Май 2014 г. София, България съдържаниестраница1/10
Дата01.12.2017
Размер0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Приложение към т. 1
СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.
май 2014 г.

София, България

СЪДЪРЖАНИЕ:


I. УВОДНА ЧАСТ 4

1.1Обосновка 4

1.2Задачи на стратегията 5

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 6

2.1Труден достъп до ВО за някои социални групи и нисък дял на завършилите висше образование между хората в трудоспособна възраст 10

2.2Трудности пред качеството и съвместимостта на висшето образование с европейските системи за ВО 11

2.3Липса на връзка между висшето образование и потребностите на бизнеса и на публичните институции 12

2.4Недостатъчна връзка между обучението и научните изследвания 13

2.5Усъвършенстване на системата за управление на висшите училища и на мрежата от ВУ. Внасяне на яснота при видовете ВУ и при образователно-квалификационните степени 15

2.6Недостатъци на действащия модел за финансиране 16

2.7 Проблеми, свързани с привличането и кариерното израстване на преподавателите 17

2.8Недостатъчни възможности за учене през целия живот 18

2.9Промени в системата на висшето образование 19

2.10Рискове и бариери пред стратегическите реформи 21

2.11Необходимост от рестартиране на реформите 23

2.12SWOT анализ на състоянието на системата на висшето образование 24

III. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 27

IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 27

V. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 28

VI. ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ 29

6.1Подобряване на достъпа и увеличаване дела на завършилите висше образование 29

6.2Съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за ВО с цел заемане на достойно място в ЕПВО 29

6.3Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование 30

6.4Стимулиране на научноизследователската дейност във ВУ и на развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика 31

6.5Модернизация на системата за управление на висшите училища и ясно определяне на видовете ВУ и образователно – квалификационните степени 32

6.6Повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и на ефективността от използването им чрез нов модел на финансиране 33

6.7Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във ВУ и стимулиране на най-добрите преподаватели 33

6.8Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение 34

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 35

VIII. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020-2025 ГОДИНА 38
Списък на съкращенията

на български език

БАН Българска академия на науките

БВП Брутен вътрешен продукт

ВО Висше образование

ВУ Висше училище

ЕК Европейска комисия

ЕП Европейски парламент

ЕПВО Европейско пространство за висше образование

ЕС Европейски съюз

ЗВО Закон за висшето образование

ЗРАСРБ Закон за развитието на академичния състав в Република България

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОН Министерство на образованието и науката

НАОА Национална агенция за оценяване и акредитация

НИД Научно-изследователска дейност

НПО Неправителствени организации

ОКС Образователно-квалификационна степен

РСВУБ Рейтинговата система за висшите училища в България

ССА Селско-стопанска академия

УЦЖ Учене през целия живот

ЦПО Центрове за професионално обучение
на английски език:

ECTS Европейска система за трансфер на кредити

ISCED Международна стандартна класификация на образованието

SWOT - анализ Анализ на силните страни, на слабите страни, на възможностите и

заплахите

I. УВОДНА ЧАСТ
  1. Обосновка


Настоящата Стратегия е изготвена след подробно проучване на българските и европейските документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 г. Водещите сред тях са:

Документи на европейско ниво

  • Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”;

  • Комюнике от Букурещ (2012): „ Да използваме потенциала си по най-добрия начин: консолидиране на европейското пространство за висше образование”;

  • Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета на Европа, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, относно „Европейското висше образование в световен план” (юли, 2013);

  • Материали от редовното съвещание на Комитета по образование, проведено на 3 и 4 октомври, 2013

Документи на Република България

  • Национална програма за реформи на Р. България (вкл. Препоръки на Съвета на ЕС);

  • Национална програма за развитие: България 2020;

  • Национална стратегия за развитие на научните изследвания -2020.

Ползвани са и документи на Болонския процес, както и разработки на Световната банка, на независими аналитични и информационни центрове, отнасящи се до състоянието и перспективите на системата на висшето образование в България. Направен е цялостен преглед на промените в структурата на приетите, обучаваните и завършващите български висши училища студенти през периода 2009-2013 г., както и SWOT-анализ на състоянието в момента.

Върху тази база са формулирани приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на българското висше образование.

Очертана е и Пътна карта на предстоящите реформи. Приложен е подробен План за действие през първите три години от периода 2014-2020.

Стратегията за развитие на висшето образование е координирана с проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж-2020”, както и със Споразумението за партньорство на Република България с ЕК през новия програмен период 2014-2020 година.

Взаимовръзките с оперативната програма ще се доуточняват в хода на нейното окончателно приемане. Взети са предвид и хоризонталните връзки с други ключови стратегии и програми, подготвени от българското правителство – за заетост и преодоляване на младежката безработица, смекчаване на бедността, интеграция на ромите и др.

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница