М 1: 50 000 картен лист к-35-75-г (Николово)страница1/15
Дата13.01.2018
Размер1.77 Mb.
ТипЗадача
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ГЕОЛОЖКАТА КАРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М 1:50 000


КАРТЕН ЛИСТ
К-35-75-Г (Николово)

Б. Йорданов1, С. Саров1, С. георгиев1, в.вълков1,

е. балканска1, в. гроздеВ1, Р. Маринова1, Н. Марков1
С участието на К. КОЛЧЕВА2, Б. БАНУШЕВ3, Д. Синьовски3

Редактори: Б. Йорданов1, С. САРОВ1

1 НИИ „Геология и геофизика“ АД

2 СУ „Св. Климент Охридски”

3 МГУ „ Св. Иван Рилски “

СОФИЯ 2008

ЗАДАЧА „СЪСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНА ГЕОЛОЖКА КАРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В М 1:50 000 ЗА РАЙОНИТЕ НА РИЛО–РОДОПСКИЯ МАСИВ, ЗАПАДЕН И ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН И КРАИЩЕ–ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ”

възложител Министерството на околната среда и водите

изпълнител Консорциум Геокомплекс ООД

по Договор № 425/20.07.2004г.

© Министерство на околната среда и водите

Българска национална геоложка служба

Печат „Унискорп” ООД

Съдържание


1. ВЪВЕДЕНИЕ 6

2. ГЕОЛОЖКА ИЗУЧЕНОСТ 9

2.1. Геоложко картиране и картосъставяне 9

2.2. Регионални и специализирани геоложки изследвания 10

2.3. Геологопроучвателни и металогенни изследвания 113. ПОДЯЛБА НА МЕТАМОРФНИТЕ СКАЛИ 13

3.1. ПРИНЦИПИ НА ПОДЯЛБА НА МЕТАМОРФНИТЕ СКАЛИ 13

3.2. Боровишка литотектонска единица 13

3.2.1. Обща характеристика, разпространение и граници 13

3.2.2. Литология 14

3.2.3. Структурни особености 14

3.2.4. Характер на метаморфизма, време на проява на метаморфните изменения и възраст на протолитите 15

3.3. Кърджалийска литотектонска единица 15

3.3.1. Обща характеристика, разпространение и граници 15

3.3.2. Литология 16

3.3.3. Структурни особености 17

3.3.4. Характер на метаморфизма, време на проява на метаморфните изменения и възраст на протолитите 17

3.4. Тракийска литотектонска единица 18

3.4.1. Литология 18

3.4.2. Характер на метаморфизма, време на проява на метаморфните изменения и възраст на протолитите 19

4. СТРАТИГРАФИЯ НА НЕОЗОЯ 20

4.1. ПАЛЕОГЕН 20

4.1.1. Принципи на подялба на палеогенските скали 20

4.1.2. Крумовградска група (неподелена) (KgGPc-E2) 22

4.1.3. Ивановска група 22

4.1.3.1. Подрумченска свита (PE3) 23

4.1.4. Теригенен комплекс 24

4.1.4.1. Конгломератно-пясъчникова задруга (cgsE3) 24

4.1.5. Мергелно-варовикова задруга (mlE3) 26

4.1.6. Свободиновска вулкано-седиментна група 27

4.1.6.1. Лисичарска свита (LiE3) 27

4.1.6.3. Брекчоконгломератно-пясъчникова задруга (bsЕ3) 31

4.1.6.4. Органогенни постройки (lE3) 32

4.1.6.5. Минзухарски вулкански комплекс 33

4.1.6.6. Войновски вулкански комплекс 38

4.1.7. Кърджалийска вулкано-седиментна група 43

4.1.7.1. Варовито-пясъчникова задруга (lsOl1) 43

4.1.7.2. Зимовински вулкански комплекс 44

4.1.7.3. Ангелвойводска свита (AvOl1) 47

4.1.7.4. Пирокластично-варовикова задруга 48

4.1.8. Нановишки вулкански комплекс 49

4.1.8.1. Чифлишки вулкански подкомплекс 49

4.1.9. Боровишки вулкански комплекс 50

4.1.9.1. Брястовски вулкански подкомплекс 50

4.1.9.2. Туфозна задруга (tOl1) 51

4.1.9.3. Кисели вулканити – Тримогилски вулкански подкомплекс (ТρOl1) 51

4.1.10. Петрохимична и геохимична характеристика на палеогенския магматизъм 52

4.2. неоген-кватернер 58

4.2.1. Алувиални наслаги (aN2-Q1) 58

4.3. Кватернер 58

4.3.1. Холоцен 58

4.3.1.1. Колувиални наслаги (cQh) 58

4.3.1.2. Пролувиални наслаги (prQh) 59

4.3.1.3. Алувиални наслаги – руслови и на заливни тераси (aQh) 595. ТЕКТОНИКА И МАГМАТИЗЪМ 60

5.1. Развитие на представите 60

5.2. структури в метаморфните терени 60

5.2.1. Регионални структури 60

5.2.1.1. Зони на срязване 60

5.2.1.2. Подутини 63

5.2.1.3. Структури с локално значение 63

5.3. Тектонски строеж на неозойската покривка 65

5.3.1. Подходи при тектонското райониране на палеогенската покривка 65

5.3.2. Източнородопско комплексно понижение 66

5.3.2.1. Понижения от началото на късноалпийското развитие на областта 66

5.3.2.2. Североизточнородопско понижение 66

5.3.2.3.Звинишко-Ибреджекска комплексна структура (ЗИКС–южна и западна периферна част) 83

5.3.3. Горнотракийска депресия. 896. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 90

6.1. Метални полезни изкопаеми 90

6.1.1. Цветни метали 90

6.1.2. Благородни метали 91

6.2. Неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали 91

6.3. Твърди горива 927. ГЕОЛОЖКА ОПАСНОСТ 93

7.1. Процеси с внезапно действие или с периодично активизиране (рискови) 93

7.2. Процеси и явления с непрекъснато действие 94

7.3. Процеси с непрекъснато действие, водещи до внезапно (рисково) явление 968. ГЕОЛОЖКИ ФЕНОМЕНИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 97

ЛИТЕРАТУРА 98

Научни публикации 98

Фондови материали (ф) 1061. ВЪВЕДЕНИЕ


Картен лист K-35-75-Г (Николово) с площ 384,4 km2 е разположен в юг–югоизточната част на страната (фиг. 1).

В морфографско отношение в площта попадат части от рида Чуката и вододелният рид между р. Боровица и р. Перперек, включени в планинската система на Източните Родопи. Релефът е нископланински с надморска височина 500–800 m, интензивно хоризонтално разчленен. В най-северните части попада южната окрайнина на Горнотракийската равнина с хълмист релеф.

В хидрографско отношение площта е част от Егейската отточна област. По-голямата част се отводнява от долинната система на р. Перперек, ляв приток на р. Арда. На север е развита долинната система на р. Харманлийска в горното ù течение.

Районът се характеризира със сравнително сложен нееднороден геоложки строеж, който е доминиран от палеогенски скали. В строежа на допалеогенската покривка участват Боровишката, Кърджалийската и Тракийската литотектонска единица. Палеогенските скали са представени от седиментите на Подрумченска свита и теригенния комплекс, вулкано-седиментни скали и вулканити от състава на Свободиновската и Кърджалийската вулкано-седиментна група, Нановишкия и Боровишкия вулкански комплекс, както и плиоцен-плейстоценски и кватернерни наслаги. Определящи по отношение на съвременния строеж са късноалпийските структурообразувателни процеси.

От тектонска гледна точка в района попадат части от следните късноалпийски тектонски единици – Централородопската подутина, фрагмент от Горнотракийската депресия и условно възприетата като първоразрядна структура, обединяваща палеогенското пространство в региона – Източнородопското комплексно понижение (ИРКП).

ИРКП включва части от второразрядните Североизточнородопско понижение и Звинишко-Ибреджекска комплексна структура, а в основата – фрагменти от Припекското съставно понижение от ранното развитие на областта. Към Североизточнородопско понижение от втори ред се отнасят части от Ранилисткото понижение, Източнородопския (крайбрежен, бариерен или плочовиден) риф, Леново-Крумовградския вулкано-седиментен трог; „трансзоналната” Кърджалийска депресия, както и фрагменти от Боровишката вулкано-тектонска структура, преобразувана в калдера.

Звинишко-Ибреджекска комплексна структура включва малка част от Високополянското понижение.

Горнотракийската депресия е представена с незначителни по площ разкъсани фрагменти от южната периферия на Хасковското понижение.

Районът се характеризира със слабо развитие на полиметални и злато-сулфидни минерализации. Основно е проучван за неметални полезни изкопаеми, твърди горива, строителни и скално-облицовъчни материали.


Фиг. 1. Обзорна карта на Източни Родопи с местоположение на картния лист
От гледна точка на геоложката опасност изследваният район може да се разглежда като сравнително опасен. Предпоставки са възникването на опасни процеси и явления, създаващи рискови ситуации, са геоложкият строеж и дълбокото разчленение на релефа, съчетани със специфичните климатични условия.

Геоложката карта е съставена по Проект 425/20.07.2004 г. на Министерството на околната среда и водите за съставяне на държавна Геоложка карта на Република България в мащаб 1:50 000, като е част от задачата „Ревизионно геоложко картиране в М 1:50 000 на части от Източни Родопи в района на градовете Хасково, Ивайловград, Златоград и Кърджали“ с ръководител С. Саров.

Материалите от цялостното изпълнение на задачата са обобщени в доклад, който се съхранява в Националния геофонд при Министерството на околната среда и водите (Саров и др., 2006ф). Авторите на обяснителната записка са извършители на картировачните работи. Участието им в съставянето на записката е отразено в съдържанието.

Картирането е съпътствано от комплекс аналитични изследвания, извършени в Минно-геоложкия университет – петрографски описания (Б. Банушев), химични (ЦНИЛ „Геохимия”) и възрастови определения (Д. Синьовски); в Софийския университет – петрографски (К. Колчева). Консултанти към проекта са: относно метаморфния терен – Ж. Иванов (СУ); вулкано-седиментен терен – Й. Янев (ГИ БАН).

Проведеното геоложко картиране за по-голямата част от картния лист е ревизионно, основаващо се на съвременната геоложка карта в М 1:25 000 за този район (В. Георгиев и др., 1995ф, 1996ф). В площите, за които наличната информация е оценена като недостатъчна за изграждането на геоложкия модел на картата, е извършено прекартиране. Картирането е осъществено по система от маршрути, като точките на наблюдение са привързвани и сателитно чрез GPS. Полевите работи са извършени през периода юли – ноември 2005 г.

Геоложката карта е ситуирана на векторизирана облекчена топографска основа в координатна система WGS84, проекция UTM, зона 35N. Разграфката на картните листове е от 1950 г. Работният компютърен макет на геоложката карта във формат MapInfo е изготвен от Р. Климова под редакцията на С. Саров и Б. Йорданов. Крайният компютърен вариант на картата в ArcGIS среда, поддържаща графичната информация и съпътстващата я специализирана геобаза данни е разработен от С. Начев, М. Аргирова и Г. Добрев под редакцията на Б. Йорданов и Х. Хрисчев.Каталог: sites -> geokniga -> files -> mapcomments
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
mapcomments -> Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница