М а г и с т ъ р с к и п р о г р а м и 2015 р у с е 2015 г


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВОстраница5/9
Дата03.09.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО


Магистърската програма е една от първите в страната съвместна разработка между акаде­мична институция (Русенски университет) и индустриален производител на софтуер (Сирма Груп). Нейна основна цел е да подготви специалисти в областта на софтуерното инженерство, покриващи изискванията за магистър по Софтуерно инженерство на международните професионални организа­ции ACM и IEEE Computing Society. Тази програма е предназначена да обучи магистри, които могат да започнат работа като бизнес аналитици; софтуерни архитекти; код инженери; тест инжене­ри; мениджъри на софтуерни проекти в големи компании; като самонаемащи се софтуерни инженери или като консултанти в областта на проектирането, разработката и поддръжката на софтуер.

Основен гръбнак на програмата са дисциплините Обектно ориентирано програмиране, Проектиране на софтуерни системи и Разработка на софтуерни системи. Специално внимание е обърнато на много важните за качествения живот на софтуерното приложение първи и последен слой на многослойните софтуерни архитектури чрез дисциплините Програмиране на Уеб компоненти и Бази от данни. Умения за проектиране и използване на различни инфраструктурни решения се придобиват в дисциплините Компютърни системи и мрежи и Инструментални среди. Вътрешната и външната организация на софтуерния бизнес, въпросите свързани с маркетинга, както и знания за управление на бизнеса и технологичния процес, се придобиват в дисциплината Управление на софтуерни проекти.

Основни принципи в програмата са увеличеният обем практическа работа, работата в екип, конкурентното начало и работата по реални задачи на софтуерната индустрия. Обучението завършва с дипломен проект, който се задава още през втория семестър, разработва се в екип и се защитава колективно.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър“ по специалности от професионални направления Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника, а също и по специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика и приравнените с тях.

Обучението в редовната форма е с продължителност три, а в задочната форма – четири семестъра.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНФОРМАТИКА


Целта на магистърската програма е да специализира бакалаврите в сферата на информатиката и информационните технологии в съответствие със съвременните изисквания на компютърното общество. Магистрите по Информатика ще могат да работят като разработчици на софтуер, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии - фирми, чието производство е базирано на високотехнологична основа, институти, лаборатории, изчислителни центрове, университети, банки и застрахователни дружества.

Обучаващите се ще задълбочат знанията си в областта на базите от данни, информационните системи и технологии, компютърната графика, компютърните мрежи и софтуерните технологии. Ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления. Ще могат да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии.

Характерна черта на обучението по всички дисциплини е органичното включване в учебния процес на компютърно базирани технологии за обучение и самостоятелна подготовка. Особено внимание е обърнато на програмирането в мрежова среда и защитата на информацията, управлението и анализа на компютърни мрежи. Осигурен е и се използва лицензиран и свободно разпространяем съвременен софтуер.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър“ по специалности от професионално направление Информатика и компютърни науки.

Обучението в редовната форма е с продължителност два семестъра, а в задочната форма – три семестъра и завършва с дипломен проект.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ В ИНЖЕНЕРСТВОТО


Целта на магистърската програма е да даде на студентите задълбочена и съвременна подготовка по съставяне на математически модели на реални технически и икономически проблеми, математически анализ на получените модели, разработване на числени методи, алгоритми и компютърни програми за получаване на числени резултати, представяне и интерпретация на аналитичните и числени резултати по моделите на възможни възложители или клиенти.

Магистърското обучение е надстройка на изучаваното в бакалавърската степен на специалности от професионални направления Математика и Информатика и компютърни науки. В курса на обучение се задълбочават и разширяват знанията по диференциални уравнения, числени методи, оптимизация, математически софтуер и неговото използване, математическо моделиране. Предвижда се обучение по математически модели и симулации в полупроводникови устройства, хидродинамика, финансова математика и теория на риска. Областите на приложения са гъвкави и могат да се променят, в зависимост от актуални проблеми и направления.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър“ по специалности от професионални направления Математика и Информатика и компютърни науки.

Продължителността на програмата е 3 семестъра и завършва със защита на магистърски тезис (дипломна работа). Дисциплините са задължителни и избираеми с общо 90 ECTS кредита. Съществена част от програмата е участието на студентите в учебно научен семинар. Работата на всеки студент върху магистърския тезис се възлага и ръководи от научен ръководител не по-късно от края на първия семестър. Стимулира се както самостоятелната изследователска работа, така и работата в екип, използването на математически софтуер и представянето на получените резултати на студентски научни сесии и международни програми.

Студент, който е завършил пълния курс на обучение и е защитил магистърски тезис, се дипломира като магистър по Математическо моделиране. Дипломираните магистри могат да продължат обучението си като докторанти и имат възможност за широка професионална изява в софтуерни и консултантски фирми, във висши учебни заведения, научни институти и центрове в съответна област на науката и техниката.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница