М а г и с т ъ р с к и п р о г р а м и 2015 р у с е 2015 гстраница3/9
Дата03.09.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

(за притежаващи бакалавърска степен по същата специалност)

Обучаващите се в магистърската програма Промишлен дизайн получават професионални знания и умения, необходими при трансфер на знания, научни изследвания, усъвършенствания на стари и синтез на нови решения при повишена конкретна компетентност на дизайнера като художник конструктор и развивана специална компетентност като творец изследовател и изобретател.

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър” придобиват висока научна специализация и квалификация, позволяваща научноизследователската им реализация като изследователи или научни работници в практическата или академичната сфера.

Задълбочена теоретична и научноизследователска подготовка се получава чрез изучаване на следните учебни дисциплини: Теоретични основи на промишления дизайн, Концепции и трансфер на знания, Основи на научните изследвания, Научноизследователска работа по промишлен дизайн. Развиват се нови знания и практически умения по мениджмънт на дизайна като специфично професионално, творческо и социокултурно явление.

Допълнителна подготовка се получава чрез изучаване на задължителноизбираеми дисциплини, с отчитане на научните, творческите, професионалните, практическите и личните инте­реси и предпочитания на обучаваните. Задължителен елемент на обучението е усъвършенстването на езиковата подготовка с помощта на група от задължителноизбираеми чужди езици.

Чрез разработване на самостоятелни научни или научнопрактически теми и дипломна работа, се създават предпоставки, ориентация и системен подход при планиране, изследване и практическа реализация на научноизследователски проекти и начинания.

Формата на обучение е редовна, с продължителност два семестъра (заедно със защитата на дипломен проект).
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

(за притежаващи висше инженерно образование)

Целта на магистърската програма Промишлен дизайн е да разшири базата от специалисти от различни професионални области, желаещи да придобият квалификация в сферата на дизайна. Програмата дава възможност за усвояване на нови компетенции, придобиване на професионални знания и умения, необходими за по-пълноценна и успешна последваща реализация. Това се постига чрез:

- придобиване на знания по теоретични основи на промишления дизайн;

- придобиване на знания и умения, позволяващи трансфер на знания при реализацията им в областта на научните изследвания, в практическата и академичната сфера.

Обучението включва конфигурация от логично обосновани задължителни и избираеми дисциплини като: Рисуване, Цветознание, Формообразуване, Теория на композицията, Методи за творчество, Методика на дизайна, Графичен дизайн, Моделиране и макетиране, Ергодизайн, Реклама, Художествено-пространствено оформление, Презентационни техники, История на изкуството и дизайна, е-дизайн, Интелектуална собственост, Дизайн проект.

Магистърската програма завършва с разработване на дипломна работа, чиято тематика е свързана с решаване на конкретни практически и научноприложни проблеми. Отчитат се също научните, творческите, професионалните, практическите и лични интереси и предпочитания на обучаваните.

Успешно защитилите дипломен проект получават професионална квалификация магистър инженер. Програмата е насочена към хора, притежаващи бакалавърска степен от област на висшето образование Технически науки и проявяващи интерес, желание и изявени наклонности да решават задачи, свързани с промишлената естетика.

Формата на обучение е редовна, с продължителност четири семестъра (заедно със защитата на дипломен проект). Приемът се осъществява след провеждане на конкурс за подбор на кандидатите.РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Програмата има за цел да провери минимума от умения на кандидатите, необходими за визуализация на творческите им предложения, чрез представяне на идеен и материален аналог.

Провежда се в две части, в рамките на един ден с обща продължителност от осем астрономически часа, като между двете части е предвидена пауза от един час.

Първата част е по рисуване. Има за цел да провери умението на кандидатите за работа с графичен материал и придаване на пространственост на равнинно изображение (от обемно изображение), с отчитане на перспективните изменения (ракурси). Включва конструктивно и светлосенъчно изграждане на композиция, съставена от прости геометрични обеми (обли и ръбести).

Втората част е решаване на задача по конкретен практически проблем. Има за цел да провери възможностите на кандидатите за синтез на решение, проектиране и материализиране. Включва синтез на творческо решение, идейна разработка и изработване на обемно материално изображение от мек макетен материал.

Информация относно необходимите за конкурса технически и помощни средства се дава от катедра Промишлен дизайн преди провеждането на конкурса. Техническите и помощни средства за конкурса са изцяло ангажимент на кандидатите.МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

РЕСУРСОСПЕСТЯВЯЩИ ТЕХНОЛОГИИ

Програмата е изградена като продължение на обучението за образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите Машиностроителна техника и технологии и Технология на материалите и материалознание.

Знанията и уменията по проектиране и управление на технологични процеси се разширяват и задълбочават чрез общотехническа подготовка по инженерен експеримент, информационни технологии, производствен мениджмънт, системи за управление на качеството и приложни CAD системи, както и допълнителна специална подготовка по съвременни ефективни производствени технологии.

Завършилите обучението си придобиват професионална квалификация магистър инженер. Те получават съвременни знания и умения за организиране, управление и технологично обслужване на малки и средни фирми, които се занимават с изработване, експлоатация и поддържане на машини, съоръжения, транспортни средства и др., както и с производство на резервни части за тях. При желание могат да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.

Учебният план включва 13 задължителни дисциплини: Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии, Специални методи на леене, Валцоване в машиностроенето, Производствен мениджмънт, Приложни САD системи, Вакуумно термично и химикотермично обработване, Точно щамповане и щанцоване, Ресурсоспестяващи технологии в заваръчното производство, Технологии за възстановяване на детайли, Повърхностно пластично деформиране, Системи за управление на качеството.

Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране.

За включване в програмата могат да кандидатстват инженери, които притежават бакалавърска степен по специалностите от професионални направления Машинно инженерство и Материали и материалознание.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Програмата е изградена като надстройка над обучението за образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление Машинно инженерство.

Придобилите квалификацията магистър инженер по Инструментално производство могат да се развиват като ръководители на фирми, занимаващи се с инструментално осигуряване на производството или да продължат образованието си чрез докторантура. Освен дисциплините, даващи знания и умения по теория на експеримента, информационни технологии, производствен мениджмънт, приложни САD системи и управление на качеството, се предлагат и комбинации от дисциплини, които допълват подготовката и обогатяват с нови знания по конструи­рането, технологията на изработване и експлоатацията на всички материалорежещи и материалообработващи инструменти, използвани в различни сфери на производ­ството. По време на обучението се използва съвременна изчислителна техника и САD за проектиране, САМ системи и съвременни машини с ЦПУ и изработване на сложнопрофилни инструменти.

Студентите се включват в научноизследователска работа в лабораториите още в началото на обучението си, уточняват темите на дипломните си проекти, което е предпоставка за своевременното им разработване и успешна защита.

Обучението в редовната и в задочната форма е с продължителност три семестъра, като в последния основно се разработва и защитава дипломният проект.

За включване в програмата могат да кандидатстват инженери, завършили бакалавърска степен по специалностите от професионални направления Машинно инженерство и Материали и материалознание.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ТЕХНОЛОГИИ ЗА МАШИНИ С ЦПУ

Програмата е изградена като продължение на обучението за образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността Машиностро­ителна техника и технологии от професионално направление Машинно инженерство.

Знанията и уменията по проектиране и производство на машини и системи с електронно управление, измервателни устройства и др. се разширяват и задълбочават чрез общотехническа и специална подготовка по инженерен експеримент, информационни технологии, производствен мениджмънт, CAD системи и мениджмънт на качеството. Особено внимание е обърнато на обучението в областта на програмирането и експлоатацията на машини с ЦПУ.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер и могат да се реализират като ръководители на технически отдели и развойни звена, експерти, координатори на програмни колективи или да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.

Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране.

Учебният план включва 11 задължителни и 2 избираеми дисциплини. Задължителни са: Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии, Цифрово управление на технологично оборудване, Автоматизирано програмиране, Производствен мениджмънт, Приложни CAD-системи, Настройване, контрол и диагностика на машини с ЦПУ, Технологични модули и комплекси, Технологии за цифрови машини, Системи за управление на качеството. В третия семестър студентите избират две специализиращи дисциплини - по една в областите на компютърните и машиностроителните технологии.

За тази магистърска програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „бакалавър” от професионално направление Машинно инженерство и специалностите Технология на материалите и материалознание и Индустриално инженерство.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

МАШИНОСТРОЕНЕ

Програмата е изградена като надстройка и има за цел задълбочаване на теоретичната, общотехническата и специалната подготовка на завършилите образователно-квали­фикационна степен “бакалавър” по специалност Машиностроене и уредостроене от професионално направление Машинно инженерство.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер и могат да се реализират като ръководители на производствени звена и технически отдели в държавни и частни фирми (конструктивни, ремонтно-механични, стандартизационни, контрол на качеството, експертни оценки и др.), на развойни бази за внедряване и усъвършенстване на съвременни технологии, като отговорни служители в технически служби и др. Те могат да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.

Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране и осигурява солидна подготовка за конструиране, изпитване, поддържане и ремонт на съвременни машини и съоръжения, технологична подготовка и управление на производствени процеси.Учебният план включва 12 дисциплини: Олекотено конструиране, Физическо материалознание, Информационни технологии, Метод на крайните елементи, Теория на експеримента, Метални конструкции в промишлеността, Изпитване и изследване на металорежещи машини, Проектиране на човеко-машинни системи, Приложни САD системи, Производствен мениджмънт, Конструкционни материали и защита от корозия, Системи за управление на качеството.

За включване в програмата могат да кандидатстват инженери, притежаващи ОКС „бакалавър” по специалностите от професионално направление Машинно инженерство.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

УРЕДОСТРОЕНЕ

Програмата е изградена като продължение и има за цел задълбочаване на теоретичната, общотехническата и специалната подготовка на завършилите образователно-квали­фикационна степен “бакалавър” по специалността Машиностроене и уредо­строене от професионално направление Машинно инженерство.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер и могат да се реализират като координатори на програмни колективи, включващи машинни и електроинженери, ръководители на производствени фирми или звена, бази за развитие и внедряване на съвременни технологии, експерти към фирми и организации и др. Те могат да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.Учебният план включва 12 дисциплини: Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии, Физическо материалознание, Олеко­тено конструиране, Микропроцесорна техника, Манипулационни системи в уредостро­енето, Мехатроника, Приложни САD системи, Производствен мениджмънт, Системи за управление на качеството, Конструкционни материали и защита от корозия.

Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране и осигурява разширени познания върху методите за изчислително и експериментално моделиране при конструиране на изделия и инженерни изследвания, както и върху информационните технологии, производствения менидж­мънт, материалознанието, мехатрониката.За включване в програмата могат да кандидатстват инженери, притежаващи ОКС „бакалавър” по специалностите от професионално направление Машинно инженерство.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

РОБОТИКА И РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

Програмата е продължение на обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионалните направления Машинно инженерство и Общо инженерство. Обучението се основава на подготовката по: Автоматизация и роботизация на производството, Технология и автоматизация на сглобяването, Устройства за автоматизация, Проектиране на автоматизирано оборудване и Индустриални производствени системи.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер и могат да работят като ръководители на машиностроителни фирми и като водещи специалисти по автоматизация и роботизация на производството. Освен това имат възможност да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научно-преподавателски кадри.

Учебният план включва 13 задължителни дисциплини: Теория на експери­мента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии, Роботика, Проектиране на манипулатори, Производствен мениджмънт, Приложни САD системи, Технология на роботизираното производство, Модули и периферийни устройства, Компютърно интегрирани производства, Системи за управление на качеството, Проектиране на роботизирани комплекси, Роботи в социалната сфера. Освен това студентите могат да изучават по собствено желание и някои факултативни дисциплини.

Програмата е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране. Могат да кандидатстват инженери, притежаващи ОКС „бакалавър” по специалностите от професионално направление Машинно инженерство, както и по специалността Индустриално инженерство.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

От 2014 год. магистърската програма по Управление на качеството стана достъпна за широк кръг от студенти, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „професионален бакалавър“. Основният модул е с продължителност 2 семестъра и е предназначен за бакалаври от специалности в професионално направление Общо инженерство. Студентите получават професионална подготовка, знания и умения в областите: системи за управление на качеството, метрологично осигуряване на качеството, индустриална метрология, системи за управление на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, одит на системи за управление, одиторска практика и др. Свободата на профилирането според конкретните нужди на студентите се осигурява чрез избираеми дисциплини като: тотално управление на качеството и метод "Шест Сигма", професионален английски език, специални методи и средства за измерване, специфични системи за управление и др.

За бакалаври от професионално направление Машинно инженерство магистърският курс е с продължителност 3 семестъра, като първият от тях започва през месец февруари, а следващите два съвпадат с основния модул, описан по-горе. Сред допълнителните изучавани дисциплини са: Осигуряване на качеството при проектиране, Законова метрология, Стандартизация и сертификация, Ценообразуване, Качество на услугите и сервиз (EFQM, SERVQUAL) и др.

За завършили ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления магистърският курс е с продължителност 4 семестъра, първият от които започва през месец октомври. Тематиката, заложена в учебния план за първия от четирите семестъра, цели да обогати познанията на студентите по: приложни CAD-системи, измервателни инструменти и преобразуватели, контрол и изпитване на материалите, ремонт, надеждност и поддържане.

За студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър по …", курсът на обучение е с продължителност 5 семестъра и започва през месец февруари. Надграждането над придобитата до момента квалификация на студентите се извършва в следните направления: бързо прототипиране, технологии за машини с ЦПУ, автоматизация и роботизация на производството, визуално програмиране в MS Office и др.

Завършилите магистърската програма по Управление на качеството придобиват професионална квалификация „магистър - инженер по качество“ и могат да работят като мениджъри по качество, представители на ръководството по качество, метролози, вътрешни одитори на системи за управление на качество, консултанти по качество и др. Освен това магистрите могат да продължат обучението си в докторантура, която им дава възможност за кариерно развитие в сферата на научните изследвания, иновациите и работа по проекти.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

Програмата е изградена като продължение на обучението за образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността Индустриално инженерство. Знанията и уменията по проектиране и производство на машини и системи с електронно управление, битова техника, измервателни устройства и др. се разширяват и задълбочават чрез общотехническа и специална подготовка по инженерен експеримент, информационни технологии, производствен мениджмънт, управление на електромеханични системи и мениджмънт на качеството.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер и могат да се развиват като ръководители на технически отдели и развойни звена, експерти, координатори на програмни колективи, включващи машинни и електроинженери или да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.

Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране. Учебният план включва 11 задължителни и 1 избираема дисциплини: Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии, Компютърни системи за измерване и управление, Управление на електромеханични системи, Производствен мениджмънт, Приложни САD системи, Компютърно интегрирано производство, Ресурсоспестяващи технологии в металообработването, Системи за управление на качеството.Могат да кандидатстват инженери, притежаващи ОКС „бакалавър” по специалност Индустриално инженерство, както и по специалностите от професионално направление Машинно инженерство.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Програмата е изградена като продължение на обучението за образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите Машиностроителна техника и технологии и Технология на материалите и материалознание.

Знанията и уменията по проектиране и управление на технологични процеси се разширяват и задълбочават както чрез теоретична и общотехническа подготовка по приложението на информационни технологии и CAD системи, по управление на производството и качеството и по инженерен експеримент, така и чрез допълнителна специална подготовка по съвременни ефективни производствени технологии.

Завършилите обучението си придобиват професионална квалификация магистър инженер. Те получават съвременни знания и умения за организиране, управление и технологично обслужване на малки и средни фирми, които се занимават с изработване, експлоатация и поддържане на машини, съоръжения, транспортни средства, битова техника и др., както и с производство и възстановяване на резервни части за тях. При желание могат да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.

Учебният план включва 13 задължителни дисциплини: Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии, Специални методи на леене, Цифрово управление на технологично оборудване, Производствен менидж­мънт, Приложни САD системи, Вакуумно термично и химикотермично обра­ботване, Специализирани технологии за пластично деформиране, Специализирани технологии за заваряване, Технологии за възстановяване на детайли, Специални материали в инструменталното производство, Системи за управление на качеството.

Програмата е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране.

За участие в обучението могат да кандидатстват инженери, които притежават ОКС „бакалавър” по специалностите от професионални направления Машинно инженерство и Технология на материалите и материалознание, както и по специалността Индустриално инженерство.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЗАВАРЯВАНЕ И НОРМАТИВНА БАЗА

Програмата е съобразена с европейските норми, изискващи всички предприятия, извършващи заваръчни работи, да разполагат с надзорни инженери със специално образование по заваряване.

Изучаваният материал задълбочава теоретичната и общотехническа подготовка на обучаваните и им дава разностранна специална подготовка по заваряване в областта на създаването на заварени конструкции – проектиране, изработване, осигуряване на качеството и точността им, получаване на високи технически и икономически показатели. Получава се подготовка и в съпътстващата заваряването технология – термично рязане.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер по заваряване и могат да работят като ръководители на производствени фирми и звена от тях, надзорни инженери по заваряване, водещи специалисти във фирми за търговия, производство или ремонт на заваръчно оборудване и технологично обзавеждане. Освен това могат да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научно-преподавателски или научноизсле­дователски кадри.

Обучението е с продължителност три семестъра, като в първия и втория е осигурено време и за индивидуална изследователска работа, а последният е предвиден главно за дипломно проектиране.

Учебният план включва 13 задължителни дисциплини: Основи на заваряването, Апаратури за заваряване и термично рязане, Информационни технологии в машиностроенето, Метод на крайните елементи, Теория на експеримента, Заварени конструкции, заваряемост и термообработка, Съоръжения за механизация и автома­тизация на заваряването, Качество и точност на заварените конструкции, Приложни САD системи, Производствен мениджмънт, Специализирани технологии за заваряване, Термично рязане, Системи за управление на качеството.

За участие в обучението могат да кандидатстват инженери, които притежават ОКС „бакалавър” по специалностите от професионални направления Машинно инженерство и Технология на материалите и материалознание.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница