М о т и в и по нохд №54/2010 година по описа на рс-бДата09.01.2018
Размер66.96 Kb.
М О Т И В И
по НОХД № 54/2010 година по описа на РС-Б.
Подсъдимият С. Т. С., роден на xxxxxxxx в гр.И., обл.Софийска, с постоянен адрес с.Г. В., Соф.обл. и гр.С., кв.”Ч., xxxxxxxx и настоящ адрес гр.С., ж.к.”Обеля-2”, края на бул.”Ломско шосе”, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГНXXXX е предаден на съд за това, че в края на 2006 г. в местността „Б.” в района на с.В., обл.Софийска, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „М.” с рег.№ СА 8290 ВМ, е отнел чужди движими вещи :

1.16 броя хранилки от алпака с размери 100см.х60см.х40см. на стойност 30.00 лева, на обща стойност 480.00 лева;

2.45 бр. тенджери от алпака с вместимост от по 100 литра с единична стойност 38.00 лева на обща стойност 1 710.00 лева;

3.28 бр. тави от алпака с размери 60см.х50см.х15см. с единична стойност 15.00 лева на обща стойност 420.00 лева;

4.48 бр. канти за „Кока кола” – стандартни резервоари за наливна „Кока кола” с вместимост по 20 литра с единична стойност 15.00 лева на обща стойност 720.00 лева, всичко на обща стойност 3 330.00 лева от владението на собственика Л. М. К. от гр.С., без нгово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои -

Престъпление по чл.195 ал.1, т.4 във вр. чл.194 ал.1 от НК.

Производството по делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК -”СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ” съгласно служебното насрочване от съда и искането на подсъдимия от 06.07.2010г.-чл.370 ал.1 пр.2 от НПК.

В с.з. представителят на РП-Б. дава съгласие за раз-глеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подсъдимият да се възползва от правото си по чл.371 т.2 от НПК. Поддържа изцяло обвинението срещу подсъдимия, моли съдът да го признае за виновен и му наложи наказание “ЛОС” при условията на чл.55 от НК, изпъл-нението на което да бъде отложено на основание чл.66 ал.1 от НК.

В с.з. служебният защитник-адвокат Р. С. от САК, кантора-Б., дава съгласие за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подзащитният й да се възползва от правото си по чл.371 т.2 от НПК. Не оспорва обвинението срещу подс.С., моли съдът да го признае за виновен и му наложи наказание при условията на чл.55 от НК, а именно “ЛОС” в минималния размер, предвиден в закона, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл.66 ал.1 от НК.

В с.з. подс.С., се признава за виновен и по реда на чл.371 т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Поддържа изцяло казаното от служебният му защитник адв.С.

С определение от 06.07.2010г. по настоящето НОХД № 54/2010г. по описа на РС-Б. по реда на чл.372 ал.4 от НПК съдът е обявил, че самопризнанията на подсъдимия се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, като съдът ще ги ползва при постановяване на присъдата, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

От приобщените на основание чл.283 от НПК по делото доказателства, събрани в хода на досъдебно производство № 546/2007г. по опис на РУ на МВР-гр.Б., както следва: служебна бележка, изх.№ 380 от 19.12.2007 г. от „РСВ” АД; служебна бележка, изх.№ 380 от 31.08.2007 г. от „РСВ” АД; СТОЕ; протокол за разпит на свидетел от 20.11.2007 г.; протокол за разпит на свидетел пред съдия по ЧНД № 867/2007 г. по описа на БРС на Р. Ц. Д. от 22.11.2007 г.; протокол за разпит на свидетел пред съдия по ЧНД № 546/2007 г. по описа на БРС на Л. А. А. от 27.11.2007 г.; СОЕ; справка за съдимост, рег.№ 1172/15.12.2007 г.; длъжностна характеристика от 22.01.2008 г.; протокол за разпит на обвиняем от 15.01.2008 г. съдът приема за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Свидетелят Л. Т. К. от гр.С., притежава недвижими имот в местността „Б.” до язовир „Бебреш” в землището на с.В., обл.Софийска, в който има застроени жилищни и стопански сгради, включително и конюшня, в която отглежда коне. Освен това държал в имота си и различни превозни средства, сред които товарен автомобил (микробус), марка „М.” с рег.№ СА 8290 ВМ. През 2002 г. с разрешение на изп.директор на „Ресторанти и специализирани вагони” АД – регион Горна О., свид.Л. К. приел по опис за съхранение 16 броя хранилки от алпака с размери 100см.х60см.х40см., 45 бр. тенджери от алпака с вместимост от по 100 литра, 28 бр. тави от алпака с размери 60см.х50см.х15см. и 48 бр. канти за „Кока кола” – стандартни резервоари за наливна „Кока кола” с вместимост по 20 литра. Описаните вещи свид.К. оставил на съхранение в имота си в местността „Б.” до язовир „Бебреш” , като хранилките, тавите и кантите за „Кока кола” оставил в дъното на конюшнята зад намиращи се там мебели, които пречили за пряката видимост на вещите, а тенджерите оставил на съхранение в съседна новопостроена сграда. През 2006 г. свид.К. наел за извършване на строителни работи и поддръжка на имота подс. С. Т. С., свид.Р. Ц. Д. и свид.Л. А. А., като всички имали достъп до намиращите се в него вещи и превозни средства. Свид.К. посещавал имота си за да достави материали и храна за конете, като рядко оставял да преспи там.

В края на 2006 г. привършили строителните материали, поради което един ден свид.К., казал на свид.Д. да отидат заедно до гр.С. с един от товарните му автомобили и да закупят строителни материали - вар, цимент и пясък. След като двамата тръгнали за гр.С. в имота останали подс.С. Т. С. и свид.Л. А. Използвайки момента подс.С., решил да извърши кражба на намиращите се в имота вещи от алпака, които да предаде и така да спечели пари, тъй като имал нужда от средства, а не можел да поиска от свид.К., защото вече му дължал. В изпълнение на това свое решение влязъл в конюшнята и взел всички намиращите се там, зад мебелите вещи - 16 броя хранилки от алпака, 28 бр. тави от алпака. и 48 бр. канти за „Кока кола”, които пренесъл до товарния микробус, марка „М.” с рег.№ СА 8290 ВМ, собственост на свид.К. След това влязъл в новостроящата се сграда откъдето взел 45 бр. тенджери от алпака, които също пренесъл до товарния микробус. В същото време, свид.А. чула шум от тропот пред една от къщите и поглеждайки натам, видяла подс.С. да товари хранилките, тенджерите, тавите, и кантите за „Кока Кола” в товарния микробус, марка „М.” с рег.№ СА 8290 ВМ. Свид.А. попитала подс.С. какво прави и му заявила, че ще каже на свид.К. когато се върне. Подс.С. я заплашил и я предупредил да не казва, защото в противен случай ще стане нещо и ще я пребие. След като подс.С. натоварил отнетите вещи в товарния микробус, ги откарал в с.Г. М., обл.Софийска, където ги продал на непознати лица за сумата от 150 лева, след което се върнал отново с автомобила в имота на свид.К. Същият ден вечерта, в имота на свид.К. се върнал от гр.С. и свид.Д. със строителния материал и след като го разтоварил и вкарал конете в конюшнята, забелязал, че зад мебелите в нея липсвали 16 броя хранилки от алпака. За местоположението на липсващите вещи свид.Д. попитал подс.С., който му отвърнал, че ги е отнел заедно с тенджерите, тавите и кантите, но също го предупредил да не казва на свид.К. и го заплашил, че ако му каже ще има неприятности. Поради отправените заплахи свид.А. и свид.Д. не уведомили своевременно свид.К. за отнетите вещи от подс.С. С.

На 17.08.2007 г. свид.К. посетил имота си и забелязъл, че от конюшнята липсвали оставените там от него на съхранение всички вещи - хранилки, тави и канти за „Кока кола”, както и липсвали всички тенджери от новопостроената сграда. След разговор със свид.А. и свид.Д., двамата му споделили, че извършителя е подс.С. С., както и, че ги заплашил ако кажат, тъй като ще имат неприятности. Същият ден свид.К. сезирал с жалба РУ на МВР гр.Б. за извършената кражба.

Съгласно заключението на вещото лице по извършената съдебно-оценителна експертиза (л.24 от делото) в хода на досъдебното производство, стойността на отнетите вещи, към момента на деянието е както следва: 16 броя хранилки от алпака с размери 100см.х60см.х40см. на стойност 30.00 лева, на обща стойност 480.00 лева; 45 бр. тенджери от алпака с вместимост от по 100 литра с единична стойност 38.00 лева на обща стойност 1 710.00 лева; 28 бр. тави от алпака с размери 60см.х50см.х15см. с единична стойност 15.00 лева на обща стойност 420.00 лева и 48 бр. канти за „Кока кола” – стандартни резервоари за наливна „Кока кола” с вместимост по 20 литра с единична стойност 15.00 лева на обща стойност 720.00 лева, всичко на обща стойност 3 330.00 лева.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

От така възприетата от съда и описана по-горе фактическа обстановка съгласно събраните по делото доказателства и самопризнанието на подсъдимия, дадено по реда на чл.371 т.2 от НПК, съдът намира, че се установи по несъмнен и категоричен начин, отразеното в обвинителния акт, че подс.С. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна престъплението-кражба по чл.195 ал.1 т.4 пр.2 вр. чл.194 ал.1 от НК.

От обективна страна подсъдимият е прекъснал чуждата фак-тическа власт /на св. К./ над описаните по-горе вещи и е установил своя, като намерението му е било да ги присвои.

От субективна страна деянието на подс.С. е извършено при условията на пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 НК, като е съзнавал обществено опасния му характер, неговите обществено - опасни последици и е искал и целял тяхното настъпване.

С оглед на горното съдът приема, че подс.С. е осъществила състава на престъплението по чл.195 ал.1 т.4 вр. чл.194 ал.1 от НК.

Причините за извършване на престъплението от подсъдимия са ниската му правна култура, желанието му за бързо облагодетелстване и незачитане неприкосновеността на чуждото имущество.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

При определяне на наказанието на подс.С. съдът взе предвид разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК, според която следва да приложи разпоредбата на чл.55 от НК и при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът му наложи наказание – лишаване от свобода за срок от 6 месеца, тъй като съгласно чл.195 ал.1 т.7 от НК е предвиден най-ниския предел - 1 година ЛОС, при законов диапазон от 1 година ЛОС до 10 години ЛОС и съгласно чл.55 ал.1, т.1 от НК съдът следва да наложи наказание под най–ниския предел в случая под 1 години ЛОС или в границите от 3 месеца ЛОС до 11 месеца и 30 дни ЛОС. При определяне на наказанието от 3 месеца ЛОС на подс.С. съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства младостта му, разкаянието му и изразеното критично отношение към извършеното, а като отегчаващи вината обстоятелства – сравнително високия размер на откроднатото имущество и упоритостта при преследване на вредоносния резултат, за което съдът му наложи наказанието от 6 месеца ЛОС при превес на смекчаващите вината обстоятелства.

Съдът намира, че целите на генералната и специална превенция по отношение на подс.С. ще се осъществят, като същият не изтърпява така наложеното му наказание ефективно, поради което на основание чл.66 ал.1 от НК отложи изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3г.

Съдът осъди подс.С. да заплати направените разноски по делото в размер на 45 лв.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
/ТОНИ ГЕТОВ/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница