М и н и с т е р с к и с ъ в е т съвет по националния радиочестотен спектърДата20.08.2018
Размер77.27 Kb.


М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

1000 София, ул. "Гурко" 6, тел.9492101


Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д


З А Д Е Й Н О С Т Т А Н А

С Ъ В Е Т А П О Н А Ц И О Н А Л Н И Я

Р А Д И О Ч Е С Т О Т Е Н

С П Е К Т Ъ Р


2 0 1 4 г.

Съветът по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) е създаден с Постановление № 262 от 3 декември 1998 г. на Министерския съвет.

Съветът се ръководи от председател.

Председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице.

Членове на съвета са до двама представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, със Заповед РД-08-604/30.10.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е оправомощен за председател на СНРЧС заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Георги Тодоров.

С приемането на служебно правителство на Република България, за председател на СНРЧС е оправомощен г-н Камен Спасов - заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Заповед РД-08-461/22.08.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията).

След проведените избори и приемането на ново правителство на Република България, за председател на СНРЧС е оправомощен г-н Валери Борисов - заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Заповед РД-08-643/25.11.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията).

Правилникът за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е приет с ПМС № 288 от 5.12.2003 г., (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. и доп., бр. 78 и бр. 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. с ПМС № 370 от 2011 г.).

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника заседанията на съвета са закрити.

На основание чл. 11, ал. 2 от Правилника с решение на съвета, на заседанията, или при разглеждане на определени точки от дневния им ред могат да бъдат допускани външни заинтересовани лица, на които се дава възможност да изразяват мнения.

За периода 2014 г. Съвета е провел три заседания, съгласно чл. 10 от Правилника за дейността на СНРЧС.


С решение на съвета и на основание чл. 11, ал. 2 от Правилника, на заседанията, бяха допуснати за участие външни заинтересовани лица при разглеждане на определени точки от дневния им ред.


  • Дискутирани са и взети решения във връзка с:
 • Постъпили становища от заинтересованите министерства и държавни служби от проведената съгласувателна процедура по чл. 32 от УП на МС и на неговата администрация по проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, както и получените от общественото обсъждане становища по проекта.

 • Приемане на проект на годишен доклад за дейността на Съвета за 2013 г.

 • Приемане на проект на годишна работна програма с основни приоритети в дейността на Съвета за 2014 г.

 • Приемане на позиция на цивилната администрация, във връзка с проведено през м. юни 2014 г. заседание на смесената цивилно-военна група, извършваща преглед на съвместното Споразумение на НАТО за разпределение на честотите за граждански нужди и за нуждите на отбраната (NJFA).

 • Одобряване на последни промени по проекта на Съвместното споразумение за граждански/военни радиочестоти на НАТО (NJFA) и преразглеждане на позицията на гражданската администрация на Република България, изготвена и предоставена на Министерството на отбраната, в изпълнение на решение на Съвета, взето на последното заседание, проведено през м. май 2014 г. – предложение на Министерството на отбраната.

 • Обсъждане и приемане на проект на Предложение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС), следвайки решенията на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2012).

 • Обсъждане и приемане на предложение от Министерство на вътрешните работи, относно осигуряване на радиочестоти за операторите на локални системи за оповестяване (ЛСО).

 • Обсъждане на предложение от Министерство на вътрешните работи, относно осигуряване на радиочестоти за нуждите на доброволните формирования.

 • Искане за разрешение за подмяна на наземната станция за спътникова връзка от Посолството на Руската федерация.

 • Регистрация на радиочестотни канали със съответните предназначения в таблица COM2 на ICAO за територията на Република България.

 • Информация, във връзка с провеждане на ежегодна тренировка, ръководена от НАТО, с участието на Военновъздушните сили (ВВС) и Сухопътните войски (СВ) на Република България.

 • Разглеждане и обсъждане на получени писмени становища от заинтересованите министерства и държавни служби, относно изпратения за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА, проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

 • Провеждане на национална и международна координация за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.  • Съгласно взетите през 2014 г. решения на Съвета бяха предприети конкретни действия по отношение на:


Националният план за разпределение на радиочестотния спектър се изготвя и актуализира на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), в съответствие с политиката на Европейския съюз, документите на международните организации, както и по предложения на заинтересованите ведомства и служби.


На свое заседание, проведено на 17.01.2014 г., Съвета прие проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Проектът бе приет след обсъждане на становищата по него от заинтересованите министерства и държавни служби, от проведената съгласувателна процедура по чл. 32 от УПНМСА и получените от общественото обсъждане становища.

Конкретните изменения и допълнения в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър са съобразени с предложенията на държавни органи и служби, разгледани на заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър. С тях се цели основно своевременно изпълнение на решенията на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-12), Доклад 25 - европейската таблица за разпределение на радиочестотите на СЕРТ/ЕСС и Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.

С измененията и допълненията в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър се постига по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

Предлаганият проект гарантира технологичното развитие чрез изграждане и развитие на ефективни електронни съобщителни мрежи от ново поколение за предоставяне на съвременни широколентови услуги.

Комплектът докумени, с приетите бележки и предложения по проекта, бе внесен за взимане на решение от Министерския съвет.

Съветът взе решение неприетите предложения на Комисията за регулиране на съобщенията да бъдат преразгледани и обсъдени в работната група към СНРЧС, с цел постигане на компромисни текстове. При постигане на компромисен вариант, същият да бъде представен, като нов проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

На 17.02.2014 г. с Решение № 89, Министерският съвет прие изменение и допълнение на НПРРЧС.

На 25.02.2014 г. изменението и допълнението на плана бе публикувано в брой 16 на Държавен вестник.   • Провеждане на национална и международна координация на радиочестоти и радиочестотни ленти • Извършване на междуведомствено съгласуване, съгласно чл. 6, ал. 1 от Правилника за дейността на СНРЧС на радиочестоти и радиочестотни ленти по постъпили заявки от чужди администрации, със съответните технически параметри, място и период на ползване:

- Провеждане на междуведомствена процедура по съгласуване, във връзка с искане за разрешение за подмяна на наземната станция за спътникова връзка от Посолството на Руската федерация.

- Провеждане на междуведомствена процедура по уведомление, относно регистрация на радиочестотни канали със съответните предназначения в таблица COM2 на ICAO за територията на Република България, във връзка с поетите съюзнически ангажименти при изпълнение на съвместни задачи, при които е необходимо да се осигури взаимодействие между въздухоплавателните средства, военновъздушните бази и противовъздушната отбрана на страните членки на НАТО.

- Провеждане на междуведомствена процедура по уведомление, във връзка с ежегодна тренировка, ръководена от НАТО, с участието на Военновъздушните сили (ВВС) и Сухопътните войски (СВ) на Република България.

- Междуведомствено съгласуване на Споразумение за разпределение на радиочестотните назначения по протежение на границата между Република България, Република Румъния и Република Сърбия, използвани от TETRA системата на МВР и съответните радиосистеми от страна на Румъния и Сърбия. Координираното използване на радиочестотните ленти осигурява необходимата съвместимост предотвратява вероятността за смущения в радиосистемите в пограничните райони между двете страни при реализация на настоящи и бъдещи проекти.


Забележка: Годишният доклад е изготвен на основание чл. 14 от Правилника за дейността на СНРЧС.

В доклада не се отбелязват конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти, с цел осигуряване на защита на националната сигурност и отбраната, безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и на основание чл. 11, ал. 1 от Правилникя за дейността на Съвета.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница