М е т о д и к а за олихвяване на потребителските и ипотечни кредити в токуда банк ад, предоставяни на индивидуални клиентиДата24.07.2016
Размер66.08 Kb.
#3664
М Е Т О Д И К А
за олихвяване на потребителските и ипотечни кредити в ТОКУДА БАНК АД, предоставяни на индивидуални клиенти

(валидна от 23.07.2013 г.)

Лихвените проценти, които ТОКУДА БАНК АД прилага по потребителски и ипотечни кредит, са фиксирани и променливи.Променливите лихвени проценти се формират на база на променлива компонента /референтен лихвен процент/ и фиксирана надбавка по формулата:

Годишен лихвен процент = референтен лихвен процент + фиксирана надбавка

Стойността на фиксирания лихвен процент и надбавката, за кредити с променлив лихвен процент, се определя от компетентния орган на БАНКАТА с решението за предоставяне на кредита и не се променя едностранно за целия срок на кредита.


Референтният лихвен процент за кредити в лева, прилаган от БАНКАТА, е пазарният лихвен индекс тримесечен SOFIBOR, обявяван на интернет-страницата на Българска народна банка http://www.bnb.bg два работни дни преди 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври.

Лихвата в частта на променливата компонента 3-месечен SOFIBOR се преизчислява и променя тримесечно, 4 (четири) пъти в годината – на всяко 20-то число, а ако е неработен ден - на първия работен ден след всяко 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври, съгласно стойностите на 3-месечния SOFIBOR, обявени на интернет-страницата на Българска народна банка http://www.bnb.bg или на друга страница, която заменя страницата на БНБ, два работни дни преди съответните дати. БАНКАТА поддържа на интернет-страницата си www.tokudabank.bg информация за прилаганите от нея стойности на 3-месечния SOFIBOR.

В случай, че 2 /два/ работни дни преди всяко 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври на нито един от посочените финансови сайтове не е публикувана стойност на тримесечен SOFIBOR и в случай, че в 12.00 часа българско време на следващия работен ден продължава да няма обявенa стойност на тримесечен SOFIBOR, БАНКАТА прилага пазарния индекс, заместващ тримесечния SOFIBOR, а ако няма такъв, БАНКАТА прилага нова лихвена база, определена като средната стойност на индикативните оферти на поне трима независими участника на пазара на депозити за съответната срочност. В тези случаи БАНКАТА уведомява Кредитополучателя със съобщение на своята интернет страница, на видно място в офисите си и по начина, определен в договора за кредит.Референтният лихвен процент за кредити в евро, прилаган от БАНКАТА, е пазарният лихвен индекс тримесечен EURIBOR, обявен на интернет-страницата на Европейската Банкова Федерация /ЕБФ/: http://www.euribor-ebf.eu или на финансовите сайтове: www.euribor.org или www.about-euribor.html два работни дни преди 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври.

Лихвата в частта на променливата компонента 3-месечен EURIBOR се преизчислява и променя тримесечно, 4 (четири) пъти в годината – на всяко 20-то число, а ако е неработен ден - на първия работен ден след всяко 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври, съгласно стойностите на 3-месечния EURIBOR, обявени на интернет-страницата на Европейската Банкова Федерация /ЕБФ/: http://www.euribor-ebf.eu или на финансовите сайтове: www.euribor.org или www.about-euribor.html два работни дни преди тези дати. БАНКАТА поддържа на интернет-страницата си www.tokudabank.bg информация за прилаганите от нея стойности на 3-месечния EURIBOR.

В случай, че 2 /два/ работни дни преди всяко 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври на нито един от посочените финансови сайтове не е публикувана стойност на тримесечен EURIBOR и в случай, че в 12.00 часа българско време на следващия работен ден продължава да няма обявенa стойност на тримесечен EURIBOR, БАНКАТА прилага пазарния индекс, заместващ тримесечния EURIBOR, а ако няма такъв, БАНКАТА прилага нова лихвена база, определена като средната стойност на индикативните оферти на поне трима независими участника на пазара на депозити за съответната срочност. В тези случаи БАНКАТА уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ със съобщение на своята интернет страница, на видно място в офисите си и по начина, определен в договора за кредит.

При променливите лихвени проценти, които ТОКУДА БАНК АД е договорила по потребителски кредити преди 23.07.2014г., формирани от ОЛП /основен лихвен процент/, обявяван от БНБ, плюс надбавка, лихвата в частта на променливата компонента /ОЛП/ се променя ежемесечно в съответствие с обявените стойности на интернет страницата на Българска Народна банка: http://www.bnb.bg
БАНКАТА поддържа актуалните стойности на прилаганите пазарни лихвени индекси на своята интернет страница.

За повече информация можете да посетите най-близкия офис на ТОКУДА БАНК АД.


Приложение

СТОЙНОСТИ

на пазарните лихвени индекси, които ТОКУДА БАНК АД прилага съгласно МЕТОДИКАТА за олихвяване на потребителските и ипотечни кредити, предоставяни на индивидуални клиенти след 23.07.2013 г.


в сила за тримесечен период:

Тримесечен SOFIBOR

Тримесечен EURIBOR

Дата на индекса / 2 /два/ работни дни преди всяко 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври в съответствие с Методиката/

1

2

3

4

23.07.14г.-19.10.14г.

0,748

0,201

17.07.2014г.

20.10.14г.-19.01.15г.

0,694

0,081

16.10.2014г.

20.01.15г.-19.04.15г.

0,659

0,060

16.01.2015г.

20.04.15г.-19.07.15г.

0,566

0,002

16.04.2015г.

20.07.15г.-19.10.15г.

0,517

-0,019

16.07.2015г.

20.10.15г.-19.01.16г.

0,509

-0,051

16.10.2015г.

20.01.16г.-19.04.16г.

0,267

-0,142

18.01.2016г.

20.04.16г.-19.07.16г.

0,129

-0,249

18.04.2016г.*

20.07.16г.-19.10.16г.

0,121

-0,295

18.07.2016г.*СТОЙНОСТИ

на пазарните лихвени индекси, които ТОКУДА БАНК АД прилага съгласно ПМС 100 /12.05.2014г. за определяне на законната лихва по задължения в левове и валута:
в сила за период:

ОЛП /основен лихвен процент/, обявяван от БНБ, в сила от 01.01. и 01.07.

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции за рефинансиране, в сила от 01.01. и 01.07./за задължения в евро/

Едномесечният LIBOR за USD, в сила от 01.01. и 01.07.

1

2

3

4

01.07.14г.- 31.12.14г.

0,03000

0,15000

0,15520СТОЙНОСТИ

на пазарните лихвени индекси, които ТОКУДА БАНК АД прилага, съгласно ПМС 426 /18.12.2014г. за определяне на законната лихва по задължения в левове и валута:
в сила за период:

ОЛП /основен лихвен процент/, обявяван от БНБ, в сила от 01.01. и 01.07.

01.01.2016г. – 30.06.2016г.

0,01%

01.07.2016г. - 31.12.2016г.

0,00

* За кредити, сключени след 11.04.2016 г. , в случаите на отрицателна стойност на лихвения индекс тримесечен SOFIBOR/тримесечен EURIBOR, същата се приема за стойност 0% (нула процента).
1/Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница