М е ж д и н е н о т ч е т за работата по проект Д03-100/05. 06. 2015 гДата09.09.2016
Размер35.52 Kb.
#8614
М Е Ж Д И Н Е Н О Т Ч Е Т
За работата по проект Д03-100/05.06.2015 г.

по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA grants), мярка “Проекти за междуинституционално сътрудничество”
РАЗНООБРАЗИЕ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ARCHAEA ОТ БЪЛГАРСКИ ГОРЕЩИ ИЗВОРИ
За периода 01.01.2016-30.04.2016 г.

Уебсайт

В уебсайта на Института по микробиология, БАН (www.microbio.bas.bg), беше обновена страницата, посветена на проекта (http://microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microbio/Norwegia_Priekt_Kamburova_bg.html), в която беше включена информация за: 1. Публикационната активност на колектива и участието в конференция

 2. Първият и вторият 4-месечни отчети

 3. Галерия от снимки от научната дейност на колектива

Дейност 1, Управление на проекта

Чл. Кор. Найденски, Директор – Контрол за изпълнението на проекта.
Антоанета Царева, Гл. Счетоводител - Обработване на финансовите документи, модифициране на бюджета на проекта, изготвяне на финансовите отчети.

Доц. дбн М. Камбурова, ръководител на проекта:

- заседания на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура по доставка на материали, химикали и консумативи.

- модифициране на бюджета на проекта

- процедура по отпускане на кредит от БАН за покриване на разходите до получаване на последния транш по договора.

- участие в организираната на 30.03.2016 г. среща с ръководството на програмния оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“, на която се обсъди напредъкът в изпълнение на проектите за междуинституционално сътрудничество, финансирани по програма BG09.


Дейност 2, Експериментална работа

 • Заедно с норвежкия партньор Проф. Биркеланд бяха посетени горещи извори в Югозападна България и в района на Велинград. Бяха взети проби, които да бъдат използвани за изолиране на култивируеми археи.

 • В норвежката лаборатория с участието на докторант Николета Ботева, член на екипа, са използвани различни видове среди за култивиране и е постигнат растеж на смесени култури от 9 проби. Установена е способността им за синтеза на биотехнологично ценни ензими (ксиланаза, целулаза, гелан лиаза) в смесените култури. Предстои изолирането на чисти щамове, които ще бъдат изпратени в българската лаборатория за характеризиране.

 • В българската лаборатория продължи работата по конструиране на клонови библиотеки с ДНК, изолирана от горещ извор Власа, Велинград. За целта бяха продължени експериментите по проучване рестрикционните профили на клоновете и те бяха групирани в 57 групи въз основа на тяхната идентичност. По един представител от всяка група беше изпратен за секвениране във фирма Макроген. Колективът работи успешно в рамките на възможностите, т.е. с химикали и консумативи взети взаимообразно от колеги от института и други научни организации.

 • Беше сключен договор за доставка на система за анаеробно култивиране, чрез която да се култивират изпратените от Норвегия щамове. Пристигащите елементи на системата се сглобяват.

По Дейност 3, Обмяна на визити • В периода 3-7.01.2016 г. на посещение в България беше норвежкият партньор Проф. Нилс-Каре Биркеланд. Той участва в съвместни командировки в Югозападна България и района на Велинград. Срещна се с работния колектив и се проведе дискусия върху особеностите в култивирането на археите.

 • На 10.01.2016 г. докторант Николета Ботева, член на екипа, замина за 6-месечна работа по проекта в лабораторията на проф. Нилс-Каре Биркеланд, Факултет по биология с център по геобиология, Университета в Берген, Берген, Норвегия.

По Дейност 4, Информация и публичност • Резултатите, получени от клоновите библиотеки на 16S рРНК ген и амилазен ген от Левуново и Ветрен дол бяха обобщени в публикация, подадена и приета за печат в списание International Microbiology, Импакт Фактор 1.326:

Stefanova K., Tomova I., Tomova A., Radchenkova N., Atanassov I., Kambourova M.Archaeal and bacterial diversity in two hot springs from geothermal regions in Bulgaria as demostrated by 16S rRNA and GH-57 genes. International Microbiology (in press), IF 1.326..

 • Колективът участва в "Семинар по екология - 2016", с международно участие с постер:

Margarita Stoilova-Disheva, Dimitrina Lyutskanova, Ivanka Boyadzhieva, Nadja Radchenkova, Margarita Kambourova. Unusually high archaeal diversity in Vlasa hot spring, Velingrad, Bulgaria, revealed by phylogenetic analysis. Участие в Семинар по екология с международно участие – 2016, София, 21-22.04.2016.

.

30.04.2016 Изготвил отчета:Доц. М. Камбурова
Директор на ИмикБ:

Чл. Кор. Х. Найденски
Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> Norwegia Priekt Kamburova bg files -> Proeject%20WORK%20BG
microbio -> Завеждащ лаборатория по микробен биосинтез и екология доцент Колишка Цекова
microbio -> Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми
microbio -> Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области 2014 г. Обособена позиция №1
microbio -> Агенция по обществени поръчки
microbio -> Г. Бончев” Бл. 26 София 1113 България
Proeject%20WORK%20BG -> Отчет по проекта. Научна дейност По Дейност
Proeject%20WORK%20BG -> М е ж д и н е н о т ч е т за работата по проект Д03-100/05. 06. 2015 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница