М и н и с т е р с т в о н а о т б р а н а т аДата25.10.2018
Размер217 Kb.
#98283М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Т Б Р А Н А Т А

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, факс: 02/92 21 808, http://di.mod.bg
ОДОБРЯВАМ: /П/
ПОЛК. ДОЦ. Д-Р СТОЯН БАЛАБАНОВ

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти

по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под:

ID № 9047169

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно разпоредбите на Глава осма „а”, чл.101а и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на комуникационно оборудване за локални оптични мрежи”.РАЗДЕЛ I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” към Министерството на отбраната

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Град: София

п.к. 1592

Лице за контакт: г-н Андон Каравелов

Тел.: 02/ 92 21 809

E-mail: proceduri_io@di.mod.bg

Факс: 02/ 92 21 808

Адрес на профил на купувача:

http://www.mod.bg/bg/EXT/InstitutOtbrana/publicreqs.htmРАЗДЕЛ II.

Обект на поръчката: Доставка
Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка е открита на основание чл.101а, Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с необходимостта на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” от доставка на „Комуникационно оборудване за локални оптични мрежи”: 1. Етернет комутатор; 2. Оптичен модул за етернет комутатор; 3. Оптична розетка; 4. Пасивен оптичен разпределител (Optical Distribution Frame – ODF), с технически характеристики, подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на Възложителя и осигуряване на стандартна техническа поддръжка от страна на доставчика/производителя на доставяните продукти.Предметът на настоящата поръчка не е разделен на обособени позиции. Участниците задължително оферират всички позиции от предмета на поръчката. В резултат на тази процедура Възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 4 (четири) години с петима потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, то Възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от пет потенциални изпълнители.

Общ терминологичен речник (CPV):

Основен код: 32415000 – „Ethernet мрежа”РАЗДЕЛ III.

Количество или обем:

1. Етернет комутатор – 1 бр.

2. Оптичен модул за етернет комутатор – 4 бр.

3. Оптична розетка – 24 бр.

4. Пасивен оптичен разпределител (Optical Distribution Frame – ODF) – 3 бр.

Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на поръчката е до 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС или до 78 000 (седемдесет и осем хиляди) лева с включен ДДС. Финансирането е от бюджета на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.Място на извършване: BG411

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2Изисквания за изпълнение на поръчката:

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените Изисквания на Възложителя:  1. Участниците  трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл.47, ал.1, т.1, б. „а“-„д“, т.2, т.3 и т.4 и ал.5 от ЗОП. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

  2. При сключване на рамковото споразумение, както и на всеки конкретен договор по него за доставка, участникът, определен за Потенциален изпълнител/Изпълнител, следва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

  3. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалентен с обхват по предмета на поръчката.

  4. Участниците в процедурата следва да подадат оферти за цялото количество/обем на поръчката съгласно Раздел III (поръчката не съдържа обособени позиции по смисъла на ЗОП).

  5. Декларация от Изпълнителя, че оборудването, което ще достави, е ново, неупотребявано, не е рециклирано или спряно от производство.

  6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изискванията на техническата спецификация вх. № 3-2862/29.09.2015 г.

  7. Участникът следва да представи декларации за съгласие с условията на проекта на рамково споразумение и конкретния договор за доставка, както и всички декларации, за които са приложени образци в документацията на Възложителя.

Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, или не представи съответните удостоверителни документи, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Желателно е участниците, при определяне на общата цена в ценовото предложение в офертата си, да приложат лицензионна схема за отстъпка в цената за научна организация, съгласно своите действащи лицензионни политики или тези на производителя/ите.

На първо място Възложителят класира участника, предложил най-ниска обща цена за изпълнение предмета на поръчката. С рамковото споразумение се определят предварително условията на договорите, които ще бъдат сключвани в периода на действието му.

При сключването на договорите, въз основа на сключените рамкови споразумения, не може да бъдат променяни условия по рамковото споразумение, освен тези, за които изрично е определено, че може да бъде договорено друго в договора.

Неразделна част от рамковото споразумение е проектът на конкретен договор, в който е определен реда за неговото сключване. За сключването на всеки конкретен договор за доставка, който се възлага по рамковото споразумение с предмет „Доставка на комуникационно оборудване за локални оптични мрежи”, Възложителят ще проведе процедура на договаряне без обявление (на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП), като изпраща покана за участие до всички лица, с които има вече сключено рамково споразумение съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП и ще определя изпълнител на съответния договор, на база критерий „най-ниска цена“.

Критерий за възлагане: „Най-ниска цена”

Срок за получаване на офертите:

До 17:00 часа на 10.11.2016 г.Европейско финансиране: Не

Допълнителна информация:

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” , в Раздел „Профил на купувача“ – http://www.mod.bg/bg/EXT/InstitutOtbrana/publicreqs.htm и може да бъде изтеглена от там.

В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.

Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл.101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.

Офертите се подават в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, гр. София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2, Регистратура, тел.: 02 92 21 806 и тел.: 02 92 21 805.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 11.11.2015 г. от 10:30 ч. в заседателна зала на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, гр. София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2.

При сключване на рамковото споразумение с потенциални изпълнители всеки от тях представя:

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, от ЗОП;

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

При сключване на всеки конкретен договор избраният изпълнител представя:

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, от ЗОП;

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

3. гаранция за изпълнение на договора.

Забележка: За сключване на първия конкретен договор избраният изпълнител не е необходимо да представя нови документи по точки 1 и 2.РАЗДЕЛ IV.

Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително):

10.11.2015 г.
Приложение:  Документация за възлагане на обществената поръчка с 13 броя приложения./

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница