М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б аДата22.07.2016
Размер88.59 Kb.
#516


М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А З Д Р А В Е О П А З В А Н Е Т О

Н А Р Е Д Б А
за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 30 ноември 2005г. за изискванията към козметичните продукти (обн. ДВ, бр. 101 от 2005г., изм. и доп., бр. 44 от 2006г., изм., бр. 75 от 2006г., изм. и доп., бр. 39 и 106 от 2007г. и бр. 80 от 2008г.)

§ 1. В Приложение № 5 към чл. 4 се правят следните изменения:

1. Ред с референтен № 1 се заличава.

2. На ред с референтен № 28, колона 3, думите „в слънцепредпазни продукти” се заличават.

§ 2. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 167 се изменя така:

„167. 4-аминобензоена киселина и нейните естери, със свободна аминогрупа”.

2. Създават се точки 1329 до 1371:

„1329. (4-[(4-аминофенил)(4-иминоциклохекса-2,5-диен-1-илиден)метил]-o-толуидин (CAS № 3248-93-9; EINECS № 221-832-2) и неговия хидрохлорид (Basic Violet 14 (наименование по INCI); CI 42510) (CAS № 632-99-5; EINECS № 211-189-6), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1330. 4-(2,4-дихидроксифенилазо)бензенсулфонова киселина (CAS № 2050-34-2; EINECS № 218-087-0) и нейната натриева сол (Acid Orange 6 (наименование по INCI); CI 14270) (CAS № 547-57-9; EINECS № 208-924-8), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1331. 3-хидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоена киселина (CAS № 27757-79-5; EINECS № 248-638-0) и нейната калциева сол (Pigment Red 64:1 (наименование по INCI); CI 15800) (CAS № 6371-76-2; EINECS № 228-899-7), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1332. 2-(6-хидрокси-3-oксo-(3H)-ксантен-9-ил)бензоена киселина; флуоресцеин (CAS № 2321-07-5; EINECS № 219-031-8) и неговата динатриева сол (Acid Yellow 73 sodium salt (наименование по INCI); CI 45350) (CAS № 518-47-8; EINECS № 208-253-0), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1333. 4',5'-дибромо-3',6'-дихидроксиспиро[изобензофуран-1(3H),9'-[9H]ксантен]-3-он; 4',5'-дибромофлуоресцеин; (Solvent Red 72 (наименование по INCI)) (CAS № 596-03-2; EINECS № 209-876-0) и неговата динатриева сол (CI 45370) (CAS № 4372-02-5; EINECS № 224-468-2), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1334. 2-(3,6-дихидрокси-2,4,5,7-тетрабромоксантен-9-ил)-бензоена киселина; флуоресцеин, 2',4',5',7'-тетрабромо-; (Solvent Red 43 (наименование по INCI)) (CAS № 15086-94-9; EINECS № 239-138-3), неговата динатриева сол (Acid Red 87 (наименование по INCI); CI 45380) (CAS № 17372-87-1; EINECS № 241-409-6) и неговата алуминиева сол (Pigment Red 90:1 Aluminium lake (наименование по INCI)) (CAS № 15876-39-8; EINECS № 240-005-7), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1335. Ксантил, 9-(2-карбоксифенил)-3-(2-метилфенил)амино)-6-((2-метил-4-сулфофенил)амино)-, вътрешнокомплексна сол (CAS № 10213-95-3); и нейната натриева сол (Acid Violet 9 (наименование по INCI); CI 45190) (CAS № 6252-76-2; EINECS № 228-377-9), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1336. 3',6'-дихидрокси-4',5'-дийодоспиро(изобензофуран-1(3H),9'-[9H]ксантен)-3-он; (Solvent Red 73 (наименование по INCI)) (CAS № 38577-97-8; EINECS № 254-010-7) и неговата натриева сол (Acid Red 95 (наименование по INCI); CI 45425) (CAS № 33239-19-9; EINECS № 251-419-2), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1337. 2',4',5',7'-тетрайодофлуоресцеин (CAS № 15905-32-5; EINECS № 240-046-0), неговата динатриева сол (Acid Red 51 (наименование по INCI); CI 45430) (CAS № 16423-68-0; EINECS № 240-474-8) и неговата алуминиева сол (Pigment Red 172 Aluminium lake (наименование по INCI)) (CAS № 12227-78-0; EINECS № 235-440-4), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1338. 1-хидрокси-2,4-диаминобензен (2,4-диаминофенол) (CAS № 95-86-3; EINECS № 202-459-4 ) и неговия дихидрохлорид (2,4-Diaminophenol HCl (наименование по INCI)) (CAS № 137-09-7; EINECS № 205-279-4), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1339. 1,4-дихидроксибензен (Hydroquinone (наименование по INCI)) (CAS № 123-31-9; EINECS № 204-617-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1340. [4-[[4-анилино-1-нафтил][4-(диметиламино)фенил]метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониев хлорид (Basic Blue 26 (наименование по INCI); CI 44045) (CAS № 2580-56-5; EINECS № 219-943-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1341. Динатриев 3-[(2,4-диметил-5-сулфонатофенил)азо]-4-хидроксинафтален-1-сулфонат (Ponceau SX (наименование по INCI); CI 14700) (CAS № 4548-53-2; EINECS № 224-909-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1342. Тринатриев трис[5,6-дихидро-5-(хидроксиимино)-6-оксонафтален-2-сулфонато(2-)-N5,О6]ферат (3-) (Acid Green 1 (наименование по INCI); CI 10020) (CAS № 19381-50-1; EINECS № 243-010-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1343. 4-(фенилазо)резорцинол (Solvent Orange 1 (наименование по INCI); CI 11920) (CAS № 2051-85-6; EINECS № 218-131-9) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1344. 4-[(4-етоксифенил)азо]нафтол (Solvent Red 3 (наименование по INCI); CI 12010) (CAS № 6535-42-8; EINECS № 229-439-8) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1345. 1-[(2-хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол (Pigment Red 4 (наименование по INCI); CI 12085) (CAS № 2814-77-9; EINECS № 220-562-2) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1346. 3-хидрокси-N-(о-толил)-4-[(2,4,5-трихлорофенил)азо]нафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 112 (наименование по INCI); CI 12370) (CAS № 6535-46-2; EINECS № 229-440-3) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1347. N-(5-хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диетиламино)сулфонил]-2-метоксифенил]aзo]-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 5 (наименование по INCI); CI 12490) (CAS № 6410-41-9; EINECS № 229-107-2) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1348. Динатриев 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сулфонатофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоат (Pigment Red 48 (наименование по INCI); CI 15865) (CAS № 3564-21-4; EINECS № 222-642-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1349. Калциев 3-хидрокси-4-[(1-сулфонато-2-нафтил)aзo]-2-нафтоат (Pigment Red 63:1 (наименование по INCI); CI 15880) (CAS № 6417-83-0; EINECS № 229-142-3), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1350. Тринатриев 3-хидрокси-4-(4′-сулфонатонафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (Acid Red 27 (наименование по INCI); CI 16185) (CAS № 915-67-3; EINECS № 213-022-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1351. 2,2′-[(3,3′-дихлоро[1,1′-бифенил]-4,4′-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксобутирамид] (Pigment Yellow 13 (наименование по INCI); CI 21100) (CAS № 5102-83-0; EINECS № 225-822-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1352. 2,2′-[циклохексилиденбис[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]бис[4-циклохексилфенол] (Solvent Yellow 29 (наименование по INCI); CI 21230) (CAS № 6706-82-7; EINECS № 229-754-0), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1353. 1-((4-(фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (Solvent Red 23 (наименование по INCI); CI 26100) (CAS № 85-86-9; EINECS № 201-638-4), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1354. Тетранатриев 6-амино-4-хидрокси-3-[[7-сулфонато-4-[(4-сулфонатофенил)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-2,7-дисулфонат (Food Black 2 (наименование по INCI); CI 27755) (CAS № 2118-39-0; EINECS № 218-326-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1355. Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, натриева сол (Acid Blue 1 (наименование по INCI); CI 42045) (CAS № 129-17-9; EINECS № 204-934-1), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1356. Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(5-хидрокси-2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, калциева сол (2:1) (Acid Blue 3 (наименование по INCI); CI 42051) (CAS № 3536-49-0; EINECS № 222-573-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1357. Бензенметанамин, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино)фенил)(4-хидрокси-2-сулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфо-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, динатриева сол (Fast Green FCF (наименование по INCI); CI 42053) (CAS № 2353-45-9; EINECS № 219-091-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1358. 1,3-изобензофурандион, продукти от реакция с метилхинолин и хинолин (Solvent Yellow 33 (наименование по INCI); CI 47000) (CAS № 8003-22-3; EINECS № 232-318-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1359. Нигрозин (CI 50420) (CAS № 8005-03-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1360. 8,18-дихлоро-5,15-диетил-5,15-дихидродииндоло[3,2-b:3′,2′-m]трифенодиоксазин (Pigment Violet 23 (наименование по INCI); CI 51319) (CAS № 6358-30-1; EINECS № 228-767-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1361. 1,2-дихидроксиантрахинон (Pigment Red 83 (наименование по INCI); CI 58000) (CAS № 72-48-0; EINECS № 200-782-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1362. Тринатриев 8-хидроксипирен-1,3,6-трисулфонат (Solvent Green 7 (наименование по INCI); CI 59040) (CAS № 6358-69-6; EINECS № 228-783-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1363. 1-хидрокси-4-(р-толуидино)антрахинон (Solvent Violet 13 (наименование по INCI); CI 60725) (CAS № 81-48-1; EINECS № 201-353-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1364. 1,4-бис(р-толиламино)антрахинон (Solvent Green 3 (наименование по INCI); CI 61565) (CAS № 128-80-3; EINECS № 204-909-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1365. 6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он (VAT Red 1 (наименование по INCI); CI 73360) (CAS № 2379-74-0; EINECS № 219-163-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1366. 5,12-дихидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион (Pigment Violet 19 (наименование по INCI); CI 73900) (CAS № 1047-16-1; EINECS № 213-879-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1367. (29Н,31Н-фталоцианинато(2)-N29,N30,N31,N32)мед (Pigment Blue 15 (наименование по INCI); CI 74160) (CAS № 147-14-8; EINECS № 205-685-1), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1368. Динатриев [29H,31H-фталоцианиндисулфонато(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-) (Direct Blue 86 (наименование по INCI); CI 74180) (CAS № 1330-38-7; EINECS № 215-537-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1369. Полихлоро меден фталоцианин (Pigment Green 7 (наименование по INCI); CI 74260) (CAS № 1328-53-6; EINECS № 215-524-7), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1370. 2,2′-оксидиетанол (Diethylene glycol (DEG) (наименование по INCI)) (CAS № 111-46-6; EC № 203-872-2) - за нивото на остатъчните количества, виж приложение № 7

1371. Phytonadione (наименование по INCI), phytomenadione (INN) (CAS № 84-80-0 / 81818-54-4; EC № 201-564-2)“.

§ 3. В приложение № 7 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В част 1:

а) точка 10 се заличава;

б) в т. 14, колона 3, буква „а” се заличава;

в) създават се т. 185 до 188:

Вещество


Ограничения

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикетаобласт на приложение и/или употреба

максимално разрешена концентрация в крайния козметичен продукт

други ограничения и изисквания

1

2

3

4

5

6

185

Toluene (наименование по INCI)

CAS № 108-88-3

EC № 203-625-9


Продукти за нокти

25 %
„Да се пази от деца”

„Да се използва само от възрастни”186

Diethylene glycol (DEG) (наименование по INCI)

CAS № 111-46-6

EC № 203-872-2

2,2′-оксидиетанолОстатъчни количества в съставките

0,1 %187

Butoxydiglycol (наименование по INCI)

CAS № 112-34-5

EC № 203-961-6

диетилен гликол монобутил етер (DEGBE)Разтворител в продукти за боядисване на коса


9 %

Да не се използва в аерозолни опаковки (спрейове)
188

Butoxyethanol (наименование по INCI)

CAS № 111-76-2

EC № 203-905-0

етилен гликол монобутил етер (EGBE)Разтворител в продукти за боядисване на коса с окислител
Разтворител в продукти за боядисване на коса без окислител

4 %

2 %


Да не се използва в аерозолни опаковки (спрейове)
Да не се използва в аерозолни опаковки (спрейове)
2. В част 2, редове 57, 59 и 60 се заличават.Допълнителна разпоредба

§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2008/88/ЕО на Комисията, за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към нея (обн., ОВ, L 256 от 24. 09. 2008г.), Директива 2008/123/ЕО на Комисията, за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране на приложения ІІ и VІІ от нея към техническия прогрес (обн., ОВ, L 340 от 19. 12. 2008г.) и Директива 2009/6/ЕО на Комисията, за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към нея (обн., ОВ, L 36 от 05. 02. 2009г.)
Преходни и заключителни разпоредби


§ 5. Разпоредбата на § 1, т. 2 влиза в сила от 8 юли 2009г.

§ 6. Разпоредбите на § 1, т. 1 и § 2, т. 1 влизат в сила от 8 октомври 2009г.

§ 7. Разпоредбите на § 2, т. 2, по отношение на т. 1329 – 1369 и § 3, т. 1, букви „а” и „б” и т. 2 влизат в сила от 14 октомври 2009г.

§ 8. Разпоредбите на § 2, т. 2 по отношение на т. 1370 и 1371 и § 3, т. 1, буква „в” по отношение на т. 186 – 188 влизат в сила от 5 ноември 2009г.

§ 9. Разпоредбата на § 3, т. 1, буква „в” по отношение на т. 185 влиза в сила от 5 февруари 2010г.

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

д-р ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
2015 -> Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница