М а г и с т ъ р с к и п р о г р а м и 2015 р у с е 2015 г


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА КОМУНИКАТИВНИ ТЕХНИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ УМЕНИЯстраница9/9
Дата03.09.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КОМУНИКАТИВНИ ТЕХНИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ УМЕНИЯ


Магистърската програма Комуникативни техники и педагогически умения е предназначена за:

1. Завършили бакалавърска степен от области на висшето образование Педагогически науки и Хуманитарни науки с професионална квалификация учител.

2. Завършили висше образование в ОКС „бакалавър” или „магистър” без професионална квалификация учител.

Задължителната подготовката включва: Тренинг за социално общуване, Реторика и личностна култура, Общуване в условията на билингвизъм, Социална психология, Психолингвистика, Педагогическо консултиране, Комуникативни техники за поведение в обществото, Езикова култура и общуване.

Допълнителната подготовка се базира на избираеми дисциплини с отчитане на научните, творческите, професионалните, практическите и личните интереси и предпочитания на обучаваните.

Важен елемент е усъвършенстването на езиковата подготовка с помощта на група от свободноизбираеми чужди езици.

В хода на своето обучение студентите трябва да усвоят:


  • компетентности за прилагане на различни комуникативни техники;

  • знания в областта на педагогическото консултиране;

  • умения за използване на разнообразни комуникативни стратегии и техники при преодоляване на конфликтни ситуации в междуличностното, педагогическото и професионалното общуване.

Обучението на приетите по т. 1. продължава три семестъра в задочна форма.

Обучението на приетите по т. 2. е в задочна форма и е с продължителност четири семестъра, като първият семестър включва изравняващо обучение, след което се изучават всички учебни дисциплини от учебния план на магистърската програма.

Обучението завършва с разработването на дипломна работа. Успешно защитилите получават професионална квалификация магистър по Комуникативни техники и педагогически умения.

ФИЛИАЛ РАЗГРАДМАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ


Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за производството на фармацевтични и хранителни продукти.

Общата подготовка цели изграждането на умения за прилагане на съвременните постижения на биотехнологиите; свободно да използват и подобряват продуцентите на биопродукти; да прилагат системите за контрол и управление на качеството; за практическо прилагане на придобитите знания.

Специализиращата подготовка се провежда през целия период на обучение, като се задълбочава през втория семестър. Специалните умения се формират в съответствие с индивидуалните качества на обучаваните в няколко области: производство на фармацевтични, хранителни продукти и ензимни препарати; системи за контрол и управление на качеството.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Студентите се включват в научноизследователската работа още в началото на обучението, което завършва с разработване и защита на дипломна работа.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Биотехнологии.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ


Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за контрол и управление на безопасността на храните.

Общата подготовка цели изграждането на умения за прилагане на добрите производствени практики и изискванията на съвременните системи, базирани на процесния подход за управление на риска в хранителната верига.

Специализиращата подготовка се провежда през целия период на обучение, като се задълбочава през втория семестър. Целта е изграждане на компетентни специалисти, способни да идентифицират и оценяват различните опасности за здравето на потребителите, свързани със съществуващи или разработвани нови хранителни продукти, планират и осъществяват специфични мерки за тяхното елиминиране или минимизиране; разработват, внедряват и валидират системи за управление на качеството и безопасността на храните; консултират разработването на системи за управление на качеството и безопасността на храните.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Студентите се включват в научноизследователската работа още в началото на обучението, което завършва с разработване и защита на дипломна работа.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Технология на храните.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

СИЛИКАТНИ МАТЕРИАЛИ


Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти, които могат да извършват проучвателна, проектантска, конструкторска, производствена, експлоатационна, фирмена, научноизследователска, преподавателска дейност в областта на Химичните технологии. Те могат да бъдат водещи специалисти или да работят като ръководен състав на фирми от областта на силикатните материали, химичните технологии или предприятия и институти, свързани с използването на химични суровини.

Продължителността на обучението за редовна форма е два семестъра, а за задочна – три семестъра, включително и защитата на дипломна работа.

В магистърската програма се изучават Специална керамика, Оборудване в силикатните технологии, Материали за електрониката, Високотемпературен неорганичен синтез, Нови композитни материали, Глазури и емайли, Технически стъкла и др.

Сериозно внимание в магистърската програма се отделя на методите за анализ чрез дисциплината Методи за анализ в силикатните технологии, а общо фундаменталната подготовка е засегната основно в дисциплината Фазови преходи в неорганичните силикатни материали.

Магистърската програма завършва с разработване и защита на дипломна работа. Студентите имат възможност да разработват дипломната си работа в други европейски университети, с които са подписани двустранни споразумения.

Завършилите успешно магистърска програма по Силикатни материали имат възможност за изява в индустрията, научните центрове, лаборатории и правителствени организации. Те са подготвени да работят като водещи специалисти в строителната керамика, в предприятия за добив на неорганични свързващи вещества, специална керамика за нуждите на електрониката, радиотех­никата, самолето- и ракетостроенето, огнеупорни материали, стъкларска промишленост и др.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Химични технологии (Неорганични химични технологии).

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ФАРМАЦЕВТИЧНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ


Магистърската програма е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти, които могат да извършват проучвателна, проектантска, конструкторска, експлоатационна, фирмена, научноизследователска и преподавателска дейност в областта на Химичните технологии. Те могат да бъдат водещи специалисти или да работят в сферата на здравеопазването, здравни центрове, контролни лаборатории на ХЕИ и РИОС, фармацевтичната и парфюмерийнокозметичната индустрия.

В магистърската програма се изучават Химия на природните продукти, Лекарствени средства от растителен, животински и микробиален произход, Биокозметика, Клинична химия и др.

Сериозно внимание се отделя на методите на синтез, анализиране състава и свойствата на лекарствените средства по отношение на техния състав и физикохимични показатели чрез съвременна научна апаратура, работа с нормативни документи, европейска фармакопея, регламенти и препоръки на българското законодателство и световната здравна организация.

Продължителността на обучението за редовната форма е два семестъра, а за задочната – три семестъра, включително и защита на дипломна работа.

Завършилите успешно магистърска програма по Фармацевтични и козметични продукти имат възможност за изява в индустрията, научните центрове, лаборатории и правителствени организации. Те са подготвени да работят като водещи специалисти в здравеопазването, в предприятия за производство на лекарствени и козметични препарати, в лаборатории за анализ на лекарствени и козметични продукти.

Придобилите степен магистър по Фармацевтични и козметични продукти могат да продължат образованието си като докторанти в областта на химичните технологии – направление Фин органичен синтез.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Химични технологии (Органични химични технологии).

Справочник

Магистърски програми 2015

Русенски университет "Ангел Кънчев"
ИЗДАНИЕ НА РЕКТОРАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


Автори: проф. д-р Михаил Илиев

доц. д-р Вяра Русева


Корица: Neograffiti advertising

http://www.neograffiti.eu/

Формат 70/100/16

Печатни коли: 10

Издателски коли: 5

Тираж: 1000

Печат: Печатна база при Русенския университет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница