Любомир Иванов Иванов Лице за контакти: Пенка Трифонова Уважаеми г-н Директор, Моля да ми бъде издадено решениеДата24.10.2018
Размер9.13 Mb.
#96472
ТипРешение
засадено­то дръвче се

ДО


ДИРЕКТОРА НА РИОСВ- БУРГАС
НА ВАШ № 5432/19.08.2014г.
И С К А Н Е
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

От „Тракийски бадем България”ЕООД

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

ЕИК: 202625561

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

8000 гр. Бургас,

ул. „Шейново” № 3,

офис 512
Телефон, факс, e-mail:

0878 745 169;

056 841 750

Управител или изпълнителен директор на фирмата – възложител:

Любомир Иванов Иванов

Лице за контакти: Пенка Трифонова

Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14057.011.044, местност „Язовира”, землище на с. Габерово, общ. Поморие, обл. Бургас”.
Инвестиционното предложение е свързано с:

Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец.

С изграждането на тръбния кладенец ще се осъществи водовземане от подземни води с цел напояване на трайни насаждения в ПИ 14057.011.044, местност „Язовира”, землище на с. Габерово, общ. Поморие, обл. Бургас.

Параметри на тръбния кладенец: дълбочина от 40 до 50 метра, диаметър експлоатационна колона PVC ф 125 mm.

Подземните води ще се използват за напояване на трайни насаждения.

За изграждането на сондажа ще е необходима временна площ от около 20 m2 и ще бъде в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици или съоръжения. На площадката ще се разположи сондажна апаратура и съпътстващи инструменти необходими за изграждането му.

Сондажа е точков обект и в крайния си етап ще заема площ от 1 m2.

Заявеното общо средноденонощно водно количество възлиза на 2.08 m3/d или 0.024 l/s. Необходимия средногодишен воден обем е 760 m3/y.

Не се налага изграждане на нови пътища.

Не се очаква отрицателно въздействие върху компонента околна среда.

За сондирането и изграждането на сондажа ще се използват природни ресурси – вода.
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/Прилагам:


1.Информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. – 1 екземпляр на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител;ДА


2.Информация относно обществения интерес по смисъла на чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г, в т.ч. становища на съответната община/район/кметство, получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи, друго. ДА

3.Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал.2 от ЗООС) - 1 екземпляр на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител;

4.Документ за платена такса в размер на 500 лв. съгласно чл. 1, ал. 5,т.1 и чл. 22, ал. 2 и чл.30,ал.1. от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите /Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./ и съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Таксата се заплаща по банков път по Банкова сметка на РИОСВ-Бургас в Общинска банка Бургас: BIC-SOMBBGSF ПО БАНКОВА СМЕТКА: BG28SOMB91303137007401. Във вносната бележка следва да се упомене постановлението, съответния член и името на фирмата и/или физическото лице, поземления имот, землище, местност. ДА
Дата:......................... Възложител:..................................... /име,подпис/

Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, представена по ал. 1, и на оценката по ал. 2, като при установено несъответствие компетентният орган взема предвид хартиения носител.


Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. – 1 екземпляр на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител;Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.) Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:

От „Тракийски бадем България”ЕООД

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

ЕИК: 202625561

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

8000 гр. Бургас,

ул. „Шейново” № 3,

офис 512
Телефон, факс, e-mail:

0878 745 169;

056 841 750

Управител или изпълнителен директор на фирмата – възложител:

Любомир Иванов Иванов

Лице за контакти: Пенка Трифонова
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение

„Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14057.011.044, местност „Язовира”, землище на с. Габерово, общ. Поморие, обл. Бургас”.
попада в обхвата на т.2, буква „г” от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (писмо на РИОСВ-Бургас изх.№5432 /19.08.2014г.).
1. Резюме на предложението:

Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец.

С изграждането на тръбния кладенец ще се осъществи водовземане от подземни води с цел напояване на трайни насаждения в ПИ 14057.011.044, местност „Язовира”, землище на с. Габерово, общ. Поморие, обл. Бургас.

Параметри на тръбния кладенец: дълбочина от 40 до 50 метра, диаметър експлоатационна колона PVC ф 125 mm.

Подземните води ще се използват за напояване на трайни насаждения.

За изграждането на сондажа ще е необходима временна площ от около 20 m2 и ще бъде в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици или съоръжения. На площадката ще се разположи сондажна апаратура и съпътстващи инструменти необходими за изграждането му.

Сондажа е точков обект и в крайния си етап ще заема площ от 1 m2.

Заявеното общо средно денонощно водно количество възлиза на 2.08 m3/d или 0.024 l/s. Необходимия средногодишен воден обем е 760 m3/y.

Не се налага изграждане на нови пътища.

Не се очаква отрицателно въздействие върху компонента околна среда.

Водата от сондажа ще постъпва в резервоар-автоцистерна с определен обем за поливане.От нея при движение с маркуч ще се напояват поотделно всяко едно дърво от трайните насаждения .

Водата от сондажа ще се използва за допълване на необходимата почвена влага при необходимост през периода: първите 5-6 седмици след цъфтежа и по време на формиране и нарастване на ядката през юли, август и септември на годината.

Не се предвижда използване на големи количества води за заливане на площите, тъй като се цели да се избегне създаване на условия за развитие на някои гъбични заболявания по дърветата. Водата ще бъде подложена на анализ съгласно изискванията да отговаря по микробиологични показатели по Приложение №1, т.”Г” във връзка с чл.14 от Наредба №`8/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски земи.

Инвестиционното предложение е свързано с необходимостта трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

И от друга страна да се осигури качествена продукция, отговаряща като екологично чист продукт.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е свързано с намерението на възложителя като земеделски производител да осигури необходимите екологични условия за отглеждане на в създадената от него градина в собствен селскостопански имот за отглеждане на трайни насаждения.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план

дейности.

От изложеното в писмо изх. №5432/19.08.2014г. на РИОСВ –Бургас, става ясно, че на основание чл.4а от НУРИОВОС е изискано становище от БД „Черноморски район”гр. Варна.

Съгласно становище на БДЧР к изх. №05-10-127/2/ от 14.08.2014г. инвестиционното предложение е допустимо, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при спазване на разпоредбите и изискванията на Закона за водите.


4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Алтернативата е една, тъй като инвестиционното предложение ще се осъществи в имота, в който е създадена градината от трайни насаждения и за чиято цел е предвиденото водовземно съоръжение, за което се изготвя настоящето искане.

От гледна точка на модерното земеделие също е единствена-да се осигури вода през поливния сезон за насажденията от собствен водоизточник(тръбен кладенец).

От гледна точка за начина на водоползване от подземен водоизточник също е единствена и допустима, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при спазване на разпоредбите и изискванията на Закона за водите(Становище на БДЧР-Варна).


5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

село Габерово

община Поморие, област Бургас

Местност: „Язовира”, ПИ 14057.011.044

Поземлените имоти са собственост на г-н Любомир Иванов Иванов, който ги е отдал под наем на фирма „Тракийски бадем България” ЕООД.


Водовземно съоръжение

Северна широчина N

Източна дължина E

Кота терен m

ТК 1

(Тракийски бадем Б-я, Габерово)42°41'55.7"

27°31'26.9"

123

4 664 039.93

9 590 049.88

Имота попада в защитена зона BG0000151„Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007г.(ДВ бр.21/09.03.2007г.).

Имота не попадат в територии на обекти на културно историческото наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие. Няма да се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Приложени са :6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Кратка характеристика на строежа:

Съоръжения за изграждане:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение(тръбен кладенец)с параметри:


Водовземно съоръжение

Северна широчина N

Източна дължина E

Кота терен m

ТК 1

(Тракийски бадем Б-я, Габерово)42°41'55.7"

27°31'26.9"

123

4 664 039.93

9 590 049.88

Параметри на тръбния кладенец: дълбочина от 40 до 50 метра, диаметър експлоатационна колона PVC ф 125 mm.

Подземните води ще се използват за напояване на трайни насаждения.

За изграждането на сондажа ще е необходима временна площ от около 20 m2 и ще бъде в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици или съоръжения. На площадката ще се разположи сондажна апаратура и съпътстващи инструменти необходими за изграждането му.

Сондажа е точков обект и в крайния си етап ще заема площ от 1 m2.

Заявеното общо средноденонощно водно количество възлиза на 2.08 m3/d или 0.024 l/s. Необходимия средногодишен воден обем е 760 m3/y.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или променя съществуващата пътна инфраструктура-ПИ ще се обслужва и от досега съществуващите земеделски пътища в местността, нанесени в приложената горе скица на имота.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

В горната точка 7 са описани съоръженията, които ще се изграждат и експлоатират.

Не се предвиждат фази на закриване, възстановяване и последващо използване.

Фази на възстановяване ликвидиране и последващо използване ще има при временната площадка на изпълнителя, необходима по време на строителството на водовземното съоръжение.


9. Предлагани методи за строителство.

Извършване на строителните дейности от лицензирана фирма ще се осъществи при спазване на всички изисквания по време на строителния процес и правоспособност в строителството.

Строителството ще се извършва без струпване на строителна техника на обекта, с цел недопускане отъпкване на земеделските площи и опазване на ореховите насаждения.

Няма да се допуска работа на двигателите на строителните машини на празен ход.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

  Природният ресурс-хумуса, който е от категория седма на земята, в процеса на изкопните работи ще се съхранява временно и в последствие ще се използва за възстановяване на терена в границите на имота около съоръжението.

Строителството не предвижда директен добив на природни ресурси за изграждане на съоръжението. По време на строителството на съоръжението ще бъдат използвани строителни материали, доставени отвън от изпълнителя.

Материали: бетон, пясък, дървен материал, варел с вода за противопожарни нужди.

Съгласно Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води аленея (6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г. , в сила от 21.02.2012 г.) При изграждане на съоръженията за подземни води се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и

и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.).По време на експлоатацията:

Ще се използва природния ресурс: вода от подземен източник за напояване. Предвидените дейности попадат в подземно водно тяло с код BG2G00000К2034-Пукнатинно карстови води в BK2tcn-st Бургаска вулканична северно и западно от Бургас, което е определено в добро качествено състояние в лошо химично състояние по съдържание на нитрати, фосфати, манган и желязо.За него е поставена цел постигане на добро състояние до 2027г.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и

начин на третиране.

Законът за управление на отпадъците /Обн.2012г./изисква от лицата заявители на инвестиционното намерение да представят информация за количеството и вида на отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат на дейността си.

Класификацията на отпадъците е извършена на основание Наредба №3 от 01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

Отпадъците в България са класифицирани в 4 основни групи: битови, строителни, производствени и опасни.

Управлението на отпадъците е свързано с: предотвратяване образуването им, рециклиране и обезвреждане.

По време на изграждането на планираното водовземно съоръжение ще се формират незначителни количества строителни отпадъци, около 3-4 куб. изкопани земни маси. Те ще се използват за заравняване на терена. Генерираните строителни отпадъци са в минимални количества, неопасни с характер на битови под 1 куб.м.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните

въздействия върху околната среда.

Имотът попада в санитарно-охранителни пояси ІІ и ІІІ на минерални водоизточници Б-20 и Б-88 находище Съдиево, учредени със Заповед №877/25.08.2004г. на МОСВ. Предвиденото ограничение(в т.3.1 и т.4.2. от Заповедта за СОЗ) за изграждане на водовземни съоръжения в подземния воден обект, не се отнася за ИП, тъй като сондажът ще черпи вода от друг водоносен хоризонт.

Мерките и условията, които се изискват по Наредба №1,са:

2. Условия за разрешаване на водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане:

1. Условия за ползване на правото за водовземане

Правото за водовземане може да се ползва след:

1.1. Приемане на изградените съоръжения,

предназначени за водовземане по реда на Наредба № 1 от

2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните

води, въз основа на документите за приемане на

съоръженията.

1.2. Изменение на разрешителното по отношение

параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва

служебно от директора на басейнова дирекция, в зависимост

от резултатите от проучването на подземните води в процеса

на изграждане на съоръженията.

2. Условия при изграждане

на съоръженията

І. Титулярят на разрешителното е длъжен да спазва

следните условия при изграждане на съоръжението(ята):

2.1. Да изгради съоръженията в срок до 12(24)(36)

месеца от датата на влизане в сила на разрешителното.

2.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за

изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

2.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в

разрешителното конструкция;

2.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на

експлоатационната колона в интервала, в който е

предвидено да се разположи потопяемата помпа или

смукателят на хоризонталната помпа;

2.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се

използват продукти, които не променят състава и свойствата

на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при

условията и по реда на Наредбата за съществените

изисквания към строежите и оценяване съответствието на

строителните продукти, приета с Постановление № 325 на

Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;

попр. бр. 3 и 9 от 2007);

2.2.4. при изграждане на съоръжението(ята) да се

създаде възможност за изпълнение на изискванията при

проектирането и изграждането на надземната част на

водовземните съоръжения съгласно Наредба № 2 от 2005 г.

за проектиране, изграждане и експлоатация на

водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.);

2.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за

скрити работи по време на изпълнението на дейностите за

изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени

дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за

циментация.

2.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за

изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение

на дейностите за проучване на подземните води в процеса

на изграждане на съоръжението(ята):

2.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално

възможния постоянен дебит, с продължителност не

по-малко от 72(24) часа, при което на всеки 30 минути или

по-често да се измерва дебитът, понижението на водното

ниво и температурата на черпената вода;

2.3.2. проследяване на възстановяването на водното

ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до

достигането на първоначално установеното статично водно

ниво се измерва водното ниво с честота, позволяваща

построяването на кривите S-lg t, по които да се определят

хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния

хоризонт;

2.3.3. провеждане на хидравлични тестове:

2.3.3.1. с разрешения средноденонощен дебит на

водочерпене ….. l/s – 24 часа, като след спиране на

черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;

2.3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене

– ….. l/s – ……часа, като след спиране на черпенето се

проследи възстановяването на водното ниво в рамките на

денонощието;

2.3.3.3. на три степени – с продължителност по не

по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на

хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва

понижението на водното ниво при всяка от степените;

2.3.4. записването в специален дневник на резултатите

от измерванията по т. 2.3.1 – 2.3.3;

2.3.5. вземането на водни проби в края на опитното

водочерпене по т. 2.3.1 и извършване от акредитирана

лаборатория на пълен химичен анализ на разкритите

подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от

2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните

води.2.4. Да оборудва съоръжението(ята):

2.4.1. с водомер(и) за измерване на черпените водни

количества, монтиран(и) на разстояние не повече от 2 м от

съоръжението (За каптирани извори и дренажи,

разположени в труднодостъпни планински райони, се

допуска водомерите да се монтират преди и след

събирателния резервоар);

2.4.2. с нивомер(и) за измерване на нивото на

подземните води в процеса на експлоатация на

съоръжението(ята), монтиран стационарно в съоръжението,

при спазване на посочения в разрешителното тип на

нивомера.

2.5. В 15-дневен срок от завършване на изграждането да

уведоми писмено директора на Басейнова дирекция за

управление на водите в …………………….. район за

приемане на съоръжението, като приложи към

уведомителното писмо:

2.5.1. копие от приемно-предавателен протокол за

предаване на съоръжението(ята) от изпълнителя на титуляра

на разрешителното и приложени към него:

2.5.1.1. първична документация за резултатите от

измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни,

извършени в процеса на изграждане на съоръженията

(геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми;

протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи

колони; за извършени циментационни работи; за спуснати

филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена

засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на

засипката; за дълбочина на съоръженията; документи за

изпълнени дейности за интензификация на водоносния

хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни

и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от

проведени лабораторни изпитвания; протоколи от

проведени полеви измервания на показатели за химичния

състав и физикохимичните свойства на подземните води;

дневници с проведени измервания на нивата на подземните

води);


2.5.1.2. документи за определяне на местоположението

на съоръженията (геодезически координати и надморска

височина на устието на съоръженията или на характерни

точки от линейните съоръжения, топографска карта с

нанесени точките (линиите) с посочените координати);

2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на

съоръженията;

2.5.1.4. документите за съответствие на използваните

продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за

съществените изисквания към строежите и оценяване

съответствието на строителните продукти, приета с

Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,

бр. 106 от 2006 г.);

2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в

комисията за приемане на съоръженията от страна на

титуляря на разрешителното и от страна на изпълнителя на

дейностите за изграждане на съоръженията;

2.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.:

2.5.3.1. технически характеристики на помпеното

оборудване или технически характеристики на устиевото

оборудване – при води на самоизлив, съобразени с

разрешения средноденонощен и максимален дебит;

2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемите помпи;

2.5.3.3. мястото на монтиране на водомери за измерване

на

черепните количества;2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на

водни проби;

2.5.3.5. технически характеристики на избраното

устройство за измерване на нивото на подземните води.

2.6. След получаване на одобреното или коригирано от

директора на басейновата дирекция предложение за

оборудване на съоръженията по т. 5:

2.6.1. да монтира помпеното оборудване, водомерите и

устройствата за измерване на водното ниво;

2.6.2. да осигури възможност за пломбиране на

водомерите в деня на приемане на съоръженията.

2.7. Да въведе в експлоатация съоръжението(ята) по

реда на Закона за устройство на територията едновременно с

водоснабдителната система.

2.8. Изграденото(ите) съоръжение(я) е неразделна част

от имота, в който е изградено, и собствеността му следва

промените в собствеността на имота.

ІІ. Условия за контрол по време на изграждане на

съоръженията:

2.9. Изпълнение на изискванията, свързани с

конструкцията и технологията на изграждане на

съоръженията, посочени в разрешителното.

2.10. Опитно-филтрационни изследвания:

продължителност на водочерпене; дебит на черпене в

момента на проверката; водно ниво при черпения дебит в

момента на проверката.

2.11. Изпълнението на разрешените дейности в

определения в т. 2.1 срок за изграждане на

съоръжението(ята).

2.12. Специфични условия за контрол (Вписват се други

условия, свързани __________с изпълнението на специфични дейности

при изграждане на съоръжението(ята).

3. Условия за монтиране на

водомери за измерване на

ползваните за различни цели

водни количестваПри реализиране на водовземането титулярят на

разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:

3. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните

водни количества за разрешените цели на водовземане на

местата, определени в това разрешително, 15 дни след

приемане на съоръжението от Басейнова дирекция за

управление на водите в …………………….. район, но не

по-късно от 15 дни преди определения в това разрешително

начален срок за реализиране на водовземането. Наличието

на монтирани и пломбирани водомери е задължително

условие, без изпълнението на което не се разрешава

реализиране на водовземането.

3.2. Водомерите по т. 3.1 да са пломбирани и

сертифицирани по реда на Наредбата за съществените

изисквания и оценяване съответствието на средствата за

измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от

2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за

присъединяване на Република България към Европейския

съюз).


3.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със

сертификат на производителя за качество, гарантиращ

изпълнението на съответните функции, и със сертификат за

съответствие с изискванията на Закона за измерванията и

Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на

метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ,

бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря

за целия срок на разрешителното.

3.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия

срок на действие на разрешителното.

3.5. Да поддържа в наличност резервен водомер,

отговарящ на условията на т. 3.2 и т. 3.3.

3.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и

контролни прибори и водопроводни отклонения преди

водомерите, отчитащи ползваните количества минерална

вода от ….. (изписват се наименованията на водовземните

съоръжения).

3.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с

пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата

по т. 3.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол,

в който се записват фабричните номера и началните

показания на водомерите, който се съхранява за целия срок

на действие на разрешителното.

3.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно

състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна

експлоатация съгласно одобреното оборудване на

водовземните съоръжения при тяхното приемане, при което

е издадено разрешителното.4. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг

4.1. Да предоставя на директора на Басейновата

дирекция за управление на водите в

Черноморски район:

4.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг

на черпените и ползваните водни количества и измерените

водни нива (или измерените ползвани и свободно

изтичащите водни количества – при водовземане чрез

дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31

декември всяка година в срок до 14 дни след посочените

дати;

4.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитванетопротоколите от анализ на водните проби за определяне на

състава и свойствата на подземните води;

4.1.3. в срок до 31 януари на следващата година

информация за определяне на дължимата такса за

водовземане;

4.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за

изпълнението на условията в разрешителното.

4.2. Да води дневник, който да съдържа датата и

показанията на водомерите, измерените експлоатационни

водни нива, както и информация за изправността му и

изправността на помпеното оборудване. Да съхранява

дневника през целия срок на действие на разрешителното и

да го предоставя на контролните органи при извършване на

проверка.5. Условия за уведомяване на контролиращия орган

5.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за

управление на водите в Черноморски район за

монтирането на водомерите по т. 3.1 и готовността същите

да бъдат пломбирани.

5.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за

управление на водите в Черноморски район при

установяване на намаляване на черпения дебит, без да е

променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване

на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е

променен дебитът на черпене.

5.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за

управление на водите в Черноморски район при

установяване неизправност на водомера и/или помпеното

оборудване, чрез което се черпи подземната вода.

5.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за

управление на водите в Черноморски район за датата

и часа за демонтирането на неизправен водомер.

5.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за

управление на водите в Черноморски. район за

промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в

търговския регистър в седемдневен срок от издаване на

решението и промяната, като приложи към уведомлението

нотариално заверено копие на решението.6. Условия за действия при повреда на водомерите

6.1. При установяване неизправност на водомера да

отрази неизправността в дневника по т. 4.2 и незабавно да

уведоми директора на Басейнова дирекция за управление на

водите в Черноморски район писмено на факс №

………… (записва се номерът на факса). В дневника по т. 4.2

да бъдат записани датата и часът на уведомлението.

6.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30

календарни дни от установяване на неизправността.

6.3. Демонтирането на неизправния водомер да се

извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова

дирекция за управление на водите в Черноморски

район, за което да се състави протокол, в който да се впишат

показанията на водомера преди подмяната му.

6.4. Монтирането и пломбирането на водомера след

смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2,

3.3, 3.6 и 3.7.

7. Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане

7.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни

води от …..…..(наименование на водовземните

съоръжения), когато хидравличните характеристики и

конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на

дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява

при приемане на съоръженията).

7.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от

……... (наименование на водовземните съоръжения)

разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на__


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например

добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали, дърводобив, добив на ел. енергия.

Не се предвижда изграждане на :

-Инфраструктура , Вертикална планировка, Озеленяване,

Площадкови пътища;

Съоръжението попада в имота- като точков строителен обект.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното

предложение.

На основание чл.44, ал.1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите ще бъде открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане.

Представяне в БДЧР-Варна наЗаявление за приемане и включване в регистъра на водовземните съоръжения
15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната

среда.

Инвестиционното предложение не предвижда и няма да води до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Въздействието му е незначително върху компонентите на околната среда.

Съгласно приложеното становище на БДЧР-Варна, водовземането ще се осъществи от свободни те 659,31л/с водни ресурси.

Строителството и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт за нея.По компонент въздух:

-очаква се минимално, временно замърсяване на въздуха с прахови частици по време на изкопните работи. Това замърсяване по литературни данни се отчита като необходимо.

-влиянието на строителните машини по време на работа върху компонентите на околната среда-върху въздуха и фактора-шум ще бъде краткотрайно;

-не се допуска работа на празен ход на строителните машини;По компонент води:

-не се предвижда изпускане на замърсени води в подземни и повърхностни водни обекти;

-при изграждане и експлоатация на ТК не се формират битово-фекални води.

По компонент почви:

-не се очаква замърсяване на почвите с битови отпадъци- те ще бъдат в минимални количества

-строителните отпадъци –изкопани земни маси бъдат незначителни-3-4куб.м. и ще се използват за подравняване

- сондажния кладенец е точков вертикален обект който не уврежда хумусния хоризонт на имота.Релеф:

-не се предвижда добив на инертни материали и следователно не се очаква изменение на формите на релефа в райна и в имота;

-не се предвижда натрупване на отпадъци и запръстяването им в района на имота и извън него и създаване на депо.

Растителен и животински свят:

-не се предвижда загуби на горски площи- поземленият имот представляваорехова градина;

-не се предвижда по време на строителството запрашаване на растителност и намаляване на интензивността на жизнените процеси на растителността в района;

-не се предвижда изменение на видовия състав на растителността и животинския свят.

Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение

тност „Язовира”землище нас. Габерово, община Поморие, обл. Бургас” не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие( писмо на РИОСВ-Бургас №5432/19.08.2014г.) ЗЗ „Айтска планина” BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г.(ДВ бр.21/2007г.) .
16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

Риск е вероятността за настъпване на вреда при конкретни условия на излагане и тежестта на вредата.

За да се избегнат рисковете от инциденти по време на строителните и монтажните работи при изпълнение на обекта задължително се прилагат и изпълняват изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Така ще се избегне и риска за околната среда.

Строителството и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт за нея-обектът е точков източник с незначително въздействие върху околната среда.
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите,

природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи _____на здравна защита, и отстоянията до тях.
Инвестиционното предложение е със следното местоположение:


Водовземно съоръжение

Северна широчина N

Източна дължина E

Кота терен m

ТК 1

(Тракийски бадем Б-я, Габерово)42°41'55.7"

27°31'26.9"

123

4 664 039.93

9 590 049.88

село Габерово

община Поморие, област Бургас

Местност: „Язовира”, ПИ 14057.011.044

Поземлените имоти са собственост на г-н Любомир Иванов Иванов, който ги е отдал под наем на фирма „Тракийски бадем България” ЕООД.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към

площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

ПИ е собственост на Любомир Иванов Иванов, който с Договор за аренда от 01.01.2013г на земеделска земя е предоставен на Възложителя на инвестиционното предложение- „Тракийски бадем България”ЕООД, гр. Бургас.
4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч.

чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14057.011.044, местност „Язовира”, землище на с. Габерово, общ. Поморие, обл. Бургас” не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие( писмо на РИОСВ-Бургас №5432/19.08.2014г.) ЗЗ „Айтска планина” BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г.(ДВ бр.21/2007г.) .

По отношение на водите:

Със Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на МОСВ като чувствителни зони са определени всички водни обекти във водосбора на Черно море, както и Черно море от с. Дуранкулак до границата при с. Резово, включително и река Айтоска.

В речния басейн са определени 3 водни тела:

• BG2SE900R030-р. Айтоска от извор до преди вливане на Садиевска река и притоците- Садиевска река и река Славеева;

• BG2SE900R036 -р. Айтоска от вливане на Садиевска река до вливане в

Бургаско езеро

• BG2SE900R024- р. Съдиевска от извор до вливане в р. Айтоска.

Със Заповед 272/03.05.2001г.за категоризация на повърхностните води във водни обекти или в части от тях поречието на река Айтоска е категоризирано като:


На база съществуващия статус на водните тела, в Плана за управление на водните басейни са предвидени мерки за подобряване състоянието им.

С включване на пречистените отпадъчни води от гр. Камено в реката няма да се наруши нейната категория и ще се подобри състоянието на Бургаско езеро.

Съгласно получено в РИОСВ-Бургас СТАНОВИЩЕ от БДУВ в ЧР-Варна с изх.№05-10-127/2 /от14.08.2014г. инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни(ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние.

Както е изложено и по-горе, РИОСВ-Бургас с писмо изх. № №5432/19.08.2014г.) информира Възложителят, че инвестиционното предложение попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Това е ЗЗ „Айтска планина” BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г.(ДВ бр.21/2007г.)

В тази връзка е изготвено и Уведомление, придружено с информация и документация по чл.10 от Наредбата за ОС на хартиен и електронен носител / ПМС №201/2007г., и сл. Изм./.4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на Община Поморие и село Габерово се оценява като много добро. добро екологично състояние.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за

местоположение.

Алтернативата е една, тъй като инвестиционното предложение ще се осъществи в имота, в който е създадена градината от трайни насаждения и за чиято цел е предвиденото водовземно съоръжение, за което се изготвя настоящето искане.

От гледна точка на модерното земеделие също е единствена-да се осигури вода през поливния сезон за насажденията от собствен водоизточник(тръбен кладенец).

От гледна точка за начина на водоползване от подземен водоизточник също е единствена и допустима, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при спазване на разпоредбите и изискванията на Закона за водите(Становище на БДЧР-Варна).
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното

здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух,

атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Инвестиционното предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14057.011.044, местност „Язовира”, землище на с. Габерово, общ. Поморие, обл. Бургас”, което се предвижда да се няма да оказва негативно въздействие върху хората и тяхното здраве. То ще доведе до:

-подобряване условията за отглеждане на селскостопанска продукция от трайни насаждения;

-то е допустимо спрямо изискванията на ПУРБ в Черноморски район за добро екологично състояние на водите;

Инвестиционното предложение няма да оказва негативно влияние и върху здравето на живущите в село Габерово, тъй като ще се изгради в имота, далече от селото и няма опасност от възникване заболявания вследствие замърсяване на околната среда.Не се очаква негативно въздействие и върху атмосферния въздух. Временно емисионно натоварване с прах и шум ще има при изпълнение на строителните работи на обекта. Количеството му зависи от сезона, през който се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори/вятър, валежи, температура, характеристика на земните частици/. Тези вредни емисии обаче са ограничени по време и количество и са характерни и задължителни за всяко строителство. Имайки предвид наличието защитени зони, строителството ще се извърши в много кратки срокове извън миграционния период на птиците.

При изкопните работи почвената покривка-хумусния пласт в много малки количества ще се съхрани временно в границите на временна площадка и ще се оползотвори като горна покривка на обратната засипка на терена.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води и не предвижда заустване на пречистени и непречистени води във водни хоризонти. По тези причини то няма да влияе негативно върху състоянието на подземните води в района.

Не се засягат единични или групови паметници на културата. Такива в района и околността в близост до строителния обект няма.

Не се очаква съществено въздействие върху околната среда при осъществяване дейността с отпадъците по време на строителството-те са с характер битови до 1 куб.м.

Инвестиционното предложение не е рисков енергиен източник на шумове, вибрации, радиации, както и на някои генетично модифицирани организми.

По отношение здравния риск за населението. Инвестиционното предложение не е свързано и не носи здравен риск за хората от село Габерово. Не засяга рискови групи население.

Не носи риск от замърсяване и унищожаване на почвата и плодородния й слой.

По време на строителството с Плана за безопасност и здраве ще се приложат мерки, които да осигурят на строителите безопасен труд: лични и колективни предпазни мерки, трапезна вода, санитарни прибори-преносима тоалетна и др.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Както е изложено и по-горе, РИОСВ-Бургас с писмо изх. № №5432/19.08.2014г.) информира Възложителят, че инвестиционното предложение попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Това е ЗЗ „Айтска планина” BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г.(ДВ бр.21/2007г.)

В тази връзка е изготвено и Уведомление, придружено с информация и документация по чл.10 от Наредбата за ОС на хартиен и електронен носител / ПМС №201/2007г., и сл. Изм./.

Целите на създаване на ЗЗ „Айтоска планина” са:

1.Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

2.Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

3.Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

С инвестиционното предложение се засяга минимална част от ЗЗ-едва необходима временна площ от около 20 m2 и ще бъде в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици или съоръжения. На площадката ще се разположи сондажна апаратура и съпътстващи инструменти необходими за изграждането му.

Сондажа е точков обект и в крайния си етап ще заема площ от 1 m2.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието на инвестиционното предложение като цяло по време на строителството ще бъде:

-краткотрайно;

-временно;

-незначително, непряко;

Не се очаква появата на кумулативен ефект поради изложеното върху:

- състоянието на въздуха в района-краткотрайно ще бъде замърсяването в минимални количества с прахови частици по време на строителството и с шумово натоварване.

-състоянието на животинския свят: краткотрайно и временно по време на строителството; за местните видове птици ще има незначително въздействие от шума на двигателите на строителната техника.

Въздействието на обекта по време на експлоатацията на СК ще бъде:

-положително, дълготрайно;4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;

населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното предложение, което се оценява, ще се осъществи в землището на село Габерово:

Обхватът на въздействие ще бъде локален- в границите на имота и без засягане с дейности съседните граничещи с него имоти.

Основни факти за Село Габерово


Транслитерация на английски: Village Gaberovo
Регион: Югоизточен планов регион на България
Област: област Бургас
Община: община Поморие
Надморска височина: от 100 до 199
Площ землище: 8.142km2
Население: 571 човека (01/01/2007)
5. Вероятност на поява на въздействието.

Незначително въздействие по време на строителството ще се прояви върху въздуха от вредни физически фактори- шум, запрашаване.

Не се очаква вероятност от поява на въздействие върху земните недра-дълбочината на съоръжението е 40-45 метра; както и върху паметници на културата, върху населението на село Кръстина, не се очаква генериране на отпадъци и унищожаване на растителния и животинския свят наоколо.Не се очаква вероятност от въздействие по време на експлоатацията на обекта върху населението, въздуха, водите, земните недра, почвата, флората и фауната, ландшафта, паметници на културата, от генериране на отпадъци, от вредни физически фактори.

Ще бъдат нарушени около 1 кв.м. от имота за нуждите на съоръжението.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието по време на строителството ще се прояви върху:

- въздуха. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието в границите наимота, краткотрайно без кумулативен ефект.

-почвата. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието в границите на 20 кв.м. краткотрайно без кумулативен ефект.

-ландшафта. То ще бъде временно по време на строителството пряко със ниска степен на въздействието в границите на имота локално, , без кумулативен ефект.

-флората и фауната. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието, без кумулативен ефект.

- вредни физически фактори. То ще се прояви като пряко на строителната площадка по време на определени строителни операции с ниска степен на въздействието.Не се очаква вероятност от въздействие по време на експлоатацията на обекта върху въздуха, водите, земните недра, почвата, флората и фауната, ландшафта, паметници на културата, от генериране на отпадъци, от вредни физически фактори, както и върху населението поради което не се прави оценка за продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Напояването също не е свързано с негативни въздействия .


7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в ин- вестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Те са описани по-горе във връзка с проектиране и изграждане на СК.

Спазване на здравно-хигиенните аспекти. Спазване залегналите в План за безопасност и здраве мерки:

-осигуряване на лични и колективни предпазни средства.

-стриктно спазване изискванията на ПИП СМР-Раздел І както и тези по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност/БХПТБ/ при извършване на строително-монтажните работи.


8. Трансграничен характер на въздействията

Не се очаква проявата на такъв при преминаването през всички етапи на изпълнение на Инвестиционното предложение.


Възложител: ……………… Дата……………………….
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница