М а г и с т ъ р с к и п р о г р а м и 2015 р у с е 2015 г


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТОстраница6/9
Дата03.09.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО


Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани учители по Информатика и информационни технологии за различните училищни степени. Предлага се в две разновидности:

  • за бакалаври, притежаващи педагогическа квалификация от следните области на висшето образование: Педагогика; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки - продължителност на обучението три семестъра;

  • за бакалаври без педагогическа квалификация от следните области на висшето образование: Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки - продължителност на обучение четири семестъра.

Завършилите получават диплома с професионална квалификация учител по Информатика и информационни технологии.

Обучението по всички дисциплини ползва компютърно-базирани технологии и самостоятелна подготовка. То дава знания в областта на: обектно-ориентираното програмиране; базите от данни, информационните системи и технологии; компютърната графика; компютърните мрежи; мултимедийните системи и технологии в обучението и др. Завършилите ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления; да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии. Те ще могат да работят освен като преподаватели и като програмисти, директори на училища, експерти по информатика и информационни технологии към МОН, във висши учебни заведения, научни институти, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии.МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА


Професионална квалификация: магистър учител по Математика, информатика и информационни технологии.

Магистърската програма има за цел да подготви високо квалифицирани магистри учители по Математика, информатика и информационни технологии. Той е предназначен за специалисти с висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности Математика и информатика и Педагогика на обучението по математика и информатика.

Срокът за обучение е два семестъра.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

За магистрите се предлагат специализации в много европейски университети по програмите Еразъм и CEEPUS.

Завършилите магистърската програма могат да прилагат знанията и уменията си както в преподавателска дейност, така и във всички сфери на използване на информационните и образователни технологии, инспекторати към МОН, директори на училища, научни институти, университети, фирми, банки и др.

Магистърската програма е база за продължаване на обучението чрез докторантура по Методика на обучението по математика, информатика, информационни технологии.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ


Професионална квалификация: магистър по Информационни и образователни технологии.

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти по информационни и образователни технологии. Тя е предназначена за специалисти с висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в професионалните направления Информатика и компютърни науки, Математика, Приложна математика, Физика или в педагогическо направление, свързано с изброените по-горе професионални направления.

Срокът за обучение е три семестъра.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Магистърската програма предлага специализации в много европейски университети по програмите Еразъм и CEEPUS.

Завършилите магистърската програма могат да прилагат знанията и уменията си както в преподавателска дейност, така и във всички сфери на използване на информационните и образователни технологии, инспекторати към МОН, директори на училища, научни институти, университети, фирми, банки и др.

Магистърската програма е база за продължаване на обучението чрез докторантура.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ


Специалната подготовка на бъдещите детски и начални учители в образователна и квалификационна степен “магистър” се осъществява с цел изграждане на педагогически подход и възможност за организиране и провеждане на научноизследователска и методична дейност в областта на предучилищното възпитание и началното образование.

Обучението се извършва в две направления – по задължителни и избираеми дисциплини. Подготовката включва: съвременни технологии в началното училище и предучилищното образование и възпитание, методология на педагогическото изследване, възрастова и диференциална психодиагностика, философия на образованието и др. Придобилите ОКС “магистър” могат да се реализират като преподаватели в областта на предучилищното и началното образование, като висококвалифицирани специалисти – ръководители на държавни и частни учебни заведения, преподаватели във висши училища или сътрудници в научни институти.

Магистърската програма се предлага в задочна форма на обучение в две разновидности:


  • за бакалаври, завършили специалности ПНУП и НУПЧЕ - продължителност на обучението три семестъра;

  • за бакалаври от други области на висшето образование с професионална квалификация учител - продължителност на обучението четири семестъра.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа или държавен изпит (по избор на студента).

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОБАЦИОННИ ПРАКТИКИ


Състоянието на противообществените прояви и престъпността изисква промяна в подхода за противодействие на детското асоциално поведение и поведението на възрастните. Учебният план по специалността е основан на идеите и принципите, залегнали в наказателно-правната и превантивно-педагогическа политика на държавата и на Националната стратегия за противодействие срещу асоциалното поведение на престъпността. Насочен е към засилване социалната роля на правото и правосъдието, чрез внедряване на социални и социално-педагогически технологии в актуалните практики на правоохранителните и ресоциализиращите институции.

Обучението има за цел:  • да осигури задълбочена и актуална теоретическа и практическа подготовка в областта на методиката, управлението и контрола на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности;

  • да съдейства за овладяване на знания за управлението и организационните стратегии при осъществяване на превантивно-възпитателната дейност и за прогнозиране на социалните рискове;

  • да обяснява функционалното предназначение и развитие на институциите в държавата в съответствие с международните стандарти и упражняването на граждански контрол;

  • да формира умения за използването на публичната комуникация и публичните организации за превенция на социалните рискове при деца и възрастни.

Завършилите могат да намерят професионална реализация в пробационни служби и пробационни съвети, поправителни домове, затвори и затворнически общежития, Национална служба „Полиция”, детски педагогически стаи, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, общински и училищни комисии за борба с противообществените прояви, възпита­телни училища-интернати и социално-педагогически интернати, приюти за безработни и безпризорни и неправителствени организации, ангажирани в ресоциализационната дейност.

Формата на обучение е задочна и продължава три семестъра. Завършилите програмата придобиват професионална квалификация социален педагог.

За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички специалности от област на висшето образование Педагогика, както и по специалност Психология. С предимство се приемат завършилите специалност Социална педагогика.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница