М а г и с т ъ р с к и п р о г р а м и 2015 р у с е 2015 гстраница2/9
Дата03.09.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Подаването на документи за кандидат­стване в магистърските програми на БРИЕ се извършва в офисите на Центъра в градовете Русе и Гюргево. Класирането и обявяването на резултатите се извършва по отделен график.

§ 2. Кан­ди­дати за магистърските програми, по­с­лу­жи­ли си с из­ма­ма при по­д­го­то­в­ка­та и пре­д­с­та­вя­не­то на до­ку­мен­ти­те за кандидатстване или при полагането на конкурсните изпити, се от­с­т­ра­ня­ват от по-нататъшно уча­с­тие в кон­кур­са и класирането. При не­об­хо­ди­мост се уве­до­мя­ва Про­ку­ра­ту­ра­та за тър­се­не на на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност.

§ 3.  Завършилите в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обявените магистърски програми след признаването на дипломите им, съгласно Процедурни правила на Русенския университет ”Ангел Кънчев” за признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или период на обучение.

§ 4. Чу­ж­де­с­т­ран­ните гра­ж­да­ни от държавите, членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, се приемат и обучават в магистърските програми на Русенския университет при условията и реда, определени за българските граждани. Всички останали чуждестранни граждани се обучават на собствена издръжка, като преди записването за всеки семестър заплащат семестриална такса за обучение, определена с постановление на Министерския съвет за съответната учебна година.

§ 5. Лицата с двойно гражданство (ед­но­то от ко­и­то е бъл­гар­с­ко) заплащат половината от размера на определената от Министерския съвет такса за чуждестранните граждани, ако са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Ако използват българското си гражданство и притежават диплома за висше образова­ние, получена в българско висше училище, тези лица могат да участват в конкурса наравно с останалите български граждани.

§ 6. При допуснати технически грешки ректорът може със специална заповед да възстанови правата на засегнатите несправедливо кандидати. Заявления и жалби по кандидатстудентски въпроси се подават в Учебен сектор до 9 октомври 2015 г. (за специалност Право в Юридическия факултет до 25 септември 2015 г.) включително. След тези дати заявления и жалби не се приемат.
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Завършилите магистърската програма получават допълнителни специализиращи знания в областта на земеделската техника и технологии, свързани с проектиране, изследване и изпитване, използване, ремонт и обслужване на техниката.Получилите образователно-квалификационната степен „магистър” по Земеделска техника и технологии могат да работят като експерти и съветници, проектанти, консултанти и ръководители на различни фирми и агенции, както и да се занимават с научноизследователска, развойна, дилърска и ремонтна дейност на земеделска техника.

По време на следването се придобиват знания и практически умения за проектиране и изследване на техниката, екологично земеделие, проектиране на технологии, технологично обслужване, контрол и управление работоспособността на машините и системите, както и за изучаване физиката на дефектите и неизправностите, теорията и практиката на ремонтно-възстановителните дейности и на техническата диагностика и надеждността на техниката.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект.

За магистърско обучение могат да кандидатстват желаещите, които притежават бакалавърска степен по Земеделска техника и технологии и други специалности от професионално направление Машинно инженерство (Мениджмънт и сервиз на техниката, Хидравлична и пневматична техника, Машиностроене и уредостроене, Машиностроителна техника и технологии), както и специалности Автотранспортна и земеделска техника, Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Аграрно инженерство, Индустриално инженерство, Технология на материалите и материалознание.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по две направления:

- мениджмънт на сервизните дейности, организация и управление на ремонтнообслужващи и ремонтно-дилърски предприятия и сервизи;

- разработване, проектиране и прилагане на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на автотракторната и земеделската техника, машини и съоръжения от различни отрасли на националното стопанство.

Придобилите степента „магистър” притежават специализиращи знания и умения и могат да извършват инженерни, мениджърски и научноприложни работи в:

- авторемонтни, трактороремонтни, машиноремонтни и други сервизи, предприятия и заводи;

- ремонтнообслужващи и ремонтно-дилърски предприятия и организации за търговия и обслужване на различни видове транспортна, земеделска, строителна, битова и други техники;

- станции за техническа диагностика и механизация на животновъдните ферми, агротехническо и агрохимическо обслужване и механизирани услуги за земеделието, транспорта и строителството.

За обучение в магистърската програма с продължителност 3 семестъра могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от област Технически науки, а с продължителност 4 семестъра - завършилите висше образование по специалности от други области на висшето образование.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по следните направления:

- оползотворяване на материални, енергийни и трудови ресурси чрез възстановяване на износените детайли, възли и агрегати от различните машини и съоръжения;

- оползотворяване на отпадъците от бракувани (метални, полимерни и др.) детайли и отработени експлоатационни материали (масла, хидравлични течности и др.) чрез тяхното рециклиране.

Придобилите степента „магистър” и съответните специализирани знания и умения могат да извършват инженерни, мениджърски и научноприложни дейности, като работят в:

- експлоатационните организации и фирми по ремонта и поддържането на различните видове техника;

- ремонтно-възстановителните заводи, предприятия и сервизи за транспортна, земеделска, строителна, битова и др. техника; рециклиращи заводи, предприятия, цехове и участъци за бракувани метални, полимерни, каучукови и др. детайли и отработени експлоатационни материали.

За обучение в програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от област Технически науки.МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ДИАГНОСТИКА И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по две основни направления:

- диагностика на транспортната, земеделската, битовата и др. техника;

- разработване, проектиране и прилагане на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на транспортната, тракторната, земеделската, строителната, битовата и др. техника.

Придобилите степента „магистър” и съответните специализирани знания и умения могат да извършват инженерни, мениджърски и научноприложни работи в:

- авторемонтни, трактороремонтни, машиноремонтни и други сервизи, предприятия и заводи;

- ремонтнообслужващи и ремонтно-дилърски предприятия и организации за търговия и об­служ­ване на различни видове транспортна, земеделска, строителна, битова и друга техника;

- станции за техническа диагностика и механизация на животновъдните ферми, агротех­ническо и агрохимическо обслужване и механизирани услуги за земеделието, транспорта и строителството.

За обучение в програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от област Технически науки.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Магистърската програма е съобразена със съвременните изисквания за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да работят в областта на проектирането, монтажа и експлоатацията на отоплителни инсталации, топло- и газоснабдителни системи, системи за ползване и потребление на топлина и ефективното използване на енергийните ресурси.

Теоретичната и специализираща подготовка се получава чрез изучаване на задължително-избираемите дисциплини - топло- и масообменни процеси и апарати, изследване и оптимизация на енергийни процеси, горивна техника и технологии, топлоснабдяване, газоснабдяване, проектиране на ТГС и др. По време на обучението студентите получават знания и за ефективното използване на енергията, както и знания и умения за извършване на проектантска дейност.

Получилите професионална квалификация магистър инженер по Топло- и газоснабдяване могат да работят в научноизследователски институти, в проектантски бюра, в енергетични отдели, като консултантски и технически ръководители във фирми, занимаващи се с подобна внедрителска дейност. Те могат да се реализират и като предприемачи, инвеститори и мениджъри на малки и средни фирми за изграждане на инсталации и тяхната поддръжка.

Продължителността на обучението за редовна и за задочна форми на обучение е три семестъра. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

За включване в програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по специалностите от професионално направление Машинно инженерство, както и завършилите специалностите Електроенергетика и електрообзавеждане, Технология на материалите и материалознание, Транспортна техника и технологии, Индустриално инженерство.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЕНЕРГИЙНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

На съвременния етап от развитието на обществото особено актуален е въпросът за повишаване ефективността на различните технически обекти, в частност работата на енергийната техника. За тази цел са необходими ръководни и изпълнителски кадри, които да прилагат творчески, научни и съвременни приложни принципи на проучване, проектиране, осигуряване и управление на енергийната техника. Магистърската програма Енергийни машини и съоръжения осигурява подготовката на такива специалисти, като целта е разширяване на компетенциите и възможностите за реализация на специалисти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление Машинно инженерство и други специалности, близки до това направление.

Чрез съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания по направленията: топлотехническо и хидро- и пневмотехническо. Продължителността на обучението е три семестъра за редовна и за задочна форми на обучение.

Завършилите програмата получават комплексна подготовка и могат да работят в научноизследователски и проектантски институции, в различни топлоснабдителни, газоснабдителни, водоснабдителни и други фирми, организации и учреждения като инженери по енергийни машини и съоръжения, проектанти, мениджъри и дилъри на такава техника и придобиват квалификация магистър инженер по Енергийни машини и съоръжения.

За тази магистърска програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „бакалавър” от професионални направления Машинно инженерство и Енергетика, както и завършилите специалностите Електроенергетика и електрообзавеждане, Транспортна техника и технологии, Технология на материалите и материалознание, Индустриално инженерство.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за управление и устойчиво развитие на растениевъдството.

Общата подготовка цели изграждане на високо професионално ниво. Специализиращата подготовка се провежда през целия период на обучение, с акцент на задълбочаване през втория и третия семестър. Целта е изграждането на професионално ниво на култура в земеделието и конкретна компетентност при решаване на комплексни задачи в областта на управлението на технологиите в растениевъдството.

Специалните умения се формират в съответствие с индивидуалните качества и предпочитания на обучаваните в няколко характерни области: анализ на системите за земеделско производство, оптимизиране на производствените процеси, приложение на инженеринговите изследвания, извършване на експертни оценки, прилагане на контролни функции и др. Студентите се включват в научноизследователската работа още в началото на обучението. В някои случаи дипломният проект може да бъде продължение на разработките от ОКС „бакалавър”.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности Аграрно инженерство, Земеделска техника и технологии и Екология и техника за опазване на околната среда.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за управление и устойчиво развитие на земеделското производство.

Общата подготовка цели изграждане на високо професионално ниво в областта на управлението на техниката. Специализиращата подготовка се провежда през целия период на обучение и се задълбочава през втория и третия семестър. Целта е изграждането на професионално ниво на култура в земеделието и конкретна компетентност при решаване на комплексни задачи в областта на управлението на техниката.

Специалните умения се формират в съответствие с индивидуалните качества и предпочитания на обучаваните в няколко характерни области като: анализ на системите за земеделско производство, оптимизиране на производствените процеси, приложение на инженеринговите изследвания, извършване на експертни оценки, прилагане на контролни функции в областта на земеделската техника и др.

Студентите се включват в научноизследователската работа още в началото на обучението. В някои случаи дипломният проект може да бъде продължение на разработките от ОКС „бакалавър”.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности Аграрно инженерство, Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Хидравлична и пневматична техника, Климатизация, хидравлика и газификация, Транспортна техника и технологии и Екология и техника за опазване на околната среда.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за управление и устойчиво развитие на земеделското производство.

Общата подготовка цели изграждане на високо професионално ниво в областта на технологиите в животновъдството. Специализиращата подготовка се провежда през целия период на обучение, с акцент на задълбочаване през втория и третия семестър. Целта е изграждането на професионално ниво на култура в земеделието и конкретна компетентност при решаване на комплексни задачи в областта на управлението на технологиите в животновъдството.

Специалните умения се формират съобразено с индивидуалните качества и предпочитания на обучаваните в няколко характерни области като: анализ на системите за земеделско производство, оптимизиране на производствените процеси, приложение на инженеринговите изследвания, експертно оценяване, прилагане на контролни функции и др. в областта на животновъдството.

Студентите се включват в научноизследователска работа още в началото на обучението. В някои случаи дипломният проект може да бъде продължение на разработките от образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности Аграрно инженерство, Земеделска техника и технологии и Екология и техника за опазване на околната среда.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани специалисти в областта на биологичното земеделие за развитие на екологосъобразно земеделско производство.

Общите професионални умения намират изражение при изучаване на широкопрофилните направления на растениевъдството и животновъдството, като общо земеделие, растениевъдството, фуражно производство, трайни насаждения, животновъдство, агрометеорология, агроекология и др. Специалните умения се формират с изучаване на тяснопрофилни направления, свързани с екологосъобразно земеделско производство, като въведение в биологичното и биодинамичното земеделие, растителна защита при биологично производство, природосъобразно животновъдство, опазване и възстановяване на природните ресурси и др.

Поради задълбочения характер на теоретична подготовка и практическа работа, завършилите специалност Биологичното земеделие се оказват много добре подготвени и адаптируеми за производствените условия и предизвикателствата на биологичното производство. Те могат да се реализират като:


  • изпълнител при производство на сертифицирана био-продукция в собствено, арендувано или комбинирано стопанство;

  • организатор (технолог) за производство на сертифицирана био-продукция в кооперации, сдружения, преработвателни предприятия и/или други форми на сдружаване, имащи същия предмет на дейност;

  • експерти в държавни и/или обществени институции, занимаващи се с проблемите на биологичното производство, до нивото им на компетенции;

  • изпълнители в сертификационни организации за биологично производство;

  • консултанти и посредници при реализация на био-продукция.

Програмата предлага двусеместриално обучение за завършилите бакалавърска степен студенти от професионално направление Растениевъдство. Изучаваните дисциплини създават предпоставки за развитие на КОНКРЕТНА КОМПЕТЕНТНОСТ при решаване на комплексни задачи в областта на биологичното земеделие. За студентите, завършили бакалавърска степен по специалностите Земеделска техника и технологии и Аграрно инженерство, се предлага четирисеместриален курс на обучение, включващ фундаментални дисциплини за ШИРОКА КОМПЕТЕНТНОСТ в областта на растениевъдството и животновъдството през първите два семестъра и специализирани дисциплини за развитие на КОНКРЕТНА КОМПЕТЕНТНОСТ през третия и четвъртия семестър.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ
Завършилите магистърската програма са висококвалифицирани и профилирани кадри за следприбираща обработка и съхранение на растителна продукция.

В процеса на обучение студентите получават специални и задълбочени знания по сертификация и стандартизация, анализ и окачествяване, сепариране, калибриране, транспортиране, сушене, съхранение на растителна продукция, както и по методология на научните изследвания, моделиране и анализ на процесите. След приключване на обучението по този магистърски курс студентите ще получат тясна специализация по проблемите на следприбиращата обработка и съхранение на растителна продукция и ще могат да подлагат на критичен анализ и моделират процесите по обработка и съхранение; изследват характеристиките на продукцията, машините и съоръженията; оптимизират съществуващите и въвеждат иновативни технологии и системи за обработка и съхранение; проектират бази за обработка и съхранение и упражняват контролни и ръководни функции.

Специалистите с придобита ОКС „магистър” по Обработка и съхранение на растителна продукция ще могат да се реализират в областта на земеделието у нас и в чужбина като ще са в състояние да заемат позиции по проектиране, оборудване и експлоатиране на собствени бази за обработка и съхранение; ръководство и одит на държавни, частни и кооперативни земеделски стопанства; инспектиране и консултиране чрез областни и общински земеделски служби и управленски органи, както и да участват активно при реализирането на научни и развойни проекти.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект.За магистърско обучение могат да кандидатстват желаещите, които притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …” и „бакалавър” от професионално направление Растениевъдство и образователно-квалификационна степен „бакалавър” от други професионални направления.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Магистърската програма осигурява задълбочена профилирана подготовка по управление на опазването на околната среда. Обучението се развива по три основни направления. Първото направление цели придобиване на знания по Анализ и оценка на екологичния риск. Акцентира се върху прогнозиране и биоиндикации на замърсяването, както и върху оценката на въздействието му върху околната среда. Второто направление е по Редуциране на екологичния риск. Разширяват се знанията по индустриалните методи за опазване на околната среда, получени в бакалавърския курс на обучение. Изучават се екологично промишлено проектиране, противоерозийни технологии, агрохимични технологии. Третото направление е по Икономически проблеми на опазването на околната среда. Изучава се икономиката на околната среда, финансовия риск при инвестиране в опазване на околната среда; мениджмънта на фирмения риск, обхващащ екологичния, производствения, социалния, икономическия, търговския и инвестиционния риск, техните връзки и зависимости.

Завършилите програмата могат да намерят реализация като инженери по пречиствателни съоръжения и системи за оползотворяване и третиране на отпадъци, проектанти, ръководители в държавната администрация, местната власт, предприятия и фирми, експерти по анализ и оценка на екологичния и производствения риск, специалисти по управление на производствения риск в инспекциите по труда, фирми, държавни и частни организации.

Програмата е предназначена за притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” по Eкология и техника за опазване на околната среда, Екология и опазване на околната среда или по други специалности от професионални направления Общо инженерство, Машинно инженерство, Химични технологии, Биотехнологии и Хранителни технологии.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ

Целта на обучението по Инженерна екология е разширяване на компетенциите и възможностите за реализация на инженерите, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по технически специалности.

За постигане на тази цел се решават следните задачи:

• придобиване на знания за теоретичните основи на екологията и опазването на околната среда и за проектирането на екологичната техника и технологии;

• усвояване на знания и придобиване на умения в областта на научните изследвания.

Обучението протича в три семестъра и през първите два семестъра включва задължителни и избираеми дисциплини като: Екология, Опазване на околната среда, Анализ и оценка на риска, Опазване от енергетично замърсяване, Опазване на почвите, Екологично законодателство и норми, Водопречиствателна техника, Газопречиствателна техника, Енергоспестяващи технологии, Третиране на отпадъци, Екологична биотехника, Екологична безопасност на транспорта. Третият семестър е с продължителност 10 седмици. Изучават се една задължителна дисциплина – Основи на научните изследвания и една избираема – Управление на околната среда или Управление на екопроекти.

Магистърската програма завършва с разработването на дипломна работа, чиято тематика се задава в края на първия семестър. Темите на дипломните работи се съобразяват с интересите на студентите и са ориентирани към решаване на конкретни практически и научни проблеми.

Програмата е предназначена за притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” по Eкология и опазване на околната среда, Екология и техника за опазване на околната среда или по други специалности от професионални направления Общо инженерство, Машинно инженерство, Химични технологии, Биотехнологии и Хранителни технологии.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница