М е т о д и к а за оценка на офертите Предмет на обществената поръчкаДата25.07.2016
Размер119.94 Kb.
М е т о д и к а

за оценка на офертите


Предмет на обществената поръчка: Предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на “Булгаргаз” ЕАД.

Настоящата методика съдържа информация за начина на определяне на комплексната оценка на всяка оферта, за показателите и относителната им тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки показател.


Комплексната оценка на всяка оферта (КОоферта) се определя по следната формула:КОоферта = (КОтарифен план 1)х0.20 + (КОтарифен план 2)х0.20 + (КОтарифен план 3)х0.20+(КОтарифен план 4)х0.10 + (КОтарифен план 5)х0.15 + (КОтарифен план 6)х0.15, където:

КОтарифен план 1 е комплексната оценка на Тарифен план 1, получена като сбор от оценките по всеки от показателите в Таблица № 1;

КОтарифен план 2 е комплексната оценка на Тарифен план 2, получена като сбор от оценките по всеки от показателите в Таблица № 1;

КОтарифен план 3 е комплексната оценка на Тарифен план 3, получена като сбор от оценките по всеки от показателите в Таблица № 1;

КОтарифен план 4 е комплексната оценка на Тарифен план 4, получена като сбор от оценките по всеки от показателите в Таблица № 2;

КОтарифен план 5 е комплексната оценка на Тарифен план 5, получена като сбор от оценките по всеки от показателите в Таблица № 2;

КОтарифен план 6 е комплексната оценка на Тарифен план 6, получена като сбор от оценките по всеки от показателите в Таблица № 2.
Относителната тежест на всеки от показателите в комплексните оценки на Тарифен план 1, на Тарифен план 2 и на Тарифен план 3 е посочена в Таблица № 1. Тези показатели се използват за определяне на комплексните оценки на всеки един от така посочените тарифни планове.
Таблица № 1Показател

Относителна тежест на показателя в комплексната оценка на отделните тарифни планове в %

П1

Цена на месечна абонаментна такса за една SIM карта.

20 %

П2

Цена за минута разговор в мрежата на оферента.

15 %

П3

Цена за минута разговор във всички останали мобилни и фиксирани мрежи на други национални оператори в страната.

15%

П4

Цени на SMS съобщения, включващ следните подпоказатели:

5 %
 • Цена на SMS съобщение в корпоративната група на Възложителя;

 • Цена на SMS съобщение в мобилните мрежи на други национални оператори в страната;

 • Средноаритметична цена на SMS съобщение в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан.
П5

Цени на MMS съобщения, включващ следните подпоказатели:

5 %
 • Цена на МMS съобщение в корпоративната група на Възложителя;

 • Цена на МMS съобщение в мобилните мрежи на други национални оператори в страната;

 • Средноаритметична цена на MMS съобщение в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан.
П6

Цени за минута разговор в роуминг, включващ следните подпоказатели:

10 %
 • Средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за страни от Европейския съюз;

 • Средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за страни от Европейския съюз;

 • Средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за Сърбия, Македония, Турция;

 • Средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за Сърбия, Македония, Турция;

 • Средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за Русия, Украйна, Азербайджан;

 • Средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за Русия, Украйна, Азербайджан.
П7

Брой на безплатни SMS и МMS съобщения, включващ следните подпоказатели:

10 %
 • Брой на безплатни SMS съобщения за една SIM карта в корпоративната група на Възложителя за един месец;

 • Брой на безплатни МMS съобщения за една SIM карта в корпоративната група на Възложителя за един месец;

 • Брой на безплатни SMS съобщения за една SIM карта в мрежи на други национални оператори в страната за един месец;

 • Брой на безплатни МMS съобщения за една SIM карта в мрежи на други национални оператори в страната за един месец.
П8

Брой на безплатни минути за един месец в мобилни и фиксирани мрежи на други национални оператори в страната, различни от мрежата на участника.

20 %

Общо:

100 %

Оценката по всеки от показателите се определя по описания по долу начин: 1. Максималната оценка по показател П1 е 20 точки и се определя по следната формула:

П1 = , където:

A1мин е най-ниската цена на месечна абонаментна такса за една SIM карта, предложена по този показател от участник;

A1съотв е цена на месечна абонаментна такса за една SIM карта, предложена по този показател от съответния оценяван участник.

 1. Максималната оценка по показател П2 е 15 точки и се определя по следната формула:

П2 = , където:

Б1мин е най-ниската цена за минута разговор в мрежата на оферента, предложена по този показател от участник;

Б1съотв е цена за минута разговор в мрежата на оферента, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

 1. Максималната оценка по показател П3 е 15 точки и се определя по следната формула:

П3 = , където:

В1мин е най-ниската цена за минута разговор във всички останали мобилни и фиксирани мрежи на други национални оператори в страната, предложена по този показател от участник;

В1съотв е цена за минута разговор във всички останали мобилни и фиксирани мрежи на други национални оператори в страната, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

 1. Максималната оценка по показател П4 е 5 точки и се определя по следната формула:

П4 = , където:

Г1мин е най-ниската цена на SMS съобщение в корпоративната група на Възложителя, предложена по този показател от участник;

Г1съотв е цена на SMS съобщение в корпоративната група на Възложителя, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Г2мин е най-ниската цена на SMS съобщение в мобилните мрежи на други национални оператори в страната, предложена по този показател от участник;

Г2съотв е цена на SMS съобщение в мобилните мрежи на други национални оператори в страната, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Г3мин е най-ниската средноаритметична цена на SMS съобщение в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан, предложена по този показател от участник;

Г3съотв е средноаритметична цена на SMS съобщение в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

 1. Максималната оценка по показател П5 е 5 точки и се определя по следната формула:

П5 = , където:

Д1мин е най-ниската цена на МMS съобщение в корпоративната група на Възложителя, предложена по този показател от участник;

Д1съотв е цена на МMS съобщение в корпоративната група на Възложителя, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Д2мин е най-ниската цена на МMS съобщение в мобилните мрежи на други национални оператори в страната, предложена по този показател от участник;

Д2съотв е цена на МMS съобщение в мобилните мрежи на други национални оператори в страната, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Д3мин е най-ниската средноаритметична цена на MMS съобщение в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан, предложена по този показател от участник;

Д3съотв е средноаритметична цена на MMS съобщение в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

 1. Максималната оценка по показател П6 е 10 точки и се определя по следната формула:

П6 = , където:

Е1мин е най-ниската средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за страни от Европейския съюз, предложена по този показател от участник;

Е1съотв е средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за страни от Европейския съюз, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Е2мин е най-ниската средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за страни от Европейския съюз, предложена по този показател от участник;

Е2съотв е средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за страни от Европейския съюз, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Е3мин е най-ниската средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за Сърбия, Македония, Турция, предложена по този показател от участник;

Е3съотв е средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за Сърбия, Македония, Турция, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Е4мин е най-ниската средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за Сърбия, Македония, Турция, предложена по този показател от участник;

Е4съотв е средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за Сърбия, Македония, Турция, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Е5мин е най-ниската средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за Русия, Украйна, Азербайджан, предложена по този показател от участник;

Е5съотв е средноаритметична цена за минута разговор при изходящо повикване в роуминг за Русия, Украйна, Азербайджан, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Е6мин е най-ниската средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за Русия, Украйна, Азербайджан, предложена по този показател от участник;

Е6съотв е средноаритметична цена за минута разговор при входящо повикване в роуминг за Русия, Украйна, Азербайджан, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

 1. Максималната оценка по показател П7 е 10 точки и се определя по следната формула:

П7 = , където:

Ж1макс е най-големият брой на безплатни SMS съобщения за една SIM карта в корпоративната група на Възложителя за един месец, предложена по този показател от участник;

Ж1съотв е брой на безплатни SMS съобщения за една SIM карта в корпоративната група на Възложителя за един месец, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Ж2 макс е най-големият брой на безплатни МMS съобщения за една SIM карта в корпоративната група на Възложителя за един месец, предложена по този показател от участник;

Ж2съотв е брой на безплатни МMS съобщения за една SIM карта в корпоративната група на Възложителя за един месец, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Ж3 макс е най-големият брой на безплатни SMS съобщения за една SIM карта в мрежи на други национални оператори в страната за един месец, предложена по този показател от участник;

Ж3съотв е брой на безплатни SMS съобщения за една SIM карта в мрежи на други национални оператори в страната за един месец, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

Ж4макс е най-големият брой на безплатни МMS съобщения за една SIM карта в мрежи на други национални оператори в страната за един месец, предложена по този показател от участник;

Ж4съотв е брой на безплатни МMS съобщения за една SIM карта в мрежи на други национални оператори в страната за един месец, предложен по този показател от съответния оценяван участник.

 1. Максималната оценка по показател П8 е 20 точки и се определя по следната формула:

П1 = , където:

И1мин е най-големия брой на безплатни минути за един месец в мобилни и фиксирани мрежи на други национални оператори в страната, различни от мрежата на участника, предложен по този показател от участник;

И1съотв е брой на безплатни минути за един месец в мобилни и фиксирани мрежи на други национални оператори в страната, различни от мрежата на участника, предложен по този показател от съответния оценяван участник.
Относителната тежест на всеки от показателите в комплексните оценки на Тарифен план 4, на Тарифен план 5 и на Тарифен план 6 е посочена в Таблица № 2. Тези показатели се използват за определяне на комплексните оценки на всеки един от така посочените тарифни планове.
Таблица № 2Показател

Относителна тежест на показателя в комплексната оценка на отделните тарифни

планове в %

П9

Цена на месечна абонаментна такса.

70 %

П10

Средноаритметична цена на 1 MB в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан.

30 %

Общо:

100 %

Оценката по всеки от показателите се определя по описания по долу начин: 1. Максималната оценка по показател П9 е 70 точки и се определя по следната формула:

П9 = , където:

К1мин е най-ниската цена на месечна абонаментна такса, предложена по този показател от участник;

К1съотв е цена на месечна абонаментна такса, предложена по този показател от съответния оценяван участник.

 1. Максималната оценка по показател П10 е 30 точки и се определя по следната формула:

П10 = , където:

Л1мин е най-ниската средноаритметична цена на 1 МВ мобилен интернет в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан, предложена по този показател от участник;

Л1съотв е средноаритметична цена на 1 МВ мобилен интернет в роуминг за страни от Европейския съюз; за Сърбия, Македония, Турция; за Русия, Украйна, Азербайджан, предложен по този показател от съответния оценяван участник.
При предложение на участник по конкретен показател, съответно подпоказател равно на 0 (нула), в числителя и знаменателя на конкретната формула за определяне на оценката по същия показател, съответно подпоказател се добавя 1 (единица).

Кла­си­ра­не­то на участниците се из­върш­ва по възходящ ред на получената комплексна оценка на офертата, като на Първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценките по отделните показатели, посочени по-горе се изчисляват в точки с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка, която може да получи всяка оферта КОоферта е 100 точки.

Максималната комплексна оценка, която може да получи всеки от тарифните планове (КОтарифен план 1, КОтарифен план 2, КОтарифен план 3, КОтарифен план 4, КОтарифен план 5 и КОтарифен план 6) е 100 точки.

Относителната тежест в проценти на всяка от комплексните оценки по отделните тарифни планове в комплексната оценка на офертата (КОоферта), е както следва:КОтарифен план 1 - 20 %;

КОтарифен план 2 - 20 %;

КОтарифен план 3 - 20 %;

КОтарифен план4 - 10 %;

КОтарифен план 5 - 15 %;

КОтарифен план 6 - 15 %

стр. от

Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница