Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009Дата26.10.2018
Размер202 Kb.ROTARY INTERNATIONALD-2482 - България

Любен Д. Атанасов

Дистрикт Гуверньор 2008-2009


Бул Стефан Стамболов № 27 ет 8 ап.37, 6300 Хасково, България

tel. +359 38 62 79 93, GSM +359 888 202 505, Ε-mail: ljuben@haskovo.spnet.net lyubenatanasov@gmail.com

Въпреки, че никога няма да направим света идеален, ние нямаме извинение да не опитаме. И ако го оставим по-добър отколкото е бил преди нас, тогава не сме се провалили.”Бил Бойд ППРИ
м. Октомври – Месец на професионалната служба
Уважаеми ротариански приятели
Поздравявам ви с настъпването на есента. Ние вече навлязохме в сериозната част на програмата на Дистрикта. Започнаха семинарите, продължава посещението на Дистрикт гуверньора в клубовете, стартират програмите по места

През месеца беше огласена обявата за кандидати за посланическа стипендия. На 18 септември се проведете интервю с кандидатите в присъствието на ДГЕ на приемащият стипендианта дистрикт и беше избран стипендиантът.

Продължи окончателната подготовка на групата за Групов Научен Обмен от Д 2482 и представителите ни отпътуваха на 20 септември за Лондон.

На 20 септември в Плевен се проведе семинар “Членството в Ротари”, за клубовете от северо източна България. В семинара бяха поканени да участват 43 от клубовете на дистрикта ни. За съжаление 21 от поканените клубове показаха, че не се интересуват от въпросите за членството в Ротари и не взеха участие.


Не участваха клубовете

     От1-ва зона - София,  София-Център, София-Интернационал

     От 2-ра зона - София-Сердика, София-Сити София-Средец, София-Тангра,

     От 3-та зона - Кюстендил,

     От 5-та зона -  Монтана, Козлодуй-Аугуста

     От 12-та зона - Казанлък, Попово, Севлиево,

     От 13-та зона - Силистра

     От 14-та зона - Добрич, Разград, Каварна, Балчик

     От 15-та зона - Варна-Галатея, Търговище, Варна-Евксиноград
В семинара се регистрираха 83-ма участници, представители от 22 клуба

Изказвам благодарността си на приятелите от клуба домакин на семинара РК Плевен Център, които предоставиха всички удобства и прекрасни условия за работата на семинара. Президентът на клуба Илка Илиева беше организирала всичко предварително с голяма вещина, а вице президентът Емил Абрашев и членовете на борда направиха всичко възможно да се представят така че отсъствието на президента да остане незабележимо.


От 19 до 21 септември в Плевен се проведе турнир по тенис, който се организира за седми път и е включен във веригата International Tennis Fellowship of Rotarians – ITFR. В турнира участваха представители от над 15 клуба от Д 2482. Индивидуален първенец стана ПАДГ Атанас Атанасов от РК Шумен. Първенци по двойки станаха ПДГ Наско Начев от РК Пловдив Пълдин и Георги Лечев от РК Варна.

На 27 септември в Димитровград се проведе семинар “Членството в Ротари”, за клубовете от южна България. В семинара бяха поканени да участват 37 от клубовете на дистрикта ни. Поканени бяха и клубовете от северна България които пропуснаха семинара в Плевен Този път от всички поканени отново имаше клубове които не участваха в семинара.


Не участваха клубовете


 • От 4-та зона - Сандански, Петрич, Банско-Разлог,

 • От 7-та зона - Пирдоп, Велинград,

 • От 8-ма зона - Асеновград, Карлово

 • От 9-ма зона -  Златоград

 • От 10-та зона - няма отсъстващи

 • От 11-та зона - Сливен, Нова Загора, Раднево; Гълъбово

 • От 16-та зона - няма отсъстващи

 • От 17-та зона - Созопол, Царево

В семинара се регистрираха 58 участници, представители от 26 клуба

Присъстваха и приятелите от клубовете РК София-Витоша, РК София-Сердика, София-Средец, изпуснали семинара в Плевен

Изказвам благодарността си на приятелите от клуба домакин на семинара РК Димитровград, които предоставиха всички удобства и прекрасни условия за работата на семинара. Президентът на клуба Даниела Велинова и секретарят Росен Кузев бяха организирала всичко предварително с голяма вещина, а приятелят Митко Димитров член на клуба домакин предостави залата и заведението за нуждите на семинара и приятелите участници в него


През месеца се осъществява програмата на Дистрикт гуверньора за официалното посещение на клубовете от дистрикта.

Посетени бяха РК Хасково, Карлово, Пазарджик, Пазарджик-Бесапара, Момчилград, Свиленград, Ямбол, Сливен, Бургас, Бургас-Пиргос, Пловдив-Пълдин, Пловдив, Червен бряг, Плевен, Ловеч, Троян, Пловдив Филипопол, Димитровград, Хасково-Аида, Раднево и Асеновград

Всички Президенти и членове на бордове, бяха подготвили материалите за клубовете си. Установих, че всички клубове имат много интересни и разнообразни програми по които работят. Приятелите от РК Пазарджик по време на посещението проведоха тържество по случаи изпълнението на трети Matching Grants осъществен по програма разработена от ротарактор от Пазарджик, студент в САЩ и със съдействието на три клуба от САЩ.

Ротари клубовете оставиха в мен впечатлението че са заложили цели от всичките отдели на нашата служба, разчели са правилно възможностите по места и целите им са достижими, с определен срок и изпълними

Предварителната среща с членовете на Борда, ми дадоха възможност да се запозная много по подробно със състоянието на клуба. По време на тази среща имаше достатъчно време всеки от лидерите на клуба, да си поставят въпросите които ги интересуват. Такава възможност за свободен и непринуден разговор имах и със всички членове на клубовете при срещата ми с тях.

Впечатляваща беше презентацията на Президента борда и членовете на РК Пловдив Филипопол, представяща работата в клуба и програмите които са изпълнили и предстои да изпълнят. Поздравления за Президента Димитър Димитров и АДГ Христо Гюлев

От приятелите в Карлово, Пловдив, Пловдив Пълдин, Бургас ...... беше поставена за обсъждане темата – ротарианците в дистрикта да работят по национална цел, с което ще се постигне забележим резултат

Оформя се нуждата програмите на клубовете да бъдат събрани и отразени в сайта на дистрикта, за да могат да станат известни на повече клубове и да се заимстват тези от тях които са подходящи за различните места.


Приятели, вече ви изпратих сведението за посещаемостта на седмичните сбирки през м. Август. В него вие виждате, че все още нямаме представа за състоянието на посещаемостта на седмичните сбирки в клубовете, защото повече от една трета от секретарите не са успели да изпратят своите сведение. Просто е неудобно че вече трети месец не можем да решим въпросът за редовното изпращане на сведението от секретарите. Вие разбирате че по тази причина ние не можем и да си представим, какво става в клубовете на дистрикта

До сега нито един секретар не е изпратил сведение и за промени в клуба. Не разполагаме с данните на новоприетите членове и времето и данните на отписаните членове. Припомням че това трябва да става най късно в месеца на промяната. Тези данни се изпращат до Дистрикт гуверньора, секретаря на дистрикта и централата в Цюрих.


На 10 септември получих от централата в Цюрих справка за плащането на членския внос за първото полугодие на 2008-2009г. От многото напомнения почти във всяко мое писмо, че членският внос за полугодието се заплаща до 30 юни, си въобразявах, че по тази линия нямаме затруднения. За мое огромно съжаления от сведението установявам, че от 80 клуба само 34 са платили своите задължение и останалите 46 клуба вече търпят санкцията на Ротари Интернационал за закъснението, което тече от 01 юли 2008г. Обръщам внимание на всички президенти на клубове да се ориентират правилно в обстановката и да приведат в ред изпълнението на това задължение веднага, ако не желаят да станат причина техният клуб да бъде изведен от Ротари Интернационал
И през м. октомври продължава програмата за посещение на Дистрикт гуверньора в клубовете които до сега не са посетени. Асистент гуверньорите на зоните и Президентите на тези клубове следва да продължат да осъществят точна и пълна подготовка на предварителните данни, както и съдействие за осигуряване присъствие на членовете на срещата. Не е възможно да опозная работата на клуба ако не присъстват неговите членове.
През м октомври 2008г ще се проведе семинарът за професионалната етика на тема Подобряването на отговорността към професионалната етика, развитието на професионалните умения и професионалната служба, като основа за дейностите на Ротари “ в Д 2482.

Семинар с такава тема се организира за първи път в нашия дистрикт. Мястото на провеждане на семинара е приблизителната среда на България и се надявам на сериозно участие в него. Мисля, че не е нужно да напомням че в работата на този семинар следва да бъдат представени председателите и членовете на комисията Проекти за служба, президентите и секретарите на клубове, новоприетите членове в клуба и всички които имат възможност да участват


През м октомври РИ ще раз­п­рос­т­ра­ни от­чет за ис­то­ри­я­та на член­с­т­во­то за пет го­ди­шен пе­ри­од. Екземпляр от този отчет ще получите във всеки клуб за сведение и представа за движението на членството в Ротари
През м. октомври са някои от важните срокове, които следва да се знаят и спазят

Край­ни сро­ко­ве:

На 1 октомври изтича срокът за:

Кан­ди­да­ту­ри за пос­ла­ни­чес­ки сти­пен­дии

Ро­та­ри гран­то­ве за уни­вер­си­тет­с­ки пре­по­да­ва­те­ли

Ин­ди­ви­ду­ал­ни гран­то­ве и от­ли­чия за Гру­пов об­ра­зо­ва­те­лен об­мен за след­ва­ща­та ро­та­ри­ан­с­ка го­ди­на, ко­и­то се по­да­ват на ФР.


Не забравяйте:

1 октомври Клу­бо­ве­те, ко­и­то не са пла­ти­ли сво­и­те за­дъл­же­ния за по­лу­го­ди­е­то, по­лу­ча­ват на­пом­ня­не от РИ.

15 октомври РИ раз­п­рос­т­ра­ня­ва фор­му­ля­ри с дан­ни за офи­ци­ал­ния ука­за­тел за след­ва­ща­та го­ди­на до всич­ки клуб­ни сек­ре­та­ри.
Използвайте времето през м. октомври за да ориентирате и вашите задачи посветени на месеца на ротарианското семейство, които ще изпълнявате през м. декември.

От 12 до 13 октомври 2008г в Бургас, се провежда годишната конференция на Ротаракт и Интеракт в Д 2482. Клубовете спонсори на Ротаракт и Интеракт следва да помогнат финансово, съобразено с клубния бюджет, на делегатите от спонсорираните от тях младежки клубове за участието им в Конференцията.

Не забравяйте че м.ноември е месец на Фондация Ротари и предстои семинарът на дистрикта – 01 ноември събота, в Смолян за клубовете в Южна България и на 08 ноември събота, в Разград за клубовете от северна България.

Семинарът за Фондация Ротари за Зоната ще се проведе от 26 до 30 ноември в Атина Гърция. Командировайте вашите председатели на комисията за Фондация Ротари да участват в семинара.

През м. декември е Президентската Конференция на тема ”Приносът на 20 годишното нарастване на членството на Ротари в централна и източна Европа”. Конференцията ще се проведе от 6 до 8 декември във Виена. Тези приятели които имат възможност да участват, следва да направят своите регистрации и резервации на хотел сега.

През м юни 2009г ще се проведе Конвенцията на Ротари Интернационал в Бирмингам. Започнете подготовка на представителите от вашите клубове за това невероятно и неповторимо ротарианско събитие. Срещата на повече от 30000 ротарианци от целия свят ще бъде незабравимо преживяване и възможност за много нови приятелстваМоля ви да не забравяте и нашите акценти за годината:


 • Програми ориентирани за подобряване здравето, храненето, осигуряване на чиста питейна вода и канализация за мръсната вода, ограмотяване на неграмотни родители – всички те ще доведат до изпълнение на годишната тема – “Превърни мечтите в реалност” за децата в нашата общност
 • Непрекъсната работа насочена към задържане на членовете и разширение на Ротари за постигане на минимум 1% ръст на членството в дистрикта
 • Подпомагане на Фондация Ротари чрез участие с принос на всеки член в Дистрикта. За окончателното ликвидиране на болестта полиомиелит участие на всеки клуб от дистрикта с вноска от 1000 долара за 2008-2009 година

Пожелавам на всички приятели успешна работа през нашата година, да осъществим нашите проекти за да


ПРЕВЪРНЕМ МЕЧТИТЕ В РЕАЛНОСТ за децата по света
Хасково с уважение:

01.10.2008г Любо Атанасов


д-р Любен Атанасов

Дистрикт гуверньор

Д 2482


District Governor-2008-2009 Dr Lyuben Atanasov – member of RC Haskovo


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница