М а г и с т ъ р с к и п р о г р а м и 2017 р у с е 2017 гстраница1/9
Дата11.04.2018
Размер1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"М А Г И С Т Ъ Р С К И
П Р О Г Р А М И

2017

Р У С Е - 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ:

(082) 888-247 (082) 841-624

http://www.uni-ruse.bg

http://www.uni-ruse.bg/admission/masters
АДРЕС: СЕКТОР ПРИЕМ НОВИ СТУДЕНТИ,

7017 Русе, ул. Студентска 8

e-mail: admission@uni-ruse.bg

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
А. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 4

Ÿ Важна информация 6Б. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ 8

I. Общи положения 8

II. Условия за кандидатстване 8

III. Документи за кандидатстване 9

ІV. Образуване на състезателния бал и класиране 10

V. Записване 11

Допълнителни разпоредби 11

В. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 13

Ÿ Аграрно-индустриален факултет 13

Ÿ Машиннотехнологичен факултет 22

Ÿ Факултет Електротехника, електроника и автоматика 26

Ÿ Транспортен факултет 35

Ÿ Факултет Бизнес и мениджмънт 39

Ÿ Факултет Природни науки и образование 47

Ÿ Юридически факултет 56

Ÿ Факултет Обществено здраве и здравни грижи 58

Ÿ Филиал Разград 60


Г. ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 1. Магистърски програми след ОКС “бакалавър” 62

№ 2. Магистърски програми след ОКС “професионален бакалавър по...” 70

№ 3. Шифри за магистърските програми след ОКС “бакалавър” 73

№ 4. Шифри за магистърските програми след ОКС “професионален бакалавър по...” 77
Копирането и разпространението на този справочник или на части от него без разрешението на Русенския университет е забранено !
Документи се приемат

от 4 до 29 септември 2017 г.
(за магистърска програма Промишлен дизайн след инженерно образование
от 4 до 27 септември 2017 г.)


Резултатите от класирането ще бъдат обявени

до 3 октомври 2017 г.

Срокове за записване:от 3 октомври до 16 часа на 6 октомври 2017 г.
Записването се извършва в съответните факултетни канцеларии.
На 07.06.2012 г. Русенският университет получи

трета институционална акредитация от НАОА с най-високата оценка,

която според Закона за висше образование му дава право

да провежда признавано от държавата обучение

за образователно-квалификационната степен “магистър”

по всички налични специалности.

Подаването на документи и записването става с

диплома за завършено висше образование - оригинал.

Кандидатите за магистърските програми в БРИЕ подават документи

в офиса на БРИЕ – 2Г.511
ВНИМАНИЕ !
Съгласно чл.95, ал.4 от Закона за висше образование таксите за обучение на собствена издръжка в магистърските програми не могат да бъдат по-малки от 70% от диференцираните нормативи за издръжка на обучението по професионални направления за един студент, определени с Постановление на Министерския съвет.
След подаване на документите е възможна

промяна на реда на желанията срещу такса от 20 лв.
При преждевременен отказ от обучение внесените такси не могат да бъдат върнати.
Магистърските програми, предлагани за прием през учебната 2017/2018 г.,

са дадени в Приложенията.

За някои магистърски програми обучението започва в началото на летния семестър. Сроковете за подаване на документите, класирането и записването са обявени в Правилата за прием.

Кандидатите за магистърски програмиса длъжни да се информират на място, по телефона или по интернет

за резултатите от класирането.
При неспазване на сроковете за подаване на документи или записване

Русенският университет не но­си от­го­вор­ност.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
За всяка магистърска програма е определен отговорник (вж. Приложенията), който може да предостави подробна информация относно учеб­ните планове, продъл­жител­ността, организацията на учебния процес и пр.
Плановите места по държавна поръчка са определени с Решение на Министерския съвет. Разпределянето им става само при класирането за обучението, започващо от зимния семестър, и е окончателно.

Евентуално освободили се места след класирането или по време на обучението се разпределят между участниците в магистърската програма чрез класиране по успех след приключване на семестъра и изпитната сесия след него.
Състезателният бал за всички магистърски програми (с изключение на специалност Право и магистърска програма Промишлен дизайн) включва:

- средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;

- средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Максималният бал е 12,00.

Кандидатите за обучение на собствена издръжка се допускат до участие в конкурса, ако имат бал по-висок от 7,00.
За магистърската програма Промишлен дизайн в Аграрно-индустриалния факултет (за притежаващите висше инженерно образование) състезателният бал включва:

  • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;

  • средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа;

  • оценката по рисуване от първия конкурсен изпит;

  • оценката от решаването на практическата задача от втория конкурсен изпит.

Максималният бал е 24,00.

Конкурсните изпити се провеждат на 30 септември, събота, в рамките на един ден с обща продължителност осем астрономически часа, като между двете части е предвидена пауза от един час.


За всяка магистърска програма се обявяват максималната и допустимата минимална численост на обучаваните. Минималната численост се определя от възможността програмата да може да функционира в условията на самофинансиране и се предлага от факултетите. Кои от обявените магистърски програми ще започнат обучение се решава при класирането. В заповедта на ректора с резултатите от класирането се обявяват само програмите, в които броят на класираните кандидати е достигнал или превишава предварително обявената минимална численост.

Класирането е единствено и окончателно. На всички кандидати, останали некласирани поради това, че сред техните желания не се е оказала действаща магистърска програма, се разрешава да се запишат (след положително резолирано от ректора заявление) на собствена издръжка в действаща програма, за която имат право да кандидатстват.

Документите на кандидатите се приемат централизирано в сектор Прием на нови студенти, след проверка за допустимостта (според предварително обявените условия) на заявените от кандидата магистърски програми. При подаване на документите кандидатите заявяват предпочитанията си, като подреждат магистърските програми според желанията си. При подаването на документите се заплаща такса, определена с Постановление на Министерския съвет № 240/27.04.2017г. и с решения на Академичния съвет на Русенския университет № 7.7 от 13.12.2016 г. и № 5.24-5.26 от 23.05.2017 г.

Документите за кандидатстване включват оригинал (а не копие) на дипломата за завършена бакалавърска степен или за завършено висше образование (за старите дипломи). В рамките на срока за подаване на документи на кандидатите се разрешава безпрепятствено да изтеглят документите си или да променят реда на желанията си.
Когато обявената максимална численост на програмата не е надхвърлена, се допуска записването на допълнителни кандидати, които не са подали документи в срок. Те не могат да претендират за заемане на място по държавна поръчка. Записването става след становище на декана и при окончателно положително резолирано от ректора заявление.

Завършилите колеж и притежаващи образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по ...” (или “специалист по …”) могат да кандидатстват за задочно обучение в предложените магистърски програми, ако имат:

1. не по-малко от 180 образователни кредита, придобити за срок на обучение не по-малък от три години;

2. успех от дипломата - не по-нисък от 3,50;

3. завършена специалност от същото професионалното направление, към което се отнася избраната магистърска програма.
П Р А В И Л А

за приемане на студенти в магистърски програми на Русенския университет през учебната 2017/2018 година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Правилата за приемане на студенти в магистърските програми на Русенския университет за учебната 2017/2018 година се основават на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

(2) Правилата за приемане на студенти в магистърските програми на Русенския университет важат за български граждани, за лица с двойно гражданство (едното от които е бъл­гарско), както и за чуждестранни граждани, които живеят постоянно или временно в Република България.

(3) В зависимост от издръжката на обучението студентите могат да се обучават:

- на държавна издръжка, като преди записването за всеки семестър заплащат семестриална такса за обучение, определена от Министерския съвет за съответната учебна година;

- срещу заплащане, като преди записването за всеки семестър заплащат семестриална такса за обучение, утвърдена от Академичния съвет.

Чл.2.(1) Магистърските програми се обявяват по професионални направления и по форма на обучение (редовна, задочна или дистанционна). При обявяването се фиксират:

- общият брой на плановите места за прием и местата за обучение на държавна издръжка;

- минималният брой на участниците, при който обучението в програмата може да започне; - семестриалната такса за обучение срещу заплащане;

- продължителността на обучението;

- началото на обучението;

- предварителната образователна подготовка, която кандидатите трябва да при­тежават.(2) Разпределението на плановите места за обучение на държавна издръжка за магистърските програми към всяко професионално направление се утвърждава от Академичния съвет по предложение на основните звена. Тези места се заемат чрез класиране от кандидатите с най-висок бал.

Чл.3.(1) Приемането на студенти в магистърските програми на Русенския университет се извършва чрез конкурс по документи.

(2) Приемането на студенти за обучение по специалност Право към Юридическия факултет (обучение след висше образование) се извършва чрез единни приемни конкурсни изпити (под формата на тестове) по история на България и български език.

(3) Приемането на студенти в магистърската програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) се извършва чрез конкурсни изпити по рисуване и решаване на практическа задача.

II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.4.(1) За обучение в магистърските програми на Русенския университет могат да кандидатстват лицата по чл.1, ал.2, които са завършили висше образование, съответстващо на образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър по ...”, „бакалавър” или „магистър”.

(2) Завършилите колеж и притежаващи образователно-квалификацион­ната степен „професионален бакалавър по ...” (или „специалист по ...”, валидна преди измененията на Закона за висшето образование от 11 май 2007 г.), могат да продъл­жат образованието си в образователно-квалификационната степен „магистър”, ако имат:

- не по-малко от 180 образователни кредита, придобити за срок на обучение не по-малък от три години;

- успех от дипломата не по-нисък от 3,50;

- завършена специалност от професионалното направление, към което се отна­ся избраната магистърска програма.(3) За всички магистърски програми от професионални направления с педагогическа насоченост не могат да кандидатстват лица, страдащи от тежки неврологични, психически, некомпенсирани сърдечносъдови заболявания, както и некомпенсирани повреди на опорно-двигателния апарат, разстройства в цветоусещането, слуха и говора.

(4) Кандидатите за магистърските програми, провеждани от Българо-румънския Европа център (БРИЕ), трябва да владеят писмено и говоримо немски и английски език. Към кандидатите за магистърските програми в БРИЕ могат да бъдат поставени и допълнителни изисквания.

Чл.5.(1) В заявлението по образец кандидатите могат да включат всички желани магистърски програми, за които имат право да кандидатстват, като ги подредят в реда на предпочитанията си. Удовлетворяването на желанията им се извършва в съответствие с постигнатия от тях бал, като при това се цели удовлетворяване на колкото е възможно по-предно тяхно желание.

(2) Кандидати, завършили образователно-квалификационната степен „магистър” на

държавна издръжка, не могат да заемат планово място за финансирано от държавата обучение.III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.6.(1) Кандидатите за магистърските програми на Русенския университет, лично или чрез друго упълномощено лице, подават документи по образец за участие в конкурса в периодите от 3 до 29 септември 2017 г. и от 23 януари до 10 февруари 2018 г.

(2) Документи за участие в конкурсните изпити за магистърска програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) се приемат в периода от
3 до 29 септември 2017 г.

(3) Документи за участие в конкурсите, подадени след сроковете по ал.1 и 2, не се приемат.

(4) Русенският университет не носи отговорност за евентуално настъпили неблаго­приятни последици от неправилно попълнени документи или в резултат на непредставени в срок документи по вина на кандидатите.

(5) Не се приемат документи за кандидатстване, които са изпратени по пощата.

Чл.7. За покриване на разходите по конкурса кандидатите внасят такса в Русенския уни­верситет, определена с постановление на Министерския съвет за съответната учебна година. Инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност (70 и над 70 на сто) и кръгли сираци се освобождават от заплащане на такса след представяне на съответен документ.

Чл.8.(1) Кандидатите за магистърски програми към Русенския университет подават следните документи:

1. Заявление (по образец) до ректора с посочен телефон и e-mail за контакти.

2. Диплома за завършено висше образование – оригинал.

3. Квитанция за внесена такса за участие в кон­курса или документ за освобож­даване от такса.(2) До изтичане на срока за подаване на документи на кандидатите се разрешава безпрепят­ствено да изтеглят документите си или да променят реда на желанията си. За промяна на реда на желанията се внася такса от 20 лв.

(3) За сведение на кандидатите, една седмица преди изтичане на крайния срок за подаване на документи, се обявяват статистически данни за подадените документи и разпределението им според изявените до момента желания.

ІV. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Чл.9.(1) Максималният състезателен бал за всички магистърски програми, с изключение на магистърска програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование), е 12,00 и се образува като сума от:

• средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;

• средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

(2) Кандидатите за обучение на собствена издръжка не се допускат до участие в конкурса, ако нямат бал по-висок от 7,00.

(3) Максималният състезателен бал за магистърска програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) е 24,00 и се образува като сума от:

• средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;

• средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа;

• оценката по рисуване от първия конкурсен изпит;

• оценката от решаването на практическата задача от втория конкурсен изпит.

(4) До участие в конкурса за магистърска програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) се допускат само кандидати, за които сумата от средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование и средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа е най-малко 7,00.

Чл.10. Класирането се извършва от компютърна програмна система по посочената в заявлението последователност на шифрите на заявените магистърски програми.

Чл.11.(1) Класирането се извършва без разделяне на групи - мъже и жени:

• по низходящ ред на състезателния бал и

• по реда на посочените в заявлението на кандидата шифри на магистърските програми.

(2) При класирането се решава по кои от обявените магистърски програми ще започне обучение. В заповедта на ректора с резултатите от класирането се обявяват само програмите, в които броят на класираните кандидати е достигнал или превишава предварително обявената минимална численост.

(3) Резултатите от класирането се обявяват до 03 октомври 2017 г. за зимния семестър и до 13 февруари 2017 г. за летния семестър.

Чл.12. Разпределянето на местата за обучение на държавна издръжка става само при класирането за първия поток с начало през зимния семестър и е окончателно.

Чл.13. Класирането е единствено и окончателно. На всички кандидати, останали некла­сирани поради това, че сред техните желания не се е оказала действаща магистърска програма, се разрешава да се запишат (след положително резолирано от ректора заявление) на собствена издръжка в действащ курс, за който имат право да кандидатстват.

Чл.14. Ректорът може да разреши приемане на документи и записване на собствена издръжка в действащи курсове, когато обявената максимална численост не е надхвърлена и са налице важни причини за пропускане на сроковете за подаване на документи и участие в класирането. Заявления за получаване на такова разрешение се подават в сектор Прием нови студенти и се разглеждат от ректора след изразяване на становище от декана на съответния факултет.

V. ЗАПИСВАНЕ

Чл.15.(1) Срокът за записване е до 16,00 часа на:

- 6 октомври 2017 г. за всички магистърски програми за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. на Русенския университет;

- 16 февруари 2018 г. за магистърските програми за летния семестър на учебната 2017/2018 г.

(2) След записването си всички новоприети в магистърските програми придобиват права на студенти. При записването се представят следните документи:

1. диплома за завършено висше образование (оригинал);

2. лична карта, която след проверка се връща на студента;

3. квитанция за платена семестриална такса (заплащането й става преди записването на студентите, по входящ номер);

4. четири снимки с формат 3,5х4,5 см;

5. медицинско удостоверение от личния лекар (за педагогическите специалности и специалностите с медицинска насоченост);

6. комплект документи за студента: студентска книжка, лична карта, именник, уверение - 2 екземпляра (закупуват се от книжарницата на университета);

7. картон за студентското положение и заявление-декларация за записване (получават се от факултетната канцелария).(3) Преди записването си студентите внасят таксата за обучение за първия семестър и при записването представят съответната квитанция.

(4) При записването си студентите са длъжни да се запознаят с Графика на учебния процес за магистърската програма, в която са приети.

Чл.16. Всеки студент от магистърските програми на Русенския университет може да се откаже от правото си на обучение и да изтегли документите си по всяко време. Внесена такса за обучение не се връща.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница