Литературала «мургьила даршдус»Дата16.10.2018
Размер28.76 Kb.
ТипЛитература
Чисалра гIягIнити ахIен дургъби

Гьанна дебали камли саби лукIути адамтира нушала. Илди илцадра бахъал ахIенригу. Гъазим-Бег БяхIяндовла, Амир Гъазила, ХIябиб ГIялиевла творчество берхъибси манзил даргала литературала «мургьила даршдус» эс вири. Илдала мерани дуцестира лябкьули ахIен нушала литературализи. Гьарли-марли гьанна калунти нушала ХIямидхъала МяхIяммад, МяхIяммад-Расул ва гIурра ца-чумал адам биэсра асубирар.

Нешла уркIи мурталра дарданазиб, децIлизиб саби дурхIначила, гIямруличила. "Нешла уркIи" спектакльлизир неш сарицун сари, мурул вебкIили, шел дурхIя абилкьуси. Илдала унрубачиб хIербирули леб жагати жагьти рурсби. ХъалицIа дуцес или илдачи хIербикIули саби уршби, амма дургъби дехIдирхьули сари. Шелра дурхIя дургъбази арбякьун. Илдазивад цалра чархIевхъун.

Спектакльлизир бутIакьяндеш дирули сари нушала Россияла бурибти гIяртистунани: нешла роль бузахъули, Сапият ГIябдулмуслимовани; илала унра Бейбулатла роль бузахъули саби СягIид ГIялибековли. Амма илаб чедетаахъили ролани дузахъути жагьилтира лебри.

«Спектакль багъишлабарибси саби ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Чедибдеш сархибхIейчирад 70 дус дикнилис. Дила пикрили, чилилра барсбарес хIейруси байрам саби»,- ишдигъунти дугьбачил бехIбихьиб спектакль.

Бархьли бурасли, гьала-гьала дила ила рукьес илцад-декIар аги, сенахIенну бурхIни дяргIибти сарри. Амма кIинайс наб гьанбикиб: «Ну дарган саррагу. Аргъ-бархIиличи хIерхIеили, дила шан ГIямарла Батирайла уличилси театр спектакль кабихьес Избербашлизибад тах шагьарлизи бакIилигу. Ну хIерукьясли, чи аркьуси илди гIеббуцес?» Илдигъунти пикрумачил ну Урусла театрлизи аррякьунра.

Нушала факультетла даргала группа театрла гьалаб учибикиб, ва лерилра дарх духIнадухъунра. Алкунти шяманира някъбази дуцили, гIяртистуни сценаличи дурабухъунхIели, лехIдеш чебихьун, лебилра илцадра иштяхIличил илдани дурутачи лехIирхъулри. Илдачи хIердикIухIели, пикрумани ну дургъбала замунтази аррукира.

Гьала-гьала лебилра разилири, булхъулри, далайбикIулри, амма «дергъ» ибси девли лерилра хъулри цундиахъуб. Баху, бекI героиня, чIумаси хьунул адам сари. Дергъличи къаршили илини рурсби далайбикIахъес ва булхъахъес жибирули саби. Амма цалис ца гIергъи дергъли илала уршби: ХIясан, Таймураз, ГIялихан, Герайхан ва Чермен архули саби, ва нешла уркIи багьла-багьлали бялчули саби. Илис бигулри биштIати дурхIнала дукелцIили хъали бицIахъес, амма дергъли илала хьулани детхIедерхахъур.

ХIяса хьунул Аминатра авиацияла школализи аркьули сари. Иличибли нушани балулра хьунул адамтанира дургъбазир жигарла бутIакьяндеш дарниличила. Аминатлира сунела гIямру ВатIан батахънилис кьурбандариб.

Гьалар ну фашистунала нешанала уркIбазиб сегъунти пикруми лерал или пикрихIерикIира, дила илди лебтачилра цаван гьимидулхъутири. Амма спектакль чебаили гIергъи, илдачила дила пикруми дарсбиуб. Немецла неш рикIар: «Набчи гIяйибмабирид. Дилара уршби дургъба арбукиб: халалгъуна ургъули вебкIиб, кIиибил – ургъес хIейгухIели кавшиб, хIябъэсил – някълизи ярагъ дедили «ургъен» или вархьиб. Дилара уркIи цунни саби».

Бахула уршбала кьисматли спектакльличи бакIибтачи халаси асар бариб, заллизи кабиибти, илдачил рарх нура дисулри.

БекIлибиубсигъуна суал жургъбикIули саби бекIлизиб: «Чис гIягIнити дургъби? ГIядатла адамтас се гIяхIси лебхули илдани?» Жаваб ишгъуна саби: «Чисалра гIягIнити ахIен, хала хIякимтас ахIи. Илдани арц дирули сари, чула къалмакъар-къавгъа биалли гIяйибагарти адамтани ирзули сари. ДурхIни талихIчебли хIербиахъес, адамтала ургаб цабалгундеш биахъес къайгъибарес чебиркур нушаб. Дургъба селра гIяхIси лебхуси ахIен. Пикридухъеная.

Ил спектакльли Владикавказлизиб бетерхурси фестивальличиб цаибси мер буцибси саби. Дила пикрили, илдигъунти спектакльти имцIали кадирхьес гIягIнили сари адамти пикрибикIахъес. Ил драма дила уркIилизиб муртлисра калан.Вайси саби нушаб имцIали даргала театрлизи дашес имканхIебикIни, сенахIенну театр МяхIячкъалализиб ахIен. Баркалла нуша даргала группала студентуни спектакльличи дукибси дарган мезла преподаватель Муса Расуловичлис.
Луара Ибрагьимова,

ДГУ-ла филологияла факультетла 3 курсла студентка
Газета ЗАМАНА № 8 от 26.02.2016г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница