от време на време Г) за кратко време


10. С кой от изразите може да се замести подчертаното фразеологично

словосъчетание, без да се промени смисълът на изречението?

Действайте така, че на никого да не падне косъм от главата.

А) никой да не загуби възнаграждението си

Б) на никого да не се влоши здравето

В) никой да не спечели наградата

Г) на никого да не му се случи нищо лошо
11. Кое от посочените фразеологични словосъчетания не е синоним на

останалите?

А) на всяко гърне похлупак

Б) вре си носа навсякъде

В) на всяка манджа меродия

Г) всяко чудо за три дни

12. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

А) от игла до конец – цепя косъма на две

Б) от пиле мляко – на всяка манджа меродия

В) идвам на себе си – загубвам ума и дума

Г) под път и над път – с лопата да ги ринеш
13. Какви са подчертаните думи в изречението?

Неговото старание да облекчи страданието на възрастния мъж беше

възмездено.

А) омоними Б) пароними В) синоними Г) антоними


Прочетете изречението и изпълнете задачи 14. – 16. включително:

Древногръцкият поет Омир е описал Троянската война в поемата си „Илиада”.
14. Каква част на изречението е подчертаната дума?

А) пряко допълнение

Б) несъгласувано определение

В) непряко допълнение

Г) обстоятелствено пояснение
15. Колко думи – неизменяеми части на речта – има в изречението?

(Отговора запишете в листа за отговори.)


16. Какъв е видът на сказуемото в изречението?

(Отговора запишете в листа за отговори.)
  1. В кой ред сказуемото е съставно именно?

А) Ти не можеш да ме разбереш.

Б) Той е винаги пръв в състезанията.

В) Ваня започна да рисува.

Г) Петър беше завършил езикова гимназия.


18. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка?

А) Възможноста при грешен отговор да видите къде се намира материалът,

който засяга проблемната тема, е едно от предимствата на изданието.

Б) Последните два въпроса, които зададоха двамата участника в

състезанието, бяха от областта на литературата.

В) Преди няколко дни чествахме 50-годишен юбилей на нашето училище.

Г) Възхвалата на родното слово е основна тема на Иванвазовата ода

„Българският език”.


19. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуването?

А) Книгата ще е полезна за учениците, които искат да се запознаят със

съзвездията, а така също и на лекторът в планетариума, разкриващ пред

посетителите явленията на звездното небе.

Б) Всяка нощ небосклона е осеян с хиляди звезди – едни блестят, а други

едва се виждат, но всички разговарят помежду си.

В) Лектора каза, че много от съзвездията носят имена на герои от

митологията.

Г) Трудно е дори с богато въображение да се види митическият герой

Персей такъв, какъвто го рисуват на старите карти – силен мъж с остър

меч в ръката.
20. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Конникът минъл през широко отворените порти.

Б) На площада се събраха много хора – мъже и жени, малки и голями.

В) Иван има особенно отношение към математиката.

Г) Първото голямо въстание срещу византийската власт избухнало през

1040 година.


21. В кое от изреченията НЯМА правописна грешка?

А) Климатът в този район е много подходящ за отглеждане на плодове и

зеленчуци.

Б) Един от най-популярните герой на българската литература е Бойчо

Огнянов.

В) Афторът изразява по метафоричен начин своето разочарование от

сблъсъка между предварително прочетеното в книгите за Америка и

това, което вижда.

Г) Възрасният мъж се осмели да прекрачи прага на старата къща, където

не го очакваха.


22. Кое от следните изречения е граматически правилно?

А) Господин Христов, Вие сте публикувал една интересна статия по този

въпрос преди няколко години.

Б) Господине, Вие сте се обаждали няколко пъти вчера, но аз бях на една

конференция в Прага.

В) Госпожо Асенова, казахте, че сте започнала да се занимавате с рисуване

още като дете.

Г) Госпожице, Вие ли сте поръчала това кафе?


23. В кое изречение НЯМА пунктуационна грешка?

А) На никого не каза, кога ще се върне.

Б) Кога ще се върне, никой не разбра.

В) Той ще реши, кога ще се върне.

Г) Не разбрах, кога ще пътува обратно.
24. Колко запетаи трябва да се поставят в изречението?

Пред един стол претрупан с книги хартии вестници с червени восъци и

други писалищни потребности седеше Левски наметнат с кожух и пишеше.

А) четири Б) пет В) шест Г) седем25. В кои от посочените позиции трябва да се поставят запетаи?

Смелостта (1) с (2) която героят защитава своята родина (3) иготовността му за саможертва (4) са показани най-ярко в последната

глава на романа.

А) в (1) и (3) Б) в (2) и (3) В) само в (1) Г) в (1) и (4)


26. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

А) Момъкът е потресен от трагедията, на която става свидетел и разбира, че

няма право да очаква повече помощ от тази жена, загубила най-скъпото

си същество.

Б) Без да познава революционните идеи, за които се борят бунтовниците,

баба Илийца се оказва на висотата на това героично българско време,

извършвайки нравствен подвиг.

В) Вазов внушава, че истинското чудо, върнало живота на Илийчиното

внуче, е родено от човешката доброта, състрадание и милосърдие.

Г) Макар да е обикновена селянка, Илийца съзнава, че това младо момче е

жертвало живота си за другите, че е тръгнало „за християнска вяра курбан

да става”, и за нея това е още един мотив да му помогне.


27. В кое изречение има пропусната запетая?

А) Термините трябва да се заменят с други думи.

Б) С други думи времето ти изтече.

В) Можеше да се изразиш с други думи.

Г) Ти просто повтаряш същото с други думи.
28. Колко определения има в изречението?

В пъстрите лехи на градината поклащаха главички алени лалета.

(Отговора запишете в листа за отговори.)


29. Каква част на изречението е подчертаната дума?

Професор Иванов отговори на въпросите на журналистите.

А) съгласувано определение

Б) приложение

В) сказуемно определение

Г) несъгласувано определение
30. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено подложно

изречение?

А) Който се труди старателно, той от всички най-много печели.

Б) Истина е, че хората не обичат да им се казва истината в очите.

В) В задачата се пита коя от колите първа ще пристигне в града.

Г) Който много пита, научава бързо много неща с малко усилия.

31. Какво е по вид изречението?

Камъкът, който стоеше сигурно от векове сред реката, беше огладен от

водите й.

А) сложно съставно с подчинено подложно изречение

Б) сложно съставно с подчинено допълнително изречение

В) сложно съставно с подчинено определително изречение

Г) сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение

32. Кое от изреченията НЕ е сложно смесено по състав?

А) Качи се горе и погледни дали свети лампата в стаята.

Б) Движи се и спортувай, за да си здрав.

В) Когато пристигнеш, ми звънни или ми прати съобщение.

Г) Седни, затвори очи и дишай бавно и дълбоко.
33. Кое от изброените местоимения трябва да се постави на празното място

в следното изречение:

Баба Тонка, ---------------- къща се намира на брега на Дунава, е укривала

много революционери.

А) която Б) на която В) чиято Г) чийто


34. В кое от следните изречения „си” НЕ е местоимение?

А) Разчитам само на себе си.

Б) Обичам работата си.

В) Иване, ти ли си?

Г) Ще питам колегите си.
35. С каква част на речта е изразено несъгласуваното определение в

изречението?

Той не споделяше опита си с другите.

(Отговора запишете в листа за отговори.)

36. Кое от изреченията е безлично?

А) Цяла нощ духа силен вятър.

Б) Гърмя цяла нощ.

В) Не можах да заспя цяла нощ.

Г) Много се страхувам от гръмотевици.

37. Кое от изреченията е безглаголно?

А) Чете се радост по лицата.

Б) Студен, мрачен есенен ден.

В) Бързо излез!

Г) Появи се неочаквано.
38. В кое от изреченията има вметната дума или израз?

А) От филма не се разбира точно какво става с нея след срещата.

Б) Не разбираш ли какво може да стане?

В) Майка ми, разбира се, веднага се обадила у вас.

Г) Те се разбират като кучето и котката.

39. В кой ред е употребена форма за минало предварително време?

А) бих пътувал

Б) щях да пътувам

В) пътувал съм

Г) бях пътувал
40. В кое изречение глаголът означава действие, извършено в неопределен

минал момент?

А) И стихове, и разкази съм писал.

Б) Вчера получих чаканото известие.

В) Можеше да попита някого от нас.

Г) Щях да знам дали това ще се случи.
41. За кой герой от повестта „Немили-недраги” се отнася следното

описание?

.......беше най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада...

А) за Македонски Б) за Бръчков В) за Попчето Г) за Странджата


42. Какво изразно средство е подчертаната дума в стиха от „Опълченците

на Шипка” на Иван Вазов?

Върхът отговори с други вик: ура!

(Отговора запишете в листа за отговори.)


43. Кой от героите на разказа „Една българка” от Иван Вазов изпитва страх

в нощта след погрома на Ботевата чета, но го преодолява?

А)отец Евтимий Б)манастирският ратай Иван В)ладиярят Г)баба Илийца


44. Кой от героите на повестта „Немили-недраги” НЕ умира в битката при

Гредетин?

А) Хаджият Б) Владиков В) Македонски Г) Бръчков


45. Ретроспекция е:

А) връщане назад във времето

Б) преразказ на минали събития

В) вид литературно произведение

Г) сравнение с нещо минало
46. Кое произведение е къса епическа творба в прозаическа реч?

А) ода Б) елегия В) разказ Г) поема


47. В кой от редовете са свързани правилно цитат и литературно

произведение?

А) „Една дълга агония!” - „Немили-недраги”

Б) „Ох, аз ще взема черния ти срам…” – „Опълченците на Шипка”

В) „…с една смърт юнашка и с една победа.” – „На прощаване”

Г) „А като имаме свободата, имаме всичко.” – „Българският език”

48. Коя е вярната подредба на стиховете?

1) и на глас тичам народен

2) аз вече пушка нарамих

3) срещу врагът си безверни

4) прости ме и веч прощавай
А) 2, 3, 1, 4 Б) 4, 2, 1, 3 В) 4, 1, 3, 2 Г) 3, 2, 1, 4
49. В кое произведение едно от местата на действието е Черепишкият

манастир?

(Отговора запишете в листа за отговори.)


50. Какъв художествен похват откривате в цитирания откъс?

Всички лавки и магазини бяха затворени вече; никаква светлина или шум

не излизаше навън; понякога само се чуваха уединени крясъци и псувни на

някои закъснели картоиграчи в някое затворено казино.

Само едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче светеше още.

А) лирическо отклонение Б) ирония В) контраст Г) градация


51. Стихът от народна песен, поставен в началото на разказа „Една

българка” е:

А) част от заглавието на творбата

Б) мото на творбата

В) елемент от композицията

Г) представя реален исторически факт

52. Кое от посочените твърдения НЕ е част от смисловия център в речта на

Странджата?

А) любовта към отечеството е проява на висша нравственост

Б) водещ стимул за хъшовете са оставените в родината имоти

В) да си човек в бунтовна епоха, е призвание

Г) родолюбието на хъшовете се измерва с тяхното минало, настояще и

бъдеще


53. Начало на коя композиционна част на стихотворението

Опълченците на Шипка” са цитираните стихове?О, Шипка!

Три деня младите дружини

как прохода бранят. Горските долини....

(Отговора запишете в листа за отговори.)54. Каква е художествената роля на десета глава в повестта „Немили-

недраги”?

А) да представи зимния пейзаж като декор в творбата

Б) да представи авантюристичната същност на Македонски

В) да покаже, че героизмът е най-висша проява на висока нравственост

Г) да въведе Македонски в сюжетното действие

55. Какъв тип характеристика на литературен герой откривате в откъса?

- Ами аз няма да нощувам тука! – рече селянката.

Калугерът я изгледа учуден.

- Ами?

- Ще си ида, още сега ей...

- Ти си луда!

- Луда не луда, ще вървя! Утре рано, по зори, работа ме чака. Дайте ми

хляб, гладна съм...

(Отговора запишете в листа за отговори.)56. Към коя композиционна част на повестта „Немили-недраги”

принадлежат цитираните изречения?

Бедни, бедни Македноски! Защо не умря при Гредетин?
А) експозиция Б) кулминация В) развръзка Г) епилог

57. Какво изразно средство е употребено в цитираното изречение?

Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир.

А) метафора Б) градация В) антитеза Г) повторение58. Кое историческо събитие е повод за написването на одата „Опълченците

на Шипка”?

А) Априлското въстание

Б) Руско-турската война от 1877 – 1878 г.

В) Кримската война от 1858 г.

Г) нито едно от тези събития

59. Защо единствено Бръчков остава със Странджата докрай?

А) само той изпитва към него привързаност и уважение

Б) сам е и няма къде другаде да отиде в чуждата страна
В) така авторът внушава идеята за приемствеността в борбата

Г) другите хъшове вече са загинали в борбите за освобождение60. Лиро-епическо произведение, в което се възпява историческо събитие

или личност и тонът е тържествен, приповдигнат, се нарича....

А) елегия Б) ода В) балада Г) поема
Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
2010 -> Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
2010 -> Закон за храните /извадка
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2010 -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница