М а г и с т ъ р с к и п р о г р а м и 2015 р у с е 2015 г


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВАстраница7/9
Дата03.09.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА


В магистърската програма студентите придобиват знания и умения за подпомагане и консултиране на деца и семейства в различните форми и аспекти на социално-педагогическата работа.

Обучението се базира на: • Фундаментална педагогическа и психологическа подготовка, включваща изучаване на философските проблеми на образованието, на семейството като социален феномен, на семейните взаимоотношения и родителски стратегии, на психопатологията в детска възраст, на възпитателната работа с деца със специални образователни потребности.

 • Специализираща подготовка в методиката на работа с деца и семейства, нуждаещи се от социално-педагогическа помощ; в областта на диагностиката, превенцията и интервенцията; в преодоляването на конфликти и стратегии; в справяне с проблемни ситуации в сферата на социално-педагогическата дейност.

Основната цел на обучението е в развиване на следните умения:

 • да осъществява комплексна възпитателно-превантивна, корекционна и пробационна дейност чрез използването на методи за диагностика на поведенческите асоциални прояви в обществото и социалните групи;

 • да прилагат творчески подход в оказване на социална подкрепа и защита на нуждаещите се деца и семейства;

 • да използват диагностични методи и средства с цел овладяването на техники и похвати за работа с проблемни деца и семейства;

 • да осъществяват диференциран подход към различните възрастови групи, съобразно техните специфични потребности;

 • да въвеждат корекционни и ресоциализиращи въздействия за утвърждаване на социалния статус на клиентите (деца и семейства) в обществото;

 • да съставят и управляват програми и проекти за превенция (интервенция) според потребностите на нуждаещите се целеви групи.

След завършване на магистърската програма студентите могат да се реализират като специалисти за работа с деца и семейства в училищната мрежа, в отдели за закрила на детето, в детски педагогически стаи, възпитатели в центрове за деца и семейства, общинска и областна администрация, в неправителствени организации, предлагащи услуги за деца и семейства, координатори на социо-културна работа с различни възрастови и етнокултурни общности и др.

Обучението е задочно с продължителност три семестъра.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите бакалавърска степен по всички специалности от област на висше образование Педагогика.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ


Обучението в магистърската програма осигурява:

 • Придобиване на знания и умения за социална работа с нуждаещи се деца, ученици и възрастни, независимо от тяхната етническа принадлежност, социално-икономически статус, както и от различията във физическия и интелектуалния им потенциал.

 • Формиране на умения за сътрудничество и взаимодействие между институциите, осъществяващи социална работа.

 • Придобиване на знания и умения за използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в социалната сфера.

 • Формиране на умения за научноизследователска и диагностична дейност в сферата на социално-педагогическата работа.

Завършилите магистърската програма могат да работят:

 • в разкрити социални услуги, където се подпомагат уязвимите групи да развиват своята независимост и да водят самостоятелен начин на живот, като: дневни и почасови центрове за деца и лица, център за обществена подкрепа, социални услуги от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип; център за временно настаняване; кризисен център; приют; и други социални услуги в общността) и институции за деца, възрастни хора с увреждания и домове за стари хора;

 • като социални работници в дирекции за социално подпомагане, педагогически съветници в училища, инспектори в детска педагогическа стая, служители в бюрата по труда и др.

 • експерти в структурата на управленските органи на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, областни и общински администрации, и в неправителствени организации.

Завършилите получават професионална квалификация – социален педагог.

Магистърската програма се предлага за задочно обучение в два варианта: • Първи вариант - за кандидати, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” от област на висше образование Педагогика.

Продължителност - 3 семестъра.

 • Втори вариант - за кандидати, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” по специалност Психология и по специалности от други професионални направления, притежаващи педагогическа правоспособност.

Продължителност - 4 семестъра.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


Основната цел на обучението в магистърската програма е да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация във възпитателна и образователна дейност в детската градина и началното училище.

Педагого-психологическата и методическата подготовка на бъдещите детски и начални учители е насочена към овладяването на: • Психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст;

 • Основите на съвременните образователни технологии за работа в детската градина и в началния етап на образование;

 • Особеностите и изискванията на европейските програми и модели за предучилищно и начално образование.

В структурно отношение магистърската програма включва задължителни и избираеми дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиването на фундаментална общотеоретична и специализираща подготовка. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер.

Избираемите учебни дисциплини се въвеждат от ІІ семестър и осигуряват разширяване и надграждане на общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети.

Формата на обучение е задочна и продължава пет семестъра. Завършилите програмата придобиват професионална квалификация педагог-детски и начален учител.

За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички специалности от различните области на висшето образование.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница